Cách sử dụng của từ 吗 trong tiếng trung

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:19

一 是非问句 - Câu hỏi thị phi a 肯定形式句子 + kěn dìng xíng shì jù zǐ + ma Câu khẳng định + 你是去开会吗? nǐ shì qù kāi h ma ? Có phải cậu họp khơng? 你会说中文吗? nǐ huì shuō zhōng wén ma ? Cậu biết nói tiếng Trung khơng? b 否定形式 + fǒu dìng xíng shì + ma Câu phủ định + 你不认识她吗? =(我以为你认识他) nǐ bú rèn shí tā ma ? = (wǒ yǐ wéi nǐ rèn shí tā ) Bạn khơng quen cô ? = (tôi tưởng cậu quen ấy) 你不会游泳吗? =(我以为你会游泳) nǐ bú h u yǒng ma ? = (wǒ yǐ wéi nǐ h u yǒng ) Bạn bơi à? = (tôi tưởng bạn biết bơi) 3 你不爱她吗? =(我以为你爱他) nǐ bú ài tā ma ? = (wǒ yǐ wéi nǐ ài tā ) Bạn không yêu cô ? = (tôi tưởng bạn yêu cô ấy) 二 反问句.- Câu hỏi, hỏi ngược lại 常带有责备,质问,辩解语气,常与不是,还不,还,没,不,岂 , 不就是,难道,莫非等词语 连用。 cháng dài yǒu zé bèi ,zhì wèn ,biàn jiě yǔ qì ,cháng yǔ bú shì ,hái bú ,hái ,méi ,bú ,qǐ ,bú jiù shì ,nán dà o ,mò fēi děng cí yǔ lián ng Thường mang nghĩa trách bác, trất vẫn, biện giải Thường dùng với 不是,还不,还,没,不,岂,不 就是,难道,莫非。 你整天打工,还像个学生吗? (责备)。 nǐ zhěng tiān dǎ gōng ,hái xiàng gè xué shēng ma ? (zé bèi ) Cậu làm ngày, có giống học sinh không? (trách bác) 我没告诉你吗?这个东西你不能动! (质问) wǒ méi gào nǐ ma ?zhè gè dōng xī nǐ bú néng dòng ! (zhì wèn ) Tơi khơng nói với bạn sao? bạn không động vào (trất vấn) 难道老板错误的决定,员工也要接受吗? (质问) nán lǎo bǎn cuò wù de j dìng ,yn gōng yě o jiē shòu ma ? (zhì wèn ) Chẳng lẽ ơng chủ định sai, nhân viên phải chịu sao? (trất vấn) 我不是已经向妳道歉了吗? (辩解)。 wǒ bú shì yǐ jīng xiàng nǐ qiàn le ma ? (biàn jiě ) Không phải xin lỗi với bạn sao? (biện giải) 你这样做岂不是让我为难吗? (责备) nǐ zhè ng z qǐ bú shì ràng wǒ wéi nán ma ? (zé bèi ) Bạn làm khác gây khó dễ cho tơi? (trất vấn) 不就是两百块钱的衣服吗?赔你就是了! (辩解) bú jiù shì liǎng bǎi kuài qián de yī fú ma ? péi nǐ jiù shì le ! (biàn jiě ) Không phải áo 200 đồng ? đền bạn (biện giải) ... 不是,还不,还,没,不,岂,不 就是,难道,莫非。 你整天打工,还像个学 吗 (责备)。 nǐ zhěng tiān dǎ gōng ,hái xiàng gè xué shēng ma ? (zé bèi ) Cậu làm ngày, có giống học sinh khơng? (trách bác) 我没告诉 吗 这个东西你不能动! (质问) wǒ méi gào sù nǐ... (trất vấn) 难道老板错误的决定,员工也要接 吗 (质问) nán lǎo bǎn c wù de j dìng ,yn gōng yě o jiē shòu ma ? (zhì wèn ) Chẳng lẽ ông chủ định sai, nhân viên phải chịu sao? (trất vấn) 我不是已经向妳道歉 吗 (辩解)。 wǒ bú shì yǐ... lỗi với bạn sao? (biện giải) 你这样做岂不是让我为 吗 (责备) nǐ zhè ng z qǐ bú shì ràng wǒ wéi nán ma ? (zé bèi ) Bạn làm khác gây khó dễ cho tơi? (trất vấn) 不就是两百块钱的衣 吗 赔你就是了! (辩解) bú jiù shì liǎng bǎi kuài
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng của từ 吗 trong tiếng trung, Cách sử dụng của từ 吗 trong tiếng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay