Đảo ngữ trong tiếng anh

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:50

Đảo ngữ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Một số lưu ý khi sử dụng đảo ngữĐảo ngữ cũng là một chủ đề được đề cập đến trong bài thi TOEIC. Trước khi đi vào tìm hiểu các cấu trúc đảo ngữ, chúng ta cùng tìm hiểu đảo ngữ trong tiếng anh là gì.Đảo ngữ là gì ?Đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh ý.Nói chung, khi nói đến đảo ngữ, chúng ta quan tâm tới hai vấn đề sau:Đảo ngữ khi nào ?Đảo ngữ bằng việc đảo trợ động từ hay động từ lên trước chủ ngữ ? Cấu trúc đảo ngữĐảo ngữ thường được dùng với những cấu trúc sau:NoNot any + N + Trợ động từ + S + V No letter did I receive last month. Not any letters did I receive last month.NeverRarelySeldomLittleHardly ever + Trợ động từ + S + V Rarely has a debate attracted so much media attention.Only + afterwhenbyif + ...Với cấu trúc này, chúng ta có nhiều cấu trúc có dạng tương tự như sau: Only after danh từVingmệnh đề (Chỉ sau khi) |Only by + danh từVing (Chỉ bằng cách) |Only if + mệnh đề (Chỉ nếu) |Only in + trạng từ chỉ timeplace | (Chỉ khi nàoở đâu) |Only with + danh từ (Chỉ với) |Only when + mệnh đềVing (Chỉ khi) |+ Trợ động từ + S + Vbe + S + ...Only in this way (Chỉ bằng cách này) |Only in that way (Chỉ bằng cách đó) |Only once (Chỉ một lần ) |Only later (Chỉ sau này) |Only then (Chỉ khi đó) |Ví dụ: Only after completing the homework is he allowed to play games. Only by eating well and exercising regularly could you keep healthy. Only if the red light comes on is there any danger to employees. Only with ability to speak English fluently could you apply for this position. Only when I arrive at the hotel will I call you. Only in this way could you handle this problem. No sooner + Trợ động từ + S + V + than + mệnh đề.và cấu trúc HardlyBearlyScarely + Trợ động từ + S + V + when + mệnh đề. No sooner had she said it than she burst into tears. Hardly had we settle down in our seats when the lights went out.Not only + Trợ động từ + S + Vbe+ S + but ... also ... Not only is he good at English but he also draws very well.So + tính từtrạng từ + Trợ động từ + S + V + that + mệnh đề.và cấu trúc So + tính từ + be + S + that + mệnh đề. So quickly did she run that the others couldnt catch up with her. So difficult is the exam that no one in the class could complete it.Not untiltill + mệnh đềtrạng từ chỉ time + Trợ động từ + S + V Not untiltill I got home did I find that I had left my laptop at the office.Đảo ngữ với các cụm từ chứa NO At no time (Chưa bao giờ) |For no reason (Không vì lý do gì) |In no way (Không có cách nào) |No longer (Không còn) |+ Trợ động từ + S + Vbe + S + ...On no condition (Trong điều kiện nào cũng không) |On no account (Với bất kỳ lý do gì cũng không) |UnderIn no circumstances (Trong bất kỳ hoàn cảnh |nào cũng không)Ví dụ: At no time did go to work on time. For no reason must you cheat in accounting. In no way could I help you in this case.Đảo ngữ với câu điều kiệnCâu điều kiện loại IShould + S + động từ nguyên thể, S +willmaymightcan... + động từ nguyên thể.Câu điều kiện loại II :Were + S +..., S +wouldmightcould... + động từ nguyên thể.Were + S + to + động từ nguyên thể..., S + wouldmightcould... + động từ nguyên thể.Câu điều kiện loại IIIHad + S + quá khứ phân từ, S + wouldmightcould + have + quá khứ phân từ.Ví dụ: Should she get up late,she will miss the bus. Were I to meet her, I would invite her to my birthday party. Had he studied hard,he could complete this exam this morning.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Phân biệt Spend WastePhân biệt FindKeepMakePhân biệt SometimesSome timeSometimePhân biệt a fewFew a littlelittleHundredHundreds of ThousandThousands ofUsed toBe used toGet used toBecome used toTừ có nghĩa tương đương BecauseCâu điều kiệnĐảo ngữ Đảo ngữ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Một số lưu ý sử dụng đảo ngữ Đảo ngữ chủ đề đề cập đến thi TOEIC Trước vào tìm hiểu cấu trúc đảo ngữ, tìm hiểu đảo ngữ tiếng anh Đảo ngữ ? Đảo ngữ tượng đảo ngược vị trí động từ trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh ý Nói chung, nói đến đảo ngữ, quan tâm tới hai vấn đề sau:  Đảo ngữ ?  Đảo ngữ việc đảo trợ động từ hay động từ lên trước chủ ngữ ? Cấu trúc đảo ngữ Đảo ngữ thường dùng với cấu trúc sau: No/Not any + N + Trợ động từ + S + V - No letter did I receive last month - Not any letters did I receive last month Never/Rarely/Seldom/Little/Hardly ever + Trợ động từ + S + V - Rarely has a debate attracted so much media attention Only + after/when/by/if + Với cấu trúc này, có nhiều cấu trúc có dạng tương tự sau: Only after danh từ/V-ing/mệnh đề (Chỉ sau khi) | Only by + danh từ/V-ing (Chỉ cách) Only if + mệnh đề (Chỉ nếu) | | Only in + trạng từ time/place (Chỉ nào/ở đâu) | | Only with + danh từ (Chỉ với) | Only when + mệnh đề/V-ing (Chỉ khi) |+ Trợ động từ + S + V/be + S + Only in this way (Chỉ cách này) | Only in that way (Chỉ cách đó) | Only once (Chỉ lần ) | Only later (Chỉ sau này) | Only then (Chỉ đó) | Ví dụ: - Only after completing the homework is he allowed to play games - Only by eating well and exercising regularly could you keep healthy - Only if the red light comes on is there any danger to employees - Only with ability to speak English fluently could you apply for this position - Only when I arrive at the hotel will I call you - Only in this way could you handle this problem No sooner + Trợ động từ + S + V + than + mệnh đề cấu trúc Hardly/Bearly/Scarely + Trợ động từ + S + V + when + mệnh đề - No sooner had she said it than she burst into tears - Hardly had we settle down in our seats when the lights went out Not only + Trợ động từ + S + V/be+ S + but also - Not only is he good at English but he also draws very well So + tính từ/trạng từ + Trợ động từ + S + V + that + mệnh đề và cấu trúc So + tính từ + be + S + that + mệnh đề - So quickly did she run that the others couldn't catch up with her - So difficult is the exam that no one in the class could complete it Not until/till + mệnh đề/trạng từ time + Trợ động từ + S + V - Not until/till I got home did I find that I had left my laptop at the office Đảo ngữ với cụm từ chứa NO At no time (Chưa bao giờ) For no reason (Khơng lý gì) | | In no way (Khơng có cách nào) No longer (Khơng còn) | |+ Trợ động từ + S + V/be + S + On no condition (Trong điều kiện không) On no account (Với lý khơng) | | Under/In no circumstances (Trong hoàn cảnh | khơng) Ví dụ: - At no time did go to work on time - For no reason must you cheat in accounting - In no way could I help you in this case Đảo ngữ với câu điều kiện Câu điều kiện loại I  Should + S + động từ nguyên thể, S +will/may/might/can/ + động từ nguyên thể Câu điều kiện loại II :  Were + S + , S +would/might/could/ + động từ nguyên thể Were + S + to + động từ nguyên thể/ , S + would/might/could/ + động từ nguyên thể Câu điều kiện loại III  Had + S + khứ phân từ, S + would/might/could + have + khứ phân từ Ví dụ: - Should she get up late,she will miss the bus - Were I to meet her, I would invite her to my birthday party - Had he studied hard,he could complete this exam this morning Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác:  Phân biệt Spend & Waste  Phân biệt Find/Keep/Make  Phân biệt Sometimes/Some time/Sometime  Phân biệt a few/Few & a little/little  Hundred/Hundreds of & Thousand/Thousands of  Used to/Be used to/Get used to/Become used to  Từ có nghĩa tương đương Because  Câu điều kiện  Đảo ngữ ...Only after danh từ/V-ing/mệnh đề (Chỉ sau khi) | Only by + danh từ/V-ing (Chỉ cách) Only if + mệnh đề (Chỉ nếu) | | Only in + trạng từ time/place (Chỉ nào/ở đâu) | | Only with + danh từ (Chỉ... office Đảo ngữ với cụm từ chứa NO At no time (Chưa bao giờ) For no reason (Khơng lý gì) | | In no way (Khơng có cách nào) No longer (Khơng còn) | |+ Trợ động từ + S + V/be + S + On no condition (Trong. .. no circumstances (Trong hồn cảnh | khơng) Ví dụ: - At no time did go to work on time - For no reason must you cheat in accounting - In no way could I help you in this case Đảo ngữ với câu điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảo ngữ trong tiếng anh, Đảo ngữ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay