Bổ ngữ trạng thái trong tiếng trung

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:12

Bổ ngữ trạng thái gì? Bổ ngữ trạng thái bổ ngữ bổ sung miêu tả cho vị ngữ Thường ngữ chủ vị, ngữ động từ, tính từ ngữ tính từ kết hợp với trợ từ “得”, “(了)+ 个” phía trước làm bổ ngữ trạng thái cho vị ngữ Chức chủ yếu bổ ngữ trạng thái miêu tả, phán đoán đánh giá kết quả, trình độ, trạng thái v.v Hành vi động tác trạng tháibổ ngữ miêu tả đánh giá mang tính thường xuyên, xảy thực 这个孩子紧张得脸色都变了。 Đứa trẻ căng thẳng, hồi hộp đến mức mặt biến sắc 我们明天去爬山,我想爬得很快。 Ngày mai leo núi, tơi nghĩ leo nhanh 老人气得跳了起来。 Ông cụ tức đến mức nhảy chồm lên 敌人被打了个落花流水。 Kẻ địch bị đánh cho tan tác Nếu sau động từ vị ngữ vừa có tân ngữ vừa có bổ ngữ trang thái, thường có hai a Đưa tân ngữ lên trước động từ vị ngữ đầu câu (phần nhiều tân ngữ 汉语他学得很好。Anh ta học tiếng Hoa giỏi b Lặp lại động từ vị ngữ 他学韩语学得很好。Anh ta học tiếng Hoa giỏi Thể khẳng định: Động từ + 得 + hình dung từ Ví dụ: (1) A:你每天起得早不早? B: 我每天起得很早。 (2) A:她太极拳打得怎么样? B: 打得很不错。(她太极拳打得很不错。) (3) A:她说汉语说得好吗? B: 说得很好。(她说汉语说得很好。) Hình thức phủ định: Động từ +得+ 不 + Tính từ Ví dụ: (1) A: 你星期天起得早吗? B:不早。 (2) A:你汉语说得怎么样? B:我汉语说得不好。 (3) A:他汉字写得好不好? B:不好 Hình thức câu hỏi lựa chọn: Động từ +得+ Hình dung từ +不+ Hình dung từ Ví dụ: (1) 你今天起得早不早? (2) 他汉语说得好不好? Chú ý: động từ mang tân ngữ, hình thức cấu trúc câu mang bổ ngữ trạng thái là: ĐỘng từ + tân ngữ + động từ + 得 + Hình dung từ 他打太极拳打得很好 他说汉语说得很好 Trong câu giao tiếp thực tế , động từ thứ thường bỏ qua mà biến thành câu vị ngữ chủ vị Ví dụ: 他打太极拳打得很好 – ->他太极拳打得很好 他说汉语说得很好- ->他汉语说得很好 ... (2) 他汉语说得好不好? Chú ý: động từ mang tân ngữ, hình thức cấu trúc câu mang bổ ngữ trạng thái là: ĐỘng từ + tân ngữ + động từ + 得 + Hình dung từ 他打太极拳打得很好 他说汉语说得很好 Trong câu giao tiếp thực tế , động...a Đưa tân ngữ lên trước động từ vị ngữ đầu câu (phần nhiều tân ngữ 汉语他学得很好。Anh ta học tiếng Hoa giỏi b Lặp lại động từ vị ngữ 他学韩语学得很好。Anh ta học tiếng Hoa giỏi Thể khẳng định:... 他打太极拳打得很好 他说汉语说得很好 Trong câu giao tiếp thực tế , động từ thứ thường bỏ qua mà biến thành câu vị ngữ chủ vị Ví dụ: 他打太极拳打得很好 – ->他太极拳打得很好 他说汉语说得很好- ->他汉语说得很好
- Xem thêm -

Xem thêm: Bổ ngữ trạng thái trong tiếng trung, Bổ ngữ trạng thái trong tiếng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay