Đại từ quan hệ THAT trong tiếng anh

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:30

Đại từ quan hệ THAT trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Đại từ quan hệ THATThat là một đại từ quan hệ đa năng, có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which.Nhưng không phải trong trường hợp nào that cũng có thể thay thế cho 3 đại từ trên và có những trường hợp buộc phải dùng that chứ không dùng được 3 đại từ trên.Phần đưới đây liệt kê các trường hợp sử dụng và không sử dụng that từ đó giúp bạn đỡ bối rối với các câu hỏi về đại từ quan hệ này trong các bài thi TOEIC.Các trường hợp sử dụng THATChúng ta sử dụng đại từ quan hệ that khi:Khi đi sau các hình thức so sánh nhất He was the most interesting person that I have ever met.Khi đi sau các từ: only, the first, the last, ... It was the first time that I heard of it.Khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, anyone,anything, someone, something, somebody, all, some, any, little, none, ... These books are all that my sister left me.Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên gồm cả ngôi người lẫn ngôi vật. She talked about people and places that she had visited.Các trường hợp không sử dụng THATChúng ta KHÔNG sử dụng đại từ quan hệ that khi:Trong mệnh đề quan hệ không xác định This is my book,that I bought 2 years ago. (sai, KHÔNG sử dụng THAT)> This is my book, which I bought 2 years ago.Khi phía trước nó có giới từ hoặc dấu phấy This is the house in that I live. (sai, KHÔNG sử dụng THAT)> This is the house in which I live.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Đại từ quan hệ khác, mời bạn click chuột vào Đại từ quan hệ THAT trong tiếng Anh. Đại từ quan hệ THAT tiếng Anh Trang trước Trang sau Bí kíp luyện thi Part TOEIC: Đại từ quan hệ THAT That đại từ quan hệ đa năng, thay cho vị trí who, whom, which Nhưng trường hợp that thay cho đại từ có trường hợp buộc phải dùng that không dùng đại từ Phần đưới liệt kê trường hợp sử dụng khơng sử dụng that từ giúp bạn đỡ bối rối với câu hỏi đại từ quan hệ thi TOEIC Các trường hợp sử dụng THAT Chúng ta sử dụng đại từ quan hệ that khi: • Khi sau hình thức so sánh • - He was the most interesting person that I have ever met • Khi sau từ: only, the first, the last, • - It was the first time that I heard of it • Khi sau đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ số lượng: no one, nobody, anyone,anything, someone, something, somebody, all, some, any, little, none, • - These books are all that my sister left me • Khi danh từ mà thay gồm danh từ trở lên gồm người lẫn ngơi vật • - She talked about people and places that she had visited Các trường hợp không sử dụng THAT Chúng ta KHÔNG sử dụng đại từ quan hệ that khi: • Trong mệnh đề quan hệ khơng xác định • • - This is my book,that I bought years ago (sai, KHÔNG sử dụng THAT) > This is my book, which I bought years ago • Khi phía trước có giới từ dấu phấy • • - This is the house in that I live (sai, KHÔNG sử dụng THAT) > This is the house in which I live Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Đại từ quan hệ khác, mời bạn click chuột vào Đại từ quan hệ THAT tiếng Anh ... hợp khơng sử dụng THAT Chúng ta KHƠNG sử dụng đại từ quan hệ that khi: • Trong mệnh đề quan hệ khơng xác định • • - This is my book ,that I bought years ago (sai, KHÔNG sử dụng THAT) > This is... phía trước có giới từ dấu phấy • • - This is the house in that I live (sai, KHÔNG sử dụng THAT) > This is the house in which I live Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Đại từ quan hệ khác, mời bạn... live Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Đại từ quan hệ khác, mời bạn click chuột vào Đại từ quan hệ THAT tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ quan hệ THAT trong tiếng anh, Đại từ quan hệ THAT trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay