Cụm từ và thành ngữ thường gặp trong bài thi TOEIC

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:52

Cụm từ Thành ngữ thường gặp trong bài thi TOEIC Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Cụm từ Thành ngữ thường gặp trong bài thi TOEICTrong các bài thi TOEIC thường xuất hiện khá nhiều cụm từ thành ngữ, và đây là khó khăn thực sự với bạn nào không đủ sự kiên nhẫn để tìm hiểu hết ý nghĩa của các thành ngữ này.Để giúp đỡ một phần nào đó cho các bạn, chương này chúng ta cùng điểm lại một số cụm từ và thành ngữ thường gặp trong bài thi TOEIC.Account for: chiếm tỷ lệgiải thích cho The Japanese markets accounts for 50% of our revenue.What has that sum been accounted for?Accustom onself to: làm quen vớithích nghi với Ill try to accustom myself to new working environment.Agree to (a plan, a request) She agreed to the pay rise I askedAgree with someone: đồng ý, đồng tình I dont agree with him on this aspect.Approve of: chấp nhận, chấp thuận The board wanted to know exactly what I would do beforethey could approved of my project.Arrive atin: đến (at: địa điểm nhỏ; in:địa điểm lớn) It was dark when our director arrived at the station. It was dark when our director arrived in New York.Caution ... against: cảnh báo The authority cautioned the local residents against buying Chinese fruit.Compete with: cạnh tranh với If a company wants to compete with others,its products or services have tomeet customers demand.Contribute to: đóng góp Increasing sales in the Chinese market contribute to the companys profitsCooperate with: Hợp tác với He said he would cooperate with the government in its investigation.Deal with: giải quyết, xử lý The second part of the contract deals with the duties of both sidesDecide on: quyết định Weve decided on the new design for the latest product.Depend on: phụ thuộc vào The economy depends largely on the industry.Divide among: chia tách (nhiều đối tượng) I think we should divide the tasks equally among us.Divide between: chia tách (2 đối tượng) John divides his time between running his own company and playing golfDivide ... into: chia thành Our manager divided us into 3 groups working on the project.IncreaseDecrease by (tănggiảm bao nhiêu) Our sales figures increased by 5% last month.Interfere with: can thiệp Even a low level of noise interferes with my concentrationInvest in: đầu tư vào The company invested million of dollar in the new software programs.Participate in : tham gia vào James never participate in any of our outdoor activities. Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Đảo ngữ Cụm từ Thành ngữ thường gặp thi TOEIC Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Cụm từ & Thành ngữ thường gặp thi TOEIC Trong thi TOEIC thường xuất nhiều cụm từ & thành ngữ, khó khăn thực với bạn khơng đủ kiên nhẫn để tìm hiểu nghĩa thành ngữ Để giúp đỡ phần cho bạn, chương điểm lại số cụm từ thành ngữ thường gặp thi TOEIC Account for: chiếm tỷ lệ/giải thích cho - The Japanese markets accounts for 50% of our revenue What has that sum been accounted for? Accustom onself to: làm quen với/thích nghi với - I'll try to accustom myself to new working environment Agree to (a plan, a request) - She agreed to the pay rise I asked Agree with someone: đồng ý, đồng tình - I don't agree with him on this aspect Approve of: chấp nhận, chấp thuận - The board wanted to know exactly what I would before they could approved of my project Arrive at/in: đến (at: địa điểm nhỏ; in:địa điểm lớn) - It was dark when our director arrived at the station - It was dark when our director arrived in New York Caution against: cảnh báo - The authority cautioned the local residents against buying Chinese fruit Compete with: cạnh tranh với - If a company wants to compete with others,its products or services have to meet customers' demand Contribute to: đóng góp - Increasing sales in the Chinese market contribute to the company's profits Cooperate with: Hợp tác với - He said he would cooperate with the government in its investigation Deal with: giải quyết, xử lý - The second part of the contract deals with the duties of both sides Decide on: định - We've decided on the new design for the latest product Depend on: phụ thuộc vào - The economy depends largely on the industry Divide among: chia tách (nhiều đối tượng) - I think we should divide the tasks equally among us Divide between: chia tách (2 đối tượng) - John divides his time between running his own company and playing golf Divide into: chia thành - Our manager divided us into groups working on the project Increase/Decrease by (tăng/giảm bao nhiêu) - Our sales figures increased by 5% last month Interfere with: can thiệp - Even a low level of noise interferes with my concentration Invest in: đầu vào - The company invested million of dollar in the new software programs Participate in : tham gia vào - James never participate in any of our outdoor activities Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Đảo ngữ ... Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC. .. tư vào - The company invested million of dollar in the new software programs Participate in : tham gia vào - James never participate in any of our outdoor activities Bài tập luyện thi Part TOEIC. .. design for the latest product Depend on: phụ thuộc vào - The economy depends largely on the industry Divide among: chia tách (nhiều đối tượng) - I think we should divide the tasks equally among us
- Xem thêm -

Xem thêm: Cụm từ và thành ngữ thường gặp trong bài thi TOEIC, Cụm từ và thành ngữ thường gặp trong bài thi TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay