Phân biệt hoạt động quản lý hành chinh nhà nước với hoạt động quan lý của tổ chức xã hội

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:48

Phân biệt hoạt động quản lý hành chinh nhà nước với hoạt động quan lý của tổ chức xã hội .Cơ quan hành chính nhà nước+ Chủ thể: Nhân danh nhà nước khi có tham gia vào các quân hệ pháp luật.+ Đối tượng: Toàn xã hội, mọi cá nhân+ Phương tiện quản lý: Nhà nước quản lý bằng pháp luật+ Được đảm bảo thực hiện bằng: Đảm bảo bằng cưỡng chế mang tính cưỡng chế nhà nước.Tổ chức xã hội+ Chủ thể: Các tổ chức xã hội nhân danh chính tổ chức mình.+ Đối tượng: Hẹp chỉ có các thành viên tổ chức+ Phương tiện quản lý: Các tổ chức xã hội quản lý bằng điều lệ+ Được đảm bảo thực hiện bằng: Không được đảm bảo bằng Bộ máy nhà nước. Phân biệt hoạt động quản lý hành chinh nhà nước với hoạt động quan lý của tổ chức xã hội  Cơ quan hành chính nhà nước + Chủ thể: Nhân danh nhà nước khi có tham gia vào các qn hệ pháp luật + Đối tượng: Tồn xã hội, mọi cá nhân + Phương tiện quản lý: Nhà nước quản lý bằng pháp luật + Được đảm bảo thực hiện bằng: Đảm bảo bằng cưỡng chế mang tính cưỡng chế nhà nước Tổ chức xã hội + Chủ thể: Các tổ chức xã hội nhân danh chính tổ chức mình + Đối tượng: Hẹp ­ chỉ có các thành viên tổ chức + Phương tiện quản lý: Các tổ chức xã hội quản lý bằng điều lệ + Được đảm bảo thực hiện bằng: Không được đảm bảo bằng Bộ máy nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt hoạt động quản lý hành chinh nhà nước với hoạt động quan lý của tổ chức xã hội, Phân biệt hoạt động quản lý hành chinh nhà nước với hoạt động quan lý của tổ chức xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay