Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ tại sao biểu hiện phụ thuộc hai chiếu chỉ có cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:51

Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ ? Tại sao biểu hiện phụ thuộc hai chiếu chỉ có cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ?Dưới góc độ pháp lý nguyên tắc là những tư tưởng chỉ đạo bắt nguồn từ bản chất của chế độ được quy định trong pháp luật tạo thành cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của bộ mát nhà nước và trong các khâu của quá trình quản lý nhà nướcNhững nguyên tắc pháp lý nói chung và nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước nói riêng chủ yếu do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nó mang tính khoa học ổn định. Những nguyên tắc này được xây dựng và được rút ra từ cuộc sống trên cơ sở nghiên cứu những quy luật khách quan và cơ bản của đời sống xã hội do đó nó phản ánh sâu sắc những quy luật phát triển khách quan đó.Những nguyên tắc cơ bản không phải là những nguyên tắc đó mànó bất đi bất dịch. Trái lại sự vận dụng các nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước gắn liền quá trình phát triên của xã hội, những nguyên tắc sẽ được sửa đổi bổ xung cho phù hợp quy luật phát triển.Một trong những nguyên tắc cơ bản về quản lý hành chính nhà nước là nguyên tắc tập trubg dân chủ. Đay là một nguyên tắc hiến định. Hiến pháp 1992 điều 6 ghi nhận “Quốc hội HĐNDcác cấp các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ ”nguyên tắc này bao hàm kết hợp giữa 2 yếu tố: Tập trung là thâu tóm quyền lực nhà nước và chủ thể quản ký điều hành, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật. Tập trung ở đây không phải tập trung toàn diện và tuyệt đối mà chỉ đối với những vấn đề cơ bản nhất, chính yếu nhất và bản chất nhất. Sự tập trung đó bảo đảm cho cấp dưới và đối tượng khác có khả năng thực hiện quyết định của trung ương căn cứ vào điều kiện thực tế của mình như là: Nhân lực. điều kiện thiên nhiên, khoáng sản, các tiềm năng khác. Đồng thời phát huy quyền chủ động sáng tạo của địa phương và của cơ sở đó trong việc giải quyết những vấn đề này. Dân chủ là việc mở rộng quyền cho đối tượng quản lý nhằm phát huy trí tuệ tập thể vào hoạt động quản lý, phát huy hết khả năng tiềm tàng cuả đối tượng quản lý trong quá trình thực hiện pháp luật, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Nếu chỉ có sự lãnh đạo tập trung mà không mở rộng dân chủ thì sẽ tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm quyền công dân, cho các tệ quan liêu tham nhũng, hách dịch cửa quyền phát triển. Không có sự lãnh đạo tập trung thống nhất, sự phát triển của xã hội sẽ trở thành tự phát, lực lượng dân chủ sẽ bị phân tán không đủ sức để chốnh lại các thế lực phản động , phản dân chủ. Tập trung và dân chủ là 2 yếu tố có sự kết hợp chặt chẽ với nhau, có mối quan hệ qua lại phụ thuộc và thúc đẩy nhau cùng phát triển trong quản lý hành chính nhà nước.Sự lãnh đạo tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ là một yêu cầu khách quan của”nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN”.Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đều được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc 2 chiều( chiều dọc và chiều ngang). Mối phụ thuộc dọc giúp cho cấp trên có thể tập trung quyền lực nhà nước để chỉ đạo thực hiện với cấp dưới tạo nên một hoạt động chung thống nhất. Mối phụ thuộc dọc giúp cho cấp trên có thể tập trung quyền lực nhà nước để chỉ đạo thực hiện với cấp dưới tạo nên mộy hoạt động chung nhất. Mối phụ thuộc ngang tạo điều kiẹn cho cấp dưới có thể mở rộmg dân chủ, phát huy thế mạnh của địa phương để hoàn thành nhiệm vụ cấp mà cấp trên giao phó.Sự phụ thuộc 2 chiều của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là khách quan bảo đảm thống nhất giữa lợi ích chung của cả nước với lợi ích của địa phương, giữa lợi ích ngành với lợ ích vùng lãnh thổ. Phân tích ngun tắc tập trung dân chủ Tại sao biểu hiện phụ thuộc hai chiếu chỉ có cơ quan hành  chính nhà nước ở địa phương ? Dưới góc độ pháp lý ngun tắc là những tư tưởng chỉ đạo bắt nguồn từ bản chất của chế độ được  quy định trong pháp luật tạo thành cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của bộ mát nhà nước và trong các khâu của q trình quản lý nhà nước Những ngun tắc pháp lý nói chung và ngun tắc quản lý hành chính nhà nước nói riêng chủ yếu  do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nó mang tính khoa học ổn định. Những ngun  tắc này được xây dựng và được rút ra từ cuộc sống trên cơ sở nghiên cứu những quy luật khách  quan và cơ bản của đời sống xã hội do đó nó phản ánh sâu sắc những quy luật phát triển khách  quan đó Những ngun tắc cơ bản khơng phải là những ngun tắc đó mànó bất đi bất dịch. Trái lại sự vận  dụng các ngun tắc cơ bản trong quản lý nhà nước gắn liền q trình phát triên của xã hội, những  ngun tắc sẽ được sửa đổi bổ xung cho phù hợp quy luật phát triển Một trong những ngun tắc cơ bản về quản lý hành chính nhà nước là ngun tắc tập trubg dân  chủ. Đay là một ngun tắc hiến định. Hiến pháp 1992­ điều 6 ghi nhận “Quốc hội HĐNDcác cấp  các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo ngun tắc tập trung dân chủ  ”ngun tắc này bao hàm kết hợp giữa 2 yếu tố: ­ Tập trung là thâu tóm quyền lực nhà nước và chủ thể quản ký điều hành, chỉ đạo việc thực hiện  pháp luật. Tập trung ở đây khơng phải tập trung tồn diện và tuyệt đối mà chỉ đối với những vấn đề  cơ bản nhất, chính yếu nhất và bản chất nhất. Sự tập trung đó bảo đảm cho cấp dưới và đối tượng  khác có khả năng thực hiện quyết định của trung ương căn cứ vào điều kiện thực tế của mình như  là: Nhân lực. điều kiện thiên nhiên, khống sản, các tiềm năng khác. Đồng thời phát huy quyền chủ  động sáng tạo của địa phương và của cơ sở đó trong việc giải quyết những vấn đề này ­ Dân chủ là việc mở rộng quyền cho đối tượng quản lý nhằm phát huy trí tuệ tập thể vào hoạt động  quản lý, phát huy hết khả năng tiềm tàng cuả đối tượng quản lý trong q trình thực hiện pháp luật,  thực hiện mệnh lệnh của cấp trên ­ Nếu chỉ có sự lãnh đạo tập trung mà khơng mở rộng dân chủ thì sẽ tạo điều kiện cho các hành vi  vi phạm quyền cơng dân, cho các tệ quan liêu tham nhũng, hách dịch cửa quyền phát triển. Khơng  có sự lãnh đạo tập trung thống nhất, sự phát triển của xã hội sẽ trở thành tự phát, lực lượng dân  chủ sẽ bị phân tán khơng đủ sức để chốnh lại các thế lực phản động , phản dân chủ. Tập trung và  dân chủ là 2 yếu tố có sự kết hợp chặt chẽ với nhau, có mối quan hệ qua lại phụ thuộc và thúc đẩy  nhau cùng phát triển trong quản lý hành chính nhà nước Sự lãnh đạo tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ là một u cầu khách quan của”nền kinh tế hàng  hố nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN” Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đều được tổ chức và hoạt động theo ngun tắc  phụ thuộc 2 chiều( chiều dọc và chiều ngang). Mối phụ thuộc dọc giúp cho cấp trên có thể tập trung  quyền lực nhà nước để chỉ đạo thực hiện với cấp dưới tạo nên một hoạt động chung thống nhất.  Mối phụ thuộc dọc giúp cho cấp trên có thể tập trung quyền lực nhà nước để chỉ đạo thực hiện với  cấp dưới tạo nên mộy hoạt động chung nhất. Mối phụ thuộc ngang tạo điều kiẹn cho cấp dưới có  thể mở rộmg dân chủ, phát huy thế mạnh của địa phương để hồn thành nhiệm vụ cấp mà cấp trên  giao phó Sự phụ thuộc 2 chiều của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là khách quan bảo đảm  thống nhất giữa lợi ích chung của cả nước với lợi ích của địa phương, giữa lợi ích ngành với lợ ích  vùng lãnh thổ ...Sự lãnh đạo tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ là một u cầu khách quan của”nền kinh tế hàng  hố nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN” Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đều được tổ chức và hoạt động theo ngun tắc ... Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đều được tổ chức và hoạt động theo ngun tắc phụ thuộc 2 chiều( chiều dọc và chiều ngang). Mối phụ thuộc dọc giúp cho cấp trên có thể tập trung quyền lực nhà nước để chỉ đạo thực hiện với cấp dưới tạo nên một hoạt động chung thống nhất. ... cấp dưới tạo nên mộy hoạt động chung nhất. Mối phụ thuộc ngang tạo điều kiẹn cho cấp dưới có thể mở rộmg dân chủ,  phát huy thế mạnh của địa phương để hồn thành nhiệm vụ cấp mà cấp trên  giao phó Sự phụ thuộc 2 chiều của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là khách quan bảo đảm 
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ tại sao biểu hiện phụ thuộc hai chiếu chỉ có cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ tại sao biểu hiện phụ thuộc hai chiếu chỉ có cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay