A ở độ tuổi vị thành niên thực hiện vi phạm hành chính

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:55

“A ở độ tuổi vị thành niên thực hiện vi phạm hành chính ”hỏi.Nêu những trường hợp A bị truy cứu trách nhiệm hành chính,a. Những trường hợp a không bị truy cứu trách nhiệm hành chính.a. A bị truy cứu trách nhiệm hành chính trong các trường hợp sau: Khi A đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và tinh thần, thể chất phát triển bình thường, thực hiên vi phạm hành chính với lỗi cố ý. khi A từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, tinh thânf thể chất phát triển bình thường phải chịu trách nhiệm hành chính kể cả có lỗi cố ý và vô ý khi thực hiện vi phạm hành chính. khi Avi phạm hành chính không nằm trong các trường hợp miễn truy cứu trách nhiệm hành chính như tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ, phòng vệ chính đáng…..xảy ra.b. Khi A không bị truy cứu trách nhiệm hành chính : Khi chưa đủ 14tuổi. Khi chưa đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng thực hiện vi phạm hành chính với lỗi vô ý. Khi A đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng việc vi phạm hành chính với lỗi vô ý. Khi A đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện vi phạm hành chính trong trường hợp miễn truy cứu ttrách nhiệm hành chính như : Tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ, phòng vệ chính đáng “A độ tu ổi v ị thành niên th ự c hi ện vi ph ạm hành ”h ỏi Nêu trường hợp A bị truy cứu trách nhiệm hành chính, a Những trường hợp a khơng bị truy cứu trách nhiệm hành a A bị truy cứu trách nhiệm hành trường hợp sau: - Khi A đủ 14 tuổi đến 16 tuổi tinh thần, thể chất phát triển bình thường, th ực hiên vi ph ạm hành v ới l ỗi c ý - A từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi, tinh thânf thể chất phát triển bình th ường ph ải ch ịu trách nhiệm hành k ể c có l ỗi c ý vô ý th ực hi ện vi ph ạm hành - Avi phạm hành khơng n ằm tr ường h ợp mi ễn truy c ứu trách nhi ệm hành tình cấp thiết, kiện bất ngờ, phòng vệ đáng… xảy b Khi A khơng bị truy cứu trách nhiệm hành : - Khi chưa đủ 14tuổi - Khi ch ưa đủ 14 tu ổi đến d ưới 16 tu ổi nh ưng th ực hi ện vi ph ạm hành v ới l ỗi vô ý - Khi A đủ 16 tuổi đến d ưới 18 tu ổi nh ưng vi ệc vi ph ạm hành v ới l ỗi vơ ý - Khi A đủ 16 tuổi đến d ưới 18 tu ổi th ực hi ện vi ph ạm hành tr ường h ợp mi ễn truy c ứu ttrách nhiệm hành : Tình cấp thiết, kiện bất ngờ, phòng v ệ đáng
- Xem thêm -

Xem thêm: A ở độ tuổi vị thành niên thực hiện vi phạm hành chính, A ở độ tuổi vị thành niên thực hiện vi phạm hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay