Các loại ngữ ( cụm từ) trong tiếng trung

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:16

I Các loại ngữ phân theo cấu trúc ngữ pháp Ngữ liên hợp Ngữ liên hợp hai nhiều từ tạo thành, từ ngữ khơng phân phụ, có quan hệ ngang hàng, nối tiếp lựa chọn Ví dụ: 我和你 Wǒ nǐ: tơi anh 读并翻译 Dú bìng fān: đọc dịch Ngữ phụ Ngữ phụ hai nhiều từ tạo thành, hai từ ngữ có quan hệ bổ nghĩa, hạn chế, có phân biệt phụ Ví dụ: 我哥哥 Wǒ gēgē: anh trai tơi 非常干净 Fēicháng gānjìng: vơ 能够理解 Nénggòu lǐjiě: hiểu Ngữ động tân Ngữ động tân hai từ tạo thành, từ đứng trước biểu thị hành vị động tác, từ phía sau đối tượng bị động tác hành vi chi phối liên quan tới hành vi động tác Ví dụ: 下雨 Xià yǔ:mưa 走了两个人 Zǒule liǎng gèrén:đã hai người Ngữ chủ vị Ngữ chủ vị hai từ tạo thành, hai từ có quan hệ trần thuật bị trần thuật Ví dụ: 身体好 Shēntǐ hǎo:khỏe mạnh 思想解放 Sīxiǎng jiěfàng:tư tưởng giải phóng 他高个子 Tā gāo gèzi:anh ta vóc người cao Ngữ bổ sung Ngữ bổ sung hai từ tạo thành, từ phía trước biểu thị động tác hay tính chất, từ (hoặc ngữ) phía sai có tác dụng bổ sung, nói rõ cho từ phía trước Ví dụ: 看完 Kàn wán:xem xong 说清楚 Shuō qīngchǔ:nói rõ Ngữ liên động Ngữ liên động hai hay nhiều động từ ngữ động từ tạo thành Từ ngữ phía sau tính từ ngữ tính từ tạo thành Giữa từ khơng có quan hệ liên hợp, phụ, động tân, chủ vị, bổ sung Về ý nghĩa, từ có quan hệ với chủ ngữ có quan hệ với Ví dụ: 开门出去 Kāimén chūqù:mở cửa 来参观 Lái cānguān:đến tham quan Ngữ kiêm ngữ Ngữ kiêm ngữ ngữ động tân ngữ chủ vị lồng vào tạo thành, tân ngữ ngữ động tân đồng thời chủ ngữ ngữ chủ vị phía sau Ví dụ: 叫他来 Jiào tā lái:gọi đến 有人敲门 Yǒurén qiāo mén:có người gõ cửa Trong hai ví dụ trên, 他 人 kiêm ngữ 8 Ngữ phúc (ngữ đồng vị) Ngữ phúc hai nhiều từ tạo thành, chúng người hay vật, làm thành phần câu Ngữ phúc có tính chất ngữ danh từ Ví dụ: 他们两个 Hai đứa chúng 毕业那天 Ngày tốt nghiệp Ngữ giới tân Ngữ giới tân thường giới từ danh từ, đại từ ngữ danh từ tạo thành, thường làm trạng ngữ, bổ ngữ, định ngữ câu Ví dụ: 在家里(休息)(nghỉ) nhà 把胶卷(送给我)(tặng tôi) cuộn phim 10 Ngữ phương vị Ngữ phương vị phương vị từ đứng phía sau từ ngữ khác tạo thành, thường làm trạng ngữ, chủ ngữ, định ngữ, tân ngữ câu Ví dụ: 床上 giường 柜台后便 sau quầy hàng 11 Ngữ chữ Khi viết nói, danh từ trung tâm xuất trước, sau không cần thiết nêu bỏ Trong trường hợp danh từ trung tâm lược bỏ đi, ta có ngữ chữ Ngữ định ngữ vốn có trợ từ kết cấu tạo thành Ví dụ: 我要买上衣,让我看那件黄色的。 Wǒ yāomǎi shàngyī, ràng wǒ kàn nà jiàn huángsè de Tôi muốn mua áo, cho xem (áo) màu vàng 他有两个孩子,大的十岁,小的五岁。 Tā yǒu liǎng gè háizi, dà de shí s, xiǎo de wǔ s Ơng có hai đứa con, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ tuổi Trong hai ví dụ trên, ngữ chữ Ngữ chữ dùng để thay cho danh từ, ý nghĩa cách dùng có tương đương với ngữ danh từ, làm định ngữ, tân ngữ chủ ngữ Ngữ tương đương tiếng Việt làm chủ ngữ Ví dụ: 她说的不是上海话。 Tiếng nói tiếng Thượng Hải 12 Ngữ so sánh Ngữ so sánh trợ từ so sánh đứng sau từ ngữ khác tạo thành, thường làm vị ngữ, định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ, v.v Ví dụ: 像大海一样 biển rộng 黑夜似得 Như đêm tối 13 Ngữ phức tạp Các ngữ hai hay nhiều từ tạo thành Trong thực tế có ngữ hai hay nhiều ngữ tạo thành, nói cách khác loại ngữ nêu lồng vào tạo thành ngữ phức tạp Ví dụ: 被张老师的孩子(骑去了)Bèi zhāng lǎoshī de háizi (qí qùle) Ngữ ngữ giới tân, phân “tân” lại ngữ phụ 上街买菜 Ngữ ngữ liên động, hai ngữ động tân 上街 买菜 tạo thành II Các loại ngữ phân theo chức ngữ pháp Ngữ có tính chất danh từ (ngữ danh từ) Ngữ có chức ngữ pháp tương đương với danh từ, gồm loại nhỏ sau: a Ngữ phụ mà từ trung tâm danh từ Ví dụ: 学生食堂,来的人 b Ngữ liên hợp mà thành phần danh từ, đại từ Ví dụ: 我们大家,张老师和他爱人 c Ngữ phúc Ngữ hai từ chung người, vật, việc Ví dụ: 我们大家 Mọi người 阮文英经理 Giám đốc Nguyễn Văn Anh d Ngữ phương vị Ngữ danh từ phương vị thành phần phụ trước tạo thành Ví dụ: 我们之间 大地上 Trên mặt đất e Ngữ số lượng Ngữ số từ danh lượng từ kết hợp tạo thành, Ví dụ: 一间(房子),两个(朋友) f Ngữ chữ “的” Ngữ trợ từ kết cấu đứng sau từ ngữ khác tạo thành Ví dụ: 卖报的,我的 g Ngữ chủ vị mà phần “vị” ngữ danh từ Ví dụ: 他西贡人 Anh ta người Sài Gòn 他高高的个子 Cơ ta dáng người cao cao Ngữ có tính chất động từ (ngữ động từ) Ngữ có chứng ngữ pháp tương đương với động từ, gồm loại nhỏ đây: a Ngữ phụ mà từ trung tâm động từ Ví dụ: 不走,才来,慢慢的说 b Ngữ liên hợp mà thành phần động từ Ví dụ: 读并翻译,改革开放 (cải cách mở cửa) c Ngữ đơng tân Ví dụ: 喜欢游泳,是学生 d Ngữ bổ sung Ví dụ: 走累,跑得很快 e Ngữ liên động Ví dụ: 买报看,躺着抽烟 f Ngữ kiêm ngữ Ví dụ: 请他来,有个妹妹是画家 g Ngữ chủ vị mà phần vị động từ Ví dụ: 思想解放 Ngữ có tính chất tính từ (ngữ tính từ) Ngữ có chức ngữ pháp tương đương tính từ Gồm loại nhỏ đây: a Ngữ phụ mà từ trung tâm tính từ Ví dụ: 很好,已经红了 b Ngữ liên hợp mà thành phần tính từ Ví dụ: 又快又好 c Ngữ bổ sung mà thành phần “vị” tính từ Ví dụ: 漂亮极了,好的很 d Ngữ chủ vị mà phần “vị” tính từ Ví dụ: 身体健康,学习用功 Ngữ khác Ngồi ba loại trên, có loại ngữ khác ngữ giới tân, ngữ so sánh… giới thiệu phần trên; có sách gọi ngữ phó tính từ III Các loại ngữ phân theo hình thức cố định hay tự Căn vào hình thức cố định tự chia làm hai loại: ngữ cố định ngữ tự Ngữ cố định tiếng Hoa chia làm hai loại: Thục ngữ tục ngữ Thục ngữ lại chia làm ba loại nhỏ: thành ngữ, quán ngữ ngữ yết hậu (tiếng Việt khơng có ngữ yết hậu, loại khác có có nhiều tiếng Hán vậy) Ví dụ: 风口浪尖 Fēngkǒulàngjiān:Đầu sóng gió (thành ngữ) 吃独食 Chīdúshí:Ăn mảnh (quán ngữ) · Đặc điểm ngữ cố định: Hình thức định, khơng thể tùy tiện hốn đổi thành phần tạo ngữ Nói chung có ý nghĩa riêng biệt, khơng phải phép cộng đơn giản ý nghĩa thành phần Ý nghĩa riêng biệt ngữ cố định gồm ba loại: a Nghĩa mặt chữ Ví dụ: 量力而行 Liànglì ér xíng:lượng sức mà làm b Nghĩa mở rộng Ví dụ: 冷眼旁观 Lěngyǎnpángguān:thờ lạnh nhạt c Nghĩa ví von Ví dụ: 青出于蓝 Qīngchūyúlán:gai nhọn gai gốc Một ngữ cố định có ba ý nghĩa trên, có hai chí có ba ý nghĩa Chức ngữ pháp ngữ cố định tương đương thực từ Ví dụ: 量力而行 tương đương với động từ Khơng ngữ cố định có sắc thái tình cảm tốt, xấu, trung tính Ví dụ: 粉白黛黑 Fěn bái dài hēi:điểm phấn tô son (nghĩa tốt) 涂脂抹粉 Túzhīmǒfěn:Tô son trát phấn (nghĩa xấu) ... hai loại: ngữ cố định ngữ tự Ngữ cố định tiếng Hoa chia làm hai loại: Thục ngữ tục ngữ Thục ngữ lại chia làm ba loại nhỏ: thành ngữ, quán ngữ ngữ yết hậu (tiếng Việt khơng có ngữ yết hậu, loại. .. tân, phân “tân” lại ngữ phụ 上街买菜 Ngữ ngữ liên động, hai ngữ động tân 上街 买菜 tạo thành II Các loại ngữ phân theo chức ngữ pháp Ngữ có tính chất danh từ (ngữ danh từ) Ngữ có chức ngữ pháp tương đương... ngữ có quan hệ với Ví dụ: 开门出去 Kāimén chūqù:mở cửa 来参观 Lái cānguān:đến tham quan Ngữ kiêm ngữ Ngữ kiêm ngữ ngữ động tân ngữ chủ vị lồng vào tạo thành, tân ngữ ngữ động tân đồng thời chủ ngữ ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các loại ngữ ( cụm từ) trong tiếng trung, Các loại ngữ ( cụm từ) trong tiếng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay