Cách dùng trợ từ ngữ khí 了

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:18

Trợ từ ngữ khí “le” đặt cuối câu tiếng Trung , biểu thị ngữ khí khẳng định, có vai trò hồn chỉnh câu Nói rõ mọt hành động xảy việc xuất thời gian định VD : -你去哪儿了?Anh vừa đâu đấy? Nǐ qù nǎ'erle -我去商店了 Tôi tới cửa hàng Wǒ qù shāngdiànle -你买什么了?Anh mua gì? Nǐ mǎi shénmele -我买衣服了 Tôi mua quần áo Wǒ mǎi yīfúle * 正反疑问句形式是:“。。。。了+没有?例如: Hình thức câu nghi vấn phản 了+没有 ví dụ: -你去医院了没有? Anh tới bệnh viện chưa? Nǐ qù yīyuànle méiyǒu -我去了。 [我去医院了] Tôi tới (tới bệnh viện rồi) Wǒ qùle [Wǒ qù yīyuànle] -你买今天的晚报了没有?Anh mua tờ báo chiều chưa? Nǐ mǎi jīntiān de wǎnbàole méiyǒu? -我没买。 [我没买今天的晚报] Tôi chưa mua (tờ báo chiều nay) Wǒ méi mǎi [Wǒ méi mǎi jīntiān de w ǎnbào] * 表示动作的完成:(V)+ Biểu thị hoàn thành động tác: Động từ (V) + 动词后边加上动态助词“了” 表示动作完成。例如: Khi thêm trợ từ động thái “l 了” vào sau động từ để biểu thị hoàn thành động tác Ví dụ: -你喝吗?Anh uống khơng? Nǐ hē ma? -喝。Có hē -你喝了吗?Anh uống chưa? Nǐ hē le ma -喝了。Uống hē le -你喝吗?Anh uống không? Nǐ hē ma? -不喝 Không Bù hē -你喝了吗?Anh uống chưa? Nǐ hēle ma -还没喝。Vẫn chưa Hái méi hē “V + 了”要带宾语时,宾语前要有数量词或其他词语作定语。 Khi“V + 了”mang tân ngữ trước tân ngữ tiếng Trung phải có số lượng từ từ loại khác làm định ngữ Ví dụ: -我买了一本书: tơi mua sách Wǒ mǎile yī běn shū -我喝了一瓶啤酒: uống chai bia Wǒ hēle yī píng píjiǔ -我吃了一些牛肉和喝了一杯咖啡: tơi ăn chút thịt bò uống cốc cà phê Wǒ chīle yīxiē niúròu hēle yībēi kāfēi 如果宾语前既有数量词或其他定语,句末也没有语气助词“了”必须带一个动词或分句。例如: Nếu trường hợp trước tân ngữ vừa khơng có số lượng từ định ngữ khác, đồng thời khơng có trợ từ ngữ khí “了” phải thêm động từ phân câu, biểu thị động tác thứ xảy sau động tác thứ Ví dụ: -昨天,我买了饭就回家了: Hơm qua, tơi mua thức ăn nhà Ztiān, wǒ mǎile fàn jiù h jiāle -晚上我们吃了饭就上论坛与朋友聊天: Buổi tối ăn cơm lên diễn đàn (forum) tán gẫu (chat) với bạn bè Wǎnshàng wǒmen chīle fàn jiù shàng lùntán yǔ péngyǒu liáotiān * 注意: 在连动句中,第一动词后边不能有了 Chú ý: câu liên động,không thêm vào sau động từ thứ Ví dụ: Câu sai:他去了上海参观 /Tā qùle shànghǎi shēn guān/。Phải nói là:他去上海参观了 /Tā qù shàngh ǎi shēn guān le/ Câu sai:他们坐 了飞机去香港 /Tāmen zuòle fēijī qù xiānggǎng/ 。Phải nói là: 他们坐飞机去香港了 /Tāmen z fēijī qù xiānggǎngle/ * 正反疑问句形式是: “ 了+ 没有? “ V + 没(有)+ V ” Hình thức câu nghi vấn phản là: “ 了+ 没有? “ V + 没(有)+ V ” 你给妈妈 打电话了没有?Bạn gọi điện thoại cho mẹ bạn chưa? Nǐ gěi māmā dǎ diànhuàle méiyǒu? 你吃药了没有?Anh uống thuốc chưa? Nǐ chī yàole méiyǒu? 否定式是在动词前面加“没(有)”动词后不再用“了” Hình thức phủ định thêm “没(有)” vào trước động từ,sau động từ không dùng Ví dụ: 你吃了几片药?Anh uống viên thuốc rồi? Nǐ chīle jǐ piàn yào? 我没有吃药 Tôi chưa uống Wǒ méiyǒu chī yào 你买了几张地图?Anh mua đồ rồi? Nǐ mǎile jǐ zhāng dìtú? 我没有买地图。Tơi chưa mua Wǒ méiyǒu mǎi dìtú 了(liǎo) thường dùng với cụm từ, tổ hợp từ: Dùng sau động từ kết hợp với 不 得 biểu thị khả khơng thể: 看得了 Có thể xem Kàn déliǎo 做得了 Có thể làm Z déliǎo 忘不了 Khơng thể qn Wàng bùliǎo 動不了 Khơng thể cử động Dòng bùliǎo Chú ý: 得了 /dé le/ : đủ rồi, rồi, đi… Đứng trước động từ hình dung từ kết hợp với 无, 不 biểu thị mức độ tương đương, hồn tồn, chút khơng có 了无恐色 Điệu không chút sợ hãi Liǎo wú kǒng sè 了不相涉 Một chút không liên quan đến Liǎo bù xiāng shè 了不可得(到最后也得不到) Đến cuối không đạt Liǎo bùkě dé (dào zhòu yě dé bù dào) Dùng trước sau 得,不得 để biểu thị mức độ, không tầm thường , nghiêm trọng 那还了得: thật tệ làm sao! Nà hái liǎo dé 了不起: giỏi lắm, lắm, đáng ngạc nhiên Liǎobùqǐ 不得了: khủng khiếp, ghê gớm, cùng, độ Bùdéle Nghĩa hiểu, biết (明白,知道): 明了,一目了然,了解 Míngle, yīmùlerán, lejiě Nghĩa kết thúc, hoàn tất (結束,完結): 完了,了結 Wánle, lejié ... hợp trước tân ngữ vừa số lượng từ định ngữ khác, đồng thời khơng có trợ từ ngữ khí 了 phải thêm động từ phân câu, biểu thị động tác thứ xảy sau động tác thứ Ví dụ: -昨天,我 了 就回 了: Hơm qua, tơi... -你 了 ?Anh uống chưa? Nǐ hēle ma -还没喝。Vẫn chưa Hái méi hē “V + 了 要带宾语时,宾语前要有数量词或其他词语作定语。 Khi“V + 了 mang tân ngữ trước tân ngữ tiếng Trung phải có số lượng từ từ loại khác làm định ngữ Ví dụ: -我 了 本书:... 你 了 张地图?Anh mua đồ rồi? Nǐ mǎile jǐ zhāng dìtú? 我没有买地图。Tơi chưa mua Wǒ méiyǒu mǎi dìtú 了( liǎo) thường dùng với cụm từ, tổ hợp từ: Dùng sau động từ kết hợp với 不 得 biểu thị khả khơng thể: 看得了
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách dùng trợ từ ngữ khí 了, Cách dùng trợ từ ngữ khí 了

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay