Động từ và vị trí của động từ

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:22

Động từ và vị trí của Động từDấu hiệu nhận biết động từĐể nhận biết động từ chúng ta cần lưu ý các HẬU TỐ sau:Hậu tốVí dụHậu tốVí dụateactiviateiseizerealizeenwiden(i)fysimplify Xác định vị trí của Động từĐộng từ thường đứng sau chủ ngữ. Động từ vị trí Động từ Dấu hiệu nhận biết động từ Để nhận biết động từ cần lưu ý HẬU TỐ sau: Hậu tố dụ Hậu tố dụ -ate activiate -ise/-ize realize -en widen -(i)fy simplify Xác định vị trí Động từ Động từ thường đứng sau chủ ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ và vị trí của động từ, Động từ và vị trí của động từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay