Rút gọn mệnh đề trạng ngữ trong tiếng anh

8 17 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:38

Rút gọn Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Rút gọn mệnh đề trạng ngữTrước khi tìm hiểu cách rút gọn mệnh đề trạng ngữ, chúng ta cùng tìm hiểu một số khái niệm liên quan tới loại mệnh đề này.Mệnh đề trạng ngữ là gì ?Mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề đóng vai trò trạng ngữ trong câu.Tương ứng với cách phân loại trạng từ theo mục đích, chúng ta cũng chia mệnh đề trạng ngữ theo mục đích thành các loại tương tự.Do đó, mệnh đề trạng ngữ có thể bắt đầu bởi các từcụm từ sau;Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thứcLoại mệnh đề này bắt đầu bằng As if hoặc as thoughDiễn tả việc người nói tin có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai It looks as if its going to snow.Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ở hiện tại My husband looked at me as if I were mad.Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ở quá khứ She looks as if she had seen a ghost. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gianWhen When it rains, I usually go to work by car.While I learned Chinese while I was in Beijing.BeforeAfter She learned English before she came to Australia. He came after night had fallenAs soos as As soos as Johnny heard the news,he said to me.Once: một khi Once Ive got a job. Ill let you know.Just as Just as she entered the room, I heard a terrible explosion.Whenever Ill dicuss it with you whenever you like.By the time: đúng giờ hoặc trước, không muộn hơn By the time I got to the station, the train had already gone.Since I have not been well since I returned home.As I saw her as she was leaving the company.TillUntil I will stay here until you get back.Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốnWhere I will go where you tell me.Wherever Sit wherever you like. Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đíchTo V She went to the supermarket to buy some vegetable.So as toin order to + V (trang trọng) He studied hard so as to be the first.In order that + mệnh đề Some people eat so that they may live. Others seem to live in order that they may eat.So that + mệnh đề She dresses like that so that everyone will notice her.For fear that + mệnh đề I am telling you this for fear that you should make a mistake.For + danh từVing Lets go out for a meal. A kettle is used for boiling water.With a view tothe aim ofthe Intention ofthe object of + Ving We are here with the intention of reaching a decisionFor the purpose of + Ving He opened on account for the purpose of saving money to buy a bigger house.Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhânKhi mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân đứng trước, ta ngăn cách 2 mệnh đề bằng dấu phẩy.AsSinceForBecauseSeeing that + mệnh đề As there were no seats left, I had to come back early.Because ofDue toOwing toThanks to + danh từVing Because of the rain, the flight was cancelled.BecauseDue toOwing toThanks to the fact + mệnh đề that Due to the fact that it was too expensive, I didnt buy it.Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân được giới thiệu bằng FOR chỉ đứng sau mệnh đề chính, ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phấy. She didnt come on time, for she got up late.Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quảSo + tính từtrạng từ + mệnh đề That Im so hungry that I could eat a horse.So cũng được dùng với manymuch, fewlittle Shes got so many dresses that she doesnt know which twear for the companys party.So + tính từ +aan + danh từ + mệnh đề That It was so nice a day that we went to the beach.Such +aan +tính từ + danh từ đếm được số it +mệnh đề That It was such a warm day that we all went fishing.Such+ tính từ + danh từ số nhiềudanh từ không đếm được + mệnh đề That They were such essential softwares that I bought them all.ThereforeConsequentlyAs a resultAs a consequence+mệnh đề That He didnt work hard.Therefore, he lost his job.Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (tương phản)AlthoughEven thoughThough + mệnh đề Although he s intelligent, he didnt get that job.Though có thể đặt ở cuối câu.DespiteIn spite of + danh từVing DespiteIn spite of being poor, they are happy.WhileWhereas + mệnh đề Hes tall whilewhereas his wife is short.ButYet (nhưng) + mệnh đề She is clever,butyet he is clumsy.ButYet luôn đứng giữa 2 mệnh đề.HoweverNevertheless + mệnh đề Johns flat was on fire; howevernevertheless, he didnt panic. Johns flat was on fire.HoweverNevertheless, he didnt panic.Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự so sánhSo sánh ngang bằng His car is as expensive as hers.So sánh hơn, kém Our profit this year seems higher than last yearsSo sánh nhất Shes the most reliable client Ive ever met.Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiệnBắt đầu bởi các từ (cụm từ): If, unless, whether, asso long as If the sales figure increase this month, well get a bonus.Khi nào rút gọn được mệnh đề trạng ngữ ?Khi mệnh đề trạng ngữ và mệnh đề chính có chung chủ ngữ thì chúng ta có thể rút gọn mệnh đề trạng ngữ thành cụm trạng ngữ.Nói chung, trạng ngữ chỉ thời gian, nguyên nhân và sự tương phản là có thể rút gọn được.Cách rút gọn mệnh đề trạng ngữBỏ chủ ngữ ở mệnh đề trạng ngữ và chuyển V > VingNếu trợ động từ là to be thỉ bỏ luôn to beNếu chỉ có trợ động từ to be và không có động từ to be thì chuyển sang beingNếu động tử ở mệnh đề trạng ngữ đang ở dạng Quá khứ hoàn thành (had done) thì có 2 cách chuyển: having done hoặc doingMột số trường hợp đặc biệtMệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng while, khi rút gọn mệnh đề trạng ngữ ta có thể bỏ cả while While I was sitting in my class, I heard a bird singing.> (While) sitting in my class, I heard a bird singing.Mệnh đề bắt đầu bằng when: ta có thể bỏ cả when và chuyển sang upon hoặc on When I opended the door, I saw a luxurious car> Upon opening the door, I saw a luxurious car.Mệnh đề bắt đầu Because: bỏ Because Because she needed some money to buy a book, she cashed the check.> Needing some money to buy a book,she cashed the check.Mệnh đề trạng ngữ là to be + tính từ: có thể chuyển thành being + tính từ hoặc tính từ Because he was unable to buy a car, he bought a mortobike.> Being unable(Unable) to buy a car, he bought a mortobike.Bài tập luyện thi Part 5 TOEICỨng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:Sử dụng That hay What ?Phân biệt If WhetherRút gọn mệnh đề trạng ngữNội động từ không được dùng ở thể bị độngA number of The number of Rút gọn Mệnh đề trạng ngữ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ Trước tìm hiểu cách rút gọn mệnh đề trạng ngữ, tìm hiểu số khái niệm liên quan tới loại mệnh đề Mệnh đề trạng ngữ ? Mệnh đề trạng ngữ mệnh đề đóng vai trò trạng ngữ câu Tương ứng với cách phân loại trạng từ theo mục đích, chia mệnh đề trạng ngữ theo mục đích thành loại tương tự Do đó, mệnh đề trạng ngữ bắt đầu từ/cụm từ sau; Mệnh đề trạng ngữ cách thức Loại mệnh đề bắt đầu As if as though • Diễn tả việc người nói tin xảy tương lai • - It looks as if it's going to snow • Diễn tả việc người nói tin khó khơng có thật • - My husband looked at me as if I were mad • Diễn tả việc người nói tin khó khơng có thật q khứ • - She looks as if she had seen a ghost Mệnh đề trạng ngữ thời gian • When • - When it rains, I usually go to work by car • While • - I learned Chinese while I was in Beijing • Before/After • • - She learned English before she came to Australia - He came after night had fallen • As soos as • - As soos as Johnny heard the news,he said to me • Once: • - Once I've got a job I'll let you know • Just as • - Just as she entered the room, I heard a terrible explosion • Whenever • - I'll dicuss it with you whenever you like • By the time: trước, không muộn • - By the time I got to the station, the train had already gone • Since • - I have not been well since I returned home • As • - I saw her as she was leaving the company • Till/Until • - I will stay here until you get back Mệnh đề trạng ngữ nơi chốn • Where • - I will go where you tell me • Wherever • - Sit wherever you like Mệnh đề trạng ngữ mục đích • To V • - She went to the supermarket to buy some vegetable • So as to/in order to + V (trang trọng) • - He studied hard so as to be the first • In order that + mệnh đề • • - Some people eat so that they may live Others seem to live in order that they may eat • So that + mệnh đề • - She dresses like that so that everyone will notice her • For fear that + mệnh đề • - I am telling you this for fear that you should make a mistake • For + danh từ/V-ing • • - Let's go out for a meal - A kettle is used for boiling water • With a view to/the aim of/the Intention of/the object of + V-ing • - We are here with the intention of reaching a decision • For the purpose of + V-ing • • - He opened on account for the purpose of saving money to buy a bigger house Mệnh đề trạng ngữ nguyên nhân Khi mệnh đề trạng ngữ nguyên nhân đứng trước, ta ngăn cách mệnh đề dấu phẩy • As/Since/For/Because/Seeing that + mệnh đề • - As there were no seats left, I had to come back early • Because of/Due to/Owing to/Thanks to + danh từ/V-ing • - Because of the rain, the flight was cancelled • Because/Due to/Owing to/Thanks to the fact + mệnh đề that • - Due to the fact that it was too expensive, I didn't buy it Mệnh đề trạng ngữ nguyên nhân giới thiệu FOR đứng sau mệnh đề chính, ngăn cách với mệnh đề dấu phấy - She didn't come on time, for she got up late Mệnh đề trạng ngữ kết • So + tính từ/trạng từ + mệnh đề That • - I'm so hungry that I could eat a horse So dùng với many/much, few/little - She's got so many dresses that she doesn't know which twear for the company's party • So + tính từ +a/an + danh từ + mệnh đề That • - It was so nice a day that we went to the beach • Such +a/an +tính từ + danh từ đếm số it +mệnh đề That • - It was such a warm day that we all went fishing • Such+ tính từ + danh từ số nhiều/danh từ không đếm + mệnh đề That • - They were such essential softwares that I bought them all • Therefore/Consequently/As a result/As a consequence+mệnh đề That • - He didn't work hard.Therefore, he lost his job Mệnh đề trạng ngữ nhượng (tương phản) • Although/Even though/Though + mệnh đề • - Although he 's intelligent, he didn't get that job Though đặt cuối câu • Despite/In spite of + danh từ/V-ing • - Despite/In spite of being poor, they are happy • While/Whereas + mệnh đề • - He's tall while/whereas his wife is short • But/Yet (nhưng) + mệnh đề • - She is clever,but/yet he is clumsy But/Yet ln đứng mệnh đề • However/Nevertheless + mệnh đề • • - John's flat was on fire; however/nevertheless, he didn't panic - John's flat was on fire.However/Nevertheless, he didn't panic Mệnh đề trạng ngữ so sánh • So sánh ngang • - His car is as expensive as hers • So sánh hơn, • - Our profit this year seems higher than last year's • So sánh • - She's the most reliable client I've ever met Mệnh đề trạng ngữ điều kiện Bắt đầu từ (cụm từ): If, unless, whether, as/so long as - If the sales figure increase this month, we'll get a bonus Khi rút gọn mệnh đề trạng ngữ ? Khi mệnh đề trạng ngữ mệnh đề có chung chủ ngữ rút gọn mệnh đề trạng ngữ thành cụm trạng ngữ Nói chung, trạng ngữ thời gian, nguyên nhân tương phản rút gọn Cách rút gọn mệnh đề trạng ngữ • Bỏ chủ ngữ mệnh đề trạng ngữ chuyển V > V-ing • Nếu trợ động từ to be thỉ bỏ to be • Nếu có trợ động từ to be khơng có động từ to be chuyển sang being • Nếu động tử mệnh đề trạng ngữ dạng Q khứ hồn thành (had done) có cách chuyển: having done doing Một số trường hợp đặc biệt • Mệnh đề trạng ngữ bắt đầu while, rút gọn mệnh đề trạng ngữ ta bỏ while • • - While I was sitting in my class, I heard a bird singing > (While) sitting in my class, I heard a bird singing • Mệnh đề bắt đầu when: ta bỏ when chuyển sang upon on • • - When I opended the door, I saw a luxurious car > Upon opening the door, I saw a luxurious car • Mệnh đề bắt đầu Because: bỏ Because • • - Because she needed some money to buy a book, she cashed the check > Needing some money to buy a book,she cashed the check • Mệnh đề trạng ngữ to be + tính từ: chuyển thành being + tính từ tính từ • • - Because he was unable to buy a car, he bought a mortobike > Being unable(Unable) to buy a car, he bought a mortobike Bài tập luyện thi Part TOEIC Ứng với đọc loạt Part TOEIC này, cung cấp tập áp dụng giúp bạn ơn luyện ln phần vừa đọc, từ giúp bạn nắm vững phần hướng dẫn Để làm tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC Các bí kíp luyện thi TOEIC khác: • Sử dụng That hay What ? • Phân biệt If & Whether • Rút gọn mệnh đề trạng ngữ • Nội động từ khơng dùng thể bị động • A number of & The number of ... trạng ngữ mệnh đề có chung chủ ngữ rút gọn mệnh đề trạng ngữ thành cụm trạng ngữ Nói chung, trạng ngữ thời gian, nguyên nhân tương phản rút gọn Cách rút gọn mệnh đề trạng ngữ • Bỏ chủ ngữ mệnh đề. .. met Mệnh đề trạng ngữ điều kiện Bắt đầu từ (cụm từ): If, unless, whether, as/so long as - If the sales figure increase this month, we'll get a bonus Khi rút gọn mệnh đề trạng ngữ ? Khi mệnh đề trạng. .. to buy a bigger house Mệnh đề trạng ngữ nguyên nhân Khi mệnh đề trạng ngữ nguyên nhân đứng trước, ta ngăn cách mệnh đề dấu phẩy • As/Since/For/Because/Seeing that + mệnh đề • - As there were no
- Xem thêm -

Xem thêm: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ trong tiếng anh, Rút gọn mệnh đề trạng ngữ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay