Câu nghi vấn trong tiếng trung

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:21

怎么样 nào, 谁拿走了今天的报纸?Ai lấy báo ngày hơm nay? 你在找什么?Anh tìm gì? 这儿是什么地方?Đây nơi nào? 今天星期几?Hơm thứ mấy? Câu hỏi phản Khi đặt liền dạng khẳng định phủ định động từ hay hình dùng từ, ta có câu hỏi phản - Cách hỏi phản câu vị ngữ tính từ: 邮局离这远不远?Bưu điện cách có xa khơng? - Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ: 今天你上不上班?Hơm anh có làm khơng? - Cách hỏi phản câu có động từ nguyện: 你会不会说中国话?Anh biết nói tiếng Trung Quốc khơng? - Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ có bổ ngữ khả năng: 你哥哥十点以前回得来回不来?Anh trai cô trước 10 现在去来得及来不及?Bây có kịp khơng? - Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ có bổ ngữ kết quả: 小王,你拿到护照没有?Tiểu Vương, bạn lấy hộ chiếu - Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ có bổ ngữ khả năng: 汽车开得快不快?Xe ô tô chạy nhanh không? - Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ sau động từ vị ngữ có: khơng? 你带着照相机没有?Anh có đem máy chụp hình khơng? - Cách hỏi phản câu vị ngữ động từ, sau động từ có: 你去过中国没有?Anh Trung Quốc chưa? Câu hỏi phản dùng “是不是” Đối với thật hay tình biết, để khẳng định thêm cho chắn, ta dùng “是不是” để hỏi “是不是” để trước vị ngữ, để đầu câu cuối câu Nếu để cuối câu, trước “是不是” có dấu phẩy “,” (trong văn viết dùng) 你哥哥明天回来,是不是?Anh trai bạn ngày mai phải không? 你不喜欢喝咖啡,是不是?Anh không thích uống cà phê phải khơng? Khi trả lời, ta để đầu câu nói tiếp ý Ví dụ: 是,他明天回来。Vâng, ngày mai anh 不是,他后天才回来。Không, anh ngày mốt Câu hỏi lựa chọn Loại câu hỏi dùng liên từ nối hai đáp án để người trả lời chọn lấy gọi câu hỏi lựa chọn Ví dụ: 你去还是他去?Anh cô đi? 你今天去还是明天去?Anh hôm hay ngày mai? Khi trả lời, thông thường người ta chọn hai đáp án cho để trả 她去。Cô 2 我明天去。Ngày mai Câu nghi vấn dùng “吧” Khi việc có ước đốn chưa khẳng định dùng trợ từ nghi vấn để hỏi 你最近很忙吧?Anh gần bận lắm? 这样做可以了吧?Làm nhỉ? Câu nghi vấn dùng “呢” a Khi phía trước có nội dung mơ giải thích để trả lời, ta dùng để hỏi Trước thường danh từ, ngữ danh từ đại từ 我今年二十岁,你呢?Tôi năm 20 tuổi, bạn? 我的自行车去年买的,你的车呢?Xe đạp tơi mua năm ngối, xe bạn? Khi phía trước khơng có nội dung để mơ câu hỏi dùng “呢” câu hỏi nơi chốn Ví dụ: Câu “小王呢?” có nghĩa 小王在哪儿?(Tiểu Vương đâu?) b “呢” thường dùng cuối câu nghi vấn (câu hỏi dùng đại từ nghi vấn, câu hỏi phản, câu hỏi lựa chọn) Điều cần ý “呢” thêm vào sau câu nghi vấn để tăng thêm ngữ khí nghi vấn, thân “呢” khơng tạo thành câu hỏi 1 小王上哪儿去了呢?Tiểu Lý đâu rồi? 这本书好呢,还是那本书好呢?Quyển sách tốt sách tốt? ... nội dung để mơ câu hỏi dùng “呢” câu hỏi nơi chốn Ví dụ: Câu “小王呢?” có nghĩa 小王在哪儿?(Tiểu Vương đâu?) b “呢” thường dùng cuối câu nghi vấn (câu hỏi dùng đại từ nghi vấn, câu hỏi phản, câu hỏi lựa chọn)... trả 她去。Cô 2 我明天去。Ngày mai Câu nghi vấn dùng “吧” Khi việc có ước đốn chưa khẳng định dùng trợ từ nghi vấn để hỏi 你最近很忙吧?Anh gần bận lắm? 这样做可以了吧?Làm nhỉ? Câu nghi vấn dùng “呢” a Khi phía trước... vấn, câu hỏi phản, câu hỏi lựa chọn) Điều cần ý “呢” thêm vào sau câu nghi vấn để tăng thêm ngữ khí nghi vấn, thân “呢” không tạo thành câu hỏi 1 小王上哪儿去了呢?Tiểu Lý đâu rồi? 这本书好呢,还是那本书好呢?Quyển sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu nghi vấn trong tiếng trung, Câu nghi vấn trong tiếng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay