Câu điều kiện trong tiếng anh

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:49

Câu điều kiện trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Câu điều kiệnMột trong số các lỗi đáng tiếc nhất khi làm bài thi TOEIC là chia nhầm thì trong câu điều kiện. Chương này chúng ta cũng tìm hiểu lại cấu trúc của các loại câu điều kiện cũng như liệt kê một số lỗi thường gặp khi làm bài chia động từ trong câu điều kiện trong các bài thi TOEIC.Trước hết, chúng ta cùng nhắc lại một số khái niệm liên quan tới câu điều kiện trong tiếng Anh.Câu điều kiện là gì ?Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra.Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề if) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện.Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính. If it rains, I will stay at home. Mệnh đề phụ Mệnh đề chínhHai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ cho nhau được. Nếu mệnh đề chính đứng trước, ta không cần dấu phảy.Để tham khảo rõ hơn về các loại câu điều kiện, mời bạn click chuột vào Câu điều kiện loại 1 và loại 2 và Câu điều kiện loại 3. Các loại câu điều kiệnCâu điều kiện loại 1Cách sử dụng: Chỉ những sự việc có thể xảy ra trong hiện tại và tương laiCông thức:If S + V(ses), S + will (can, may) + động từ nguyên thểVí dụ: If I study hard, I will pass the exam.Câu điều kiện loại 2Cách sử dụng: Chỉ sự việc không thể xảy ra ở hiện tại và tương laiCông thức:If S+ V(ed), S + would (could, might) + động từ nguyên thểbe = were cho mọi chủ ngữVí dụ: If I were you, I would have a pet.Câu điều kiện loại 3Cách sử dụng: Chỉ sự việc đã không xảy ra ở quá khứCông thức:If S + had+ QKPT, S + would (could,might) have + QKPTQKPT là Quá khứ phân từVí dụ: If I hadnt been absent yesterday, I would have met my idol.Phần tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các lỗi thường gặp khi làm bài thi TOEIC về các loại câu điều kiện.Lỗi thường gặp với câu điều kiện loại 1Trong trường hợp diễn tả một hành động, sự kiện luôn luôn đúng như một chân lý thì công thức áp dụng là:IF + S + V, S + VĐây là trường hợp đặc biệt của câu điều kiện loại 1 khi cả hai mệnh đề trong câu điều kiện đều chia ở thì hiện tại đơn.Lỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia mệnh đề chính ở thì tương lai đơn. If you heat ice, it will melt> If you heat ice, I melt.Trong trường hợp mệnh đề điều kiện chứa các từ thời gian ở tương lai như: tomorrow, next week, this afternoon, ...Lỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia mệnh đề điều kiện ở thì tương lai đơn. If I will be free this afternoon, Ill come to see you.> If I am free this afternoon, Ill com to see you.Lỗi thường gặp với câu điều kiện loại 2 loại 3Diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả trái ngược với hiện tại. ĐẶC BIỆT CHÚ Ý đến các từ như NOW, TODAY, ... ở mệnh đề chínhIF + S + had + Quá khứ phân từ, S + wouldcould + VLỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia mệnh đề chính ở dạng S + would have + Quá khứ phân từIf John had followed my advice, he wouldnt have been in such a difficult situation now. > If John had followed my advice, he wouldnt be in such a difficlut situation now.Diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại, còn kết quả thì trái ngược với quá khứIf + S + V(ed), S + would have + Quá khứ phân từLỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia mệnh đề chính ở dạng S + would + V If I were him, I would apply for that position last year.> If I were him, I would have applied for that position last year. Lỗi thường gặp với dạng đảo ngữ trong câu điều kiệnVới câu điều kiện loại 1Ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề If là thì hiện tại đơn. Khi đảo ngữ, đặt should lên đầu câu, động từ ở mệnh đề điều kiện không chia nữa.Lỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia động từ theo ngôi thứ 3 số ít khi thực hiện đảo ngữ If he has free time, he will play tennis.> Should he have free time, hell play tennis. If she comes early, well start.> Should she come early,well start.Với câu điều kiện loại 2 If I were a bird, I would fly.> Were I a bird, I would fly.Nếu trong câu có were ở mệnh đề if thì đảo were lên đầu câu và bỏ if đi.Nếu trong câu không có were thì mượn were và dùng to V. If they lived in Australia now, they would go swimming.> Were they to live in Australia now, they would go swimming.Với câu điều kiện loại 3Đảo trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành lên trước chủ ngữ. If it had rained yesterday, we would have stayed at home.> Had it rained yesterday, we would have stayed at home.Một số lỗi khácỞ dạng phủ định, not được đặt sau chủ ngữ: Had it not been so late, we would have called you.Unless = If ... not If you dont help me,he will kill me.> Unless you help me,he will kill me.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Phân biệt Spend WastePhân biệt FindKeepMakePhân biệt SometimesSome timeSometimePhân biệt a fewFew a littlelittleHundredHundreds of ThousandThousands ofUsed toBe used toGet used toBecome used toTừ có nghĩa tương đương BecauseCâu điều kiệnĐảo ngữThức giả địnhSử dụng Tiền tố đoán nghĩa của từ Câu điều kiện tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Câu điều kiện Một số lỗi đáng tiếc làm thi TOEIC chia nhầm câu điều kiện Chương tìm hiểu lại cấu trúc loại câu điều kiện liệt kê số lỗi thường gặp làm chia động từ câu điều kiện thi TOEIC Trước hết, nhắc lại số khái niệm liên quan tới câu điều kiện tiếng Anh Câu điều kiện ? Câu điều kiện dùng để nêu lên giả thiết việc, mà việc xảy điều kiện nói đến xảy Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề): • Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi mệnh đề if) mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện • Mệnh đề nêu lên kết mệnh đề - If it rains, I will stay at home Mệnh đề phụ Mệnh đề Hai mệnh đề câu điều kiện đổi chỗ cho Nếu mệnh đề đứng trước, ta khơng cần dấu phảy Để tham khảo rõ loại câu điều kiện, mời bạn click chuột vào Câu điều kiện loại loại Câu điều kiện loại Các loại câu điều kiện Câu điều kiện loại Cách sử dụng: Chỉ việc xảy tương lai Công thức: If S + V(s/es), S + will (can, may) + động từ nguyên thể Ví dụ: - If I study hard, I will pass the exam Câu điều kiện loại Cách sử dụng: Chỉ việc xảy tương lai Công thức: If S+ V(ed), S + would (could, might) + động từ nguyên thể be = were cho chủ ngữ Ví dụ: - If I were you, I would have a pet Câu điều kiện loại Cách sử dụng: Chỉ việc không xảy khứ Công thức: If S + had+ QKPT, S + would (could,might) have + QKPT QKPT Quá khứ phân từ Ví dụ: - If I hadn't been absent yesterday, I would have met my idol Phần tìm hiểu lỗi thường gặp làm thi TOEIC loại câu điều kiện Lỗi thường gặp với câu điều kiện loại • Trong trường hợp diễn tả hành động, kiện luôn chân lý cơng thức áp dụng là: IF + S + V, S + V Đây trường hợp đặc biệt câu điều kiện loại hai mệnh đề câu điều kiện chia đơn Lỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia mệnh đề tương lai đơn - If you heat ice, it will melt > If you heat ice, I melt • Trong trường hợp mệnh đề điều kiện chứa từ thời gian tương lai như: tomorrow, next week, this afternoon, Lỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia mệnh đề điều kiện tương lai đơn - If I will be free this afternoon, I'll come to see you > If I am free this afternoon, I'll com to see you Lỗi thường gặp với câu điều kiện loại & loại • Diễn tả giả thiết trái ngược với khứ, kết trái ngược với ĐẶC BIỆT CHÚ Ý đến từ NOW, TODAY, mệnh đề IF + S + had + Quá khứ phân từ, S + would/could + V Lỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia mệnh đề dạng S + would have + Quá khứ phân từ If John had followed my advice, he wouldn't have been in such a difficult situation now > If John had followed my advice, he wouldn't be in such a difficlut situation now • Diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại, kết trái ngược với khứ If + S + V(ed), S + would have + Quá khứ phân từ Lỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia mệnh đề dạng S + would + V - If I were him, I would apply for that position last year > If I were him, I would have applied for that position last year Lỗi thường gặp với dạng đảo ngữ câu điều kiện Với câu điều kiện loại Ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề If đơn Khi đảo ngữ, đặt should lên đầu câu, động từ mệnh đề điều kiện không chia Lỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia động từ theo ngơi thứ số thực đảo ngữ - If he has free time, he will play tennis > Should he have free time, he'll play tennis - If she comes early, we'll start > Should she come early,we'll start Với câu điều kiện loại - If I were a bird, I would fly > Were I a bird, I would fly Nếu câu có were mệnh đề if đảo were lên đầu câu bỏ if Nếu câu khơng có were mượn were dùng to V - If they lived in Australia now, they would go swimming > Were they to live in Australia now, they would go swimming Với câu điều kiện loại Đảo trợ động từ khứ hoàn thành lên trước chủ ngữ - If it had rained yesterday, we would have stayed at home > Had it rained yesterday, we would have stayed at home Một số lỗi khác • Ở dạng phủ định, not đặt sau chủ ngữ: • - Had it not been so late, we would have called you • Unless = If not • • - If you don't help me,he will kill me > Unless you help me,he will kill me Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ôn luyện phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Phân biệt Spend & Waste • Phân biệt Find/Keep/Make • Phân biệt Sometimes/Some time/Sometime • Phân biệt a few/Few & a little/little • Hundred/Hundreds of & Thousand/Thousands of • Used to/Be used to/Get used to/Become used to • Từ có nghĩa tương đương Because • Câu điều kiện • Đảo ngữ • Thức giả định • Sử dụng Tiền tố đốn nghĩa từ ... thường gặp với dạng đảo ngữ câu điều kiện Với câu điều kiện loại Ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề If đơn Khi đảo ngữ, đặt should lên đầu câu, động từ mệnh đề điều kiện không chia Lỗi cần tránh:... TOEIC loại câu điều kiện Lỗi thường gặp với câu điều kiện loại • Trong trường hợp diễn tả hành động, kiện ln chân lý cơng thức áp dụng là: IF + S + V, S + V Đây trường hợp đặc biệt câu điều kiện loại... hai mệnh đề câu điều kiện chia đơn Lỗi cần tránh: Cần tránh lỗi chia mệnh đề tương lai đơn - If you heat ice, it will melt > If you heat ice, I melt • Trong trường hợp mệnh đề điều kiện chứa từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu điều kiện trong tiếng anh, Câu điều kiện trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay