ý nghĩa của việc quy định thời hiệ trong sử phạt vi phạm hành chính

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:47

ý nghĩa của việc quy định thời hiệ trong sử phạt vi phạm hành chính. Trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính thời hiệu dùng để biểu thị một khoảng thời gian nhất định do pháp luật do pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính quy định, mà hết hạn đó không được xử phạt đối với cá nhân tổ chức vi phạm hành chính.việc quy đinh thời hiệu có ý nghĩa rất quan trọng. Bơi nó tạo cơ sở pháp lý thốnh nhất trong việc xử phạt và thi hành quyết định xử phạt hành chính, góp phần đề cao trách nhiệm của cơ quan, của người có thẩm quyền xử phạt hành chính trong việc phát hiện kịp thời.Xử lý nhanh chóng, công minh, đúng pháp luật những vụ việc vi phạm hành chính, bảo đảm hiệu lực thi hành và tác dụng giáo dục phòng ngừa của quyết định xử phạt vi phạm hành chính.Theo điều 9 điều 48 điều 56 của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì thời hiệu của xử lý vi phạm hành chính nói chung là 1 năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện đối với các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tài chính, xay dựng, môi trường nhà ở .... Thì thời hiệu trên được tính là 2 năm .Trường hợp vụ án có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án và hành vi sử phạt vi phạm hành chính thì thời hiệu xử phạt là 3 tháng kể từ ngày có quyết định đình chỉ .Các trường hợp nói trên không áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính cố tình trốn tránh cản trở việc xử phạt hoặc lại vi phạm hành chính mới khi chưa hết thời hiệu xử phạt cũng như trường hợp trốn tránh thi hành quyết định xử phạt hành chính. ý ngh ĩa c vi ệc quy địn h th ời hi ệtrong s ửph ạt vi ph ạm hành Trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành thời hiệu dùng để bi ểu thị m ột kho ảng th ời gian nh ất định pháp luật pháp luật xử phạt vi phạm hành quy định, mà hết hạn khơng xử phạt cá nhân tổ chức vi phạm hành chính.việc quy đinh th ời hi ệu có ý nghĩa r ất quan trọng Bơi tạo sở pháp lý thốnh việc xử phạt thi hành quy ết định x phạt hành chính, góp phần đề cao trách nhiệm quan, người có thẩm quy ền x ph ạt hành việc phát kịp thời.Xử lý nhanh chóng, cơng minh, pháp luật nh ững vụ vi ệc vi ph ạm hành chính, bảo đảm hiệu lực thi hành tác dụng giáo dục phòng ngừa quy ết định x phạt vi phạm hành Theo điều điều 48 điều 56 pháp lệnh xử lý vi phạm hành th ời hiệu xử lý vi ph ạm hành nói chung năm kể từ ngày vi phạm hành th ực đối v ới vi ph ạm hành lĩnh vực tài chính, xay dựng, mơi trường nhà Thì th ời hi ệu tính năm Trường hợp vụ án có định đình điều tra, đình vụ án hành vi sử phạt vi ph ạm hành thời hiệu xử phạt tháng kể từ ngày có định đình Các trường hợp nói không áp dụng cá nhân, t ổ ch ức vi phạm hành c ố tình tr ốn tránh cản trở việc xử phạt lại vi phạm hành chưa h ết th ời hiệu x phạt nh trường hợp trốn tránh thi hành định xử phạt hành
- Xem thêm -

Xem thêm: ý nghĩa của việc quy định thời hiệ trong sử phạt vi phạm hành chính, ý nghĩa của việc quy định thời hiệ trong sử phạt vi phạm hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay