Dạy học thủ công ở tiểu học theo hướng phát huy tính sáng tạo của học sinh

166 4 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:55

M U 1. Lí do chn tài 1.1. Thc t cho thy con ngi vn ã sáng to và tt c mi ngi sáng to ra cuc sng riêng ca mình thông qua quá trình không ngng ngh ca vic tng tng ra các kh nng và s thay i. Theo các chuyên gia, ngày nay khi vic x lí thông tin logic ã tr nên d dàng nh s h tr ca công ngh thì trí tng tng sáng to và kh nng thích ng mi là yu t quyt nh. iu này t ra yêu cu vi vic i mi giáo dc ca nhiu quc gia trên th gii và dn ti s chuyn i các mô hình nhà trng t kiu dy hc truyn thng mang tính truyn t và tp trung vào ngi dy (traditional methods of teaching) sang kiu dy hc tin b (progressive teaching methods), theo hng khuyn khích và phát huy ti a tính tích cc sáng to ca ngi hc. 1.2 Trong phm vi nhà trng, dy hc sáng to (creative teaching) c nh ngha theo hai cách: dy hc mt cách sáng to (teaching creatively) và dy hc phát trin TST (teaching for creativity). ây u là các kiu hay phng thc dy hc mi da trên trit lí giáo dc ly HS làm trung tâm, vi các khái nim và thut ng c trng giúp phân bit vi các kiu dy hc khác [105]. Tuy nhiên vic tng minh bn cht ca phng thc này là không d dàng bi nó bao hàm nhiu lí thuyt và c nhìn nhn theo các cách khác nhau tùy theo khía cnh mà nó nhn mnh. Chng hn, vic hiu ây là dy hc sáng to hay dy hc phát trin TST, là chin lc (có tính nh hng) hay phng thc dy hc tùy thuc mc ích ca mi nhà nghiên cu. Thêm mt thut ng cn làm rõ giúp gii thích c trng ca phng thc này là TST thì n nay vn là khái nim còn cha rõ ràng trong tâm lí hc, giáo dc hc và các khoa hc khác. iu này cho thy tính a chiu ca vn nghiên cu òi hi nhng phân tích và bàn lun t nhiu phng din mt cách sâu rng (s c làm rõ trong phn c s lí lun ca tài). 1.3. Nghiên cu ch ra rng dy hc vì s sáng to nói chung có th c thc hin qua tt c các môn hc và lnh vc hc tp trong nhà trng và cn c tin hành càng sm càng tt. ó là vì tr em ang trong giai on hình thành và phát trin iii M CL C L I C M N i L I CAM OAN .ii M C L C iii B NG KÍ HI U CÁC CH VI T T T vi DANH M C B NG vii DANH M C HÌNH V , BI U M viii U 1 Lí ch n tài M c ích nghiên c u 3 Khách th it ng nghiên c u Gi thuy t khoa h c Nhi m v nghiên c u Ph m vi nghiên c u Ph ng pháp nghiên c u óng góp m i c a lu n án Nh ng lu n i m b o v Ch ng C THEO H S LÍ LU N C A D Y H C TH CÔNG TI U H C NG PHÁT HUY TÍNH SÁNG T O C A H C SINH 1.1 T ng quan nghiên c u v n 1.1.1 Nh ng nghiên c u v tính sáng t o giáo d c tính sáng t o 1.1.2 Nh ng nghiên c u v d y h c Th công ti u h c theo h ng phát huy tính sáng t o 19 1.2 Tính sáng t o d y h c theo h 1.2.1 M t s v n ng phát huy tính sáng t o v tính sáng t o 21 1.2.2 D y h c theo h ng phát huy tính sáng t o 28 1.2.3 D y h c Th công theo h ng phát huy tính sáng t o 31 1.3 Nh ng d u hi u c a d y h c theo h 1.4 ti u h c 21 ng phát huy tính sáng t o 32 c i m c a d y h c h c t p Th công ti u h c 36 1.4.1 Nh ng u th c a Th cơng v i vi c phát huy tính sáng t o c a h c sinh 36 iv 1.4.2 c i m tính sáng t o c a h c sinh h c Th công 40 1.4.3 Bi u hi n c p tính sáng t o c a h c sinh h c Th công 41 1.5 Các nguyên t c, n i dung i u ki n c a d y h c Th công theo h ti u h c ng phát huy tính sáng t o 44 1.5.1 Nguyên t c d y h c Th công theo h 1.5.2 N i dung d y h c Th cơng theo h ng phát huy tính sáng t o 44 ng phát huy tính sáng t o 47 1.5.3 i u ki n c a d y h c Th công theo h K t lu n ch ng phát huy tính sáng t o 48 ng 54 Ch ng TH C TR NG D Y H C TH H NG PHÁT HUY TÍNH SÁNG T O C A H C SINH 55 2.1 S thay i Ch ng trình Th cơng 2.1.1 Khái quát s thay i c a Ch CÔNG TI U H C THEO ti u h c 55 ng trình GDPT 55 2.1.2 Ch ng trình Th cơng theo Ch ng trình hi n hành 58 2.1.3 Ch ng trình Th cơng theo Ch ng trình GDPT m i 61 2.2 Th c tr ng t ch c d y h c Th công ti u h c theo h ng phát huy tính sáng t o c a h c sinh 66 2.2.1 M c ích i u tra th c tr ng 66 2.2.2 it ng ph m vi i u tra 66 2.2.3 N i dung i u tra th c tr ng 67 2.2.4 Ph ng pháp i u tra th c tr ng 67 2.2.5 K t qu K t lu n ch Ch i u tra th c tr ng 69 ng 83 ng BI N PHÁP D Y H C TH CÔNG TI U H C THEO H NG PHÁT HUY TÍNH SÁNG T O C A H C SINH 85 3.1 Nguyên t c xu t bi n pháp d y h c Th công ti u h c theo h ng phát huy tính sáng t o c a h c sinh 85 3.1.1 Nguyên t c m b o tính m c ích 85 3.1.2 Nguyên t c m b o tính cân b ng h th ng 85 3.1.3 Nguyên t c m b o tính t 3.1.4 ng tác 86 m b o tính cá nhân hóa 86 v 3.2 M t s bi n pháp d y h c Th công ti u h c theo h ng phát huy tính sáng t o c a h c sinh 87 3.2.1 Thi t k d y h c Th công khuy n khích tính sáng t o 87 3.2.2 V n d ng k thu t giúp t o sinh ý t 3.2.3 Thi t l p môi tr ng h c t p Th cơng h tr tính sáng t o 105 3.2.4 T ch c d y h c Th công d K t lu n ch Ch ng sáng t o h c Th cơng 97 i hình th c ngo i khóa câu l c b 110 ng 121 ng TH C NGHI M KHOA H C 122 4.1 M c ích th c nghi m 122 4.2 it ng th c nghi m 122 4.3 N i dung th c nghi m 123 4.4 Ph ng pháp th c nghi m 123 4.5 Ti n hành th c nghi m 124 4.6 Thang o th c nghi m 125 4.7 ánh giá th c nghi m th m dò 126 4.7.1 K t qu th c nghi m th m dò 126 4.7.2 Phân tích th c nghi m th m dò 127 4.8 ánh giá th c nghi m tác ng 130 4.8.1 K t qu th c nghi m tác 4.8.2 Phân tích th c nghi m tác K t lu n ch ng 130 ng 137 ng 154 K T LU N VÀ KHUY N NGH 155 DANH M C CƠNG TRÌNH KHOA H C Ã CƠNG B 158 TÀI LI U THAM KH O 159 PH L C PL1 PH L C 1: N i dung phi u i u tra th c tr ng PL1 PH L C 2: K t qu th ng kê phi u i u tra th c tr ng PL5 PH L C 3: H th ng câu h i ph ng v n giáo viên PL9 PH L C 4: N i dung ch ng trình Th cơng ti u h c PL10 PH L C 5: Thi t k d y th c nghi m th m dò PL14 PH L C 6: Thi t k d y th c nghi m tác ng PL19 vi PH L C 7: Thang ánh giá KQHT m c ki n th c, k n ng Th công PL32 PH L C 8: Thang ánh giá vi c h c t p sáng t o PL35 PH L C 9: Thang ánh giá s n ph m sáng t o h c Th công PL38 PH L C 10: T ng h p k t qu kh o sát th c nghi m PL42 PH L C 11: Hình nh s n ph m Th công c a l p C1, TN1 PL45 PH L C 12: Hình nh s n ph m Th công c a l p C2, TN2 PL47 vi B NG KÍ HI U CÁC CH Ch vi t STT D y h c theo h D y h c Th công theo h Câu l c b VI T T T y ng phát huy tính sáng t o i ch ng ng phát huy tính sáng t o Kí hi u vi t t t DHPHTST DH-TC-PHTST CLB C Giáo viên GV H c sinh HS Ho t H TN Ph S n ph m SP 10 Th công, K thu t TCKT 11 Th c nghi m TN 12 Tính sáng t o TST 13 T sáng t o TDST ng tr i nghi m ng pháp d y h c PPDH vii DANH M C B NG B ng 1.1: M i liên h gi a trình sáng t o q trình th c hành Th cơng 39 B ng 2.1: Phân ph i th i l ng môn h c 69 B ng 2.2: Các m c tiêu tr ng tâm n m h c 69 B ng 2.3: Mô t ti n trình d y h c Th cơng 73 B ng 3.1: N i dung ho t ng CLB B ng 3.2: N i dung ho t ti u h c 112 ng Th công t ch c qua CLB 114 B ng 4.1: Các nhóm th c nghi m i ch ng 122 B ng 4.2: Các d y th c nghi m B ng 4.3: Thi t k th c nghi m tác i ch ng 123 ng 123 B ng 4.4: K t qu h c t p Th công c a HS (tr B ng 4.5 T ng h p tiêu chí ph c TN) 124 ng pháp ánh giá TN 126 B ng 4.6 Các tham s th ng kê i m trung bình t ng th c a l p TN (tr C c TN) 134 B ng 4.7 Các tham s th ng kê i m trung bình t ng th c a l p TN C (sau TN) 135 B ng 4.8 Các tham s th ng kê i m trung bình t ng th c a l p TN1, TN2 136 viii DANH M C HÌNH V , BI U Hình M i t ng quan gi a trình sáng t o q trình h c Th cơng 88 Bi u 2.1: Vai trò, c i m c a Th công Bi u 2.2: Nh ng h n ch d y h c Th công Bi u 2.3: Các ho t Bi u 2.4: Bi u hi n c a HS gi h c Th công 76 Bi u 2.5: M t s g i ý i u ch nh d y h c Th công hi n 82 Bi u 4.1: So sánh k t qu c a HS sau th c nghi m th m dò 126 Bi u 4.2: So sánh k t qu u vào u c a l p th c nghi m 126 Bi u 4.3 So sánh k t qu u vào u sau TN1 131 Bi u 4.4 So sánh k t qu u vào u sau TN2 131 ti u h c 71 ti u h c 72 ng h c Th công c a HS 75 M Lí ch n U tài 1.1 Th c t cho th y ng i v n ã sáng t o t t c m i ng i sáng t o cu c s ng riêng c a thơng qua q trình khơng ng ng ngh c a vi c t t ng kh n ng s thay i Theo chuyên gia, ngày vi c x lí thơng tin logic ã tr nên d dàng nh s h tr c a cơng ngh trí t sáng t o kh n ng thích ng m i y u t quy t v i vi c ng nh i u ng t ng t yêu c u i m i giáo d c c a nhi u qu c gia th gi i d n t i s chuy n mơ hình nhà tr trung vào ng ng t ki u d y h c truy n th ng mang tính truy n i t t p i d y (traditional methods of teaching) sang ki u d y h c ti n b (progressive teaching methods), theo h tích c c sáng t o c a ng ng khuy n khích phát huy t i a tính i h c 1.2 Trong ph m vi nhà tr ng, d y h c sáng t o (creative teaching) c nh ngh a theo hai cách: d y h c m t cách sáng t o (teaching creatively) d y h c phát tri n TST (teaching for creativity) ây u ki u hay ph ng th c d y h c m i d a tri t lí giáo d c l y HS làm trung tâm, v i khái ni m thu t ng c tr ng giúp phân bi t v i ki u d y h c khác [105] Tuy nhiên vi c t minh b n ch t c a ph thuy t ng th c không d dàng b i bao hàm nhi u lí c nhìn nh n theo cách khác tùy theo khía c nh mà nh n m nh Ch ng h n, vi c hi u ây d y h c sáng t o hay d y h c chi n l c (có tính nh h ng) hay ph phát tri n TST, ng th c d y h c tùy thu c m c ích c a m i nhà nghiên c u Thêm m t thu t ng c n làm rõ giúp gi i thích ph ng ng th c TST c tr ng c a n v n khái ni m ch a rõ ràng tâm lí h c, giáo d c h c khoa h c khác i u cho th y tính a chi u c a v n nghiên c u òi h i nh ng phân tích bàn lu n t nhi u ph r ng (s c làm rõ ph n c s lí lu n c a ng di n m t cách sâu tài) 1.3 Nghiên c u ch r ng d y h c s sáng t o nói chung có th hi n qua t t c mơn h c l nh v c h c t p nhà tr ng c n c th c c ti n hành s m t t ó tr em ang giai o n hình thành phát tri n m nh m v th ch t, trí tu c m xúc Tr có trí t nhìn th gi i b ng nhìn r t h n nhiên t quen hay kinh nghi m nh ng i tr ng t ng r t phong phú i m i ch khơng b chi ph i b i thói ng thành c i m c a tr em ln tò mò, ham h c h i s n sàng th nghi m nh ng th m i - ây nh ng i u ki n c n thi t cho s n y sinh sáng t o Vì v y c n quan tâm phát tri n TST c a tr nh , t l a tu i m u giáo ti u h c 1.4 Th công m t b ph n thu c h th ng môn h c khóa quy nh ch ng trình ti u h c ngh thu t có v trí c bi t ch ho t ây m t n i dung thu c l nh v c giáo d c ng trình c ng nh c tr ng Ph n l n ho t c a HS b i tính ch t th c hành i s ng h c t p ng h c t p Th công ng th c hành thi t k (g p hình, c t, xé dán gi y, an nan, làm ch i…) làm SP v t ch t Trong trình th c hành, HS có c h i nghi m b ng giác quan thao tác c th , ph ng án làm SP m i, c c th nghi m ý t c tr i ng c t trang trí SP theo kh n ng sáng t o c a m i em So v i mơn h c khác, phân mơn Th cơng có nh ng u th riêng khuy n khích kh i g i s sáng t o c a HS h c t p 1.5 Nh ng c tr ng k làm cho Th công v a h p d n HS nh tính th c ti n, v a giúp cân b ng ki u h c t p nhà tr ng (h c qua t qua th c hành làm th , h c qua quan sát thao tác v i qua t tr u t ng t ng v i ng…) ây m t n i dung giáo d c thi t th c v i HS ti u h c, nhiên d y h c Th công th c t v n nh ng t n t i, ch a phát huy ch a áp ng cs c u th c a môn h c c ng i m i ang di n t ng ngày Ti n trình d y h c Th công hi n v n ph thu c nhi u vào tài li u có s n, PPDH mang tính áp t, vai trò c a HS ho t GV ch quan tâm t i trình (khơng ph i t t c ) làm c h i ng ch a c tr ng úng m c M t s chung c a l p b ng lòng v i vi c ph n l n HS c SP coi nh h c t m c tiêu, d n t i HS m t i c tr i nghi m ni m vui c m giác thành công làm SP m i ây nh ng h n ch ph bi n làm gi m hi u qu d y h c nh h tính tích c c sáng t o c a HS h c Th công nhà tr ng ng t i 144 11 phút 13 phút 15 phút 15 phút 17 phút - Tr ng h p l i khác: HS (m i tên xanh) ch a bi t cách làm nh ng em ch ng t giác Quan sát cho th y t u em ã c g ng làm, quay xu ng xem b n r i m n sách t pg p theo Dù ã n l c (10 phút) nh ng em v n ch a hi u cách làm Tuy nhiên, em không t b mà v n c th g p ki u, r i liên t c nhìn v phía giáo (tay v n c m nan gi y) May thay, lúc GV n h ng d n tr c ti p cho em - Sau c cô giúp, em ng i g p th r t ch m (b n bên c nh th y v y quay sang h i: “Làm th y?”) Sau m t lúc g p th em có v ã hi u cách làm; dù ch a làm xong nh ng em v n d ng l i ch d n cho b n bên c nh Sau ó c hai t p trung làm ti p Sau 2-3 phút, em c ng g p c o n nan úng cách Lúc HS (m i tên ) l i ti p t c t p làm: c t nan gi y xem b n bên c nh làm - Sau th i gian th c hành cá nhân, HS dán hoàn thi n SP ã làm trang trí tr ng bày ánh giá (có l i u ã thúc y HS làm ti p) - HS (m i tên ) ã có v c g ng ch ng h n: Vì khơng nh n c s tr giúp c a b n bàn, em ã g i ngh b n bên dãy giúp (em ã nh liên t c l n; l n 1: phút 18; l n 2: phút 19; L n 3: phút 19m28) Cu i b n c ng sang h ng d n em cách làm - Lúc b n n ng i bên c nh em ã g p c m t o n nan ng n Sau ó, b n c ng quay sang h ng d n em làm 145 - N u ch xét úng chu n quy k t qu có th cho r ng m c tiêu h c ch a th c s nh (vì m t vài HS ch a làm hồn ch nh vòng tay) Tuy nhiên n u xét c trình h c t p c a HS l p GV cho r ng em ã m c t m c tiêu ó Theo GV lí gi i, v i i u quan tr ng HS bi t cách g p hai nan gi y ch n ch n s làm cách làm n u ch nghe GV h GV t nh c SP Theo quan sát, m t s HS ch a hi u ng d n m u tr c l p Khi th c hành, có em c ng d n tr c ti p, có em nh b n giúp cu i c ng bi t làm M c dù cu i gi m t vài HS ch a làm xong nh ng em c ng ã g p o n nan úng cách k t qu ó có th ch p nh n c cm t i u có v h p lí n u xem xét d a tính ch t h c tr i nghi m c a m i HS h c - V i hai HS (m i tên hình dung , xanh): M c dù ng i bàn c cách g p vòng tay n u ch nghe GV h s HS cu i l p ã g p u nh ng hai em ch a ng d n m u (trong a c mà không c n GV h tr thêm) ph i t n l c t p làm b i lâu sau m i i m chung c hai c GV tr giúp Tuy v y tr i nghi m cách gi i quy t khó kh n c a em l i r t khác nhau: m t em có v th t p trung, em ch ng th ph video cho th y d u hi u v hành vi thái ng án tìm ki m s giúp ng Qua c a em b c l r t rõ ràng (ti c GV ã không quan sát nh n câu chuy n khác c a HS gi h c) - i v i hai HS (m i tên vàng): Các em nhìn xung quanh mà t p trung vào làm vi c, ch ng h n em nam bàn u c t r t nhi u nan gi y (th c t em không bi t cách g p hai nan nh th nào), em n bàn th hai c t nan gi y r i mi t mài ng i g p h u nh không “ti p chuy n” v i b n bên c nh N u ch nhìn d u hi u b ngồi có l nhi u ng b qua ý cho i c GV d nh m ây nh ng HS ã bi t làm n em Và HS c ng ch nh n làm ch a úng cách n ã g p h t hai nan gi y dài (lúc nan gi y b bung ch khơng t o thành vòng tay) i u cho th y n u ch quan sát vào SP cu i cùng, GV d ánh giá ây HS v y c n quan sát th t k l ng xem xét c trình c a m i HS, t t yêu c u m c cao Nh th y câu chuy n th c s ó mà ánh giá vi c h c t p c a em m t cách xác Khác v i HS i khái bên d a C1, vi c thi t k TN1 có i u ch nh v n i dung, cách th c c làm vi c th hi n s sáng t o nhi u h n (xem video TN1) 146 Video TN1: Ho t Hình ng HS th c hành làm vòng tay theo ý thích Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 10 Hình 11 * Nh n xét vi c h c t p c a HS theo tiêu chí c a h c t p sáng t o (xem ph l c 8) s i sánh v i C1: S t tin, c l p, h ng thú - Có ni m vui thích h ng thú - M c tham gia s t p trung - Thái xúc c m công vi c h c t p - Có ng l c bên thúc y - V i C1, ho t ng c t ch c v i vai trò chi ph i v n GV m c tham gia c a HS h n ch : quan sát m t vòng tay m u, tr l i câu h i n gi n v c i m vòng tay, nghe GV h ng d n cách làm… - V i yêu c u, n i dung mang tính “b t bu c” chung cho m i HS (g p vòng tay theo úng h ng d n) t ng i d v i h u h t HS, khó có th kích thích h ng thú nhu c u khám phá c a t t c HS l p - Theo quan sát a s HS có ý vào vi c làm SP nét m t vui v (có l em ã bi t cách làm) song ó ch y u em nói chuy n ùa vui ch không liên quan nhi u n vi c h c ang di n L p C2 c ng t ng t , khơng có nhi u d u hi u h ng thú cao c khám phá th ó m i m 147 - Bài TN1 ã cho th y d u hi u t giác, tích c c ch ng h n c a HS h c Th công H u h t HS u th hi n s ý quan sát vòng tay c gi i thi u tr c l p, t c tranh h ng d n, suy ngh ph ng án làm vòng tay khác i m i em u tích c c t p làm th (H.1, 2, 3, 4) V i s h tr h p lí c a GV t i t ng HS, em u nhanh chóng g p c nan gi y úng cách nhi u em g p c vòng tay gi y (H.5, 8, 11) T c thao tác c a HS t ng i ng u - V i vi c m r ng yêu c u th c hành, HS tr nên h ng thú h n v i vi c h c Th cơng HS có v hào h ng v i nhi u lo i ch t li u r t vui v c làm vòng tay theo ý thích (H.6, 7, 8) Có nhi u em g p c vòng tay gi y ã l p t c làm thêm SP t ch t li u khác (H.9, 10, 11) - i u c HS th c hi n ti p n i t nhiên Nói cách khác, làm nh ng i u gi ng nh s áp ng nhu c u c a HS ch khơng ch b i ó nhi m v mà em ph i th c hi n gi h c - Quan sát video cho th y h u h t HS u tr ng thái “ ang làm vi c” (H.1, 4, 8, 11): em ch m th c hi n thao tác tay v i v t li u ch t li u, k t qu HS u có SP c a riêng (ngay t n a u ti t h c) i u ch ng t HS th c s b thu hút vào vi c làm vòng tay t ch t li u khác Tính sáng t o - Có trí t ng t ng vui v , hài h c - N y sinh c ý t ng, câu S h p tác giao ti p - Làm vi c hi u qu nhóm - óng góp vào cu c th o lu n, a ý ki n, xu t - L ng nghe ph n h i b n - Chia s trình bày ý t ng - Kiên trì, kh c ph c gi i quy t v n - Trong C, HS ch y u quan sát, l ng nghe GV h ng d n tr l i câu h i, sau ó t ng cá nhân t p làm SP S t ng tác gi a HS v i GV b n không nhi u Các em c khuy n khích có th i gian suy ngh ý t ng m i hay chia s ý ki n c a v i b n xung quanh - Theo video C1: C HS u có khó kh n c g ng gi i quy t b ng n l c cá nhân Sau ó ch có m t b n nh n c giúp c a GV, em khác ph i nh s tr giúp c a b n Vi c thi u s t ng tác h tr k p th i c a cô b n nên ph i r t lâu khó kh n c a HS m i c gi i quy t Nh ng i u rõ ràng có th c i thi n nh ah c t p c ng tác vào l p h c Tuy nhiên i u xem v n h n ch ch a c quan tâm úng m c d y h c Th công hi n - Quan sát cho th y khơng có nhi u d u hi u c a s t ng t ng sáng t o c a HS su t gi h c Th công M t ph n b i n i dung h c t p thi u tính m phân hóa cho phù h p v i HS l p i u d n t i khơng có khác bi t k t qu : h u h t HS g p m t ki u vòng 148 - M t u th c a TC tính tr c quan giúp HS h p tác (d y h c l n nhau) m t cách t nhiên V i TN1, GV ã có nh ng i u ch nh c th cho v n này: - V b trí l p h c: HS ng i theo nhóm nh i di n nhau, nh ó em có th quan sát giúp b n làm m t cách d dàng GV c ng d quan sát h tr t t h n cho nhi u HS (H.2, 3, 4, 8, 11) - V thi t k yêu c u nhóm (theo chi n l c ph thu c l n nhau): GV ã áp d ng k thu t TN1 ó HS nhóm s c ch n ch t li u tr ng bày SP v trí theo s th t n u thành viên u làm xong nh t m t vòng tay r th cơng chung c a nhóm ây i u ki n thúc y HS c g ng giúp t t c u làm c SP nhanh t t - V i l p TN1, TN2: GV nói rõ khuy n khích HS di chuy n nh nhàng l p h c quan sát b n khác làm SP i u giúp HS có nhi u c h i quan sát h c h i cách làm SP c a b n (H.8, 10, 11) - V i TN1, TN2, GV ã th hi n s ch ng sáng t o thi t k ho t ng HS c làm vi c nhi u h n Trong gi h c, GV t p trung h ng d n ki n th c, k n ng c b n theo m c tiêu h c ( ó k thu t g p nan gi y) ch y u ho t ng dành cho HS Nh ó HS có th i gian c h i c t p làm th , th o h i t o liên k t (gi a th v i th khác) - Ch p nh n r i ro s n sàng th nghi m - Di n t ý t ng sáng t o c a b n thân có s d ng y u t ngh thu t tay theo úng quy trình h ng d n m u ã quan sát (ph l c 11.1, 12.1) - Trong gi h c, ch y u v n HS tr l i câu h i c a GV, nghe h ng d n r i th c hành g p vòng tay ánh giá Khơng có nh ng g i h i HS nêu th c m c hay xu t ý t ng ho c ph ng án làm SP khác i Nh gi h c tr c, em c g ng th c hi n úng yêu c u GV a - Trong trình th c hành, ph n l n HS bi u hi n s t p trung làm vi c (tay g p nan gi y) Nh ng ó d ng nh ang vi c em “ph i” làm ( có SP ánh giá cu i gi h c) h n vi c em mu n làm Khơng có nhi u d u hi u c a thích thú vui v , nhi u em c ng th ng có t b thi u s h tr (nh nhóm HS ã phân tích) Các chi n l c - V i C1, ch có m t yêu c u chung có c a ra: t t c HS làm m t k n ng h c tính b t bu c t p, ki n th c ki u SP nh quy trình h ng d n HS l nh h i ki n th c, k n ng c a h c ch y u qua v n hi u bi t - Xác nh v n quan sát, b t ch c làm m u c a GV Trong th kh h c, HS luy n t p thao tác k n ng riêng n ng l a ch n l làm m t SP c th : s d ng k thu t g p 149 lu n, tìm ý t ng làm SP khác i; GV c ng có thêm th i gian quan sát h tr nhi u h n cho cá nhân l p K t qu HS l p TN làm c nhi u SP a d ng khác (ph l c 11.2, 12.2) - GV ã có nh ng i u ch nh yêu c u theo h ng m HS c làm vi c nhi u h n V i TN1, HS ã bi t cách g p nan gi y hình dung cách g p vòng tay, GV t ng m i nhóm m t r th cơng HS c tùy ch n làm vòng tay t nhi u v t li u, ch t li u (gi y màu, cúc áo, ghim gi y, ng hút…) Nhìn chung HS u r t háo h c khám phá lo i ch t li u m i hào h ng v i vi c làm vòng tay m i (H.7 làm vòng t lõi gi y toilet, H.9 HS làm vòng tay t ng hút, H.10 làm vòng gi y cu n b ng dây n i, H.11 làm vòng t ghim gi y) Làm xong, em u hào h ng gi lên khoe v i b n cô giáo, d ng nh m i em u có s th a mãn nh t nh v i SP c a - Bài TN1, TN2 v i yêu c u c a theo h ng m câu h i m HS suy ngh ý t ng làm SP (làm nh th nào, làm gì…) HS c ng có c h i c th làm ch n làm nh ng SP khác nhau, v i ch t li u khác Nh ng i u rõ ràng giúp kích thích trí t ng t ng sáng t o làm t ng ý th c c a HS v i vi c h c c a b n thân S ph n h i ánh giá - Nh n xét vi c làm SP c a b n thân b n a nh n xét, ph n bi n có tính xây d ng - T xem xét, ánh giá s ti n b c a b n thân - Hi u s d ng ki n th c, k n ng Th công - S d ng k n ng Th công v i kh n ng i u ch nh cao ch ng hai nan gi y làm vòng tay Khơng có - Khi th c hành, HS c làm vi c v i nhi u ch t li u, nhi u l a ch n cho HS th kh n ng hay òi h i em ph i huy ng nhi u ki n th c (v tính cách làm SP khác i; c ng khơng có nhi u tình ch t, cách s d ng…) k n ng th c hành khác hu ng c h i HS v n d ng nh ng ki n (g p, c t, cu n gi y, xâu h t…), nh ó tr nên linh ho t th c, k n ng Th công h n Ví d : HS s d ng dây i n nh xâu vòng t h t nh a cúc màu (vì dây i n có c ng h n dây len nên d xâu t o dáng vòng tay p h n); dùng thân bút chì làm cu n cu n gi y nhanh u h n… - Vi c ánh giá gi h c Th cơng Trong ph m vi h c, GV ã có nh ng i u ch nh vi c mang tính hình th c Cu i gi h c, GV cho ánh giá theo h ng t o ng l c cho HS: tr ng bày m t s SP vòng tay c a HS, sau ó - Khuy n khích t t c HS tr ng bày SP: có r ng SP m i m t vài HS nh n xét theo tiêu chí chung c a nhóm, có giá treo SP sáng t o c a HS chung mà GV ã a - Trong trình HS th c hành: GV n h tr - S nh n xét c a HS GV có tính i nhóm ghi nh n k t qu c a cá nhân (nói v i HS) di n, ch y u ánh giá, x p lo i k t qu c a - GV th hi n s quan sát k l ng nh n xét, ánh HS sau h c t ng ng k t qu làm SP (HT giá: ch nh ng SP m i l , i m khác bi t gi a SP hay CHT) i u n nhi u HS m t d n hay tìm m i liên h v i ý t ng c a HS V i SP sáng ni m vui tr i nghi m v s thành công t o, GV g i h i HS nói ý nh làm SP hay suy ngh , làm c SP mong mu n, c m xúc c a HS v SP (làm SP gì, làm gì, dùng ch t li u gì, làm nh th nào…) Ví d , nh n th y có HS g p chi c vòng gi y kích th c l n h n nhi u vòng tay khác, GV ã nh n xét g i h i HS nói v ý nh làm SP: ây chi c vòng c c HS làm t ng m v i nan gi y (video TN1) 150 151 (3-3) M t s nh n xét v s sáng t o c a HS h c Th công (qua nghiên c u SP th c hành k t h p quan sát vi c h c t p c a HS l p) - HS có ti m n ng kh n ng sáng t o, chúng r t a d ng khác nhau: Trong gi Th công, HS th hi n nhu c u s sáng t o tr SP th c hành (có s khác bi t v s l ch t L p C1, C2: trình h nhi u khía c nh, ng, tính ch t SP) nh sau: a s HS làm SP nh theo úng yêu c u h c quy ng d n ó chi c vòng tay (hay qu t gi y) theo m t ki u, v i c u trúc l n c a SP i m khác ch y u v màu s c th ng HS ch n gi y ng u nhiên ch khơng ph i cân nh c Tuy v i yêu c u, n i dung thi u tính m nh ng v n có d u hi u cho th y nhu c u sáng t o c a HS: k c GV không yêu c u, m t vài HS v n làm thêm SP bi n th ng d ng t cách g p vòng tay nh vòng c , chi c nh n, khuyên tai (ph l c 11.1; 12.1) V i l p TN1, nhi u HS ã nhanh chóng g p c vòng tay bi n th nh vòng c , dây trang trí… Ngồi nhi u em làm c vòng tay v i ch t li u khác nh vòng gi y xo n, vòng gi y cu n, vòng t len s i, cúc màu, ghim gi y… H u nh m i em HS tr ng thái “ ang làm vi c”, có th th y rõ s hào h ng c a c s d ng nhi u ch t li u khác T ng t l p TN2, HS g p qu t gi y tròn v i nhi u màu s c ho c trang trí h a ti t làm thêm c c nhi u SP khác t n p g p qu t nh : qu bí, huy hi u, búp bê, thông, ng i t, ô, chi c lá, sâu… Nh v y, k t qu làm SP ng t ng lên l p TN có xu h s SP c ng nhi u h n, a d ng h n so v i l p C (xem ph l c 11.2, 12.2) Có th nh n th y nh ng SP mà HS làm quan sát tr nh c nhi u d a SP ã c ó, nhiên có s khác bi t v k t qu làm SP c a l p ã nêu trên; ví d l p TN1, HS làm vòng tay t cúc màu nh song em có xâu thêm h t nh a màu xen k vòng tay c C TN c xem nh p h n (xem ph l c 11.2) i u cho th y HS ln có nhu c u ti m n ng sáng t o s n sàng b c l Nh ng phân tích vi c h c t p c a HS qua video c ng cho th y nhu c u s sáng t o c a HS r t a d ng khác k t qu làm SP khác nhau, thái nhu c u c th hi n nhi u ph ng di n: c làm SP c a riêng 152 t linh ho t làm SP (suy ngh tìm cách làm SP m i, theo cách m i khác v i h ng d n) c hai l p TN m c công môi tr C, HS c ng th hi n s sáng t o h c Th khác ph thu c vào y u t h th ng; ch ng h n ng, b i c nh c h i th c hành tr i nghi m V i s i u ch nh l p TN, m t s HS ã th hi n m c sáng t o cao h n (so v i l p C) ó làm c SP khác i so v i b n l p v i h ng d n c a GV (xem ph l c 12.2: SP sâu, cá s u) - TST c a HS c n i u ki n tình hu ng Trong SP mà HS làm b cl : c sau gi h c, có HS ã làm SP khác h n so v i b n l p c ng khác v i catalogue tham kh o, ó là: G p cá s u b ng n p g p qu t tròn v a h c Quan sát k t h p nghiên c u video gi d y cho th y HS làm “Con cá s u” m t cách r t c áo Cách làm c a SP c gi i thi u h c g p t gi y khác b ng n p g p qu t r i b c c, n i ghép dán t o hình SP Tuy nhiên, em HS ã làm ng s u m t sau t gi y, r i c t theo c l i: v hình cá ng v sau ó m i g p t gi y ó b ng n p g p qu t xong Theo quan sát m t HS khác l p c ng ã làm sâu gi y theo cách (xem ph l c 12.2) M c dù theo trao i v i GV, h c tr hai em c ng ch làm SP theo yêu c u c a GV (g p m t l hoa g n t c ng) i u cho th y HS rõ ràng có kh n ng sáng t o, song chúng c n có c h i b i c nh th hi n c n c khuy n khích s m t t - TST c a HS c n ng h c t p nhà tr K t qu ánh giá c khuy n khích phát tri n qua t ng h c, t ng ho t ng nh l ng cho th y tác ng TN ã nhi u em l i hi u qu , giúp kh i g i TST c a HS Thêm m t i u có th nh n th y sau d y TN c ng ã c a nhi u nghiên c u v sáng t o: kh n ng ti m n ng sáng t o c a ng i, c ng nh kh n ng ti m tàng v th ch t hay trí não, chúng ch th c s phát tri n ch ng t ph n qua ho t m t s th m dò c rèn luy n [107] i u ng ch i ghép tranh sau gi h c b sung thông tin cho ph n ánh giá k t qu TN c s d ng nh c 153 T ghép tranh c a HS (sau h c) ( áp án d ki n) SP1 (c a a s HS): Nhìn chung em SP2 (HS: N.K): Em ã phát hi n u th c hi n làm thêm m t chi ti t khác v i SP c a úng ph n ghép b n (và c ng khác áp án) tranh so v i áp án V i TN2: Có m t yêu c u ti p n i sau h c ng ch i t cá nhân ó: m i HS c t tranh mà GV ã chu n b v i yêu c u s d ng n p g p qu t tròn v a h c tranh B n làm xong có th xem s t c t ch c nh m t ho t ghép dán vào hình khu tr ng bày c a l p h c b n c gi i thi u bu i tri n lãm SP Th công cu i tháng D a nghiên c u SP ghép tranh c a HS, nh n th y: Th nh t, HS u t giác th c hi n t p ghép tranh m c dù ây ch nh m t trò ch i ch khơng có tính b t bu c Tuy nhiên h u h t HS vi c có SP h u ã th c hi n công khu v c tr ng bày c a l p h c Có th nh ng i u ch nh theo ng m TN ã nhi u có tác d ng kích thích h ng thú h c t p c a HS, a s HS uh ng ng trò ch i ghép tranh m t cách vui v , nhi t tình Th hai, a s HS u làm t t ghép tranh so v i áp án d ki n c a GV (nh SP1) i u cho th y d y TN ã có hi u qu : HS t yêu c u ki n th c, 154 k n ng c a h c (g p gi y úng cách) v n d ng c gi i quy t yêu c u ghép tranh t cách g p gi y v a h c Th ba, m t s HS ã b c h n ch i ghép tranh i u HS ã tìm thêm u th hi n t linh ho t s sáng t o tr i c th hi n ghép tranh c a HS (SP2) mà c chi ti t tranh có th ng d ng n p g p gi y v a h c Nh v y kh n ng sáng t o c a em r t phong phú c n có tình hu ng b c l c n c khuy n khích phát tri n s m t t K t lu n ch Nh ng ã nêu k t lu n ch ng 3, bi n pháp ã xu t có liên quan bao quát nhi u y u t c a h th ng d y h c Th công Trong khuôn kh th c nghi m, t p trung h n c vào vi c thi t k v n d ng ti n trình d y h c Th cơng (thơng qua tác ng c th t ng TN1, TN2) phù h p v i n i c i m HS b i c nh th c t l p h c dung h c Th công, M t i m c n l u ý quán tri t quan i m nguyên t c c a DHPHTST ( ã ch ph n lí lu n xu t bi n pháp) tồn b q trình thi t k d y TN Vì v y m c dù t p trung h n vào ti n trình d y h c, có th th y m i TN v n an cài i u ch nh liên quan di n khác v : n i dung h c t p Th công, môi tr l p h c, thái phát huy cách ng x c a GV T t c n bi n pháp ph ng m i t h c t c nh ng thành công nh t d y TN ó HS làm t hi u qu t t nh t, c SP nh i u th hi n ng t ng riêng Ngoài c SP m i m b o m c tiêu h c theo chu n quy m c cao), TN ã cho th y nh ng tác c GV l p h c, t t c k t qu t yêu c u t i l p nhanh h n so v i l p C; r t nhi u HS làm thêm SP khác yêu c u m t s làm l p ng tác c ti m n ng kh n ng sáng t o c a HS h c t p Th công TN ã theo trí t ng nh ( ng tích c c t i s sáng t o c a HS u th hi n s lôi cu n h ng thú su t gi h c ây nh ng tín hi u cho th y l a ch n nghiên c u DH-TC-PHTST c a tài phù h p, v i bi n pháp vào d y h c Th công xu t có tính kh thi có kh n ng v n d ng ti u h c áp ng yêu c u c a i m i hi n 155 K T LU N VÀ KHUY N NGH K t lu n Qua trình nghiên c u th c nghi m, rút m t s k t lu n sau: 1.1 Th gi i bi n ng không ng ng ngày s thành công không ch d a vào trí thơng minh (ch s IQ) kh n ng h c thu t mà ph thu c vào n ng l c sáng t o c a ng i (ch s CQ) Vì l ó, i m i d y h c theo h TST c a HS tr thành òi h i nghiêm túc v i c ch v i m i môn h c ho t 1.2 Vi c i m i ch d c ã ang ng giáo d c nhà tr ng trình th c hi n ng trình giáo d c c ng nh ng i m i c n b n, toàn di n n n giáo c tri n khai r ng rãi, v i vi c ban hành CTGDPT t ng th (07/2017) v i Ch ng trình mơn h c ho t ng giáo d c ang ch nh s a, b sung hồn thi n Th cơng m t mơn h c Ch ng phát huy ng trình ti u h c hi n hành c phát tri n theo h môn M thu t, Công ngh Ho t c quy c nh ng tích h p ng tr i nghi m c a CTGDPT m i c tr ng c a vi c h c Th cơngtính th c hành cao có s k t h p cân b ng gi a tính ch t th c t (hands-on) v i suy t tr u t hành, HS có c h i nghi m ý t 1.3 c tr i nghi m b ng giác quan thao tác c th , ng làm SP m i, h c có nhi u u th i u tra ng (minds-on) Trong trình th c c t trang trí SP theo s thích ây môn giáo d c TST c a HS, m t s tr c th c bi t HS l a tu i ti u h c ng ti u h c cho th y th c t d y h c Th cơng v n nh ng t n t i, ch a áp ng c i m i ang di n t ng ngày Nhìn chung ti n trình cách t ch c ho t ng d y h c Th công ph thu c nhi u vào tài li u có s n N i dung h c Th công n i u, th ng gi ng SGK v i ki u yêu c u th c hành nh cho t t c HS l p Các em có c h i trao i, chia s h c h i l n trình làm SP Vi c ki m tra ánh giá thiên v k t qu làm SP h n tr i nghi m bi n l p Nh ng h n ch nh h ch a phát huy ng không nh i c a HS trình h c t p n hi u qu d y h c Th công, c u th c a môn h c nh m t mơn h c sáng t o Vì l i m i d y h c Th công theo h ng phát huy TST c a HS vi c làm c n thi t ó, 156 1.4 D a c s lí lu n th c ti n, ã xác xu t bi n pháp d y h c Th công theo h bi n pháp ã xu t liên quan n ph nh nguyên t c ng phát huy TST c a HS Các ng di n khác c a vi c d y h c Th công: v ti n trình d y h c Th cơng ó nh n m nh vai trò ch th sáng t o c a HS (coi m i HS v n có ti m n ng kh n ng sáng t o riêng, mà GV vi c d y h c c n nh n h tr HS phát l ti m n ng ó); v n i dung ch ng trình Th cơng theo h áp ng nhu c u kh n ng sáng t o ng m khác c a HS; v vi c v n d ng linh ho t ph ng pháp, k thu t d y h c sáng t o phù h p v i HS b i c nh l p h c.v.v Ngoài ra, vi c thay quan i m c a GV i v i vi c d y h c Th công c ng i u r t quan tr ng 1.5 Các bi n pháp ã nh t xu t c ki m ch ng qua TN ã thu t m c tiêu theo chu n quy nh Bài d y TN m c cao so v i d ki n h u h t ho t nh, HS c k t qu t k t qu h c t p u th hi n s hào h ng, nhi t tình, ch ng h c Th công l p Nh ng thay d y TN theo nguyên t c bi n pháp ã tích c c t i s sáng t o c a HS, kh i g i làm thêm c SP sáng t o khác v i h c i, i u ch nh ng c h ng thú nhu c u sáng t o c a HS ng th c hành: k t qu em th xem nh tín hi u thành công b ng xu t c ng cho th y nh ng tác ho t bi n pháp ã i suy ngh u làm c SP t i l p nhi u HS ã ng d n Nh ng k t qu t c có u cho th y hi u qu tính kh thi c a xu t Khuy n ngh - Nhà tr m ih h ng c p qu n lí giáo d c c n nhìn nh n s c n thi t ph i ng t i m t n n giáo d c dân ch l y tr làm trung tâm h n; nhìn nh n xu ng chuy n giáo d c nh ng có ch o i c a nhà tr ng ti n t i xây d ng tr ng h c sáng t o a tr sáng t o cho m t cu c s ng h nh phúc t nâng cao b i d môn (theo nghiên c u h c) khuy n khích nh ng theo h i xu t ng t i tr ng v i ho t ng lai T ó ng sinh ho t chuyên nâng cao nh n th c c a GV v d y h c sáng t o; i m i d y h c nói chung i m i d y h c Th cơng ng phát huy tính tích c c sáng t o c a HS t l a tu i u ti u h c 157 - V i t cách qu n lí t ch c th c hi n ch ng trình giáo d c, Nhà tr ng c n nhìn nh n t m quan tr ng u th c a mơn h c có tính ngh thu t nh Th ó tr ng công, M thu t v i vi c giáo d c TST c a HS ti u h c T t ng i tính cân b ng c a ch ng trình giáo d c nhà tr mb o ng - coi vi c giáo d c n i dung Th công, M Thu t c ng quan tr ng nh giáo d c Toán hay Khoa h c phát huy TST c a HS GV c ng ph i ng - i d y sáng t o b n ch t d y h c v n ã m t cơng vi c sáng t o Theo ó i m Nhà tr ng ( ph ng di n qu n lí) h tr t o mơi tr xu t ch y u iv i ng r ng m GV c t ch t sáng t o công vi c d y h c c a h t i l p h c ây i u ki n c n thi t cho t t c vi c d y h c sáng t o nhà tr - Trang b ph cho ho t ng ti n, thi t b c n thi t ng t o d ng m t h th ng h tr ng th c hành sáng t o Th công nhà tr ng: h th ng máy tính, websites, ph n m m CAD, m u v t, mơ hình, tranh nh, cơng c , nguyên v t li u ch t li u th c hành.v.v - C n t o c h i khuy n khích GV tham gia áp d ng nh ng nghiên c u c i ti n d y h c Th công theo h - GV c n t ng c ng phát huy tính tích c c, sáng t o c a HS ng tìm hi u trao hi u bi t v d y h c sáng t o GV nên th nghi p v ý t i ng d y h c sáng t o môn h c, hi n công ng GV c ng c n ch ng tr i nghi m sáng t o ng ti p c n h th ng ph thi t k t ch c d y h c Th công i m i d y h c theo h ng c bi t nhóm mơn ng pháp, k thu t d y h c i rèn luy n k n ng gi ng d y sáng t o phù h p v i yêu c u c a nâng cao ng xuyên th o lu n, chia s v i Ngh thu t nh Th công, M Thu t ho t nhà tr ng nghi p c i m Th t hi u qu cao h n, áp ng ng phát huy TST c a HS c 158 DANH M C CƠNG TRÌNH KHOA H C Ã CƠNG B Lê Th Nguyên (2014), Phân môn Th công giúp phát tri n tính sáng t o c a h c sinh ti u h c, T p chí Thi t b Giáo d c - s 101 - Tháng 01/2014, tr.15-18, ISSN 1859-0810 Lê Th Nguyên (2016), i m i giáo d c nhà tr ng nh m phát tri n tính sáng t o c a h c sinh, T p chí Giáo d c & Xã h i, s 59 - Tháng 02/2016, tr.4548, ISSN 1859-3917 Lê Th Nguyên (2016), Phát tri n tính sáng t o c a h c sinh d y h c môn Th công, K thu t ti u h c, T p chí Giáo d c - S c bi t - Tháng 12/2016, tr.184-186, ISSN 2354-0753 Lê Th Nguyên (2017), K thu t giúp h c sinh t o sinh ý t h c t p phân môn Th công ng sáng t o ti u h c, T p chí Giáo d c - S c bi t - Tháng 03/2017, tr.172-174, ISSN 2354-0753 Lê Th Nguyên (2018), T ch c câu l c b Th công ti u h c phát tri n tính sáng t o c a h c sinh, T p chí Giáo d c Xã h i, s 86 (147) – Tháng 05/2018, tr.74-78, 89, ISSN 1859-3917 Lê Th Nguyên (ch nhi m tài) (2015), C i ti n d y h c Th công nh m phát tri n tính tích c c, sáng t o c a h c sinh, c p c s , Mã s C2013.37, Tr ng ti u h c tài Khoa h c Công ngh i h c s ph m Hà N i 2, X p lo i: T t ... c Th công ti u h c theo h ng phát huy tính sáng t o 19 1.2 Tính sáng t o d y h c theo h 1.2.1 M t s v n ng phát huy tính sáng t o v tính sáng t o 21 1.2.2 D y h c theo. .. c theo h ng phát huy tính sáng t o 28 1.2.3 D y h c Th công theo h ng phát huy tính sáng t o 31 1.3 Nh ng d u hi u c a d y h c theo h 1.4 ti u h c 21 ng phát huy tính sáng t o ... N i dung d y h c Th cơng theo h ng phát huy tính sáng t o 44 ng phát huy tính sáng t o 47 1.5.3 i u ki n c a d y h c Th công theo h K t lu n ch ng phát huy tính sáng t o 48 ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học thủ công ở tiểu học theo hướng phát huy tính sáng tạo của học sinh, Dạy học thủ công ở tiểu học theo hướng phát huy tính sáng tạo của học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay