Sử dụng danh động từ hay danh từ

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:28

Sử dụng Danh động từ hay Danh từ ?Ving (Gerund) là danh động từ, tức là có hình thức của động từ, nhưng chức năng là của danh từ. Chính vì vậy, Ving cũng có những cách sử dụng tương tự như danh từ. Tuy nhiên, chúng vẫn có sự khác biệt nhất định.Ving có thể đứng trước tân ngữ, nhưng danh từ thì không.Ving không thể đứng sau một mạo từ trong khi danh từ hoàn toàn có thể.Trong trường hợp theo sau tính từ, ta sẽ chọn danh từ chứ không phải Ving. She stopped collecting (collection) comic books. Ving Danh từ Tân ngữ The growth (growing) of the IT market was larger than expected.Mạo từ Danh từ Ving Our firm underwent remarkable changes (changing). Tính từ Danh từ Ving Câu hỏi: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Many workers enjoy____ the leadership training program.a.attendanceb. attendingDo có tân ngữ the leadership training program sau chỗ trống nên chỗ còn thiếu ta cần điền một Ving để hoàn thiện. Đáp án b.Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Danh động từ, mời bạn click chuột vào Danh động từ trong tiếng Anh. Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC Sử dụng Danh động từ hay Danh từ ? V-ing (Gerund) danh động từ, tức có hình thức động từ, chức danh từ Chính vậy, V-ing có cách sử dụng tương tự danh từ Tuy nhiên, chúng có khác biệt định • V-ing đứng trước tân ngữ, danh từ khơng • V-ing đứng sau mạo từ danh từ hồn tồn • Trong trường hợp theo sau tính từ, ta chọn danh từ khơng phải V-ing - She stopped collecting (collection) comic books V-ing Danh từ Tân ngữ - The growth (growing) of the IT market was larger than expected Mạo từ Danh từ V-ing - Our firm underwent remarkable changes (changing) Tính từ Danh từ V-ing Câu hỏi: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: - Many workers enjoy the leadership training program a attendance b attending Do có tân ngữ "the leadership training program" sau chỗ trống nên chỗ thiếu ta cần điền V-ing để hồn thiện Đáp án b Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm Danh động từ, mời bạn click chuột vào Danh động từ tiếng Anh Bài tập luyện thi Part TOEIC
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng danh động từ hay danh từ, Sử dụng danh động từ hay danh từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay