Cách làm người khác đồng ý với mình trong tiếng anh

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 11:58

Cách làm người khác đồng ý với mình trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Cách làm người khác đồng ý với mình trong tiếng AnhNhiều lúc bạn muốn người khác đồng ý với mình, thế là bạn bèn vận dụng ngôn ngữ (hay khả năng ăn nói) để cố lôi kéo người đó về cùng phe. Cách khá phổ biến là nêu lên ý kiến rồi sau đó thòng vào một câu hỏi đuôi: Its hot in here, isnt it? That was a fantastic burger, wasnt it? San Francisco is certainly a beautiful city, isnt it? That surely wasnt a very interesting movie, was it?Phần câu hỏi đuôi thường xuống giọng khi người nói hầu như chắc chắn rằng người nghe sẽ đồng ý hoặc hy vọng người nghe sẽ đồng ý.Những cách khác nữa làm người khác phải đồng ý với mình là đặt câu hỏi theo kiểu mớm cho người trả lời biết những gì mà ta muốn được nghe. Dont you think its hot in here? Dont you agree that was a fantastic burger? Isnt San Francisco a beautiful city? Wasnt that a boring movie? Trong hai ví dụ đầu tiên, người nói đưa người nghe đến chỗ trả lời theo ý người nói mong muốn, bắt đầu bằng Dont you thinkagree...?Trong hai ví dụ sau cùng, câu hỏi phủ định dùng để chỉ chủ ý, niềm tin, hoặc thái độ của người nói. Người nghe có thể phán đoán được từ câu hỏi (hoặc có lẽ là từ giọng nói) người nói muốn họ phải trả lời như thế nào.Như vậy đến chương này, các bạn đã biết cách hỏi ý kiến người khác; bày tỏ ý kiến quan điểm cá nhân; cách thể hiện sự đồng ý; và cách làm người khác đồng ý với mình. Vậy nếu chúng ta không đồng ý, không tán thành với một ý kiến nào đó, bạn cần nói bằng tiếng Anh như thế nào. Cách thể hiện không đồng ý là hơi khó khăn một chút và bạn cần lựa cách nói cho khéo. Để tìm hiểu cách nói như thế nào, mời bạn theo dõi chương tiếp theo. Cách làm người khác đồng ý với tiếng Anh Trang trước Trang sau Cách làm người khác đồng ý với tiếng Anh Nhiều lúc bạn muốn người khác đồng ý với mình, bạn vận dụng ngơn ngữ (hay khả "ăn nói") để cố lơi kéo người phe Cách phổ biến nêu lên ý kiến sau thòng vào câu hỏi đi: - It's hot in here, isn't it? - That was a fantastic burger, wasn't it? - San Francisco is certainly a beautiful city, isn't it? - That surely wasn't a very interesting movie, was it? Phần câu hỏi đuôi thường xuống giọng người nói chắn người nghe đồng ý hy vọng người nghe đồng ý Những cách khác làm người khác phải đồng ý với đặt câu hỏi theo kiểu "mớm" cho người trả lời biết mà ta muốn nghe - Don't you think it's hot in here? - Don't you agree that was a fantastic burger? - Isn't San Francisco a beautiful city? - Wasn't that a boring movie? Trong hai ví dụ đầu tiên, người nói đưa người nghe đến chỗ trả lời theo ý người nói mong muốn, bắt đầu Don't you think/agree ? Trong hai ví dụ sau cùng, câu hỏi phủ định dùng để chủ ý, niềm tin, thái độ người nói Người nghe phán đốn từ câu hỏi (hoặc có lẽ từ giọng nói) người nói muốn họ phải trả lời Như đến chương này, bạn biết cách hỏi ý kiến người khác; bày tỏ ý kiến quan điểm cá nhân; cách thể đồng ý; cách làm người khác đồng ý với Vậy không đồng ý, không tán thành với ý kiến đó, bạn cần nói tiếng Anh Cách thể khơng đồng ý khó khăn chút bạn cần lựa cách nói cho khéo Để tìm hiểu cách nói nào, mời bạn theo dõi chương ... biết cách hỏi ý kiến người khác; bày tỏ ý kiến quan điểm cá nhân; cách thể đồng ý; cách làm người khác đồng ý với Vậy không đồng ý, không tán thành với ý kiến đó, bạn cần nói tiếng Anh Cách thể... không tán thành với ý kiến đó, bạn cần nói tiếng Anh Cách thể không đồng ý khó khăn chút bạn cần lựa cách nói cho khéo Để tìm hiểu cách nói nào, mời bạn theo dõi chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm người khác đồng ý với mình trong tiếng anh, Cách làm người khác đồng ý với mình trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay