Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:56

Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước.Khẳng định trên là sai vì: Cơ quan nhà nước có chức năng cơ bản là quản lý hành chính nhà nước ngoài ra còn có các cơ quan nhà nước khác thực hiện chức năng này nhưng không phải là chức năng cơ bản.Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước.Khẳng định trên là sai vì: Cơ quan nhà nước có chức năng cơ bản là quản lý hành chính nhà nước ngoài ra còn có các cơ quan nhà nước khác thực hiện chức năng này nhưng không phải là chức năng cơ bản. Ch ỉ c ơquan hành nhà n ướ c m ới th ực hi ện ch ức n ăng qu ản hành nhà n ướ c Khẳng định sai vì: quan nhà nước chức quản hành nhà nước ngồi quan nhà nước khác thực chức chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay