Bổ ngữ xu hướng trong tiếng trung

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:12

1 Bổ ngữ xu hướng Bổ ngữ hướng di chuyển động tác gọi bổ ngữ xu hướng Có hai loại bổ ngữ bổ ngữ xu hướng đơn bổ ngữ xu hướng kép (phức hợp) 1.1 Bổ ngữ xu hướng đơn Động từ 去,来 đặt sau động từ khác làm bổ ngữ để biểu thị xu hướng gọi bổ ngữ xu hướng đơn Nếu động tác hướng phía người nói dùng 来, động tác hướng xa người nói dùng 去 Ví dụ: 张先生不在家,他出去了。 Ơng Trương khơng có nhà, ơng ngồi 他从楼上下来。 Anh từ lầu xuống Động từ vừa có tân ngữ vừa có bổ ngữ xu hướng đơn, tân ngữ địa điểm đặt động từ vào bổ ngữ xu hướng đơn Ví dụ: 外边下雨了,快进屋里来吧。 Bên ngồi mưa rồi, mau vào nhà 他回宿舍去了。 Anh kí túc xá Nếu tân ngữ khơng nơi chốn tân ngữ đặt truwocs sau bổ ngữ xu hướng Ví dụ: Hai câu sau dịch nhau: 他带去了一些水果。 他带了一些水果去。 (Anh đem trái cây.) 1.2 Bổ ngữ xu hướng kép Các động từ xu hướng kép 上来,上去,回来,回去,起来 。。。đi sau động từ khác để làm bổ ngữ gọi bổ ngữ xu hướng kép Cách dùng 来 去 bổ ngữ xu hướng kép giống 来 去 bổ ngữ xu hướng đơn Ví dụ: 那本小说已经借出去了。 Quyển tiểu thuyết cho mượn 她从外边跑进来。 Cô từ bên ngồi chạy vào Động từ vừa có bổ ngữ xu hướng kép vừa có tân ngữ, tân ngữ nơi chốn phải đặt trước 来 去 Ví dụ: 汽车开出工厂来了。 Ơ tơ chạy khỏi nhà máy 你把你的提包放进柜子里去吧。 Con bỏ túi xách vào tủ đi! Nếu tân ngữ vật không nơi chốn, để trước hay sau 来 去 Ví dụ: Hai câu sau dịch nhau: 他从书架上拿下一本中文书来。 他从书架上拿下一本中文书。 Anh lấy sách tiếng Hoa từ giá sách xuống ... bổ ngữ gọi bổ ngữ xu hướng kép Cách dùng 来 去 bổ ngữ xu hướng kép giống 来 去 bổ ngữ xu hướng đơn Ví dụ: 那本小说已经借出去了。 Quyển tiểu thuyết cho mượn 她从外边跑进来。 Cơ từ bên ngồi chạy vào Động từ vừa có bổ. .. xá Nếu tân ngữ khơng nơi chốn tân ngữ đặt truwocs sau bổ ngữ xu hướng Ví dụ: Hai câu sau dịch nhau: 他带去了一些水果。 他带了一些水果去。 (Anh đem trái cây.) 1.2 Bổ ngữ xu hướng kép Các động từ xu hướng kép 上来,上去,回来,回去,起来... Động từ vừa có bổ ngữ xu hướng kép vừa có tân ngữ, tân ngữ nơi chốn phải đặt trước 来 去 Ví dụ: 汽车开出工厂来了。 Ơ tơ chạy khỏi nhà máy 你把你的提包放进柜子里去吧。 Con bỏ túi xách vào tủ đi! Nếu tân ngữ vật không nơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bổ ngữ xu hướng trong tiếng trung, Bổ ngữ xu hướng trong tiếng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay