Phân biệt văn bản quản lý hành chính với văn bản là nguồn của luật hành chính

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:53

Phân biệt văn bản quản lý hành chính với văn bản là nguồn của luật hành chính”.Hình thức ban hành các văn bản quản lý hành chính nhà nước là hoạt động quản lý hành chính nhà nước.Tông qua hoạt động này các chủ thể có thẩm quyền có thể đạt ra các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực chấp hành điều hành trên mọi mặt của đời sống xã hội. Cũng có thể giải quyết những vấn đề cụ thể riêng biệt đối với đối cới đối tượng quản lý nhất định. Chúng ta cũng cần phân biệt rã những văn bản quản lý hành chính vói văn bản được coi là nguốn của luật hành chính.a. Văn bản coi là nguồn của luật hành chính Khái niệm: là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục trình tự nhất định có nội dung chứa đựng các quy phạm pháp luật hành chính. Có hiệu quả bắt buộc thi hành, đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế nhà nước. Chủ thể ban hành :+Các cơ quan quyền lực nhà nước+Các cơ quan nhà nước khác như toà án, Viện kiểm sát hoặc thủ trưởng các cơ quân xét xử, kiểm sát thủ trưởng các đơn vụ cơ sở ( ban hành quy định nội quy)+Các cá nhân co thẩm quyền như chủ tịch nước+Chủ thể ở đây rộng hơn Nội dung: Chỉ chứa đựngquản lý hành chính nhà nước Hình thức văn bản : có thể là văn bản luật hoặc dưới luật (nghị định, chỉ thị ). trình tự ban hành: Theo hình thức nhất định.b. Văn bản quản lý hành chính Khái niệm: Văn bản quản lý hành chính nhà nước là các văn bản dưới luật ban hành trên cơ sở và để chấp hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước.Chủ thể ban hành :+ Các cơ quan quyền lực nhà nước.+ các cá nhân có thẩm quyền như trưởng máy bay, tàu biển, thẩm phán ra quyết định, thủ trưởng, cơ quan toà án, kiểm sát, thủ trưởng các đơn vị cơ sở.+ Chủ thể hẹp hơn. Nội dung: Chứa đựng quản lý pháp lý hành chính và các mệnh lệnh cụ thể.Ví dụ: Nghị định chính phủ, văn bản cấp đất, cấp nhà. Hình thức văn bản: bao giờ cũng là văn bản dưới luật từ nghị định trở xuống ( để cụ thể hoá, chi tiết hoá các văn bản của cơ quan quyền lực). Trình tự thủ tục ban hành: Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể nhưng không trái với luật. Phân biệt văn bản quản lý hành chính với văn bản là nguồn của luật hành chính” Hình thức ban hành các văn bản quản lý hành chính nhà nước là hoạt động quản lý hành chính nhà nước.Tơng qua hoạt động này các chủ thể có thẩm quyền có thể đạt ra các quy phạm pháp luật để  điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực chấp hành điều hành trên mọi mặt của đời sống xã  hội. Cũng có thể giải quyết những vấn đề cụ thể riêng biệt đối với đối cới đối tượng quản lý nhất  định. Chúng ta cũng cần phân biệt rã những văn bản quản lý hành chính vói văn bản được coi là  nguốn của luật hành chính a. Văn bản coi là nguồn của luật hành chính  ­ Khái niệm: là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền  ban hành theo thủ tục trình tự nhất định có nội dung chứa đựng các quy phạm pháp luật hành  chính. Có hiệu quả bắt buộc thi hành, đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế nhà nước ­ Chủ thể ban hành : +Các cơ quan quyền lực nhà nước +Các cơ quan nhà nước khác như tồ án, Viện kiểm sát hoặc thủ trưởng các cơ qn xét xử, kiểm  sát thủ trưởng các đơn vụ cơ sở ( ban hành quy định nội quy) +Các cá nhân co thẩm quyền như chủ tịch nước +Chủ thể ở đây rộng hơn ­ Nội dung: Chỉ chứa đựngquản lý hành chính nhà nước ­ Hình thức văn bản : có thể là văn bản luật hoặc dưới luật (nghị định, chỉ thị ) ­ trình tự ban hành: Theo hình thức nhất định b. Văn bản quản lý hành chính ­ Khái niệm: Văn bản quản lý hành chính nhà nước là các văn bản dưới luật ban hành trên cơ sở và để chấp hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước Chủ thể ban hành : + Các cơ quan quyền lực nhà nước + các cá nhân có thẩm quyền như trưởng máy bay, tàu biển, thẩm phán ra quyết định, thủ trưởng,  cơ quan tồ án, kiểm sát, thủ trưởng các đơn vị cơ sở + Chủ thể hẹp hơn ­ Nội dung: Chứa đựng quản lý pháp lý hành chính và các mệnh lệnh cụ thể Ví dụ: Nghị định chính phủ, văn bản cấp đất, cấp nhà ­ Hình thức văn bản: bao giờ cũng là văn bản dưới luật từ nghị định trở xuống ( để cụ thể hố, chi  tiết hố các văn bản của cơ quan quyền lực) ­ Trình tự thủ tục ban hành: Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể nhưng khơng trái với luật ... ­ Nội dung: Chứa đựng quản lý pháp lý hành chính và các mệnh lệnh cụ thể Ví dụ: Nghị định chính phủ, văn bản cấp đất, cấp nhà ­ Hình thức văn bản:  bao giờ cũng là văn bản dưới luật từ nghị định trở xuống ( để cụ thể hố, chi ... ­ Hình thức văn bản:  bao giờ cũng là văn bản dưới luật từ nghị định trở xuống ( để cụ thể hố, chi  tiết hố các văn bản của cơ quan quyền lực) ­ Trình tự thủ tục ban hành:  Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể nhưng khơng trái với luật ...Chủ thể ban hành : + Các cơ quan quyền lực nhà nước + các cá nhân có thẩm quyền như trưởng máy bay, tàu biển, thẩm phán ra quyết định, thủ trưởng, 
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt văn bản quản lý hành chính với văn bản là nguồn của luật hành chính, Phân biệt văn bản quản lý hành chính với văn bản là nguồn của luật hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay