Các hình thức so sánh đặc biệt

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:26

Các hình thức so sánh đặc biệtDạng câu so sánh là một trong những dạng câu thường gặp trong các bài thi TOEIC. Ngoài những dạng thức so sánh phổ biến như so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh hơn nhất, còn có dạng so sánh đặc biệt khác phức tạp và dễ gây nhầm lẫn hơn, trong đó phải kể đến hai dạng so sánh đặc biệt dưới đây.So sánh bội sốHình thức so sánh này có cấu trúc như sau:S+ V + Bội số + as + adjadv + asS + V + Bội số + as + muchmany + (N) + asTrong đó: Bội số có thể là:twice ( gấp đôi), half (một nửa) ...three times (gấp ba), four times (gấp bốn), five times (gấp năm, ….Ví dụ: Her house is twice as big as mine. She has four times as many books as Tom.So sánh képDưới đây là các cấu trúc so sánh kép khác nhau:Khi chỉ có một tính từ hoặc một trạng từ:Với tính từ (trạng từ) ngắn: S + V + adjadv + er + and + adjadv + er His bag got heavier and heavier.Với tính từ (trạng từ) dài: S + V + more and more + adjadv She felt more and more tired.Khi có 2 tính từ hoặc 2 trạng từ:The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V The more handsome he is, the happier I am. The older he is, the wiser he becomes.hoặc:The more + mệnh đề , the more + mệnh đề . The more I love him, the more he hates me. Các hình thức so sánh đặc biệt Dạng câu so sánh dạng câu thường gặp thi TOEIC Ngoài dạng thức so sánh phổ biến so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất, có dạng so sánh đặc biệt khác phức tạp dễ gây nhầm lẫn hơn, phải kể đến hai dạng so sánh đặc biệt So sánh bội số Hình thức so sánh có cấu trúc sau: S+ V + Bội số + as + adj/adv + as S + V + Bội số + as + much/many + (N) + as Trong đó: Bội số là:  twice ( gấp đôi), half (một nửa)  three times (gấp ba), four times (gấp bốn), five times (gấp năm, … Ví dụ: - Her house is twice as big as mine - She has four times as many books as Tom So sánh kép Dưới cấu trúc so sánh kép khác nhau: Khi có tính từ trạng từ:  Với tính từ (trạng từ) ngắn: S + V + adj/adv + er + and + adj/adv + er  - His bag got heavier and heavier  Với tính từ (trạng từ) dài: S + V + more and more + adj/adv  - She felt more and more tired Khi có tính từ trạng từ: The + so sánh + S + V, the + so sánh + S + V - The more handsome he is, the happier I am - The older he is, the wiser he becomes hoặc: The more + mệnh đề , the more + mệnh đề - The more I love him, the more he hates me ...- The more handsome he is, the happier I am - The older he is, the wiser he becomes hoặc: The more + mệnh đề ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hình thức so sánh đặc biệt, Các hình thức so sánh đặc biệt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay