Bổ ngữ thời lượng trong tiếng trung

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:11

Bổ ngữ thời lượng gì? Bổ ngữ thời lượng nói rõ động tác trạng thái kéo dài khoảng thời gian 我们休息五分钟。Chúng nghỉ phút 火车开走一刻钟了。Xe lửa chạy 15 phút Khi sau động từ vừa có bổ ngữ thời lượng vừa có tân ngữ, có ba cách diễn đạt sau: a Lặp lại động từ, sau động từ thứ tân ngữ, sau động từ lặp lại bổ ngữ Ví dụ: 他们开会开了一个小时。Họ họp đồng hồ 他看电视看了两个钟头。Nó xem tivi hai tiếng Nếu có phó từ, phó từ đứng trước động từ thứ hai Ví dụ: 她看电视只看了半个小时。Cơ xem tivi nửa tiếng đồng hồ b Nếu tân ngữ không người, bổ ngữ thời lượng đặt động từ tân ngữ Giữa bổ ngữ thời lượng tân ngữ thêm “的” 我和妹妹打了二十分钟网球。Tôi em gái đánh quần vợt 20 phút 我听了四十分钟的广播。Tôi nghe phát 40 phút Nếu tân ngữ người, tân ngữ trước, bổ ngữ thời lượng sau 我等小王半个小时了。Tôi đợi Tiểu Vương nửa c Nếu tân ngữ tương đối phức tạp, ta đưa lên đầu câu Ví dụ: 那本小说我看了两个星期。Quyển tiểu thuyết tơi đọc hai tuần 这些句子我翻译了半个小时。Những câu tơi dịch nửa Có số động từ mặt ý nghĩa không kéo dài, như: “毕业”, “到”, “来”, “去”, “下(课)”, “死”, “离开” , động từ có tân ngữ bổ sung thời lượng đặt sau tân ngữ 他毕业已经三年了。Anh tốt nghiệp ba năm 他来中国半年了。Ông đến Trung Quốc nửa năm 他已经起床半个小时了。Nó dậy nửa Khi hỏi, cách hỏi dùng trợ từ nghi vấn “吗” ra, có cách hỏi bổ ngữ theo kiểu hỏi thời đoạn 他们开会开了一个小时吗?Họ họp phải không? 他们开会开了多长时间?Họ họp rồi? 他来中国几年了?Ông đến Trung Quốc năm rồi? ... tân ngữ bổ sung thời lượng đặt sau tân ngữ 他毕业已经三年了。Anh tốt nghiệp ba năm 他来中国半年了。Ông đến Trung Quốc nửa năm 他已经起床半个小时了。Nó dậy nửa Khi hỏi, cách hỏi dùng trợ từ nghi vấn “吗” ra, có cách hỏi bổ ngữ. .. vợt 20 phút 我听了四十分钟的广播。Tôi nghe phát 40 phút Nếu tân ngữ người, tân ngữ trước, bổ ngữ thời lượng sau 我等小王半个小时了。Tôi đợi Tiểu Vương nửa c Nếu tân ngữ tương đối phức tạp, ta đưa lên đầu câu Ví dụ:... trợ từ nghi vấn “吗” ra, có cách hỏi bổ ngữ theo kiểu hỏi thời đoạn 他们开会开了一个小时吗?Họ họp phải khơng? 他们开会开了多长时间?Họ họp rồi? 他来中国几年了?Ơng đến Trung Quốc năm rồi?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bổ ngữ thời lượng trong tiếng trung, Bổ ngữ thời lượng trong tiếng trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay