Ba loại câu so sánh dùng 一样,有,比

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 15:09

1 Câu so sánh dùng “一样” “一样” tính từ, nghĩa “giống nhau”, làm vị ngữ, định ngữ Ví dụ: 1) 这两支笔的颜色一样。Màu hai viết giống 2) 他们俩性格很不一样。Tính tình hai người họ khác Trước “一样” dùng ngữ giới tân “跟…”làm trạng ngữ Ví dụ: 3) 这支笔的颜色跟那支笔的颜色一样。 4) 他的性格跟她的性格一样。 Nếu hai danh từ so sánh có định ngữ, hai trung tâm ngữ lược bỏ, có “的” lược bỏ Ví dụ: 5) 这支笔 (的颜色) 跟那支笔的颜色一样。 6) 他的性格跟她的(性格)一样。 “跟…一样” dùng chung với thành cơng thức cố định Nó làm trạng ngữ, làm định ngữ Ví dụ: 7) 他写的汉字跟小王写的一样好看。Chữ Hán anh viết đẹp chữ Hán Tiểu Vương viết 8) 这条路跟那条路一样宽。Con đường rộng đường ức phủ định “跟…一样” Khi dùng “不” để phủ định, “不” có hai vị trí: trước “跟” hay trước “一样” được, thường gặp để trước “一样” Ví dụ: 这个句子跟那个句子的意思不一样。 Ý câu khơng giống ý câu Câu so sánh dùng “有” Động từ “有” dùng câu so sánh, có ý đạt đến trình độ Cơng thức nói chung loại câu là: A有B (这么 hay 那么) phương tiện muốn so sánh Ví dụ: 弟弟有我这么高。Em trai cao tơi 你有他那么会讲故事吗?Anh có biết kể chuyện anh không? Trong mẫu câu này, B ngữ số lượng Lượng từ đơn vị đo lường Ví dụ: 我有五十公斤重。Tôi nặng 50 kg 他有一米七高。Anh cao 1m7 Khi phủ định, ta dùng “没有 ” 这个教室没有那个(教室)那么大。Lớp học khơng lớn lớp học 姐姐没有我这么爱看滑冰。Chị khơng thích xem trượt băng tơi Khi có bổ ngữ trạng thái, “(没) 有…” đặt trước động từ trước thành phần chủ yếu bổ ngữ Nếu động từ có tân ngữ, “(没) 有…” đặt trước động từ lặp lại trước thành phần bổ ngữ Ví dụ: 我起得没有妈妈那么早。Tơi dậy khơng sớm mẹ Ngồi cách hỏi khác ra, ta dùng “多” để hỏi mức độ Ví dụ: 你的朋友跳得多少高?Bạn bạn nhảy cao bao nhiêu? Khi dùng “多” để hỏi, cần ý ba điểm sau: 1) “多” đọc (duō), ngữ thường đọc thành (duó) 2) Trước “多” thường có “有”, ý “đạt đến”, thể phủ định dùng “没有” 3) Trong câu đáp, sau số lượng từ dùng khơng dùng tính từ, trước số lượng từ dùng không dùng “有 (没有)” Ví dụ: 我的朋友跳得有一米六七(高)。Bạn tơi nhảy cao 1m67 Câu so sánh dùng “比” Khi dùng giới từ “比” để so sánh, công thức chung là: A 比 B số lượng chênh lệch/mức độ so sánh Ví dụ: 今天比昨天热。Hơm nóng hơm qua Trước tính từ vị ngữ ta dùng thêm phó từ trình độ “更”, “还” thiết khơng dùng phó từ trình độ “很”,“非常”,“太” Ví dụ: 他比我更高。Anh lớn tơi Ta dùng “比” câu vị ngữ động từ Ví dụ: 今年的粮食产量比去年增加了很多。Sản lượng lương thực năm tăng lên nhiều so với năm ngối Nếu muốn nói rõ chênh lệch cụ thể, sau vị ngữ ta dùng bổ ngữ số lượng Ví dụ: 弟弟比妹妹大两岁。Em trai lớn em gái hai tuổi ... dùng “不” để phủ định, “不” có hai vị trí: trước “跟” hay trước “一样” được, thường gặp để trước “一样” Ví dụ: 这个句子跟那个句子的意思不一样。 Ý câu không giống ý câu Câu so sánh dùng “有” Động từ “有” dùng câu so sánh, ... định dùng “没有” 3) Trong câu đáp, sau số lượng từ dùng khơng dùng tính từ, trước số lượng từ dùng không dùng “有 (没有)” Ví dụ: 我的朋友跳得有一米六七(高)。Bạn tơi nhảy cao 1m67 Câu so sánh dùng “比” Khi dùng. .. từ “比” để so sánh, công thức chung là: A 比 B số lượng chênh lệch/mức độ so sánh Ví dụ: 今天比昨天热。Hơm nóng hơm qua Trước tính từ vị ngữ ta dùng thêm phó từ trình độ “更”, “还” thiết khơng dùng phó từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ba loại câu so sánh dùng 一样,有,比, Ba loại câu so sánh dùng 一样,有,比

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay