Trong trường hợp vi phạm hành xảy ra đã hết thời hạn xử phạt hành chính thì cơ quan hoặc cán bộ nhà nước có thẩm quyền có được phép áp dụng các biện pháp xử lý phạt vi phạm hành chính hay không

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 10:00

Trong trường hợp vi phạm hành xảy ra đã hết thời hạn xử phạt hành chính thì cơ quan hoặc cán bộ nhà nước có thẩm quyền có được phép áp dụng các biện pháp xử lý phạt vi phạm hành chính hay không? tai sao?trong trường hợp nào?Về nguyên tắc các vi phạm hành chính xảy ra nhưng đã hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính thì không được xử lý vi phạm hành chính song trong một số trường hợp cụ thể được pháp luật quy định thì mặc dù vi phạm hành chính đã xảy ra hết thời hiệu xử phạt cơ quan hoặc cán bộ có thẩm quyền không được phép ra quyết định xử phạt hành chính nhưng có thể được phép áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung 9 ( trong trường hợp biện pháp xử phạt bổ sung được áp dụng độc lập) tước quyền xử dụng giấy phép, tịch thu tang vật. Phương tiện vi phạm buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, buộc tiêu huỷ văn hoá phẩm độc hại, các vật phẩm gây nguy hại cho sức khoẻ người tiêu dùng, buộc phải khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường, buộc phải bồi thường thiệt hại đến 1 triệu động trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, nghĩa vụ, ngân hàng.môi trường........ Trong tr ườ n g h ợp vi ph ạm hành x ảy h ết th ời h ạn x ửph ạt hành c ơquan ho ặc cán b ộnhà n ướ c th ẩm quy ền phép áp d ụng bi ện pháp x ửlý ph ạt vi ph ạm hành hay khơng? tai sao?trong tr ườ ng h ợp nào? Về nguyên tắc vi phạm hành xảy hết thời hạn xử phạt vi phạm hành khơng xử vi phạm hành song số trường hợp cụ thể pháp luật quy định vi phạm hành xảy hết thời hiệu xử phạt quan cán thẩm quyền khơng phép định xử phạt hành phép áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung ( trường hợp biện pháp xử phạt bổ sung áp dụng độc lập) tước quyền xử dụng giấy phép, tịch thu tang vật Phương tiện vi phạm buộc tháo dỡ cơng trình xây dựng trái phép, buộc tiêu huỷ văn hoá phẩm độc hại, vật phẩm gây nguy hại cho sức khoẻ người tiêu dùng, buộc phải khắc phục tình trạng gây nhiễm mơi trường, buộc phải bồi thường thiệt hại đến triệu động lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, nghĩa vụ, ngân hàng.môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Trong trường hợp vi phạm hành xảy ra đã hết thời hạn xử phạt hành chính thì cơ quan hoặc cán bộ nhà nước có thẩm quyền có được phép áp dụng các biện pháp xử lý phạt vi phạm hành chính hay không, Trong trường hợp vi phạm hành xảy ra đã hết thời hạn xử phạt hành chính thì cơ quan hoặc cán bộ nhà nước có thẩm quyền có được phép áp dụng các biện pháp xử lý phạt vi phạm hành chính hay không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay