Thức giả định trong tiếng anh

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:50

Thức giả định trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Thức giả định trong tiếng AnhTrước khi đi vào tìm hiểu một số cấu trúc của thức giả định trong tiếng Anh và một số lỗi thường gặp trong bài thi TOEIC, chúng ta cùng tìm hiểu thức giả định là gì ?Thức giả định là gì ?Thức giả định là hình thức diễn đạt một dự định hay một đề xuất về tương lai.Thức giả định có dạng giống như dạng nguyên thể của động từ với tất cả các ngôi (kẻ cả ngôi thứ 3 số it). Dạng của động từ ở thể giả định cũng không thay đổi, dùng dạng nguyên thể không có to dù cho nó diễn tả hành động trong hiện tại, quá khứ hay tương lai. Câu giả định thường có that.Dưới đây là một số cấu trúc của Thức giả định:Động từ đứng trước mệnh đề THATCấu trúc:S + V + THAT + S + (NOT) + động từ không chiaDưới đây là một số động từ thường sử dụng:adviseorderrequestrequiredesireproposedemandinsistsuggestaskrecommendurgecommand Ví dụ: The doctor suggested that his patient stop smoking. I demand that I be allowed to be free now.Tính từ hoặc phân từ đứng trước mệnh đề THATCấu trúc:IT + BE + tính từ + THAT + S +(NOT) + động từ không chiaIT + BE + quá khứ phân từ + THAT + S + (NOT) + động từ không chiaBảng sau liệt kê các tính từ và phân từ thường gặp:advisedimperativebestdesirableessentialnecessaryimportantmandatoryobligatorysuggestedproposedrecommendedrequiredcrucialurgentvitalVí dụ: It is necessary that she find the new job. It is crucial that you be there in time.Nếu bỏ THAT đi thì chủ ngữ 2 sẽ biến thành tân ngữ sau giới từ FOR, động từ trở về dạng nguyên thể có TO và câu mất tính chất giả định và trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp.Ví dụ: It is necessary for him to find the books. It is necessary for him not to find the books. Mệnh đề THAT theo sau Danh từCụm danh từCấu trúc:Danh từcụm danh từ + BE + (THAT) + S + (NOT) + (V)S + V + Danh từcụm danh từ + (THAT) +S + (NOT) + (V)Bảng dưới liệt kê các danh từ và cụm danh từ thường gặp:A good ideaA bad ideaRecommendationRequestCommandProposalSuggestionInsistencePreferenceWishDemandVí dụ: The government is considering the proposal that it pay compensations fordamages of the fishing village. Our suggestion is that he be elected new manager.Một số cấu trúc giả định khácGiả định không có thật ở hiện tạitương laiCấu trúc:If + S + wereVed, S + wouldcouldmight + VIf only + S + VedS + wish + (that) S + VedS1 + would ratherwould sooner + (that) + S2 + VedIts (highabout) time + (that) S + Ved = Its high time + (for tân ngữ) + to VS + Vses +as ifas though + S + VedVí dụ: What would you say if someone stepped on your feet? I wont be able to go to the party = I wish I would be able to go to theparty If only there were snow in summer. Its high time we started a new journey. = Its high time for us to starta new journey.Giả định không có thật ở quá khứCấu trúc:If + S + had + quá khứ phân từ, S +wouldcouldmight + have + quá khứ phân từIf only + S + had + quá khứ phân từS + wish + (that)S + had + quá khứ phân từS1 + would ratherwould sooner + that S2 + had + quá khứ phân từS + V + as ifas though + S + had + quá khứ phân từVí dụ: If you hadnt helped me,I would have gone bankrupt. Nam did not go to class yesterday=I would rathe that Nam had goneto class yesterdayLỗi thường gặp khi sử dụng Thức giả địnhMột số bạn thường gặp các lỗi khi nhầm lẫn trong cách sử dụng giữa Giả định trái với hiện tại và Giả định trái với quá khứ và do đó chia động từ sai trong các bài thi TOEIC.Giả định hiện tạiGiả định quá khứĐộng từ sẽ ở dạng nguyên thể không to với mọi ngôi, to be được chia là be với tất cả các ngôi I, you, we, they, she, he, itto be được chia là were với mọi ngôiI demand that I be allowed to be free nowI wish that I were allowed to be free now.Với giả định trái với quá khứ cần quan sát kĩ 2 chủ ngữNếu 2 chủ ngữ khác nhau:S1 + would rather + (that) + S2 + had + quá khứ phân từ My mother would rather that I had studied English.Nếu 2 chủ ngữ giống nhau:S + would rather + have + quá khứ phân từ I would rather have studied English.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Phân biệt Spend WastePhân biệt FindKeepMakePhân biệt SometimesSome timeSometimePhân biệt a fewFew a littlelittleHundredHundreds of ThousandThousands ofUsed toBe used toGet used toBec Thức giả định tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Thức giả định tiếng Anh Trước vào tìm hiểu số cấu trúc thức giả định tiếng Anh số lỗi thường gặp thi TOEIC, tìm hiểu thức giả định ? Thức giả định ? Thức giả định hình thức diễn đạt dự định hay đề xuất tương lai Thức giả định có dạng giống dạng nguyên thể động từ với tất (kẻ thứ số it) Dạng động từ thể giả định không thay đổi, dùng dạng ngun thể khơng có todù cho diễn tả hành động tại, khứ hay tương lai Câu giả định thường có that Dưới số cấu trúc Thức giả định: Động từ đứng trước mệnh đề THAT Cấu trúc: S + V + THAT + S + (NOT) + động từ không chia Dưới số động từ thường sử dụng: advise order request require desire propose demand insist suggest ask recommend urge command Ví dụ: - The doctor suggested that his patient stop smoking - I demand that I be allowed to be free now Tính từ phân từ đứng trước mệnh đề THAT Cấu trúc: IT + BE + tính từ + THAT + S +(NOT) + động từ không chia IT + BE + khứ phân từ + THAT + S + (NOT) + động từ không chia Bảng sau liệt kê tính từ phân từ thường gặp: advised imperative best desirable essential necessary important mandatory obligatory suggested proposed recommended required crucial urgent vital Ví dụ: - It is necessary that she find the new job - It is crucial that you be there in time Nếu bỏ THAT chủ ngữ biến thành tân ngữ sau giới từ FOR, động từ trở dạng nguyên thể có TO câu tính chất giả định trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp Ví dụ: - It is necessary for him to find the books - It is necessary for him not to find the books Mệnh đề THAT theo sau Danh từ/Cụm danh từ Cấu trúc: Danh từ/cụm danh từ + BE + (THAT) + S + (NOT) + (V) S + V + Danh từ/cụm danh từ + (THAT) +S + (NOT) + (V) Bảng liệt kê danh từ cụm danh từ thường gặp: A good idea A bad idea Recommendation Request Command Proposal Suggestion Insistence Preference Wish Demand Ví dụ: - The government is considering the proposal that it pay compensations for damages of the fishing village - Our suggestion is that he be elected new manager Một số cấu trúc giả định khác Giả định khơng có thật tại/tương lai Cấu trúc: If + S + were/V-ed, S + would/could/might + V If only + S + V-ed S + wish + (that) S + V-ed S1 + would rather/would sooner + (that) + S2 + V-ed It's (high/about) time + (that) S + V-ed = It's high time + (for tân ngữ) + to V S + V-s/es +as if/as though + S + V-ed Ví dụ: - What would you say if someone stepped on your feet? - I won't be able to go to the party = I wish I would be able to go to the party - If only there were snow in summer - It's high time we started a new journey = It's high time for us to start a new journey Giả định khơng có thật q khứ Cấu trúc: If + S + had + khứ phân từ, S +would/could/might + have + khứ phân từ If only + S + had + khứ phân từ S + wish + (that)S + had + khứ phân từ S1 + would rather/would sooner + that S2 + had + khứ phân từ S + V + as if/as though + S + had + khứ phân từ Ví dụ: - If you hadn't helped me,I would have gone bankrupt - Nam did not go to class yesterday=I would rathe that Nam had gone to class yesterday Lỗi thường gặp sử dụng Thức giả định Một số bạn thường gặp lỗi nhầm lẫn cách sử dụng Giả định trái với tạivà Giả định trái với khứ chia động từ sai thi TOEIC Giả định Giả định khứ Động từ dạng nguyên thể không "to" với ngôi, "to be" chia "be" với tất I, you, we, they, she, he, it "to be" chia "were" với I demand that I be allowed to be free now I wish that I were allowed to be free now Với giả định trái với khứ cần quan sát kĩ chủ ngữ  Nếu chủ ngữ khác nhau: S1 + would rather + (that) + S2 + had + khứ phân từ - My mother would rather that I had studied English  Nếu chủ ngữ giống nhau: S + would rather + have + khứ phân từ - I would rather have studied English Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác:  Phân biệt Spend & Waste  Phân biệt Find/Keep/Make  Phân biệt Sometimes/Some time/Sometime  Phân biệt a few/Few & a little/little  Hundred/Hundreds of & Thousand/Thousands of  Used to/Be used to/Get used to/Bec ... Lỗi thường gặp sử dụng Thức giả định Một số bạn thường gặp lỗi nhầm lẫn cách sử dụng Giả định trái với tạivà Giả định trái với khứ chia động từ sai thi TOEIC Giả định Giả định khứ Động từ dạng... Danh từ/Cụm danh từ Cấu trúc: Danh từ/cụm danh từ + BE + (THAT) + S + (NOT) + (V) S + V + Danh từ/cụm danh từ + (THAT) +S + (NOT) + (V) Bảng liệt kê danh từ cụm danh từ thường gặp: A good idea... chất giả định trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp Ví dụ: - It is necessary for him to find the books - It is necessary for him not to find the books Mệnh đề THAT theo sau Danh từ/Cụm danh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thức giả định trong tiếng anh, Thức giả định trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay