Trình bầy nguyên tắc đảng lãnh đạo

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:46

. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo.Nguyên tắc Đảng lãnh đạo được đặt lên hàng đầu trong quản lý hành chính nhà nước. Hiến pháp1992 quy định ở điều 4 “Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội mang tính tất yếu. Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của bộ máy nhà nước là để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nướctạo điều kiện để nhân dân lao động tham gia vào quản lý nhà nước. Lãnh đạo quản lý nhà nước trước hết bằng các nghị quyết trong đó vạch ra đường lối chủ chương, chính sách nhiệm vụ cho quản lý nhà nước. Phương hướng hoàn thiện hệ thống các cơ quan quản lý về mặt tổ chức cơ cấu cũng như các hình thức và phương pháp hoạt động chung. Mọi vấn đề quan trọng nhất của quản lý nhà nước kể cả những vấn đề chiếm lược lâu dài đều được Đảng thảo luận quyết định. Với tầm quan trọng như vậy sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của nhà nước là tính tất yếu.Biểu hiện: Đảng lãnh đạo theo đường lối, tổ chức cán bộ, kiểm tra. Các hình thức lãnh đạo của Đảng:Đảng lãnh đạo nhà nước nhưng không bao biện làm thay Đảng lãnh đạo thông qua quản lý nhà nước, lãnh đạo việc sắp xếp phân bổ cán bộ việc bổ nhiệm các chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước đều có ý kiến chỉ đạo của cơ quan Đảng tương đương.Sau khi thông qua các nghị quyết chỉ đạo việc phân bổ cán bộ thì trọng tâm sự lãnh đạo của Đảng chuyển sang hình thức kiểm tra.Để kiểm tra việc thực hiện công việc trên thực tếvà thông qua công tác kiểm tra Đảng đánh giá được tính hiệu quả và tính thực tế của chính đường lối của mình. Thông qua công tác kiểm tra này Đảng nắm được hoạt động thể chế hoá đường lối của Đảng, của các cấp chính quyền như thế nào.Các nghị quyết của Đảng không mang tính quyền lực pháp lý, chỉ có tính bắt buộc trực tiếp thi hành đối với Đảng viên, nhưng bằng uy tín của Đảng, vai trò gương mẫu của Đảng viên, sự lãnh đạo to lớn của Đảng đối với hệ thống quản lý nhà nước bảo đảm hiệu quả hoạt động.Chính sự lãnh đạo của Đảng là cơ sở đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội lôi cuốn được đông đảo quần chúng nhân dân.tham gia thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tất cả các cấp quản lý.Thay các cơ quan hành chính nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan hành chính thực hiện tốt chức năng của mình Trình b ầy nguyên t ắc Đản g lãnh đạo Nguyên t ắc Đảng lãnh đạo đượ c đặt lên hàng đầu qu ản lý hành nhà n ước Hi ến pháp1992 quy định điều “Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động c c ả dân t ộc theo chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí minh lực lượng lãnh đạo nhà n ước xã hội” - Sự lãnh đạo Đảng nhà nước xã hội mang tính tất yếu - Sự lãnh đạo Đảng giữ vai trò định việc xác định phương hướng hoạt động máy nhà nước để nâng cao hiệu lực quản lý nhà n ướct ạo ều ki ện để nhân dân lao động tham gia vào qu ản lý nhà n ước Lãnh đạo qu ản lý nhà n ước tr ước h ết b ằng ngh ị quy ết vạch đường lối chủ chương, sách nhiệm vụ cho quản lý nhà nước Ph ương hướng hoàn thiện hệ thống quan quản lý mặt t ổ chức c cấu nh hình th ức ph ương pháp hoạt động chung Mọi vấn đề quan trọng quản lý nhà nước kể vấn đề chi ếm lược lâu dài Đảng thảo luận định - Với tầm quan trọng lãnh đạo Đảng hoạt động nhà nước tính tất yếu Biểu hiện: Đảng lãnh đạo theo đường lối, tổ chức cán bộ, kiểm tra * Các hình thức lãnh đạo Đảng: Đảng lãnh đạo nhà nước không bao biện làm thay Đảng lãnh đạo thông qua qu ản lý nhà n ước, lãnh đạo vi ệc s ắp x ếp phân b ổ cán b ộ vi ệc b ổ nhi ệm ch ức v ụ quan tr ọng b ộ máy quản lý nhà nước có ý kiến đạo quan Đảng tương đương Sau thông qua nghị đạo việc phân b ổ cán tr ọng tâm s ự lãnh đạo c Đảng chuyển sang hình thức kiểm tra Để kiểm tra việc thực công việc thực tếvà thông qua cơng tác ki ểm tra Đảng đánh giá tính hiệu tính thực tế đường lối Thơng qua cơng tác ki ểm tra Đảng nắm hoạt động th ể ch ế hoá đường l ối c Đảng, c c ấp quy ền nh th ế Các nghị quy ết Đảng khơng mang tính quy ền l ực pháp lý, ch ỉ có tính b bu ộc tr ực ti ếp thi hành đối v ới Đảng viên, nh ưng b ằng uy tín c Đảng, vai trò g ương m ẫu c Đảng viên, s ự lãnh đạo to lớn Đảng hệ thống quản lý nhà nước bảo đảm hiệu hoạt động Chính lãnh đạo Đảng sở đảm bảo phối hợp c quan nhà n ước t ổ ch ức xã hội lôi đông đảo quần chúng nhân dân.tham gia thực nhi ệm vụ quản lý nhà nước tất cấp quản lý Thay quan hành nhà nước tạo điều kiện thuận l ợi để c quan hành th ực tốt chức ...Chính lãnh đạo Đảng sở đảm bảo phối hợp c quan nhà n ước t ổ ch ức xã hội lôi đông đảo quần chúng nhân dân.tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bầy nguyên tắc đảng lãnh đạo, Trình bầy nguyên tắc đảng lãnh đạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay