Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO v trong tiếng anh

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:33

Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO V trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO VQua hai chương trước chúng ta đã biết cách rút gọn mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động và bị động. Chương này, chúng ta cùng tìm hiểu cách rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO V.Mệnh đề quan hệ được rút gọn về dạng TO V khi:Trước đại từ quan hệ có cụm từ thứ tự: the first, the second, ..., the only hoặc cấu trúc so sánh hơn nhất Mark is the last student who got the news of that compettion.> Mark is the last student to get the news of that compettion.Động từ chính trong câu là have He had three assignments that he had to complete last weekend.> He had three assignments to complete last week.Đầu câu có here (be), there (be) There are seven emails which have to be replied today.> There are seven emails to be replied today.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V Qua hai chương trước biết cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động bị động Chương này, tìm hiểu cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V Mệnh đề quan hệ rút gọn dạng TO V khi: • Trước đại từ quan hệ có cụm từ thứ tự: "the first"," the second", , "the only" cấu trúc so sánh • • - Mark is the last student who got the news of that compettion > Mark is the last student to get the news of that compettion • Động từ câu "have" • • - He had three assignments that he had to complete last weekend > He had three assignments to complete last week • Đầu câu có "here (be)", "there (be)" • • - There are seven emails which have to be replied today > There are seven emails to be replied today Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ tiếng Anh Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V Qua hai chương trước biết cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động bị động Chương này, tìm hiểu cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V Mệnh đề quan hệ rút gọn dạng TO V khi: • Trước đại từ quan hệ có cụm từ thứ tự: "the first"," the second", , "the only" cấu trúc so sánh • • - Mark is the last student who got the news of that compettion > Mark is the last student to get the news of that compettion • Động từ câu "have" • • - He had three assignments that he had to complete last weekend > He had three assignments to complete last week • Đầu câu có "here (be)", "there (be)" • • - There are seven emails which have to be replied today > There are seven emails to be replied today Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ tiếng Anh Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V Qua hai chương trước biết cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động bị động Chương này, tìm hiểu cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V Mệnh đề quan hệ rút gọn dạng TO V khi: • Trước đại từ quan hệ có cụm từ thứ tự: "the first"," the second", , "the only" cấu trúc so sánh • • - Mark is the last student who got the news of that compettion > Mark is the last student to get the news of that compettion • Động từ câu "have" • • - He had three assignments that he had to complete last weekend > He had three assignments to complete last week • Đầu câu có "here (be)", "there (be)" • • - There are seven emails which have to be replied today > There are seven emails to be replied today Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ tiếng Anh ... Part TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V Qua hai chương trước biết cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động bị động Chương này, tìm hiểu cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V Mệnh đề quan. .. Anh Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V Qua hai chương trước biết cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ... hệ dạng chủ động bị động Chương này, tìm hiểu cách rút gọn mệnh đề quan hệ dạng TO V Mệnh đề quan hệ rút gọn dạng TO V khi: • Trước đại từ quan hệ có cụm từ thứ tự: "the first"," the second", ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO v trong tiếng anh, Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO v trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay