Mọi chủ thể của quản lý hành chính nhà nhà nước đều là chủ thể của quan hệ pháp luật

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:59

: Mọi chủ thể của quản lý hành chính nhà Nhà nước đều là chủ thể của quan hệ pháp luậtKhẳng định đúng: Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước là cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước có thẩm quyền. Các tổ chức xã hội và cá nhân được nhà nước trao quyền quản lý hành chính trong một số trường hợp cụ thể.: Mọi chủ thể của quản lý hành chính nhà Nhà nước đều là chủ thể của quan hệ pháp luậtKhẳng định đúng: Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước là cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước có thẩm quyền. Các tổ chức xã hội và cá nhân được nhà nước trao quyền quản lý hành chính trong một số trường hợp cụ thể. : M ọi ch ủth ểc qu ản hành nhà Nhà n ướ c ch ủth ểc quan h ệpháp lu ật Khẳng định đúng: Chủ thể quản hành nhà nước quan nhà nước, cán nhà nước có thẩm quyền Các tổ chức xã hội cá nhân nhà nước trao quyền quản hành số trường hợp cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Mọi chủ thể của quản lý hành chính nhà nhà nước đều là chủ thể của quan hệ pháp luật, Mọi chủ thể của quản lý hành chính nhà nhà nước đều là chủ thể của quan hệ pháp luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay