Một số động từ theo sau là TO v và v ing

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:28

Một số động từ theo sau là TO V và VingCó những động từ theo sau chúng chỉ có thể là To V hoặc Ving, có những động từ có thể đi với cả To V, Ving mà không có sự khác biệt về nghĩa.Tuy nhiên, có một số trường hợp To V và Ving đi sau cùng một động từ sẽ mang những nghĩa khác nhau.Phần tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu một số động từ điển hình hay gặp trong các bài thi TOEIC về chủ đề này.Động từ TryTry doing something: thử làm việc gì xem kết quả ra sao. This machine doesnt work. We try pressing the red button.Try to do something: cố gắng làm gì We try to work harder.Động từ See, Watch, Hear, ...See, watch, hear, ... + somebody + do something: đã làm và chứng kiến toàn bộ sự việc. I saw her go out.See, watch, hear,... + somebody + doing something: đã làm và chứng kiến giữa chừng sự việc. I saw her waiting for him. Động từ Love, Hate LikeLove, hate, like + doing: chỉ sở thích. I like getting up early.Love, hate, like + to do something: cho là, cho rằng đó là một việc tốt cần phải làm. I like to get up early.Động từ Allow, Advise, Recommend PermitAllow, advise, permit, recommend + O + to VAllow, advise, permit, recommend + Ving They allow me to smoke The allow smoking.Động từ Remember ForgetRememberforget doing something: việc đã làm rồi và bây giờ nhớ lạiquên. I rememberforget closing the door.Rememberforget to do something: nhớquên phải làm việc gì. I forgot to bring the calculator this morning.Động từ StopStop doing something: dừng hẳn việc đang làm I stopped smoking 2 months ago.Stop to do something: dừng việc gì lại để làm gì Im working in the garden and I stop to smoke.Động từ RegretRegret doing something: việc đã làm và bây giờ thấy hối hận I regretted being late week.Regret to do something: Lấy làm tiếc phải nói, phải làm điều gì. I regret to be late tomorrow.Động từ Go onGo on doing something: tiếp tục làm cùng một việc gì. I went on talking for 2 hours.Go on to do something: làm việc một việc gì khác. After discussing the English speaking club, we went on to sing. Động từ MeanMean doing something: mang ý nghĩa Getting bad marks means having to learn more.Mean to do something: dự định cố ý làm gì He means to join the army.I didnt mean to hurt you. Một số động từ theo sau TO V V ingđộng từ theo sau chúng To V V-ing, có động từ với To V, V-ing mà khơng có khác biệt nghĩa Tuy nhiên, có số trường hợp To V V-ing sau động từ mang nghĩa khác Phần tìm hiểu số động từ điển hình hay gặp thi TOEIC chủ đề Động từ Try Try doing something: thử làm việc xem kết   - This machine doesn't work We try pressing the red button Try to something: cố gắng làm   - We try to work harder Động từ See, Watch, Hear, See, watch, hear, + somebody + something: làm chứng kiến toàn việc   - I saw her go out See, watch, hear, + somebody + doing something: làm chứng kiến chừng  việc  - I saw her waiting for him Động từ Love, Hate & Like  Love, hate, like + doing: sở thích  - I like getting up early   Love, hate, like + to something: cho là, cho việc tốt cần phải làm - I like to get up early Động từ Allow, Advise, Recommend & Permit  Allow, advise, permit, recommend + O + to V  Allow, advise, permit, recommend + V-ing   - They allow me to smoke - The allow smoking Động từ Remember & Forget  Remember/forget doing something: việc làm nhớ lại/quên  - I remember/forget closing the door  Remember/forget to something: nhớ/quên phải làm việc  - I forgot to bring the calculator this morning Động từ Stop  Stop doing something: dừng hẳn việc làm  - I stopped smoking months ago  Stop to something: dừng việc lại để làm  - I'm working in the garden and I stop to smoke Động từ Regret  Regret doing something: việc làm thấy hối hận  - I regretted being late week  Regret to something: Lấy làm tiếc phải nói, phải làm điều  - I regret to be late tomorrow Động từ Go on  Go on doing something: tiếp tục làm việc  - I went on talking for hours  Go on to something: làm việc việc khác  - After discussing the English speaking club, we went on to sing Động từ Mean  Mean doing something: mang ý nghĩa  - Getting bad marks means having to learn more  Mean to something: dự định/ cố ý làm   - He means to join the army I didn't mean to hurt you ... forgot to bring the calculator this morning Động từ Stop  Stop doing something: dừng hẳn việc làm  - I stopped smoking months ago  Stop to something: dừng việc lại để làm  - I'm working in... be late tomorrow Động từ Go on  Go on doing something: tiếp tục làm việc  - I went on talking for hours  Go on to something: làm việc việc khác  - After discussing the English speaking club,... and I stop to smoke Động từ Regret  Regret doing something: việc làm thấy hối hận  - I regretted being late week  Regret to something: Lấy làm tiếc phải nói, phải làm điều  - I regret to be
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số động từ theo sau là TO v và v ing, Một số động từ theo sau là TO v và v ing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay