Tại sao hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính là chính thức cơ bản của hành chính nhà nước hoạt động ban hành văn bản áp dụng là chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước

1 3 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:51

Tại sao hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính là chính thức cơ bản của hành chính nhà nước, hoạt động ban hành văn bản áp dụng là chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước.Có nhiều hình thức quản lý hành chính nhà nước như hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật,hình théc ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật hành chính... Hoạt động ban hành các văn bản quy phạn pháp luật hành chính là hình thức cơ bản và phổ biến, hình thức này quan trọng nhất mang tính chất pháp lý của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm để cụ thể hoá, chi tiết hoá những điều đã được quy định trong các văn bản của pháp luật của các cơ quan quyền lực nhà nước. Bởi vì các cơ quan quyền lực nhà nước với các văn bản của mình thường chỉ quy định vấn đề có tính chất cơ bản chung nhất chứ không quy định cụ thể và chi tiếtViệc các cơ quan hành chính nhà nước cá hình thức ban hành ra các văn bản quy phạm pháp luật hành chính mhằm thực hiên chức năng quản lý hành chínhtrên mọi lĩnh vực trên mọi đời sống xã hội. Vì vậy các văn bản quy phạm pháp luật hành chính được ban hành ra để áp dụng trong thời gian dài, áp dụng nhiều lần vói các đối tượng có liên quan. Các văn bản này trong đó quy định quyền hạn, trách nhiêm, nghĩa vụ hoặc quyền quy định việc tổ chức hoạt động...Ta có thể lấy ví dụ sau để làm sáng tỏ: can cứ vào các văn bản của Quốc hội và UBTVQH( Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của UBTVQH). chính phủ đã ban hành ra nghị định 36, nghị định 49 về việc lập lại an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị đồng thời phải xử lý đối với các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực này.Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quân hành chính nhà nước còn gọi là hoạt động xay dựng pháp luật, hoạt động lập quy. Thhông qua hoạt động đó các cơ quan hành chính nhà nước quy định về nhiều vấn đề như: Nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước, những thủ tục cần thiết để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ,và hoạt động cơ bản và phổ biến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoạt động ban hành băn bản áp dụng quy pham pháp luật hành chính cũng là một hoạt động chủ yếu của cơ quaaan hành chính nhà nước. Là một hình thức quản lý rất quan trọmg không thể thiếu được. Bởi vì đây là những hình thức hoạt động được tiến hành thường xuyên liên tục bất kỳ ở đâu khi có hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan quuản lý hành chính nhà nước có ban hành ra các văn bản áp dụng các quy phạm pháp luật hành chính như: Quuyết định đề bạt, quyết định bổ nhiêm, thuyên chuyển, bãi miễn...Những văn bản áp dụng này chỉ áp dụng trong một lần trong trường hợp cụ thể và đối với đối tượng cụ thể nhất định. Đây là áp dụng quy phạm pháp luật hành chính là hoạt động chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước trong quản lý hành chính. T ại ho ạt độn g ban hành v ăn b ản quy ph ạm pháp lu ật hành th ứ c c ơb ản c hành nhà n ướ c ho ạt độn g ban hành v ăn b ản áp d ụng ch ủy ếu c qu ản hành nhà n ướ c nhiều hình thức quản hành nhà nước hình thức ban hành v ăn quy phạm pháp luật,hình théc ban hành văn áp dụng quy phạm pháp luật hành * Hoạt động ban hành văn quy phạn pháp luật hành hình th ức c b ản ph ổ bi ến, hình th ức quan trọng nh ất mang tính ch ất pháp c c quan hành nhà n ước nh ằm để cụ thể hoá, chi tiết hoá điều quy định văn pháp luật quan quyền lực nhà nước Bởi quan quyền lực nhà nước với văn thường quy định vấn đề tính chất chung không quy định cụ th ể chi ti ết Việc quan hành nhà nước cá hình thức ban hành v ăn quy ph ạm pháp lu ật hành mh ằm th ực hiên ch ức n ăng qu ản hành chínhtrên m ọi l ĩnh v ực m ọi đời s ống xã hội Vì văn quy phạm pháp luật hành ban hành để áp d ụng th ời gian dài, áp dụng nhiều lần vói đối tượng liên quan Các văn quy định quyền hạn, trách nhiêm, nghĩa vụ quyền quy định việc tổ chức hoạt động Ta lấy ví dụ sau để làm sáng tỏ: can vào văn Quốc h ội UBTVQH( Nghị Quốc hội, pháp lệnh xử vi phạm hành UBTVQH) phủ ban hành nghị định 36, nghị định 49 việc lập lại an tồn giao thơng đường bộ, trật tự an tồn giao thông đô thị đồng thời phải xử đối tượng vi phạm lĩnh vực Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật qn hành nhà n ước g ọi ho ạt động xay dựng pháp luật, hoạt động lập quy Thhơng qua hoạt động quan hành nhà nước quy định nhiều vấn đề như: Nhiệm vụ, quyền hạn c cấu tổ ch ức c quan hành nhà nước, thủ tục cần thiết để thực quyền nghĩa vụ cơng dân ch ỉ c quan nhà nước thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp lu ật ,và hoạt động c phổ biến quan nhà nước thẩm quyền * Hoạt động ban hành băn áp dụng quy pham pháp luật hành ho ạt động chủ yếu quaaan hành nhà nước m ột hình th ức quản quan tr ọmg không th ể thi ếu Bởi hình thức hoạt động tiến hành thường xuyên liên tục đâu hoạt động quản hành quan quuản hành nhà n ước ban hành văn áp dụng quy phạm pháp luật hành như: Quuy ết định đề b ạt, quy ết định b ổ nhiêm, thuyên chuy ển, bãi mi ễn Nh ững v ăn b ản áp d ụng ch ỉ áp d ụng m ột l ần trường hợp cụ thể đối tượng cụ thể định Đây áp dụng quy ph ạm pháp lu ật hành hoạt động chủ yếu quan hành nhà nước quản hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại sao hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính là chính thức cơ bản của hành chính nhà nước hoạt động ban hành văn bản áp dụng là chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước, Tại sao hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính là chính thức cơ bản của hành chính nhà nước hoạt động ban hành văn bản áp dụng là chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay