Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch thành phố tam kỳ

123 2 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 16:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÍCH THUN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng- Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÍCH THUYÊN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển Mã số : 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng- Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Thuyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Khái niệm đặc điểm chi ngân sách nhà nƣớc 1.1.2 Bản chất chi ngân sách nhà nƣớc 1.1.3 Chức chi ngân sách nhà nƣớc 10 1.1.4 Vai trò chi ngân sách nhà nƣớc 11 1.1.5 Nội dung chi ngân sách nhà nƣớc 13 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 18 1.2.1 Nội dung quản lý chi thƣờng xuyên 19 1.2.2 Nội dung quản lý chi đầu tƣ phát triển 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 25 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 25 1.3.2 Điều kiện kinh tế xã hội 26 1.3.3 Cơ chế sách thể chế kinh tế 27 1.3.4 Tổ chức máy trình độ đội ngủ cán công chức .28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ - THÀNH PHỐ TAM KỲ 30 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ 30 2.1.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội 30 2.1.2 Những thuận lợi khó khăn thành phố Tam Kỳ 32 2.1.3 Cơ chế sách thể chế kinh tế 33 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ 34 2.1.5 Tình hình thu chi cân đối chi ngân sách nhà nƣớc 37 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ 40 2.2.1 Tình hình quản lý chi thƣờng xuyên 40 2.2.2 Tình hình quản lý chi đầu tƣ phát triển 60 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 77 2.3.1 Đối với công tác quản lý chi thƣờng xuyên 77 2.3.2 Đối với công tác quản lý chi đầu tƣ xây dựng 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ 87 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 87 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Tam Kỳ 87 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc 89 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 93 3.2.1 Hoàn thiện quản lý chi thƣờng xuyên 93 3.2.2 Hoàn thiện quản lý chi đầu tƣ phát triển 98 3.2.3 Củng cố máy, nâng cao lực trình độ cán quản lý 101 3.2.4 Xây dựng hoàn thiện chế sách 104 3.2.5 Một số giải pháp khác 106 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 108 3.3.1 Đối với Chính phủ Bộ Tài 108 3.3.2 Đối với thành ủy, UBND thành phố Tam Kỳ 109 KẾT LUẬN CHƢƠNG 110 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐG GD – ĐT : : Đóng góp Giáo dục - Đào tạo HC : Hành HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc Nhà nƣớc KT – XH : Kinh tế - xã hội NS : Ngân sách NSĐP : Ngân sách địa phƣơng NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc PTTH : Phát truyền hình QLNN : Quản lý Nhà nƣớc QP – AN : Quốc phòng - an ninh SN : Sự nghiệp TC – KH : Tài – Kế hoạch TX : UBND : Ủy ban nhân dân VHTT – TT : Văn hóa thông tin – thể thao XDCB : Thƣờng xuyên Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Tên bảng Trang Giá trị sản xuất, cấu ngành kinh tế giai đoạn 2012 - 2014 31 Tình hình thu – chi ngân sách phòng Tài – kế hoạch thành phố Tam Kỳ (năm 2009 – 2014) 38 Cơ cấu chi đầu tƣ phát triển chi thƣờng xuyên tổng chi ngân sách qua năm 39 Lập dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách phòng Tài – kế hoạch năm 2009 – 2014 phân theo cấp ngân sách 43 Tổng hợp tình hình bổ sung ngồi dự tốn chi thƣờng xun giai đoạn 2010 - 2014 44 Chi thƣờng xuyên ngân sách phòng Tài – kế hoạch năm 2009 – 2014 48 Dự toán toán chi thƣờng xuyên phòng Tài – kế hoạch giai đoạn 2012 - 2014 56 Tình hình phân bổ chi đầu tƣ xây dựng phân theo ngành kinh tế phòng Tài – kế hoạch từ năm 2009 – 2014 67 Tình hình thực chi NSNN đầu tƣ XDCB phòng Tài – Kế hoạch nhƣ sau 72 Dự toán toán chi ĐTXD phân theo nguồn giai đoạn 2012 - 2014 74 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu hình vẽ Tên biểu đồ Trang 2.1 Biểu đồ cấu chi đầu tƣ xây dựng bảng tổng chi NSNN giai đoạn 2009 - 2014 65 Biểu đồ cấu chi NSNN đầu tƣ XDCB theo nguồn (Trung ƣơng hay địa phƣơng) 66 2.2 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, với trình hội nhập kinh tế với khu vực quốc tế, hoạt động ngân sách nhà nƣớc có vị trí quan trọng, thể qua việc phân bổ nguồn lực hợp lý, đảm bảo cân đối thu chi, lành mạnh tình hình tài chính, đảm bảo thực cơng xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh bền vững Chi tiêu NSNN có vai trò quan trọng tồn đảm bảo thực chức nhƣ phát huy vai trò Nhà nƣớc kinh tế thị trƣờng Chính vậy, việc quản lý nhằm nâng cao hiệu chi tiêu NSNN từ Trung ƣơng đến địa phƣơng vấn đề có ý nghĩa định đến ổn định phát triển kinh tế Trong thời gian qua, công tác quản lý chi ngân sách liên tục đƣợc đổi tăng cƣờng theo hƣớng đơn giản hoá quy trình, tăng hiệu quả, đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí Các khoản chi Ngân sách nhà nƣớc đƣợc cấu lại theo hƣớng giảm khoản chi bao cấp, tăng dần tỷ lệ chi cho đầu tƣ phát triển, tập trung ƣu tiên chi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng giải vấn đề xã hội xúc Công tác quản lý phân cấp ngân sách có đổi bản, nâng cao quyền chủ động trách nhiệm cho cấp quyền địa phƣơng đơn vị sử dụng ngân sách, thủ tục hành lĩnh vực quản lý, kiểm soát chi NSNN đƣợc sửa đổi bổ sung theo hƣớng đơn giản, thuận lợi Thành phố Tam Kỳ đƣợc thành lập Nghị định 113 ngày 29/9/2006 với phƣờng xã, diện tích 93km2, dân số 12 vạn ngƣời, tốc độ tăng trƣởng bình quân từ năm 2009 -2014 7,1% Kể từ tách thành phố, công tác quản lý, điều hành chi ngân sách Nhà nƣớc có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tam Kỳ Hoạt 100 nhà quản lý tƣ vấn qua đƣa kiến nghị xử lý cách triệt để hiệu Nghiên cứu, tiến hành thí điểm kiểm tra trách nhiệm kinh tế cán lãnh đạo ngƣời đứng đầu tổ chức đƣợc giao quản lý thực thực dự án Hai là, ngồi cơng tác kiểm tra tài cần tăng cƣờng kiểm tra trƣớc dự án đầu tƣ, để tập trung phân tích tính đắn chủ trƣơng đầu tƣ, phù hợp hồ sơ thiết kế để đƣa kiến nghị xử lý phù hợp Có nhƣ ngăn chặn kịp thời thiệt hại trƣớc định đầu tƣ dự án, thi cơng cơng trình, tránh lãng phí nguồn lực Ba là, tăng cƣờng cơng khai kết kiểm tra phƣơng tiện thông tin đại chúng (họp ủy ban thƣờng kỳ, đăng tải trang web UBND thành phố Tam Kỳ ) để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm quản lý; giúp đơn vị nhận thức quan tâm đến việc đề phòng, ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại lãng phí nguồn lực gây nên Ngồi ra, qua cơng khai kết kiểm tra đƣa ánh sáng các cơng trình bị thất thốt, lãng phí trách nhiệm tổ chức cá nhân có liên quan, tạo nên áp lực mà đơn vị né tránh đồng thời tạo nên dƣ luận xã hội rộng rãi để công chúng tham gia vào trình giám sát hoạt động đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc, góp phần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quản lý, sử dụng NSNN Bốn là, nâng cao lực, chất lƣợng hoạt động, phát triển đội ngũ cán có đạo đức nghề nghiệp sáng, kiến thức kỹ tƣơng xứng với yêu cầu công việc; hồn thiện quy trình, chuẩn mực; tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát chất lƣợng kiểm tra kiểm tra nhƣ cán đƣợc giao Năm là, thƣờng xuyên tổng kết thực tiễn kết kiểm tra dự án đầu tƣ xây dựng, phân tích ƣu, nhƣợc điểm trình kiểm tra dự 101 án đầu tƣ, trọng đến phân tích ngun nhân gây thất thốt, lãng phí vấn đề trọng yếu có khả thất thốt, lãng phí, tiêu cực để rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm tra chi đầu tƣ xây dựng 3.2.3 Củng cố máy, nâng cao lực trình độ cán quản lý Con ngƣời nhân tố định quản lý, cơng tác quản lý chi ngân sách có đạt đƣợc tốt hay không phụ thuộc vào khả quản lý cán Vì vấn đề xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán đƣợc Đảng Nhà nƣớc quan tâm, trọng Đặc biệt lĩnh vực tài nói chung, quản lý chi NSNN nói riêng, nhân tố ngƣời có vai trò đặc biệt quan trọng, định đến chất lƣợng, hiệu quản lý sử dụng nguồn lực có hạn Nhà nƣớc Để tạo sở vững cho công tác quản lý chi ngân sách, đơn vị, địa phƣơng cần phải đào tạo đội ngũ cán kế tốn có trình độ chun mơn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt tinh thần trách nhiệm cao, cụ thể: - Tiếp tục đổi cấu tổ chức máy, rà soát chức nhiệm vụ Phòng Tài - kế hoạch để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý tài giai đọan mới, thực có hiệu khoản chi ngân sách thuộc quyền quản lý - Tiếp tục mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào công tác quản lý Phòng Tài - Kế hoạch Từ năm 2005, Phòng Tài - Kế hoạch xây dựng đƣợc cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 quy trình “cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể", kết thực đƣợc UBND thành phố đánh giá cao, khơng hồ sơ trễ h n thời gian giải hồ sơ rút ngắn thêm đƣợc ngày so với quy định (từ ngày xuống ngày), tiếp tục xây dựng đăng ký chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đối 102 với quy trình tốn vốn đầu tƣ xây dựng Trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu đƣa hệ thống quản lý chất lƣợng vào lĩnh vực: kế hoạch đầu tƣ (chủ yếu khâu thủ tục đầu tƣ), quản lý dự toán đơn vị HCSN, quản lý cấp phát ngân sách xã … - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài Phòng Tài - Kế hoạch để nâng cao hiệu tham mƣu điều hành ngân sách địa phƣơng Hiện phòng Tài - Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý ngân sách xã, phần mềm quản lý thu chi ngân sách thành phố, toán ngân sách địa phƣơng triển khai phần mềm kế toán đơn vị HCSN Thời gian tới cần tiếp tục triển khai phần mềm kế toán HCSN đến tất đơn vị thuộc Phòng Giáo dục Phòng y tế (số lƣợng lớn), đề xuất thành phố cho phép hợp đồng viết phần mềm quản lý công tác sau: quản lý đăng ký kinh doanh (trong cần ý hƣớng mở để tiến tới thực đăng ký kinh doanh qua mạng), quản lý kế hoạch đầu tƣ, quản lý dự toán đơn vị HCSN… Nâng cao hiệu quản lý chi ngân sách đội ngũ cán tài thành phố xã phƣờng Cán quản lý chi ngân sách đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến hiệu quản lý chi ngân sách Do vậy, vấn đề đặt phải đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán nhằm đáp ứng u cầu đổi quản lý tài nói chung quản lý chi ngân sách nói riêng địa bàn thành phố Nội dung đào tạo bồi dƣỡng nâng cao trình độ phẩm chất cán chi ngân sách địa bàn thành phố cần tập trung vào yêu cầu sau: - Thƣờng xuyên nâng cao phẩm chất cho cán quản lý chi ngân sách địa bàn thành phố nhằm củng cố quan điểm lập trƣờng, ý thức giai cấp để đội ngũ làm công tác chi ngân sách tránh đƣợc tiêu cực hồn thành nhiệm vụ trị đƣợc giao Góp phần làm lành mạnh hố lĩnh vực tài 103 địa bàn thành phố Cần rà soát lại số lƣợng, chất lƣợng cán tài địa bàn thành phố xã phƣờng nhƣ đơn vị hoạt động kinh doanh địa bàn để có biện pháp bồi dƣỡng nâng cao trình độ Đặc biệt cán thuộc phòng Tài kế hoạch thành phố phải có chiến lƣợc đào tạo để phù hợp với yêu cầu đến lĩnh vực Phải xây dựng quy hoạch đào tạo cán chi ngân sách địa bàn khắc phục tình trạng hẫng hụt cán trình độ thiếu tính liên ngành nhằm đảm bảo cho hiệu chi ngân sách Cán quản lý chi ngân sách không hiểu sâu sắc nghiệp vụ quản lý chi ngân sách mà hiểu nghiệp vụ kỹ thuật tổ chức thực Khuyến khích cán quản lý chi ngân sách học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tự học để nắm bắt kiến thức mới, chế tài, luật định áp dụng sử dụng ngân sách nhà nƣớc, cập nhật chế độ sách nâng cao lực thực tiễn nhằm thực tốt nhiệm vụ đƣợc giao - Nâng cao chất lƣợng quản lý cán tài để quản lý điều hành khoản chi có hiệu yêu cầu nội dung lớn Tiếp tục cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý tài nói chung quản lý chi ngân sách nói riêng giảm bớt đầu mối, nâng cao chất lƣợng hoạt động máy quản lý chi đặc biệt lĩnh vực cấp phát vốn đầu tƣ XDCB.Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm cán Phòng tài chính-kế hoạch Thành phố cần ban hành quy định nhiệm vụ, trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cho cán tài thành phố Đồng thời có sách đãi ngộ cán quản lý tài chính, cán kế hoạch, cán kế toán, cấp phát quản lý vốn đầu tƣ - Xây dựng chiến lƣợc quy hoạch cán quản lý chi ngân sách cách đào tạo đào tạo lại gắn với tiêu chuẩn hóa chức danh yêu cầu công tác Bên cạnh đào tạo chun mơn nghiệp vụ phải ý đào tạo kiến thức quản lý nhà nƣớc, kinh tế thị trƣờng, ngọai ngữ, tin học… 104 Gắn việc đào tạo bồi dƣỡng với trình sử dụng phù hợp với sở trƣờng cán tài Quan tâm chế độ tiền lƣơng thu nhập đội ngũ cán làm cho họ yên tâm không tìm cách xoay sở bóp méo sách Đảng Nhà nƣớc thực địa bàn thành phố Hàng năm phải đánh giá trách nhiệm nhiệm vụ cán chi ngân sách xử lý nghiêm minh trƣờng hợp cố ý làm sai quản lý chi ngân sách 3.2.4 Xây dựng hoàn thiện chế sách Mục tiêu đổi chế quản lý tài đơn vị sử dụng ngân sách, mà đặc trƣng quan hành đơn vị nghiệp trao quyền tự chủ thật cho quan, đơn vị việc tổ chức công việc, sử dụng biên chế lao động, tăng cƣờng huy động quản lý thống nguồn thu, đồng thời sử dụng tiết kiệm có hiệu nguồn tài nhằm mở rộng nâng cao chất lƣợng công tác quan lý hành chính, hoạt động nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện cho đơn vị nghiệp đảm bảo trang trải kinh phí hoạt động, nâng cao thu nhập hiệu công tác đội ngũ cán cơng chức, viên chức Các chế sách cơng cụ mà thơng qua quan quản lý kiểm tra, giám sát việc chi tiêu đơn vị Chúng bao gồm cơng cụ kiểm sốt trực tiếp lẫn chế bổ sung, phụ trợ, tạo môi trƣờng cho việc kiểm soát chi tiêu, quy định điều kiện, yêu cầu chi tiêu, chế độ định mức tiêu chuẩn chi tiêu, quy trình lập phân bổ dự tốn ngân sách chi tiết, quy chế trách nhiệm đơn vị trƣớc pháp luật việc chi tiêu họ Để nhằm hồn thiện chế sách kiểm sốt chi ngân sách qua KBNN cần: Thứ nhất, sửa đổi bổ sung chế kiểm soát chi NSNN hành - Xây dựng chế kiểm soát chi thống nhất: Cần phải sửa đổi, bổ sung chế để vừa kịp thời tháo gỡ khó khăn trình triển 105 khai thực hiện, mặt khác, nâng cao bƣớc chất lƣợng công tác kiểm sốt chi NSNN Q trình phải đồng thời với việc rà soát lại chế kiểm soát chi NSNN tại, đặc biệt chế kiểm soát toán loại vốn nghiệp kinh tế có nội dung tính chất giống nhƣng vận hành theo chế khác nhau, từ thống phƣơng thức, nội dung kiểm sốt chi NSNN qua KBNN đảm bảo tính chặt chẽ đồng việc kiểm soát toán khoản chi từ NSNN - Hồn thiện quy trình, thủ tục kiểm soát chi: Do yêu cầu điều kiện chi ngân sách quy định tƣơng đối chặt chẽ Luật nhƣ văn hƣớng dẫn dƣới Luật, quy trình kiểm sốt kho bạc tƣơng đối phức tạp, nhiều thủ tục Chẳng hạn, nhiều khoản chi phải qua hai bƣớc: cấp tạm ứng toán (số thực chi), có khoản chi đƣợc cấp toán lần Đối với khoản chi, đơn vị muốn đƣợc toán đểu phải xuất trình nhiều loại tài liệu, chứng từ liên quan Thứ hai, hoàn thiện chế độ khác liên quan đến cơng tác kiểm sốt chi - Các quy trình mua sắm, toán phải đƣợc chuẩn hoá đƣợc bên liên quan tiếp cận để phục vụ cho việc kiểm sốt, tốn - Có hệ thống định mức, đơn giá chuẩn hàng hoá dịch vụ tiêu dùng địa phƣơng, thời gian trƣớc mắt, chƣa có đƣợc hệ thống hồn chỉnh phải có đƣợc hệ thống giá hàng hố dịch vụ thơng dụng, phổ biến Sở Tài cơng bố hàng q, hàng năm Thứ ba, Hồn thiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan hành chính, đơn vị nghiệp công lập Nâng cao hiệu thực chế tự chủ quan hành chính, đơn vị nghiệp công lập; tạo quyền chủ động huy động nguồn lực nhƣ sở vật chất để tổ chức dịch vụ ngày đa dạng, 106 phong phú, từ nâng cao chất lƣợng hoạt động nghiệp, thực hành tiết kiệm nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức Trong trình phân bổ ngân sách vào tình hình thực năm trƣớc, định mức chi để phân bổ cho năm đầu thuộc thời kỳ ổn định ngân sách, chƣa gắn kết khoản kinh phí phân bổ với đầu cụ thể, chi tiết Hơn chế chƣa có cơng cụ để đo lƣờng, đánh giá hiệu quả, hiệu lực đầu đạt đƣợc Cần quy định tiêu chuẩn tổ chức phận kế toán; tăng cƣờng quyền thực hiện, kiện toàn, xếp máy tổ chức; phân bổ ngân sách theo hƣớng cân đối tổng thể, không phân chia nguồn kinh phí thực tự chủ khơng thực tự chủ; gắn kết việc phân bổ ngân sách với chi tiêu đầu cho đơn vị Mục đích giải pháp nâng cao hiệu chi tiêu công, bên cạnh việc tăng cƣờng kỷ luật tài xếp thứ tự ƣu tiên chiến lƣợc với nguồn ngân sách đƣợc phân bổ 3.2.5 Một số giải pháp khác a Tăng cường công tác tra tài chính, kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm - Hoàn thiện mối quan hệ phối hợp phân định rõ trách nhiệm, quyền hạng quan tham gia vào trình kiểm tra NS từ khâu lập, chấp hành toán NS, tức kiểm tra trƣớc, kiểm tra thực kiểm tra sau - Cải tiến kiểm tra, tra việc lập dự toán thu – chi NSNN quan tài đơn vị đảm nhận bảo đảm yêu cầu, vào trình tự xây dựng dự tốn theo luật định Trong đó, đặc biệt quan tâm khâu trọng yếu: Khâu hƣớng dẫn số thông báo kiểm tra dự toán ngân sách phải thật cụ thể khâu xét duyệt dự toán phải thật chặt chẽ, khách quan - Phòng Tài thƣờng xun kiểm tra, đối chiếu theo tiến trình chấp 107 hành ngân sách chế độ, tiêu chuẩn, định mức hành, tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ …, đặc biệt hiệu chi tiêu NSNN - Phòng Tài chính, Chi cục thuế phối hợp với KBNN rà soát, đối chiếu tất khoản thu – chi NSNN từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 bảo đảm khoản thu – chi NSNN đƣợc hạch tốn đầy đủ, xác, mục lục NSNN Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ khoản chi tiêu đơn vị dự toán - Việc kiểm tra, tra, kiểm toán tốn NSNN phải bảo đảm tính trung thực pháp luật ; xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực quản lý thi – chi NSNN khen thƣởng kịp thời việc sử dụng tiết kiệm, hiệu kinh phí NSNN, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao b Thực nghiêm túc việc công khai tài Cơng khai tài biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức Nhà nƣớc, tập thể ngƣời lao động nhân dân việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nƣớc; huy động,quản lý sử dụng khoản đóng góp nhân dân theo quy định pháp luật; phát ngăn chặn kịp thời hành vị vi phạm chế độ quản lý tài chính; đảm bảo sử dụng có hiệu NSNN, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí Đẩy mạnh việc cơng khai tài cấp ngân sách cần thực số giải pháp sau: - Xác định nội dung, phạm vi số liệu cần cơng khai theo quy định Lựa chọn hình thức công khai phù hợp với địa phƣơng,đơn vị để nhân dân, cán bộ, cơng chức nắm rõ nội dung công khai giám sát đƣợc nội dung Ngồi hình thức cơng khai nhƣ lâu nay, ngân sách thành phố cơng khai trang thông tin điện tử UBND thành phố Đối với xã, phƣờng cần đặt biệt ý đến việc công khai khoản huy động nhân dân đóng góp xây dựng sở hạ tầng, 108 nội dung thực tế thƣờng hay bỏ sót gây nhiều thắc mắc nhân dân - Các quan có chức đòan thể trị cần tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc công khai ngân sách địa phƣơng, đơn vị Kịp thời đề xuất xử lý đơn vị vi phạm chế độ cơng khai tài c Khen thưởng xử lý kịp thời vi phạm quản lý NSNN Nhằm đảm bảo tính trung thực, lành mạnh hiệu cơng tác quản lý chi NSNN việc khen thƣởng xử lý kịp thời tƣợng vi phạm quản lý, điều hành NSNN phải thực nghiêm túc trọng động viên tinh thần, trách nhiệm cán quản lý chi NSNN, ngăn ngừa sai phạm nhằm góp phần tích cực cho việc đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm hiệu quản lý chi NSNN 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Bộ Tài - Bộ Tài cần phối hợp với quan chuyên môn xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định Luật Quản lý ngân sách Các khoản trợ cấp Thủ trƣởng quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hố định mức, tiêu chuẩn, chế độ để thực quan, đơn vị Trƣờng hợp chi dƣới định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhƣng đảm bảo thực đƣợc nhiệm vụ đƣợc xem tiết kiệm; trƣờng hợp chi vƣợt chi dƣới định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhƣng không đảm bảo thực đƣợc nhiệm vụ đƣợc xem lãng phí Đây để quan chức thực kiểm tra, tra, kiểm toán giám sát việc thực chi tiêu ngân sách - Cần xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm hoạt động quan nhà nƣớc, theo hàng năm đánh giá, chấm điểm chƣơng trình, dự án để xem xét tính hiệu việc chi tiêu kinh phí NSNN 109 cho hoạt động Cần nghiên cứu hoàn thiện chế quản lý, cấp phát toán khoản chi NSNN NSNN cần phải đƣợc cơng khai q trình lập, chấp hành tốn Cơng khai quy trình cấp phát, kiểm soát chi NSNN Điều cho phép xác định rõ trách nhiệm quyền hạn quan tài chính, KBNN đơn vị thụ hƣởng Phân định rõ trách nhiệm kiểm soát chi nội ngành tài xác định quy trình hợp lý quy trình kiểm sốt, tốn chi trả khoản chi NSNN đặc biệt mối quan hệ quan tài chính, KBNN đơn vị thụ hƣởng Cần sớm hoàn thiện hệ thống định mức chi tiêu ngân sách, cần đƣợc cập nhật thƣờng xuyên cho phù hợp với thực tiễn linh hoạt cho phù hợp với khác biệt vùng, miền 3.3.2 Đối với thành ủy, UBND thành phố Tam Kỳ - Để bảo đảm triển khai việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cần ban hành văn pháp luật quy định cụ thể mục tiêu, cách thức, biện pháp thực Việc quy định rõ, minh bạch chế, giải pháp, biện pháp quản lý, sử dụng nguồn lực khu vực nhà nƣớc (NSNN, vốn, tài sản, lao động ), nguồn lực doanh nghiệp nhƣ nguồn tài nguyên làm tăng tính hiệu quả, hiệu lực biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Việc ban hành đồng bộ, đầy đủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ, chuẩn mực hợp lý, đầy đủ cho ngành, lĩnh vực thƣờng xuyên thực rà soát, sửa đổi cho phù hợp với thực tế biến động thị trƣờng, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ đƣợc coi xƣơng sống bảo đảm việc sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn lực, sở để thực kiểm soát, xử lý hành vi gây lãng phí - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải đƣợc xác định rõ mục tiêu, 110 tiêu có chƣơng trình cụ thể cho giai đoạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Điều giúp cho việc định lƣợng mức độ tiết kiệm so với định mức, tiêu chuẩn, chế độ mà tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa tình trạng thất thốt, lãng phí - UBND thành phố sớm trình HĐND phê duyệt điều chỉnh mức thu số khoản phí, lệ phí ban hành lậu khơng phù hợp, nhƣ xem xét ban hành thêm số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh để tăng nguồn thu thuế cho ngân sách, tạo thuận lợi cho việc thực chế tự chủ, tự chịu trách nghiệm đơn vị nghiệp công lập - UBND thành phố cần thực quán sách đền bù giá đền bù giải phóng mặt để đẩy nhanh tiến độ đầu tƣ XDCB địa bàn - UBND thành phố ban hành quy chế phối hợp lãnh đạo, đạo song trùng quyền địa phƣơng với ngành dọc quản lý thu chi ngân sách ngành thuế kho bạc KẾT LUẬN CHƢƠNG Phân tích thực trạng hoạt động chi NSNN phòng Tài – kế hoạch thành phố Tam Kỳ giai đoạn từ năm 2000 – 2014 rút thành công hạn chế, tạo xác thực cho việc đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý chi NSNN giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 Đồng thời đề giải pháp có tính khả thi, trƣớc tiên tác giả xác lập hệ thống mục tiêu, phƣơng hƣớng, quan điểm, tiêu có liên quan, nhằm tạo thêm lý luận thực tiễn cho giải pháp đƣợc hƣớng tới Các giải pháp đƣợc đề ra, đề cập toàn diện đến yếu tố có tác 111 động đến việc nâng cao hiệu quản lý chi NSNN nhiều phƣơng diện; bắt nguồn từ quản lý quy trình NS, thể chế, chế điều hành NS; nhằm tạo điều kiện tăng cƣờng khai thác nguồn thu; sử dụng có hiệu tiết kiệm chi tiêu, đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ kinh tế - xã hội 112 KẾT LUẬN Quản lý chi NSNN nói chung quản lý chi ngân sách nhà nƣớc phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ nói riêng có vai trò quan trọng Nó bảo đảm cho ngân sách đƣợc sử dụng có hiệu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Qua q trình phân tích luận văn làm rõ khắc hoạ nét bật sau: - Khái quát cách tƣơng đối đầy đủ sở lý luận để làm tảng cho việc thực quản lý chi ngân sách Đây yêu cầu thực tiễn vấn đề đòi hỏi mà mục tiêu, động lực để thúc đẩy thành phố phát triển toàn diện ngày có hiệu cao - Thực tiễn quản lý chi ngân sách nhà nƣớc phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ đặt nhiều vấn đề cần phải giải kịp thời, đòi hỏi ngành chức đặc biệt ngành tài phải đổi tồn diện đáp ứng yêu cầu đặt công tác quản lý chi ngân sách Qua phân tích luận giải mặt mạnh, mặt yếu công tác quản lý chi ngân sách từ đề giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy, khai thác tiềm phát triển sản xuất kinh doanh điạ bàn thành phố Các giải pháp đề xuất luận văn đƣợc dựa luận khoa học, giải pháp đƣa nhằm giải hạn chế, bất cập trƣớc mắt, luận văn trọng đề xuất giải pháp mang tính định hƣớng chiến lƣợc lâu dài công tác quản lý chi NSNN nói chung phòng Tài thành phố Tam Kỳ nói riêng Tuy nhiên để giải pháp có tính khả thi đòi hỏi cơng tác triển khai thực phải thực khoa học, hợp lý, phù hợp sở điều kiện thực tiễn thành phố Tam Kỳ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ngơ Thị Bích (2010), Hồn thiện quản l chi Ngân sách Nhà nước TP Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Đà Nẵng [2] Các báo cáo UBND thành phố Tam Kỳ, phòng Tài – Kế hoạch [3] Cổng thơng tin điện tử Bộ Tài http://www.mof.gov.vn; [4] Chi Cục thống kê Quảng Nam, Niên giám thống kê thành phố Tam Kỳ năm 2009 - 2013 [5] ThS Vũ Văn Cƣơng - PGĐ Trung tâm Tƣ vấn PL – HLU, đánh giá thực trạng lập, chấp hành, toán NSNN phƣơng hƣớng hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nƣớc [6] Nguyễn Thái Hà, Quản l chi N NN iệt Nam h i nhập kinh tế toàn cầu, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [7] Đào Hoàng Liên (2010), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi Ngân sách Nhà nước uảng Bình, Luận văn thạc sỹ kinh tế [8] GS-TS Dƣơng Thị Bình Minh (2005), uản l chi tiêu công iệt Nam thực trạng giải pháp, Nxb Tài [9] Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2002; [10] Quốc hội nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt, Luật Ngân sánh Nhà nƣớc (Luật số 01/2002/QH11) ngày 16 tháng 12 năm 2002 Việt Nam; [11] Lê Thị Thanh Tuyền (2012), Hoàn thiện quản l chi Ngân sách Nhà nước tỉnh uảng Ng i, Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Đà Nẵng Website [12] : www.tapchitaichinh.vn [13] www.fia.gov.vn [14] www.vietnam.vn [15] www.vietnamplus.vn [16] www.gov.hk, ... đề lý luận công tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc - Phân tích thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nƣớc phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ, rút ƣu điểm, tồn nguyên nhân công tác quản lý chi. .. ngân sách nhà nƣớc tại phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ Tổng quan tài. .. khó khăn, thuận lợi cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc Kết nghiên cứu góp phần hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ góp phần thực thắng lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch thành phố tam kỳ , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch thành phố tam kỳ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay