X làm đơn khiếu lại với cơ quan có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của một nhân viên nhà nước

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:48

X làm đơn khiếu lại với cơ quan có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của một nhân viên nhà nước, cơ quan có thẩm quyền không giải quyết khiếu lại của X. Hỏi trong trường hợp này giữa X và cơ quan có phát sinh ra pháp luật hành chính không? Tại sao?Khiếu lại của X là một yêu cầu hợp pháp do đó quan hệ xã hội phát sinh cơ quan có thẩm quyền không giải quyết khiếu lại của X là sai về một trong 3 đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính là: Quan hệ pháp luật hành chính có thể phát sinh do yêu cầu hợp pháp của bất kỳ bên nào, sự thoả thuận của bên kia không phải là điều kiện bắt buộc phải có do sự hình thành quan hệ, khi thấy cần thiết phải kập quan hệ với một chủ thể khác có liên quan để thực hiện quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực chấp hành điều hành chính cụ thể. Khi đó quan hệ thiết lập hành chính giữa bên yêu cầu và bên được yêu cầu sẽ phát sinh. KHông cần có sự đồng ý của bên được yêu cầu .Do vậy khiếu lại của ông X là yêu cầu hợp pháp buộc cơ quan có thẩm quyền phải thụ lý đơn. Việc thụ lý đpn phải phát sinh quan hệ pháp luật hành chính . X làm đơn ếu l ại v ới c ơquan th ẩm quy ền v ềvi ệc làm trái pháp lu ật c m ột nhân viên nhà n ướ c , c ơquan th ẩm quy ền không gi ải quy ết ếu l ại c X H ỏi tr ườ ng h ợ p gi ữ a X c ơquan phát sinh pháp lu ật hành không? T ại sao? Khiếu lại X yêu cầu hợp pháp quan hệ xã hội phát sinh quan th ẩm quy ền khơng giải khiếu lại X sai đặc ểm quan h ệ pháp lu ật hành là: Quan hệ pháp luật hành phát sinh u cầu h ợp pháp c b ất k ỳ bên nào, s ự tho ả thuận bên không ph ải ều ki ện b bu ộc ph ải s ự hình thành quan h ệ, th c ần thiết phải kập quan hệ với chủ thể khác liên quan để th ực quy ền nghĩa v ụ l ĩnh vực chấp hành điều hành cụ thể Khi quan hệ thiết lập hành gi ữa bên yêu c ầu bên yêu cầu phát sinh KHơng cần đồng ý bên yêu cầu Do khiếu lại ông X yêu cầu hợp pháp buộc c quan thẩm quyền ph ải th ụ lý đơn Vi ệc thụ lý đpn phải phát sinh quan hệ pháp luật hành
- Xem thêm -

Xem thêm: X làm đơn khiếu lại với cơ quan có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của một nhân viên nhà nước, X làm đơn khiếu lại với cơ quan có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của một nhân viên nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay