Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 09:44

Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chínhĐịnh nghĩa nguồn: Nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước, có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và dưới những hình thức nhất định.có nội dung các quy phạm pháp luật hành chính có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có liên quan và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.Như vậy không phải mọi văn bản pháp luật đều là luật hành chính mà chỉ có những văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật hành chínhmới là nguồn của luật hành chính. Còn các văn bản pháp luật không chứa đựng nội dung các quy phạm pháp luật hành chính thì thuộc các ngành luật khác điều chỉnh,ví dụ:Luật tổ chức chính phủ, luật bầu cử....Không phải tất cả văn bản pháp luật do nhà nước ban hành đều là nguồn của luật hành chính .Những văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với đối tượng có liên quan được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước mà nguồn của luật hành chính thuộc các ngành luật hành chính.Đặc điểm ban hành các văn bản pháp luật là nguồn luật hành chính :Các văn bản pháp luật là nguồn ban hành của luật hành chính chủ yếu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền độc lập ban hành. Có những văn bản do nhiều cơ quan nhà nước phối hợp ban hành để giải quyết những công việc có liên quan và cùng nhau phối hợp giải quyết.Ví dụ: thông tư liên bộ .Có một số văn bản giả pháp luật liên tịch do cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức cơ bản và chủ yếu vì số lượng rất ít. Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính Định nghĩa nguồn: Nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan  nhà nước, có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và dưới những hình thức nhất định.có nội dung các quy phạm pháp luật hành chính có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có liên quan và  được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước Như vậy khơng phải mọi văn bản pháp luật đều là luật hành chính mà chỉ có những văn bản chứa  đựng quy phạm pháp luật hành chínhmới là nguồn của luật hành chính. Còn các văn bản pháp luật  khơng chứa đựng nội dung các quy phạm pháp luật hành chính thì thuộc các ngành luật khác điều  chỉnh,ví dụ:Luật tổ chức chính phủ, luật bầu cử Khơng phải tất cả văn bản pháp luật do nhà nước  ban hành đều là nguồn của luật hành chính  Những văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với đối tượng có liên quan được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước mà nguồn của luật hành  chính thuộc các ngành luật hành chính Đặc điểm ban hành các văn bản pháp luật là nguồn luật hành chính : Các văn bản pháp luật là nguồn ban hành của luật hành chính chủ yếu do cơ quan nhà nước có  thẩm quyền độc lập ban hành. Có những văn bản do nhiều cơ quan nhà nước phối hợp ban hành  để giải quyết những cơng việc có liên quan và cùng nhau phối hợp giải quyết.Ví dụ: thơng tư liên  bộ  Có một số văn bản giả pháp luật liên tịch do cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức cơ bản và  chủ yếu vì số lượng rất ít
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính, Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay