Biểu hiện phụ thuộc 2 chiều trong tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:02

Biểu hiện phụ thuộc 2 chiều trong tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Lấy ví dụ minh hoạCác cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đều được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc theo 2 chiều (Chiều dọc và chiều ngang).Mối phụ thuộc dọc giúp cho cấp trên có thể tập trung quyền lực nhà nước để chỉ đạo hoạt động với cấp dưới tạo nên một hoật động chung thống nhất. MốI phụ thuộc ngang tạo điều kiện cần thiết cho cấp dưới có thể mở rộng dân chủ, phát huy thế mạnh của địa phương để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.Nguyên tắc phụ thuộc 2 chiều này đảm bảo sự thóng nhất giưỡ lợi ích chung của cả nước với lợi ích của địa phương. Giữa lợi ích ngành với lợi ích vùng lãnh thổ .Uỷ ban nhân dân thành phố Hà NộiVí dụ : Hội đồng nhân dân Từ Liêm Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm . Biểu phụ thuộc chiều tổ chức hoạt động quan hành nhà nước địa phương Lấy ví dụ minh hoạ Các quan hành nhà nước địa phương tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc theo chiều (Chiều dọc chiều ngang).Mối phụ thuộc dọc giúp cho cấp tập trung quyền lực nhà nước để đạo hoạt động với cấp tạo nên hoật động chung thống MốI phụ thuộc ngang tạo điều kiện cần thiết cho cấp mở rộng dân chủ, phát huy mạnh địa phương để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp giao phó Nguyên tắc phụ thuộc chiều đảm bảo thóng giưỡ lợi ích chung nước với lợi ích địa phương Giữa lợi ích ngành với lợi ích vùng lãnh thổ Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Ví dụ : Hội đồng nhân dân Từ Liêm Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu hiện phụ thuộc 2 chiều trong tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Biểu hiện phụ thuộc 2 chiều trong tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay