Phân biệt though although even though inspite of và despite trong tiếng anh

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:43

Phân biệt Though, Although, Even though, Inspite of và Despite trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: ThoughAlthoughEven though Inspite ofDespiteThough, Although, Even though, In spite of và Despite đều được sử dụng đề diễn tả tương phản, đối lập. Tuy nhiên giữa chúng lại có sự khác biệt về cấu trúc mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý trong quá trình làm bài thi TOEIC.Phần dưới đây miêu tả cách sử dụng của từng từ (cụm từ) trên:Cách sử dụng ThoughAlthoughEven thoughThoughAlthoughEven though + mệnh đềCó thể đứng đầu hoặc giữa câu để nối hai mệnh đề. Nếu đứng ở đầu câu thì cần có dấu phẩy ngăn giữa hai mệnh đề phụ và mệnh đề chính. Nếu đứng giữa câu thì bỏ dấu phẩy. Although she was hungry, she did not eat much.= She did not eat much although she was hungry.Although và though có ý nghĩa tương đương nhau, Even though mang nghĩa nhấn mạnh hơn sự trái ngược của hai mệnh đề. Although the exam was difficult, I did well. Even though the exam was easy, I failed.Cách sử dụng Inspite ofDespiteDespiteIn spite of + (cụm) danh từcụm danh động từCó thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính Despite In spite of her illness, Hoa still went to school.= Hoa still went to school despite In spite of her illness.DespiteIn spite of the fact that = AlthoughThough: cách sử dụng như Althoughthough, đằng sau cộng với một mệnh đề. DespiteIn spite of the fact that Hoa was ill, she still went to school. AlthoughThoughEven though + tính từ >< KHÔNG dùng DespiteInspite of + tính từĐối với câu sử dụng althoughthougheven though, nếu mệnh đề đi sau chúng ở dạng:althoughthougheven though + S +to beđộng từ liên kết + tính từthì có thể rút gọn bằng cách lược bỏ chủ ngữ, trợ động từ, động từ tobe hay động từ liên kết, thành dạng:althoughthougheven though + tính từLưu ý chỉ được rút gọn khi chủ ngữ của mệnh chính và phụ là đồng nhất (tức là hai mệnh đề chung chủ ngữ). Although he is not good at Math, he has got a pretty high score in the recent exam.> Although not good at Math,he has got a pretty high score in the recent exam. We had a picnic though the weather was very bed.> We had a picnic though very bad. (Bất đồng chủ ngữ)Cách rút gọn có thể sử dụng với ThoughEven though nhưng phổ biến nhất vẫn là Although. Although mang tính trang trọng hơn Though, do đó trong văn viết người ta thường sử dụng Although.Ghi chú: Cách rút gọn trên không được sử dụng cho DespiteIn spite of vì sau DespiteIn spite o Phân biệt Though Although Even though Inspite of Despite tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Though/Although/Even though & Inspite of/Despite Though, Although, Even though, In spite of Despite sử dụng đề diễn tả tương phản, đối lập Tuy nhiên chúng lại có khác biệt cấu trúc mà cần đặc biệt lưu ý trình làm thi TOEIC Phần miêu tả cách sử dụng từ (cụm từ) trên: Cách sử dụng Though/Although/Even though Though/Although/Even though + mệnh đề • Có thể đứng đầu câu để nối hai mệnh đề Nếu đứng đầu câu cần có dấu phẩy ngăn hai mệnh đề phụ mệnh đề Nếu đứng câu bỏ dấu phẩy • • - Although she was hungry, she did not eat much = She did not eat much although she was hungry • Although though có ý nghĩa tương đương nhau, Even though mang nghĩa nhấn mạnh trái ngược hai mệnh đề • • - Although the exam was difficult, I did well - Even though the exam was easy, I failed Cách sử dụng Inspite of/Despite Despite/In spite of + (cụm) danh từ/cụm danh động từ • Có thể đứng trước sau mệnh đề • • - Despite/ In spite of her illness, Hoa still went to school = Hoa still went to school despite/ In spite of her illness • Despite/In spite of the fact that = Although/Though: cách sử dụng Although/though, đằng sau cộng với mệnh đề • - Despite/In spite of the fact that Hoa was ill, she still went to school Although/Though/Even though + tính từ >< KHƠNG dùng Despite/Inspite of + tính từ Đối với câu sử dụng although/though/even though, mệnh đề sau chúng dạng: although/though/even though + S +to be/động từ liên kết + tính từ rút gọn cách lược bỏ chủ ngữ, trợ động từ, động từ tobe hay động từ liên kết, thành dạng: although/though/even though + tính từ Lưu ý rút gọn chủ ngữ mệnh phụ đồng (tức hai mệnh đề chung chủ ngữ) - Although he is not good at Math, he has got a pretty high score in the recent exam > Although not good at Math,he has got a pretty high score in the recent exam - We had a picnic though the weather was very bed > We had a picnic though very bad (Bất đồng chủ ngữ) Cách rút gọn sử dụng với Though/Even though phổ biến Although Although mang tính trang trọng Though, văn viết người ta thường sử dụng Although Ghi chú: Cách rút gọn khơng sử dụng cho Despite/In spite of sau Despite/In spite o ... với Though/ Even though phổ biến Although Although mang tính trang trọng Though, văn viết người ta thường sử dụng Although Ghi chú: Cách rút gọn không sử dụng cho Despite/ In spite of sau Despite/ In... Although /though, đằng sau cộng với mệnh đề • - Despite/ In spite of the fact that Hoa was ill, she still went to school Although /Though/ Even though + tính từ >< KHƠNG dùng Despite /Inspite of + tính... - Despite/ In spite of her illness, Hoa still went to school = Hoa still went to school despite/ In spite of her illness • Despite/ In spite of the fact that = Although /Though: cách sử dụng Although /though,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt though although even though inspite of và despite trong tiếng anh, Phân biệt though although even though inspite of và despite trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay