CÁC LOẠI câu đơn TRONG TIẾNG hán

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:14

I Câu chủ vị Loại câu ngữ chủ vị với ngữ khí định tạo thành Đây loại câu thường gặp Câu vị ngữ động từ Câu vị ngữ động từ câu động từ ngữ động từ làm thành phần vị ngữ câu Ví dụ: 你学过英语吗? 他是北京人。 你派他去把! Câu vị ngữ tính từ Là câu tính từ ngữ tính từ làm thành phần vị ngữ câu Ví dụ: 天气多么好啊! 她的孩子都很聪明。 他最近很忙吧? Câu vị ngữ danh từ Là câu danh từ ngữ danh từ làm thành phần vị ngữ câu Ví dụ: 今天星期六。Hơm thứ bảy 她妹妹今年 18 岁。Em gái anh năm 18 tuổi Câu vị ngữ chủ vị Là câu ngữ chủ vị làm thành phần vị ngữ câu Ví dụ: 他身体健康。Ơng sức khỏe tốt 今天天气很好。Hơm thời tiết tốt 我工作很忙。Tôi công tác bận rộn II Câu phi chủ vị Là câu từ ngữ ngữ chủ vị với ngữ khí định tạo thành Câu phi chủ vị danh từ Câu phi chủ vị danh từ danh từ ngữ danh từ với ngữ khí định cuối câu tạo thành Ví dụ: 多么好的一天啊! Một ngày đẹp biết bao! Câu phi chủ vị động từ Loại câu động từ ngữ động từ với ngữ khí định cuối câu tạo thành Ví dụ: 禁止抽烟! Jìnzhǐ chōuyān! Cấm hút thuốc! Câu phi chủ vị tính từ Câu phi chủ vị tính từ tính từ ngữ tính từ với ngữ khí định cuối câu tạo thành Ví dụ: 多好啊! Đẹp quá! 冷? Lạnh? Câu phi chủ vị thán từ Loại câu thán từ với ngữ khí định cuối câu tạo thành Ví dụ: 哎哟(疼)Ơi chao (đau)! ... định tạo thành Câu phi chủ vị danh từ Câu phi chủ vị danh từ danh từ ngữ danh từ với ngữ khí định cuối câu tạo thành Ví dụ: 多么好的一天啊! Một ngày đẹp biết bao! Câu phi chủ vị động từ Loại câu động từ... câu tạo thành Ví dụ: 禁止抽烟! Jìnzhǐ chōuyān! Cấm hút thuốc! Câu phi chủ vị tính từ Câu phi chủ vị tính từ tính từ ngữ tính từ với ngữ khí định cuối câu tạo thành Ví dụ: 多好啊! Đẹp quá! 冷? Lạnh? Câu. .. khí định cuối câu tạo thành Ví dụ: 多好啊! Đẹp quá! 冷? Lạnh? Câu phi chủ vị thán từ Loại câu thán từ với ngữ khí định cuối câu tạo thành Ví dụ: 哎哟(疼)Ôi chao (đau)!
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC LOẠI câu đơn TRONG TIẾNG hán, CÁC LOẠI câu đơn TRONG TIẾNG hán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay