câu phức điều kiện tiếng trung

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:22

Câu phức điều kiện chia làm hai loại: Câu phức điều kiện Câu phứcđiều kiện Câu phức điều kiện Là loại câu phức mà phân câu đưa điều kiện, phân câu khác nói rõ kết Ví dụ: 只有你去请他,他才会来。Chỉ có mời anh ấy, anh tới Các từ ngữ nối thường dùng là: 只有(除非)。。。才。。。Chỉ có (trừ phi) 只要。。。就。。。Chỉ cần Câu phứcđiều kiện Phân câu trước trừ tất điều kiện, phân câu sau nói rõ kết giống nảy sinh điều kiện Ví dụ: 不管怎样,你一定要来。Bất kể nào, anh định phải tới Các từ ngữ nối thường dùng là: Trong đó: 无论 Bất kể, 不论 Bất kể, 不管 Dù cho, bất luận, chẳng kể 任凭 Bất kỳ 就 Thì, liền 也 Cũng 还 Còn
- Xem thêm -

Xem thêm: câu phức điều kiện tiếng trung, câu phức điều kiện tiếng trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay