Đề thi trắc nghiệm Quản trị mạng có đáp án

16 27 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 08:03

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ MẠNG1. Gói tin DHCPDiscover client gởi đến DHCP Server có phần Destination IP Address là:Select one:a. 192.168.1.255b. 255.255.255.255 c. 0.0.0.0d. 169.254.17.112. Với chính sách mặc định về mật khẩu của người dùng Domain thì mật khẩu nào sau đây của người dùng có tên đăng nhập là word là hợp lệ:Select one:a. Psswordb. Pabcc. P1233 d. Pswor3. Mặc định, người dùng abccty123.com muốn được đăng nhập trực tiếp vào máy chủ quản lý miền cty123.com thì người dùng abc phải nằm trong Group nào sau đây: (chọn tất cả câu trả lời )Select one or more:a. Account Operators b. Administrators c. Backup Operators d. Server Operators ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ MẠNG Gói tin DHCPDiscover client gởi đến DHCP Server phần Destination IP Address là: Select one: a 192.168.1.255 b 255.255.255.255 c 0.0.0.0 d 169.254.17.11 Với sách mặc định mật người dùng Domain mật sau người dùng tên đăng nhập word hợp lệ: Select one: a P@ssword b P@@abc c P@@1233 d P@@swor! Mặc định, người dùng abc@cty123.com muốn đăng nhập trực tiếp vào máy chủ quản lý miền cty123.com người dùng abc phải nằm Group sau đây: (chọn tất câu trả lời ) Select one or more: a Account Operators b Administrators c Backup Operators d Server Operators Volumn cấu hình dạng sau ưu điểm vừa đạt hiệu suất thi hành cao vừa đạt tính an tồn cao liệu: Select one: a Stripped b Raid5 c Spanned d Mirorred Cho nội dung file gtvt.xlsx với sheet1 hình sau đây: Đoạn chương trình sau PowerShell truy cập vào file trên: $excel = New-Object -Com Excel.Application $workbook = $excel.Workbooks.Open("gtvt.xlsx") $sheet = $workbook.Sheets.Item(1) $usedrange = $sheet.UsedRange for($i=1; $i -le $usedrange.Rows.Count; $i=$i+2){ Write-Host $usedrange.Cells($i,3).Value2 } $workbook.Close() Anh(chị) cho biết đoạn chương trình in kết hình Console Select one: a UserName nhvinh lxminh b Họ tên Trần Quốc Nhã Hồ Minh Đạt Lê Xuân Minh c Họ tên Trần Quốc Nhã Hồ Minh Đạt d Trần Quốc Nhã Hồ Minh Đạt Lê Xuân Minh Cho nội dung file gtvt.xlsx với sheet1 hình sau đây: Đoạn chương trình sau PowerShell truy cập vào file trên: $excel = New-Object -Com Excel.Application $workbook = $excel.Workbooks.Open("gtvt.xlsx") $sheet = $workbook.Sheets.Item(1) $usedrange = $sheet.UsedRange $j = for($i=8; $i -ge 2; $i=$i-1){ for($j=2; $j -le 8; $j=$j+1){ if($i % $j -eq 0){ break } } if($j -eq $i){ md $usedrange.Cells($i,2).Value2 } } $workbook.Close() Anh(chị) cho biết kết đoạn chương trình trên: Select one: a Tạo thư mục sau: cmdat lxminh ltmhang hmdat nhvinh tqnhat vdlong Sai b Đoạn chương trình tạo OU sau: cmdat ltmhang nhvinh vdlong c Đoạn chương trình tạo thư OU sau: cmdat lxminh hmdat tqnhat vdlong d Đoạn chương trình tạo thư mục sau: cmdat lxminh hmdat tqnhat vdlong Cho nội dung file gtvt.xlsx với sheet1 hình sau đây: Đoạn chương trình sau PowerShell truy cập vào file trên: $excel = New-Object -Com Excel.Application $workbook = $excel.Workbooks.Open("gtvt.xlsx") $sheet = $workbook.Sheets.Item(1) $usedrange = $sheet.UsedRange for($i=1; $i -le $usedrange.Rows.Count; $i=$i+1){ if($usedrange.Cells($i,1).Value2 -eq "Phòng kế tốn){ Write-Host $usedrange.Cells($i,3).Value2 } } $workbook.Close() Anh(chị) cho biết đoạn chương trình in kết hình Console Select one: a Lê Thị Minh Hằng Lê Xuân Minh Cao Minh Đạt b ltmhang lxminh cmdat c Không in kết d Trần Quốc Nhã Hồ Minh Đạt Lê Xuân Minh Cho nội dung file gtvt.xlsx với sheet1 hình sau đây: Đoạn chương trình sau PowerShell truy cập vào file trên: $excel = New-Object -Com Excel.Application $workbook = $excel.Workbooks.Open("gtvt.xlsx") $sheet = $workbook.Sheets.Item(1) $usedrange = $sheet.UsedRange for($i=8; $i -ge 1; $i=$i-2){ for($j=2; $j -le 8; $j=$j+2){ if($j -eq $i){ New-ADOrganizationalUnit -Name $usedrange.Cells($i,2).Value2 break } } } $workbook.Close() Anh(chị) cho biết kết đoạn chương trình trên: Select one: a Đoạn chương trình tạo OU sau: cmdat lxminh ltmhang hmdat nhvinh tqnhat vdlong b Đoạn chương trình tạo OU sau: cmdat lxminh ltmhang hmdat nhvinh vdlong c Đoạn chương trình tạo OU sau: cmdat ltmhang nhvinh vdlong d Đoạn chương trình khơng cho kết Cho nội dung file gtvt.xlsx với sheet1 hình sau đây: Đoạn chương trình sau PowerShell truy cập vào file trên: $excel = New-Object -Com Excel.Application $workbook = $excel.Workbooks.Open("gtvt.xlsx") $sheet = $workbook.Sheets.Item(1) $usedrange = $sheet.UsedRange for($i=8; $i -ge 1; $i=$i-2){ for($j=2; $j -le 8; $j=$j+2){ if($j -eq $i-1){ New-ADOrganizationalUnit -Name $usedrange.Cells($i,2).Value2 break } } } $workbook.Close() Anh(chị) cho biết kết đoạn chương trình trên: Select one: a Đoạn chương trình khơng cho kết b Đoạn chương trình tạo OU sau: cmdat lxminh ltmhang hmdat nhvinh tqnhat vdlong c Đoạn chương trình tạo User sau: cmdat ltmhang nhvinh vdlong Sai d Đoạn chương trình tạo OU sau: cmdat lxminh ltmhang hmdat tqnhat vdlong 10 Cho nội dung file dulieu.csv hình sau đây: Select one: a D: md Dulieu $content = Import-Csv "D:\Dulieu\dulieu.csv" $content | ForEach-Object {md $_.Department -Force} b D: md Dulieu cd Dulieu $content = Import-Csv "D:\Dulieu\dulieu.csv" $content | ForEach-Object {md $_.Department -Force} c D: md Dulieu $content = Import-Csv "D:\Dulieu\dulieu.csv" $content | ForEach-Object {cd Dulieu; md $_.Department -Force} Sai d D: cd Dulieu $content = Import-Csv "D:\Dulieu\dulieu.csv" $content | ForEach-Object {md $_.Department -Force} 11 Cho miền cty01.com miền longan.cty01.com hcm.cty01.com thiết lập mối quan hệ tin cậy với miền cty02.vn Máy tính Fileserver1.longan.cty01.com thư mục chia sẻ Data Quản trị mạng dự định thực giải pháp sau: Trên máy chủ quản lý miền cty01.com, tạo Group Duan với tầm vực Global Kết luận sau : Select one: a Group Duan thêm tài khoản miền cty02.vn b Group Duan thêm tài khoản forest cty01.com trusted domain cty02.vn c Group Duan thêm tài khoản forest cty01.com d Group Duan thêm tài khoản miền cty01.com e Group Duan thêm tài khoản miền cty01.com, longan.cty01.com hcm.cty01.com 12 Cho miền cty01.com miền longan.cty01.com hcm.cty01.com thiết lập mối quan hệ tin cậy với miền cty02.vn Máy tính File-server1.cty01.com thư mục chia sẻ Data Quản trị mạng dự định thực giải pháp sau: Tạo Group Duan domain hcm.cty01.com Để tài khoản người dùng miền hcm.cty01.com truy cập vào thư mục Data Group Duan tầm vực sau đây: (chọn 2) Select one or more: a Domain Local b Global c Universal d Không xác định 13 Cho miền cty01.com miền longan.cty01.com hcm.cty01.com thiết lập mối quan hệ tin cậy với miền cty02.vn Máy tính Fileserver1.longan.cty01.com thư mục chia sẻ Data Quản trị mạng dự định thực giải pháp sau: Tạo Group Duan domain longan.cty01.com Để tài khoản người dùng miền hcm.cty01.com truy cập vào thư mục Data Group Duan tầm vực sau đây: (chọn 2) Select one or more: a Global b Domain Local c Không xác định d Universal 14 Cho miền cty01.com miền longan.cty01.com hcm.cty01.com thiết lập mối quan hệ tin cậy với miền cty02.vn Máy tính Fileserver1.longan.cty01.com thư mục chia sẻ Data Quản trị mạng dự định thực giải pháp sau: Trên máy chủ quản lý miền cty01.com, tạo Group Duan với tầm vực Universal Kết luận sau : Select one: a Group Duan thêm tài khoản miền cty01.com, tài khoản miền khác khơng thể thành viên nhóm Duan b Group Duan thêm tài khoản miền cty01.com, longan.cty01.com hcm.cty01.com c Group Duan thêm tài khoản miền longan.cty01.com, tài khoản miền khác thành viên nhóm Duan d Group Duan thêm tài khoản miền cty02.vn e Group Duan thêm tài khoản forest cty01.com trusted domain cty02.vn 15 Cho miền cty01.com miền longan.cty01.com hcm.cty01.com thiết lập mối quan hệ tin cậy với miền cty02.vn Máy tính File-server1.cty02.vn thư mục chia sẻ Data Quản trị mạng dự định thực số giải pháp sau: (A) Trên máy chủ quản lý miền cty01.com, tạo Group Duan với tầm vực Domain Local thêm tài khoản người dùng miền hcm.cty01.com vào Group Duan, sau thư mục Data phân quyền cho Group Duan sử dụng thư mục Data (B) Trên máy chủ quản lý miền cty02.vn, tạo Group Duan với tầm vực Domain Local thêm tài khoản người dùng miền hcm.cty01.com vào Group Duan, sau thư mục Data phân quyền cho Group Duan sử dụng thư mục Data (C) Trên máy chủ quản lý miền hcm.cty01.com, tạo Group Duan với tầm vực Domain Local thêm tài khoản người dùng miền hcm.cty01.com vào Group Duan, sau thư mục Data phân quyền cho Group Duan sử dụng thư mục Data (D) Trên máy chủ quản lý miền hcm.cty01.com, tạo Group Duan với tầm vực Universal thêm tài khoản người dùng miền hcm.cty01.com vào Group Duan, sau thư mục Data phân quyền cho Group Duan sử dụng thư mục Data (E) Trên máy chủ quản lý miền hcm.cty01.com, tạo Group Duan với tầm vực Global thêm tài khoản người dùng miền hcm.cty01.com vào Group Duan, sau thư mục Data phân quyền cho Group Duan sử dụng thư mục Data Để tài khoản người dùng miền hcm.cty01.com truy cập vào thư mục Data nêu trên, giải pháp sau : (chọn 2) Select one or more: a Giải pháp (D) b Giải pháp (E) c Giải pháp (B) d Giải pháp (C) e Giải pháp (A) 16 Lệnh cmd máy trạm dùng để cập nhật sách nhóm từ Domain Controller (8 ký tự) Answer: gpupdate 17 Biết PowerShell lưu trữ tên người dùng đăng nhập vào hệ thống: (13 ký tự) Answer: $env:USERNAME 18 Lệnh Windows Powershell dùng để tạo Forest Root Domain, nâng cấp máy tính hành thành máy quản lý Root Domain vừa tạo (18 ký tự) Answer: Install-ADDSForest 19 Tool dùng để thay đổi SID máy Server gia nhập vào Domain: (7 ký tự) Answer: sysprep 20 Tool sử dụng cho việc cấu hình Windows Server 2012R2 Windows Server 2016 phiên giao diện dòng lệnh (Server Core) như: Hostname, đặt IP, Default Gateway, DNS, ngày hệ thống (7 ký tự) Answer: sconfig ... Cho miền cty01.com có miền longan.cty01.com hcm.cty01.com thi t lập mối quan hệ tin cậy với miền cty02.vn Máy tính Fileserver1.longan.cty01.com có thư mục chia sẻ Data Quản trị mạng dự định thực... Cho miền cty01.com có miền longan.cty01.com hcm.cty01.com thi t lập mối quan hệ tin cậy với miền cty02.vn Máy tính File-server1.cty01.com có thư mục chia sẻ Data Quản trị mạng dự định thực giải... Cho miền cty01.com có miền longan.cty01.com hcm.cty01.com thi t lập mối quan hệ tin cậy với miền cty02.vn Máy tính Fileserver1.longan.cty01.com có thư mục chia sẻ Data Quản trị mạng dự định thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm Quản trị mạng có đáp án, Đề thi trắc nghiệm Quản trị mạng có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay