CÁC NHÂN tố ẢNH HƯƠNG đến sự THÀNH CÔNG CỦA hệ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

266 18 0
  • Loading ...
1/266 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 05:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯƠNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯỚC BẢO ẤN CÁC NHÂN TÔ ANH HƯƠNG ĐẾN SƯ THÀNH CÔNG CỦA HỆ THỚNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ḶN ÁN TIẾN SI KINH TẾ THÀNH PHƠ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯƠNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯỚC BẢO ẤN CÁC NHÂN TÔ ANH HƯƠNG ĐẾN SƯ THÀNH CƠNG CỦA HỆ THỚNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MA SÔ: 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SI KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS VO VĂN NHI THÀNH PHƠ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2018 i CỘNG HOÀ XA HỘI CHU NGHIA VIỆT NAM ĐỘC LẬP- TƯ DO- HẠNH PHÚC LƠI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án tiến sĩ kinh tế “Các nhân tô ảnh hưởng đến sư thành công của thông thông tin kế toán doanh nghiệp Viêt Nam” là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi Các kết quả nghiên cứu luận án là trung thưc và chưa công bô công trình nào khác Nghiên cứu sinh Nguyễn Phước Bảo Ấn ii LƠI CẢM ƠN Luận án này đa hoàn thành với sư hướng dẫn, hỗ trợ và động viên của nhiều cá nhân và tổ chức Trước tiên, xin bày to lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Vo Văn Nhị, người Thầy hướng dẫn khoa học của tôi, người đa khuyến khích, hướng dẫn, động viên suôt năm làm viêc Khoa Kế toán cũng suôt thời gian thưc hiên luận án Sư hướng dẫn, động viên, chi bảo, đóng góp y kiến của Thầy đa giúp hoàn thành luận án này Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể quy thầy khoa Kế tốn, bợ môn Hê thông thông tin Kế toán- quy đồng nghiêp của đa động viên, hỗ trợ, gánh vác công viêc giúp hoàn thành luận án Tôi trân trọng cảm ơn PGS, TS tḥc Khoa Kế tốn, cũng quy thầy cô trường Đại Học Kinh Tế TP Hờ Chi Minh, đa tận tình giảng dạy tơi hoàn thành học phần chương trình đào tạo tiến sĩ của nhà trường Kiến thức từ học phần này giúp có kiến thức cần thiết cho viêc hoàn thành luận án Để đến ngày hôm nay, vô cung biết ơn Cha Me tôi, người thầy đầu tiên, người nuôi dưỡng, giáo dục và hỗ trợ tôi; cảm ơn Em, người bạn đờng hành st c̣c đời; cảm ơn Gia đình thương yêu của tôi- lượng của Cảm ơn các bạn cưu sinh viên Khoa Kế toán công tác doanh nghiệp đa hỗ trợ q trình khảo sát- thu thập dư liêu TP Hờ Chi Minh 04/09/2018 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii TÓM TĂT xi PHẦN MƠ ĐẦU 1 Ly chọn đê tài Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp mới của Luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN NGHIÊN CỨU 11 1.1 Giới thiệu 11 1.2 Nghiên cứu vê hệ thống thông tin kế toán và sư thành công của hệ thống thông tin 11 1.2.1 Hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp 11 1.2.2 Sư thành công của Hệ thống thông tin 16 1.3 Nghiên cứu vê sư thành công của Hệ thống thông tin kế toán tại Việt Nam 18 1.4 Khoảng trống nghiên cứu 20 1.4.1 Thiếu các nghiên cứu kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến sư thành công của hệ thống thông tin 22 1.4.2 Thiếu các nghiên cứu vê các nhân tố ảnh hưởng đến sư thành công của hệ thống thông tin kế toán 23 1.4.3 Thiếu các nghiên cứu vê sư thành công của tổ chức hệ thống thông tin kế toán tác động đến sư thành công của vận hành hệ thống thông tin kế toán 23 1.4.4 Thiếu các nghiên cứu vê sư thành công của hệ thống thông tin kế toán các doanh nghiệp Việt Nam 24 CHƯƠNG 2: CƠ SƠ LÝ THUYẾT 26 2.1 Giới thiệu 26 2.2 Sư thành công của hệ thống thông tin và nhân tố ảnh hưởng đến sư thành công của hệ thống thông tin 27 2.2.1 Sư thành công của hệ thống thông tin 28 2.2.1.1 Định nghĩa sư thành công của hệ thống thông tin 28 2.2.1.2 Mơ hình sư thành công của hệ thống thông tin 31 2.2.2 Mơ hình đo lường sư thành công của hệ thống thông tin 35 2.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến sư thành công của hệ thống thông tin 36 2.2.3.1 tin Phân loại các thành phần tác động đến sư thành công của Hệ thống thông 37 2.2.3.2 Biến độc lập tác động đến sư thành công của Hệ thống thông tin 39 2.2.3.3 công Các nhân tố tác động đến các thành phần của hệ thống thông tin thành 41 2.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ và sư thành công của hệ thống thông tin 42 2.3.1 Tổng quan vê mơ hình TAM 42 2.3.2 Sư phát triển và các giới hạn của TAM 43 2.3.3 TAM và sư thành công của Hệ thống thông tin 45 2.4 Hệ thống thông tin kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến sư thành công của hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp 47 2.4.1 Hệ thống thông tin kế toán 47 2.4.2 Các thành phần của Hệ thống thông tin kế toán 49 2.4.3 Sư thành công của hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp 51 2.4.4 Nhân tố ảnh hưởng đến sư thành công của hệ thống thông tin kế toán 52 2.4.4.1 Nhận thức vê hệ thống thông tin kế toán và hành vi của người sư dụng hệ thống thông tin kế toán 53 2.4.4.2 2.5 Tính chất người dùng, Tính chất dư án và Sư hô trợ của nhà quản ly 54 Tổng hợp ly thuyết nên và các mơ hình ly thút 57 2.5.1 Mơ hình DeLone và McLean 57 2.5.2 Ly thuyết chấp nhận và sư dụng công nghệ 58 2.5.3 Tổng hợp các mơ hình ly thút khác có liên quan đến nghiên cứu của Luận án 59 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 64 3.1 Giới thiệu 64 3.2 Phương pháp nghiên cứu 65 3.2.1 Tổng quan vê chương trình nghiên cứu 65 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 65 3.2.3 Nghiên cứu định tính 68 3.2.3.1 Quy trình và phương pháp nghiên cứu 68 3.2.3.2 Thiết kế mơ hình ly thút 69 3.2.3.3 Thang đo các khái niệm nghiên cứu 76 3.2.4 Nghiên cứu định lượng 89 3.2.4.1 Quy trình nghiên cứu 89 3.2.4.2 Dữ liệu và phương pháp thu thập liệu 89 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUA VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUA NGHIÊN CỨU 93 4.1 Giới thiệu 93 4.2 Nghiên cứu sơ đánh giá thang đo 93 4.2.1 Mơ hình cấu trúc và mơ hình đo lường 93 4.2.2 Kết quả thống kê mô tả 96 4.2.3 Đánh giá độ tin cậy của thang đo 96 4.2.4 Đánh giá giá trị thang đo 99 4.2.5 Kết luận vê kết quả nghiên cứu sơ 109 4.3 Chương trình nghiên cứu chính thức 115 4.3.1 Mẫu nghiên cứu 115 4.3.2 Thủ tục nghiên cứu 116 4.3.3 Đánh giá mơ hình đo lường 117 4.3.3.1 Mơ hình đo lường chính thức 117 4.3.3.2 Đánh giá thang đo 117 4.3.3.3 Kiểm định lệch phương pháp 122 4.3.3.4 Độ phù hợp của mơ hình với liệu 123 4.3.4 Đánh giá mơ hình đường dẫn 124 4.3.4.1 Đánh giá vấn đê đa cộng tún mơ hình cấu trúc 124 4.3.4.2 Đánh giá sư phù hợp và y nghĩa thống kê của các mối quan hệ 127 4.3.4.3 Đánh giá mức độ hệ số xác định R2 137 4.3.4.4 Đánh giá mức độ tác động của quy mô hệ số f2 138 4.3.4.5 Đánh giá khả tiên đoán của hệ số Q2 139 4.3.4.6 Đánh giá mức độ tác động của quy mô- hệ số q2 141 4.3.4.7 Tổng hợp kết quả phân tích liệu 141 4.4 Kết quả và đóng góp của nghiên cứu 144 4.4.1 Kết quả mơ hình đo lường 144 4.4.2 Kết quả từ mơ hình ly thút 146 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 155 5.1 Kết luận 155 5.2 Hàm y ly thuyết và hàm y quản trị 156 5.2.1 Hàm y ly thuyết 156 5.2.2 Hàm y quản trị 159 5.3 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 161 5.3.1 Hạn chế của nghiên cứu 161 5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo 163 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIA ĐA CƠNG BỚ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 165 TÀI LIỆU THAM KHAO 166 PHỤ LỤC 194 vii vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Một số định nghĩa phổ biến vê sư thành công của hệ thống thông tin 29 Bảng 2.2: Các thành phần tác động đến sư thành công của hệ thống thông tin 38 Bảng 2.3: Các thành phần của hệ thống thông tin 49 Bảng 2.4: Các thành phần của hệ thống thông tin kế toán 50 Bảng 2.5: Tóm tắt các nhân tố ảnh hưởng đến sư thành công của hệ thống thông tin kế toán 56 Bảng 3.1: Tổng hợp khái niệm nghiên cứu và thang đo 86 Bảng 4.1: Thống kê mô tả nghiên cứu sơ 96 Bảng 4.2: Độ tin cậy của thang đo 97 Bảng 4.3: Đánh giá giá trị hội tụ 100 Bảng 4.4: Tiêu chí HTMT 104 Bảng 4.5: Tiêu chí Fornell- Larcker 104 Bảng 4.6: Hệ số tải nhân tố chéo 105 Bảng 4.7: Độ tin cậy và giá trị hội tụ thang đo điều chỉnh 108 Bảng 4.8: Tiêu chí HTMT thang đo điêu chỉnh 110 Bảng 4.9: Tiêu chí Fornell- Larcker thang đo sau điêu chỉnh 111 Bảng 4.10: Hệ số tải nhân tố chéo thang đo sau điều chỉnh 112 Bảng 4.11: Thống kê mô tả- nghiên cứu chính thức 115 Bảng 4.12: Đánh giá độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo 119 Bảng 4.13: Hệ số Fornell- Larcker và hệ số HTMT 121 Bảng 4.14: Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số VIF 127 Bảng 4.15a- 4.15n: Đánh giá vai trò biến trung gian 130 - 134 Bảng 4.16: Tác động tổng hợp 136 Bảng 4.17: Hệ số xác định và hệ số xác định hiệu chỉnh 137 Bảng 4.18: Hệ số tác động của quy mô 140 Bảng 4.19: Hệ số tác động của quy mô khả dư báo liên quan 141 Bảng 4.20: Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 143 Bảng 4.21: Tác động trưc tiếp, tác động gián tiếp và tác động tổng hợp 144 Bảng 4.22: Kết quả kiểm định các mơ hình loại bỏ các thành phần chấp nhận và sư dụng công nghệ 153 206 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu hiệu, và nhận thức người dùng thay đổi tích cưc so với trước triển khai hệ thống Kết quả nghiên cứu đê xuất mô hình tích hợp, đó các ́u tớ chất lượng ảnh hưởng đến sư hài lòng của người dùng, tiếp đó, sư hài lòng ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của người dùng việc dụnvê g công nghệ thôngtin tin.thành Địnhứng nghĩa hệ thố ng thông công được đê xuất dưa hai góc nhìn: (1) góc nhìn cá nhân, sư thành cơng được thể hiện thơng qua ảnh hưởng cá nhân, ảnh hưởng nghê nghiệp, hô trợ quyết định, sư hài lòng và tri thức; (2) góc nhìn tổ chức, sư thành cơng thể hiện qua ảnh hưởng tài chính, thay đổi quy trình kinh doanh, sáng tạo, lợi thế cạnh tranh, tri thức, quan hệ kinh doanh Nghiên cứu phân tích sư thành công của hệ thớng thơng tin theo định hướng quy trình, đánh giá tác động của hệ thống thông tin đối với chi phí hoạt động Kết quả cho thấy chất lượng việc lập kế hoạch hệ thống tác động tích cưc đến lợi ích sư dụng hệ thống thông qua trung gian chất lượng thông tin và chất lượng hệ thống; từ đó làm giảm tổng thể chi phí hoạt động 48 A theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance Information Systems Research 2005 Wixom, Barbara H, & Todd, Peter A 49 Defining information systems success in Canada Information Management & Computer Security 2006 Agourram, Hafid, & Robson, Bill 2006 Byrd, Terry Anthony, Thrasher, Evelyn H., Lang, Teresa, & Davidson, Nancy W 2006 O’Connor, Neale G., & Martinsons, Maris G Sư dụng khung tích hợp chi phí – lợi ích đê xuất các hướng quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp Sabherwal, Jeyaraj, & Chowa Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của tính chất người dùng (bao gồm kinh nghiệm, thái độ, sư huấn luyện) ảnh hưởng đến sư hài lòng, chất lượng hệ thống, nhận thức vê tính hữu ích, từ đó tác động đến việc sư dụng hệ thống Bên cạnh đó, sư hô trợ của nhà quản ly ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi và sư hài lòng của người dùng 50 A process-oriented perspective of IS success: Examining the impact of IS on operational cost Omega 51 Management of information systems: Insights from accounting research Information & Management 52 Information system success: individual and organization determinants Management science 2006 53 Enterprise systems implementation and accounting benefits Journal of Enterprise Information Management 2006 Spathis, Charalambos 54 Perceived usefulness, user involvement and behavioral intention: an empirical study of ERP implementation Computers in Human Behavior 2007 AmoakoGyampah, Kwasi 55 Investigating the success of ERP systems: Case studies Computers in Industry 2007 Chien, ShihWen, & Kết quả nghiên cứu thưc nghiệm cho thấy việc ứng dụng hệ thống doanh nghiệp mang lại các lợi ích bao gồm tổ chức, vận hành, quản trị, hạ tầng công nghệ thông tin Các lợi ích này có được từ việc triển khai hệ thống doanh nghiệp và chọn lưa các module liên quan Ly thay đổi, sư tham gia của người dùng tác động đến nhận thức và hành vi của người dùng đối với sư dụng công nghệ dẫn đến sư thành công - được xác định là hiệu quả của việc sư dụng cơng nghệ Dưa nghiên cứu tình h́ng, sư thành công của hệ thống ERP thể thiện 207 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm in three Taiwanese high-tech industries 56 Critical Factors for Implementation Success of ERP Systems: An Empirical Investigation from Bahrain 57 Assimilation of Enterprise Systems: The Effect of Institutional Pressures and the Mediating Role of Top Management Tác giả Tsaur, ShuMing International Journal of Enterprise Information Systems 2007 Emad, M Kamhawi MIS Quarterly 2007 Liang, Huigang, Saraf, Nilesh, Hu, Qing, & Xue, Yajiong 58 Management accounting and integrated information systems: A literature review International Journal of Accounting Information Systems 2007 Rom, Anders, & Rohde, Carsten 59 The impact of information technology on individual and firm marketing performance Behaviour & Information Technology 2007 Stone, Robert W, Good, David J, & BakerEveleth, Lori 60 Management based critical success factors in the implementation of Enterprise Resource Planning systems International Journal of Accounting Information Systems 61 Analyzing Enterprise Resource Planning System Implementation Success Factors in the Engineering– Construction Industry., Journal of Computing in Civil Engineering 62 Re-conceptualizing Information System Success: The IS-Impact Measurement Model Journal of The Association for Information Systems 63 Evaluation of the effectiveness of accounting information systems International Journal of Information 2008 Bradley, Joseph 2008 Chung, B., Skibniewski, M., Lucas, H., & Kwak, Y 2008 Gable, Guy, Sedera, Darshana, & Chan, Taizan 2008 Hossien, Sajady, Mohsen, Dastgir, & Tóm tắt kết quả nghiên cứu thông qua lợi ích sư dụng và giá trị kinh doanh chịu tác động của chất lượng thông tin, chất lượng dịch vụ và chất lượng hệ thống Vai trò của việc sư dụng hệ thống và sư hài lòng của người dùng đóng vai trò trung gian truyền dẫn tác động của chất lượng đến sư thành công Sư thành công của triển khai hệ thống ERP bao gồm nhận thức giá trị kinh doanh và nhận thức sư thành công của dư án, chịu ảnh hưởng của sư hô trợ của nhà quản lý, sư phù hợp của ERP, quản trị quy trình kinh doanh, tính chất dư án, đào tạo, huấn luyện người dùng; đồng thời sư chống đối tác động tiêu cưc đến sư thành công Nghiên cứu cho thấy vai trò trung gian truyền dẫn tác động của sư hô trợ của nhà quản ly cho mối quan hệ áp lưc thể chế hóa đến sư thống nhất hệ thống kinh doanh Nghiên cứu khám phá, phân loại và đê xuất các xu hướng nghiên cứu hệ thống kế toán quản trị mối quan hệ với hệ thống thông tin tích hợp, đó nhấn mạnh các nghiên cứu vê hành vi và hiệu suất hoạt động doanh nghiệp Tính chất người dùng, tính chất tồ chức, nhận thức và hành vi người dùng tác động tích cưc đến hiệu suất cá nhân và hiệu suất doanh nghiệp Triển khai thành công ERP doanh nghiệp được đo lường thông quan cải thiện lưc quan trị, dư án đúng hạn và ngân sách phù hợp Thơng qua nghiên cứu tình h́ng, kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố quan trọng tác động đến sư thành công bao gồm quản trị dư án, huấn luyện, tư vấn, hô trợ của nhà quản lý, và vai trò của ban chỉ đạo dư Vớián.biến phụ thuộc là Lợi ích ERP, nghiên cứu cho thấy các thành phần liên quan đến tính chất người dùng, tính chất dư án, nhận thức cá nhân, sư thành công của dư án và sư dụng hệ thống tác động tích cưc đến sư thành công của triển khai ERP doanh nghiệp Nghiên cứu đê xuất và kiểm định mơ hình đo lường hệ thớng thơng tin thành công thông qua việc phân tích ảnh hưởng của các thành phần đến sư thành công tổng thể của hệ thống Hệ thống thông tin kế toán mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp thông qua tác động tích cưc đến quá trình quyết định, tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ, 208 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Science and Management 64 Impacts of business vision, top management support, and external expertise on ERP success Business Process Management Journal 65 Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships European Journal of Information Systems 66 Evaluation of the effectiveness of accounting information systems Tác giả Hashem, Nejad H Tóm tắt kết quả nghiên cứu chất lượng thông tin tài chính và hiệu suất hoạt động Sư thành công của hệ thống ERP được đo lường thông qua chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống và tác động đến tổ chức, nhóm, và cá nhân Sư thành công này chịu ảnh hưởng tích cưc từ các nhân tố thuộc ly thuyết ngẫu nhiên, bao gồm sư hơ trợ của nhà quản lý, tầm nhìn kinh doanh, và chuyên gia bên ngoài Hệ thống thông tin thành cơng được mơ hình hóa, đo lường và phân tích các tương tác nội dưới hai đơn vị phân tích: cá nhân và tổ chức Kết quả cho thấy, với đơn vị phân tích cá nhân, các mối quan hệ nội được nghiên cứu nhiều và các mối quan hệ này được khẳng định, nhiên với đơn vị phân tích tổ chức, không có đủ liệu để phân tích Hệ thống thông tin kế toán hữu hiệu giúp hô trợ việc quyết định, kiểm soát nội hữu hiệu, nâng cao chất lượng báo cáo tài chính, và quy trình xư ly nghiệp vụ Ơ góc độ hệ thống, sư thành công được định nghĩa là chất lượng, ở góc độ người dùng, sư thành công là ảnh hưởng cá nhân, ảnh hưởng sư nghiệp, hô trợ quyết định, sư hài lòng, sư tư chủ công việc Văn hóa không tác động đến nhận thức vê sư thành công của hệ thống thông tin Giữa công nghệ thông tin hiện đại và kế toán có mối quan hệ mật thiết thu thập, xư ly liệu và cung cấp thông tin Sư phát triển của công nghệ thông tin làm thay đổi bản chất của kế toán Nghiên cứu phân tích mơ hình thành cơng của hệ thớng thơng tin dưới góc độ đơn vị phân tích cá nhân, thông qua phương pháp siêu phân tích, kết quả cho thấy chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống, lợi ích, sư hài lòng tác động tích cưc đến việc sư dụng hệ thống thông tin 2008 Ifinedo, Princely 2008 Petter, Stacie, DeLone, William, & McLean, Ephraim International Journal of Information Science and Technology 2008 Sajady, H., Dastgir, M., & Nejad, H Hashem 67 Defining information system success in Germany International Journal of Information Management 2009 Agourram, Hafid 68 On the interface between accounting and modern information technology Turku, Finland: Uniprint 2009 Granlund, Markus 69 A meta-analytic assessment of the DeLone and McLean IS success model: An examination of IS success at the individual level Information & Management 2009 Petter, Stacie, & McLean, Ephraim R 70 Accounting Information Systems (AIS) and Knowledge American Journal of Scientific Research 2009 Sori, Zulkarnain Muhamad Hệ thống thông tin kế toán được phân tích và nhìn nhận là phạm trù tri thức với đầy đủ các đặc điểm The core critical success factors in implementation of enterprise resource planning systems International Journal of Enterprise Information Systems 2010 Dadbin, Shabnam, Gholami, Roya, Hanafizadeh, Payam, & Nghiên cứu tổng hợp và đê xuất các nhân tố chủ chốt và quan ảnh hưởng đến triển khai thành công ERP doanh nghiệp bao gồm: Sư hô trợ của nhà quản lý, quản trị quy trình kinh doanh, h́n lụn, trùn thơng, quản trị thay đổi, quản trị dư án và đội dư án 71 209 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu Standage, Nicholas 72 Behavioral changes following the collaborative development of an accounting information system Accounting, Organizations and Society 73 The influence of organizational factors on successful ERP implementation Management Decision 74 The impact of Accounting Information Systems (AIS) on performance measures: empirical evidence in Spanish SMEs The International Journal of Digital Accounting Research 75 A study of the barriers of implementation of accounting information system: Case of listed companies in Tehran Stock Exchange Journal of Economics and Behavioral Studies Eldenburg, Leslie, Soderstrom, Naomi, Willis, Veronda, & Wu, Anne Kết quả nghiên cứu đóng góp cho khẳng định sư tham gia của người dùng tác động đến sư thành công của hệ thống kế toán, sư thành công của hệ thống ABC, và hệ thống thông tin kế toán 2011 Dezdar, Shahin, & Ainin, Sulaiman Đo lường sư thành công của triển khai thưc hiện ERP thông qua tác động đến tổ chức, nghiên cứu cho thấy sư thành công chịu ảnh hưởng tích cưc từ sư hô trợ của nhà quản lý, huấn luyện đào tào nhân viên, sư hài lòng của người dùng và truyền thông bên tổ chức 2011 Elena, Urquía Grande, Raquel, Perez Estebanez, & Clara, Muñoz Colomina Kết quả thưc nghiệm cho thấy hệ thống thông tin kế toán tác động tích cưc đến hiệt suất hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 2010 2011 Mahdi, Salehi, & Abdoreza, Abdipour 2011 Wei-Hsi, Hung, Li-Min, Chang, Yen, David C., Chin-Tsang, Ho, & MeiChen, Chiang 2011 Wongsim, Manirath, & Gao, Jing 76 ERP Success in the SMEs: The Perspectives of Service Quality and Social Cognitive Theory 77 Exploring Information Quality in Accounting Information Systems Adoption Communications of the IBIMA 78 Will XBRL improve corporate governance: A framework for enhancing governance decision making using interactive data International Journal of Accounting Information Systems 2012 Alles, Michael, & Piechocky, Maciej 79 Strategic and tactical factors for successful ERP projects: insights from an Asian country., Management Research Review 2012 Dezdar, Shahin Asia Pacific Management Review Việc triển khai thưc hiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp có thể gặp trở ngại nhiều nguyên nhân Nghiên cứu này đưa góc nhìn khác biệt phân tích sư thành công của hệ thống thông tin kế toán Vận dụng ly thuyết nhận thức xã hội, phân tích vai trò của chất lượng dịch vụ hô trợ của các nhà cung cấp giải pháp ERP, nghiên cứu cho thấy sư thành công của ERP (được thể hiện thông qua sư hài lòng của người sư dụng) các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu tác động của chất lượng dịch vụ với truyền dẫn trung gian của ky vọng kết quả và khẳng định cá nhân Nghiên cứu đê xuất khuôn mẫu quản trị chất lượng thông tin ngữ cảnh ứng dụng hệ thống thông tin kế toán Chất lượng thông tin tác động đến việc hô trợ quyết định và cần được quan tâm nhằm đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán Nghiên cứu đê xuất y tưởng: ngôn ngữ đánh dấu báo cáo mở rộng XBRL tăng cường khả quản trị của tổ chức thông quan việc tăng cường hô trợ việc quyết định Các yếu tố chiến lược (bao gồm sư hô trợ của nhà quản lý, quản trị dư án, quản trị quy trình kinh doanh) và yếu tố chiến thuật (thông tin – truyền thông, huấn luyện – đào tạo, và sư hô trợ nhà cung cấp dịch vụ) tác động tích cưc đến sư 210 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu thành cơng của quá trình triển khai ERP doanh nghiệp 80 The Effect of Managers' Enabling Perceptions on Costing System Use, Psychological Empowerment, and Task Performance 81 The Effect of Management Accounting Information System Based on Decision Support and Business Intelligence in Profitability American Journal of Scientific Research 82 The Usefulness of an Accounting Information System for Effective Organizational Performance International Journal of Economics and Finance 84 Accounting Information Systems: Tradition and Future Directions 85 Antecedents of information systems user behaviour – extended expectationconfirmation model 2012 Mahama, Habib, & Cheng, Mandy M 2012 Roodposhti, Feredon Rahnamay, Nikoomaram, Hashem, & Mahmoodi, Mohammad 2012 Soudani, Siamak Nejadhosseini Procedia Technology 2013 Belfo, Fernando, & Trigo, António Behaviour & Information Technology 2013 Halilovic, Semina, & Cicic, Muris 2013 Nicolaou, Andreas I., Ibrahim, Mohammed, & van Heck, Eric 2013 Ram, Jiwat, Corkindale, David, & Ming-Lu, W U Behavioral Research in Accounting 86 Information quality, trust, and risk perceptions in electronic data exchanges Decision Support Systems 87 Enterprise resource planning adoption: structural equation modeling analysis of antecedents Journal of Computer Information Systems 88 Successful ERP implementation: an integrative model Business Process Management Journal 2013 Schniederjans, Dara, & Yadav, Surya 89 The Effect of Information Technology on the Quality of Accounting Information system and Its impact on the Research Journal of Finance and Accounting 2013 Wisna, Nelsi Hiệu suất tác vụ chịu tác động bởi nhận thức vể hệ thống thông tin chi phí, y định và việc sư dụng thưc tế Các mối quan hệ này được điêu tiết bợi tâm ly trao quyên Việc vận dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị sở hệ thống thông tin kinh doanh thông minh và hệ thống hô trợ quyết định tác động đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Kế quả cho thấy chất lượng hệ thống thông tin kế toán ảnh hưởng thành quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua hiệu suất tài chính và hiệu suất quản trị Nghiên cứu tổng kết các kết quả liên quan đếc việc nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán và đê xuất các hướng nghiên cứu mới, đó đê xuất các tác động của công nghệ, ERP, Kiểm toán liên tục và liệu lớn Nhận thức tính hữu ích, Sư khẳng định, điêu kiện hô trợ ảnh hưởng tích cưc đến Ý định tiếp tục sư dụng hệ thống thông tin Các mối quan hệ này được hô trợ mạnh thông qua sư hài lòng của người sư dụng Ý định tiếp tục sư dụng hệ thống chịu ảnh hưởng tích cưc từ niềm tin lưc, niềm tin thiện chí, hiệu suất giao dịch dư kiến; và chịu ảnh hưởng tiêu cưc của nhận thức vê rủi ro Chất lượng thông tin đóng vai trò biến độc lập và tác động đến y định tiếp tục sư dụng hệ thống thông quan các trung gian vê nhận thức và niềm tin Việc ứng dụng hệ thống ERP doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi nhận thức vê chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin, sư sẵn sàng của doanh nghiệp, đánh giá môi trường, và cảm nhận vê giá trị chiến lược; đó, đánh giá môi trường tác động tiêu cưc đến ứng dụng ERP Triển khai thành công hệ thống ERP doanh nghiệp chịu sư tác động của các yếu tố công nghệ, các yếu tố nội tại doanh nghiệp và các yếu tố môi trường Nghiên cứu đê xuất và giải thích tác động của công nghệ thông tin đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán và ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán 211 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả 2013 Xu, Jingjun David, Benbasat, Izak, & Cenfetelli, Ronald T 2014 Al-Mamary, Yaser Hasan, Shamsuddin, Alina, & Aziati, Nor Tóm tắt kết quả nghiên cứu Quality of Accounting Information Nghiên cứu đánh giá tác động của chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin và chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sư hài lòng và hành vi sư dụng hệ thống Kết quả cho thấy chất lượng hệ thống tác động đến chất lượng dịch vụ ngữ cảnh dịch vụ trưc tuyến Hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp chịu sư tác động bởi tính chất công nghệ, tính chất tổ chức và đặc điểm cá nhân Các mối quan hệ này chịu tác động trung gian của nhận thức cá nhân vê ứng dụng công Quảnnghệ trị chất lượng thông tin bao gồm các nhân tố thành công quan trọng được xây dưng nên khuôn mẫu, bao gồm an toàn, bảo mật, lưu trữ, quản trị rủi ro, cải tiến liên tục, quản trị chu ky phát triển, … 90 Integrating service quality with system and information quality: an empirical test in the e-service context MIS Quarterly 91 Factors Affecting Successful Adoption of Management Information Systems in Organizations towards Enhancing Organizational Performance American Journal of Systems and Software 92 A Critical Success Factor Framework for Information Quality Management., Information Systems Management 2014 Baškarada, Saša, & Koronios, Andy 93 Organizational Factors and Accounting Information System Quality (Empiric Evidence From Manufacturing Firms in Bandung Indonesia) Research Journal of Finance and Accounting 2014 Carolina, Yenni Văn hóa tổ chức, cấu trúc tổ chức và sư cam kết của tổ chức tác động đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán 2014 Dwivedi, Yogesh Kumar, Wastell, David, Laumer, Sven, Henriksen, HelleZinner, Myers, MichaelD, Bunker, Deborah, Srivastava, ShirishC Sư thành công hay thất bại của hệ thống thông tin được phân tích và nghiên cứu theo nhiều hướng, nhiên sư thất bại không có nghĩa là chịu các tác động ngược so với các nhân tố thành công mà cần được phân tích các khía cạnh khác Information & Management 2014 Gorla, Narasimhaiah, & Somers, Toni M Computers in Human Behavior 2014 Hwang, Yujong 2015 Abelein, Ulrike, & Paech, Barbara 94 Research on information systems failures and successes: Status update and future directions 95 The impact of IT outsourcing on information systems success 96 97 User experience and personal innovativeness: An empirical study on the Enterprise Resource Planning systems Understanding the Influence of User Participation and Involvement on System Success – a Systematic Mapping Study Information Systems Frontiers Empirical Software Engineering Việc thuê ngoài các dịch vụ công nghệ thông tin tác động tiêu cưc đến cảm nhận vê tính hữu ích và chất lượng dịch vụ, đó, chất lượng dịch vụ tác động tích cưc đến sư hài lòng của người dù ng.trên ly thuyết khuếch tác đổi mới, Dưa nghiên cứu cho thấy kinh nghiệm của người dùng, cảm hứng đổi mới tác động tích cưc đến việc ứng dụng hệ thớng ERP Khía cạnh quy trình phát triển hệ thống – bao gồm sư thàm gia của người dùng và khía cạnh người – bao gồm nhận thức tham dư vào quá trình phát triển tác 212 STT Tên nghiên cứu Tạp chí Năm Tác giả Tóm tắt kết quả nghiên cứu động tích cưc đến sư thành công của hệ thống thông tin 98 Antecedents of user satisfaction with ERP systems: mediation analyses Kybernetes 99 A systematic review on the relationship between user involvement and system success Information and Software Technology 100 Information systems and performance: the role of technology, the task and the individual Behaviour & Information Technology 101 Assessing ERP PostImplementation Success at the Individual Level: Revisiting the Role of Service Quality 2015 Al-Jabri, Ibrahim M 2015 Bano, Muneera, & Zowghi, Didar 2015 Bravo, Edgardo R, Santana, Martin, & Rodon, Joan Information and Management 2015 Hsu, PeiFang, Yen, HsiuJu Rebecca, & Chung, JungChing 102 Organizational Competencies and Dynamic Accounting Information System Capability: Impact on AIS Processes and Firm Performance Journal of Information Systems 2015 Prasad, Acklesh, & Green, Peter 103 The Impact of Top Management Support, Training, and Perceived Usefulness on Technology Acceptance Mediterranean Journal of Social Sciences 2015 104 Enterprise resource planning adoption and satisfaction determinants Computers in Human Behavior 2016 105 The construct of information systems use benefits: Theoretical explication of its underlying dimensions and the development of a measurement scale International Journal of Information Management 2017 Al-Mamary, Yaser Hasan, & Shamsuddin, Alina Costa, Carlos J., Ferreira, Edgar, Bento, Fernando, & Aparicio, Manuela Sun, Jonghak, & Teng, James T C Sư hài lòng của người dùng hệ thống ERP chịu ảnh hưởng của sư huấn luyện và truyên thông dư án ERP Mối quan hệ này chịu tác động truyền dẫn trung gian của nhận thức vê tính dễ sư dụng và cảm nhận lợi ích của người dùng vê ERP Các nghiên cứu được phân tích cho thấy sư tham gia của người dùng tác động đến hệ thống thành công, nhiên mối quan hệ này chịu ảnh hưởng của nhiêu yếu tố khác nên không phải là nhân tố quan trọng, đồng thời, các mối quan hệ và các tác động này cần được nghiên cứu Hiểuthêm biết vê tác vụ, tri thức vê hệ thống tác động đến thành quả cá nhân thông qua vai trò trung gian của tác vụ, và nhận thức, hành vi của người sư dụng hệ thống Trên góc độ đơn vị phân tích cá nhân, sư thành công sau chuyển đổi của hệ thống ERP chịu ảnh hưởng bởi chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống và chất lượng dịch vụ Trong đó, sư thành công được thể hiện thông qua lợi ích cá nhân, việc sư dụng hệ thống, sư hài lòng của người dùng đóng vai trò trung gian truyền dẫn Hệ thống thông tin kế toán động ảnh hưởng đến hiệu suất quy trình kế toán và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp Một hệ thống thông tin kế toán động là hệ thống thơng tin kế toán linh hoạt, tích hợp quy trình kinh doanh thông minh và khả công nghệ thông tin của nhân sư Chấp nhận sư dụng hệ thống thông tin chịu tác động tích cưc từ sư hô trợ của nhà quản lý, việc huấn luyện người dùng và nhận thức của cá nhân vê tính hữu ích của hệ thống thông tin Chất lượng hệ thống, nhận thức và hành vi của người sư dụng tác động tích cưc đến sư hài lòng của người sư dụng Sư hô trợ của nhà quản ly đóng vai trò quan trọng nha65nt hức và hành vi sư dụng hệ thống ERP Lợi ích cá nhân đóng vai trò trung gian toàn phần tác động của nhận thức tính hữu ích đến sư hài lòng của người sư dụng Đồng thời, sư thành công của hệ thống thông tin không chỉ gắn liên với hệ thống thông tin đơn le và lợi ích cá nhân được đo lường bao gồm nhiều thành phần cấu trúc 213 Phụ lục Kết quả boostrap kiểm định mức y nghĩa thống kê chỉ số HTMT Confidence Intervals Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDE V|) P Values AIS_SQ_SR -> AIS_IQ 0,733 0,733 0,037 19,883 0,000 0,000 0,653 0,800 AIS_SQ_TR -> AIS_IQ AIS_SQ_TR -> AIS_SQ_SR AIS_UB -> AIS_IQ 0,855 0,856 0,031 27,391 0,000 0,001 0,788 0,912 0,731 0,732 0,050 14,692 0,000 0,001 0,626 0,818 0,713 0,714 0,038 18,977 0,000 0,001 0,635 0,781 AIS_UB -> AIS_SQ_SR 0,562 0,561 0,052 10,843 0,000 -0,001 0,453 0,657 AIS_UB -> AIS_SQ_TR 0,721 0,722 0,042 17,144 0,000 0,001 0,630 0,793 AIS_USED -> AIS_IQ 0,758 0,758 0,033 23,017 0,000 0,000 0,684 0,815 AIS_USED -> AIS_SQ_SR 0,578 0,581 0,050 11,599 0,000 0,003 0,476 0,672 AIS_USED -> AIS_SQ_TR 0,727 0,728 0,043 16,907 0,000 0,001 0,638 0,802 AIS_USED -> AIS_UB 0,782 0,782 0,035 22,138 0,000 0,001 0,704 0,842 ES -> AIS_IQ 0,596 0,597 0,040 14,835 0,000 0,001 0,514 0,672 ES -> AIS_SQ_SR 0,477 0,479 0,060 7,902 0,000 0,002 0,353 0,584 ES -> AIS_SQ_TR 0,587 0,588 0,047 12,586 0,000 0,001 0,485 0,672 ES -> AIS_UB 0,631 0,630 0,038 16,540 0,000 -0,001 0,551 0,701 ES -> AIS_USED 0,627 0,628 0,038 16,601 0,000 0,001 0,543 0,690 PEU -> AIS_IQ 0,697 0,698 0,036 19,289 0,000 0,001 0,618 0,761 PEU -> AIS_SQ_SR 0,828 0,828 0,044 18,802 0,000 0,001 0,722 0,900 PEU -> AIS_SQ_TR 0,571 0,572 0,057 9,984 0,000 0,000 0,453 0,674 PEU -> AIS_UB 0,617 0,616 0,046 13,327 0,000 0,000 0,515 0,700 PEU -> AIS_USED 0,592 0,592 0,049 12,164 0,000 0,000 0,487 0,677 PEU -> ES 0,585 0,585 0,049 11,856 0,000 0,000 0,479 0,672 PU -> AIS_IQ 0,725 0,726 0,030 23,896 0,000 0,000 0,662 0,779 PU -> AIS_SQ_SR 0,541 0,541 0,056 9,708 0,000 0,000 0,418 0,640 PU -> AIS_SQ_TR 0,742 0,741 0,036 20,619 0,000 -0,001 0,670 0,806 PU -> AIS_UB 0,813 0,813 0,026 31,313 0,000 0,000 0,755 0,858 PU -> AIS_USED 0,801 0,800 0,029 27,653 0,000 -0,001 0,742 0,854 PU -> ES 0,594 0,594 0,045 13,335 0,000 0,000 0,497 0,674 PU -> PEU 0,559 0,559 0,052 10,802 0,000 -0,001 0,438 0,647 TMS -> AIS_IQ 0,632 0,634 0,041 15,418 0,000 0,002 0,548 0,709 TMS -> AIS_SQ_SR 0,455 0,456 0,055 8,348 0,000 0,001 0,343 0,558 TMS -> AIS_SQ_TR 0,640 0,640 0,041 15,785 0,000 0,001 0,556 0,715 TMS -> AIS_UB 0,646 0,646 0,046 14,113 0,000 0,000 0,556 0,735 Bias 2.5% 97.5% 214 Confidence Intervals Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics(| O/STDEV |) P Values TMS -> AIS_USED 0,653 0,654 0,043 15,049 0,000 0,001 0,562 0,735 TMS -> ES 0,701 0,702 0,036 19,429 0,000 0,000 0,622 0,765 TMS -> PEU 0,465 0,465 0,055 8,470 0,000 0,000 0,348 0,562 TMS -> PU 0,638 0,638 0,039 16,163 0,000 0,000 0,557 0,711 UEX -> AIS_IQ 0,437 0,439 0,060 7,255 0,000 0,002 0,308 0,545 UEX -> AIS_SQ_SR 0,384 0,387 0,066 5,844 0,000 0,003 0,245 0,509 UEX -> AIS_SQ_TR 0,371 0,372 0,063 5,923 0,000 0,001 0,236 0,484 UEX -> AIS_UB 0,417 0,419 0,058 7,223 0,000 0,001 0,299 0,522 UEX -> AIS_USED 0,483 0,484 0,062 7,766 0,000 0,001 0,361 0,597 UEX -> ES 0,416 0,418 0,061 6,789 0,000 0,002 0,292 0,534 UEX -> PEU 0,439 0,441 0,061 7,150 0,000 0,003 0,311 0,554 UEX -> PU 0,339 0,341 0,060 5,683 0,000 0,002 0,219 0,455 UEX -> TMS 0,427 0,429 0,055 7,755 0,000 0,002 0,315 0,527 UIVO -> AIS_IQ 0,399 0,399 0,047 8,528 0,000 0,001 0,302 0,487 UIVO -> AIS_SQ_SR 0,382 0,383 0,053 7,173 0,000 0,001 0,278 0,482 UIVO -> AIS_SQ_TR 0,362 0,362 0,049 7,393 0,000 0,000 0,268 0,454 UIVO -> AIS_UB 0,306 0,304 0,046 6,663 0,000 -0,002 0,215 0,395 UIVO -> AIS_USED 0,229 0,230 0,049 4,721 0,000 0,000 0,138 0,324 UIVO -> ES 0,351 0,350 0,048 7,286 0,000 0,000 0,252 0,439 UIVO -> PEU 0,432 0,432 0,046 9,291 0,000 0,000 0,337 0,520 UIVO -> PU 0,331 0,331 0,048 6,962 0,000 0,000 0,237 0,421 UIVO -> TMS 0,294 0,294 0,049 6,026 0,000 0,000 0,196 0,384 UIVO -> UEX 0,424 0,426 0,049 8,700 0,000 0,002 0,327 0,515 UK -> AIS_IQ 0,621 0,621 0,043 14,567 0,000 -0,001 0,535 0,700 UK -> AIS_SQ_SR 0,615 0,614 0,047 12,965 0,000 -0,001 0,518 0,699 UK -> AIS_SQ_TR 0,520 0,519 0,053 9,804 0,000 -0,001 0,413 0,618 UK -> AIS_UB 0,532 0,532 0,049 10,762 0,000 0,000 0,425 0,621 UK -> AIS_USED 0,515 0,517 0,050 10,306 0,000 0,002 0,406 0,608 UK -> ES 0,568 0,570 0,052 11,028 0,000 0,002 0,451 0,659 UK -> PEU 0,755 0,755 0,035 21,540 0,000 0,000 0,681 0,817 UK -> PU 0,444 0,445 0,052 8,469 0,000 0,001 0,335 0,539 UK -> TMS 0,538 0,538 0,044 12,252 0,000 0,000 0,445 0,618 UK -> UEX 0,607 0,609 0,052 11,762 0,000 0,001 0,496 0,701 UK -> UIVO 0,479 0,479 0,048 10,069 0,000 -0,001 0,387 0,570 Bias 2.5% 97.5% 215 Phụ lục Kiểm định lệch phương pháp với kỹ thuật Common Latent Factor C F ông AIS_SQ5 < - AIS_SQ_TR 0,673 0,785 AIS_SQ6 < - AIS_SQ_TR 0,59 0,779 AIS_SQ7 < - AIS_SQ_TR 0,546 0,615 AIS_SQ8 < - AIS_SQ_TR 0,651 0,778 AIS_SQ9 < - AIS_SQ_TR 0,529 0,629 AIS_SQ1 < - AIS_SQ_SR 0,79 0,75 AIS_SQ2 < - AIS_SQ_SR 0,734 0,703 AIS_SQ3 < - AIS_SQ_SR 0,759 0,786 AIS_SQ4 < - AIS_SQ_SR 0,409 0,426 PU1 < - PU 0,809 0,863 PU2 < - PU 0,802 0,901 PU3 < - PU 0,794 0,904 PU4 < - PU 0,744 0,874 AIS_UINVO1 < - AIS_UINVO 0,816 0,83 AIS_UINVO2 < - AIS_UINVO 0,937 0,938 AIS_UINVO3 < - AIS_UINVO 0,887 0,891 AIS_UINVO4 < - AIS_UINVO 0,867 0,883 TMS1 < - TMS 0,825 0,826 TMS2 < - TMS 0,885 0,922 TMS3 < - TMS 0,885 0,918 TMS4 < - TMS 0,742 0,791 AIS_ES1 < - AIS_ES 0,756 0,75 AIS_ES2 < - AIS_ES 0,757 0,758 ên lệ 0,112 0,189 0,069 0,127 0,1 -0,04 -0,031 0,027 0,017 0,054 0,099 0,11 0,13 0,014 0,001 0,004 0,016 0,001 0,037 0,033 0,049 -0,006 0,001 216 AIS_ES3 < - AIS_ES 0,893 0,903 AIS_ES4 < - AIS_ES 0,884 0,902 AIS_UK1 < - AIS_UK 0,923 0,919 AIS_UK2 < - AIS_UK 0,889 0,89 AIS_UK3 < - AIS_UK 0,847 0,849 AIS_USED1 < - AIS_USED 0,664 0,586 AIS_USED2 < - AIS_USED 0,798 0,842 AIS_USED3 < - AIS_USED 0,835 0,872 AIS_USED4 < - AIS_USED 0,725 0,799 AIS_USED5_REV < - AIS_USED 0,57 0,671 AIS_UB1 < - AIS_UB 0,763 0,765 AIS_UB2 < - AIS_UB 0,784 0,792 AIS_UB3 < - AIS_UB 0,857 0,901 AIS_UB4 < - AIS_UB 0,805 0,88 AIS_IQ1 < - AIS_IQ 0,622 0,715 AIS_IQ2 < - AIS_IQ 0,606 0,73 AIS_IQ3 < - AIS_IQ 0,644 0,789 AIS_IQ4 < - AIS_IQ 0,797 0,728 AIS_IQ5 < - AIS_IQ 0,684 0,706 AIS_IQ6 < - AIS_IQ 0,69 0,771 AIS_UEX1 < - AIS_UEX 0,82 0,818 AIS_UEX2 < - AIS_UEX 0,899 0,904 PEU1 < - PEU 0,837 0,82 PEU2 < - PEU 0,845 0,848 PEU3 < - PEU 0,875 0,88 PEU4 < - PEU 0,882 0,884 0,01 0,018 -0,004 0,001 0,002 -0,078 0,044 0,037 0,074 0,101 0,002 0,008 0,044 0,075 0,093 0,124 0,145 -0,069 0,022 0,081 -0,002 0,005 -0,017 0,003 0,005 0,002 217 218 219 Phụ lục Kiểm định lệch phương pháp với kỹ thuật biến đánh dấu Construct AIS_SQ_SR AIS_SQ_TR AIS_IQ AIS_UB AIS_USED TMS PU PEU AIS_UK AIS_UEX AIS_UINVO AIS_ES Gender AIS_SQ_SR 1,000 0,574 0,600 0,474 0,485 0,391 0,466 0,697 0,513 0,314 0,312 0,408 0,083 0,007 0,68% AIS_SQ_TR AIS_IQ AIS_UB AIS_USED 1,000 0,735 0,639 0,629 0,565 0,659 0,505 0,453 0,313 0,318 0,525 0,060 0,004 0,36% 1,000 0,642 0,664 0,568 0,659 0,632 0,557 0,379 0,363 0,541 0,037 0,001 0,14% 1,000 0,702 0,594 0,757 0,569 0,486 0,369 0,285 0,584 0,050 0,003 0,25% 1,000 0,585 0,730 0,531 0,455 0,406 0,211 0,558 0,056 0,003 0,31% TMS PU 1,000 0,593 0,430 0,493 0,377 0,273 0,641 0,066 0,004 0,43% 1,000 0,522 0,411 0,302 0,311 0,553 0,090 0,008 0,81% PEU 1,000 0,694 0,387 0,402 0,538 0,154 0,024 2,38% AIS_UK AIS_UEX AIS_UINVO AIS_ES Gender 1,000 0,537 0,442 0,526 0,169 0,029 2,86% 1,000 0,380 0,365 0,070 0,005 0,49% 1,000 0,328 0,097 0,009 0,94% 1,000 0,061 0,004 0,37% 1,000 1,000 100% 220 Phụ lục Danh sách chuyên viên đóng góp y kiến cho bảng câu hỏi khảo sát STT HỌ TÊN Huỳnh Hữu Mạnh Lại Thanh Hùng Bùi Quang Hùng Nguyễn Hữu Bình Nguyễn Hữu Do Huỳnh Anh Thư Ngô Duy Hinh ĐƠN VI CƠNG TÁC Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Trung Ngun Trường Quốc Tế Á Châu Trường ĐH Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Trường ĐH Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Vàng Công ty TNHH Zenithal Việt Nam Công ty Cổ phần tin học Sài Gòn IT CHỨC VỤ Kế toán trưởng Kế toán trưởng Trưởng phòng KTTC GV BM HTTTKT Phó Giám đốc Kế toán trưởng Giám đốc ... HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯỚC BẢO ẤN CÁC NHÂN TÔ ANH HƯƠNG ĐẾN SƯ THÀNH CÔNG CỦA HỆ THỚNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MA SÔ: 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN... nghiên cứu được đặt của đê tài là: Nghiên cứu tác động đến thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp bao... nghiên cứu của Luận án là thành phần, môi quan và tác động đến sư thành cơng của thơng thơng tin kế tốn doanh nghiêp Viêt Nam Sư thành công của hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN tố ẢNH HƯƠNG đến sự THÀNH CÔNG CỦA hệ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM , CÁC NHÂN tố ẢNH HƯƠNG đến sự THÀNH CÔNG CỦA hệ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay