Cách sử dụng 就 jìu và 才 cái

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:19

Phó từ “jìu “ “ cái” đặt trước động từ làm trạng ngữ “就”表示不久即将发生 “Jiù “biǎoshì bùjiǔ jíjiāng fāshēng “Jìu” biểu thị động tác xảy ví dụ: 你等一下,他马上就來。Nǐ děng yīxià, tā mǎshàng jiù lái Bạn đợi chút, anh đến 现在六点,飞机六点半就到。Xiànzài liù diǎn, fēijī liù diǎn bàn jiù Bây 6h, 6h30 máy bay đến ”才"表示事情不久前剛剛發生 ” Cái"biǎoshì shìqíng bùjiǔ qián gānggāng fāshēng “cái” biểu thị việc xảy khơng lâu trước ví dụ: 你刚才说什么?我听不见 Nǐ gāngcái shuō shénmó? Wǒ tīng bùjiàn Bạn nói gì? Tôi nghe không rõ 他才来台湾半年就已经说得不错了 Tā lái táiwān bànnián jiù yǐjīng shuō dé bùcuòle Bạn đến Đài Loan nửa năm mà nói tốt “就”表示事情发生得早,快,容易做或进行得顺利等。 “jìu”còn biểu thị việc xảy sớm ,nhanh,dễ dàng tiến hành thuận lợi ví dụ: 他来中国以前就学汉语了 Tā lái zhōngg yǐqián jiùxué hànyǔle 不要两个小时,只要一个小时就到了 Bùyào liǎng gè xiǎoshí, zhǐyào yīgè xiǎoshí jiù dàole 他吃了两片药感冒就好了 Tā chīle liǎng piàn yào gǎnmào jiù hǎole 他早就知道了 Tā zǎo jiù zhīdàole “才”表示事情发生得晚,慢不容易做或进行不顺利。 “cái” biểu thị việc xảy muộn chậm không dễ dàng hoăc tiến hành khơng thuận lợi ví dụ: 他昨天十点钟才起床 Tā ztiān shí diǎn zhōng qǐchuáng 八点上课,你八点半才来 Bā diǎn shàngkè, nǐ bā diǎn bàn lái 老师等了半天你才来 Lǎoshī děngle bàntiān nǐ lái ... 他吃了两片药感 就 了 Tā chīle liǎng piàn yào gǎnmào jiù hǎole 他 就 道了 Tā zǎo jiù zhīdàole 才 表示事情发生得晚,慢不容易做或进行不顺利。 cái biểu thị việc xảy muộn chậm không dễ dàng hoăc tiến hành khơng thuận lợi ví dụ: 他昨天十点 才 床... 就 表示事情发生得早,快,容易做或进行得顺利等。 jìu còn biểu thị việc xảy sớm ,nhanh,dễ dàng tiến hành thuận lợi ví dụ: 他来中国以 就 汉语了 Tā lái zhōngg yǐqián jiùx hànyǔle 不要两个小时,只要一个小 就 了 Bùo liǎng gè... khơng thuận lợi ví dụ: 他昨天十点 才 床 Tā ztiān shí diǎn zhōng qǐchng 八点上课,你八点 才 Bā diǎn shàngkè, nǐ bā diǎn bàn lái 老师等了半天 才 Lǎoshī děngle bàntiān nǐ lái
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng 就 jìu và 才 cái, Cách sử dụng 就 jìu và 才 cái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay