Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống NQTM của bên nhận quyền tại tp HCM

171 20 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 05:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ TRANG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ĐỊNH DUY TRÌ THAM GIA HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA BÊN NHẬN QUYỀN TẠI TP.HCM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 iii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ TRANG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ĐỊNH DUY TRÌ THAM GIA HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA BÊN NHẬN QUYỀN TẠI TP.HCM Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 62.34.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VÕ THANH THU TS TẠ THỊ MỸ LINH Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Tp.HCM” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn GS.TS Võ Thanh Thu TS Tạ Thị Mỹ Linh Tôi xin cam đoan số liệu nêu trung thực nội dung luận án chưa công bố công trình Và tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực đề tài nghiên cứu Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2018 Nghiên cứu sinh Trần Thị Trang iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1.1 Bối cảnh nghiên cứu luận án .1 1.1.1 Bối cảnh nghiên cứu mặt lý thuyết 1.1.2 Bối cảnh thực tiễn 1.1.3 Ý nghĩa nghiên cứu luận án 1.2 Mục tiêu nghiên cứu luận án 11 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 11 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 11 1.2.3 Các câu hỏi nghiên cứu 11 1.2.4 Nhiệm vụ luận án 12 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu luận án 12 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 12 1.4 Phương pháp nghiên cứu luận án 13 1.5 Kết cấu luận án 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .16 2.1 Tổng quan nhượng quyền thương mại .16 2.1.1 Khái niệm nhượng quyền thương mại 16 2.1.2 Đặc điểm nhượng quyền thương mại 20 2.1.3 Vai trò nhượng quyền thương mại 21 2.2 Các chủ thể tham gia hoạt động NQTM 22 2.2.1 Bên nhượng quyền (Franchisor) 22 2.2.2 Bên nhận quyền (Franchisee) 24 2.3 Mối quan hệ Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền 26 2.3.1 Các giai đoạn mối quan hệ NQTM 26 2.3.2 Bất cân xứng mối quan hệ Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền vấn đề đặt 28 2.3.3 Các công cụ để trì mối quan hệ Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền trì hệ thống NQTM 29 2.4 Dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 30 2.4.1 Khái niệm 30 2.4.2 Vai trò dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 31 2.5 Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 34 2.6 Mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 48 2.6.1 Cơ sở lý thuyết liên quan đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 48 2.6.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 57 2.7 Tóm tắt chương .64 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 66 3.1 Phương pháp nghiên cứu chọn mẫu 66 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 66 3.1.2 Phương pháp chọn mẫu 66 3.2 Quy trình nghiên cứu .68 3.2.1 Tổng quan lý thuyết nghiên cứu định tính 69 3.2.2 Nghiên cứu định lượng sơ 70 3.2.3 Nghiên cứu định lượng thức 70 3.2.4 Kết luận, hàm ý quản trị hàm ý sách 71 3.3 Thang đo đo lường khái niệm nghiên cứu .71 3.3.1 Thang đo hướng ngoại 72 3.3.2 Thang đo đồng thuận 72 3.3.3 Thang đo tận tâm 73 3.3.4 Thang đo ổn định cảm xúc 73 3.3.5 Thang đo tưởng tượng 74 3.3.6 Thang đo thực thi pháp luật NQTM 75 3.3.7 Thang đo tin tưởng 75 3.3.8 Thang đo hài lòng 76 3.3.9 Thang đo cam kết 77 3.3.10 Thang đo dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 78 3.4 Nghiên cứu định tính .78 3.4.1 Kỹ thuật thực nghiên cứu định tính 79 3.4.2 Đối tượng thu thập liệu cho nghiên cứu định tính 79 3.4.3 Kết nghiên cứu định tính 81 3.5 Nghiên cứu định lượng 86 3.5.1 Nghiên cứu định lượng sơ 86 3.5.2 Nghiên cứu định lượng thức 90 3.6 Tóm tắt chương .93 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ĐỊNH DUY TRÌ THAM GIA HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA BÊN NHẬN QUYỀN 95 4.1 Kết nghiên cứu thức .95 4.1.1 Thống kê mẫu nghiên cứu thức 95 4.1.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 96 4.1.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Fator Analysis) 98 4.1.4 Phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis - CFA) 101 4.1.5 Kiểm định mô hình nghiên cứu (SEM) 108 4.2 Thảo luận kết nghiên cứu 115 4.2.1 Về khái niệm đặc điểm cá nhân 115 4.2.2 Về khái niệm thực thi pháp luật NQTM 116 4.2.3 Về khái niệm CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền 117 4.2.4 Về mối liên hệ đặc điểm cá nhân CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền 118 4.2.5 Về mối liên hệ thực thi pháp luật NQTM CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền 118 4.2.6 Về mối liên hệ đặc điểm cá nhân dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 119 4.2.7 Về mối liên hệ thực thi pháp luật NQTM dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 119 4.2.8 Về mối liên hệ CLMQH Bên nhượng quyền – Bên nhận quyền dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 120 4.2.9 Vai trò CLMQH Bên nhượng quyền – Bên nhận quyền mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM bên nhận quyền 121 4.3 Tóm tắt chương 121 CHƯƠNG KẾT LUẬN, HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 123 5.1 Kết luận 123 5.2 Hàm ý đóng góp luận án 129 5.2.1 Hàm ý mặt lý thuyết 129 5.2.2 Hàm ý quản trị Bên tham gia hệ thống NQTM 131 5.2.3 Hàm ý sách Nhà nước 140 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 145 5.4 Tóm tắt chương 146 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NCS ĐÃ CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT S T V 1A M 2B 3C 4F C FI C 6L C M 7C M 8C 9P D D 1D 1T đt 1E g 1F E 3G U FI 1H 5A IS 6O 1K 1F K 8M 1K 9O 2N 2C N 1N Đ 2Q 2R 3M S 4E 2S 5E 2S 6P T T VA Anh na G ly B ia us oP in C hâ C on C hỉ C o hấ C C hi hi C C hi hi C hí Đ ặc D ự Đ ồP E hâ C xp hâ C G hỉ H oo H ệ az ar t In T ổ te C G rn K àC en K hỉ K C or q ea N gN gN h R C oo hỉ S tSt M an St ô ru hì P St hầ ati n sti T T T W U B U F T hTr uỦ y B ản C 3V ô 1I n N g U ni fo Vi et na DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Một số khái niệm nhượng quyền thương mại 16! Bảng 2.2: Các giai đoạn mối quan hệ NQTM 26! Bảng 2.3: Tổng hợp số nghiên cứu dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 41! Bảng 2.4: Tổng hợp nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 47! Bảng 2.5: Phân loại lý thuyết động 50! Bảng 3.1: Cơ cấu chuyên gia vấn nghiên cứu định tính 80! Bảng 3.2: Các biến quan sát bổ sung từ kết nghiên cứu định tính 81! Bảng 3.3: Các thang đo (lần hai) mơ hình nghiên cứu lý thuyết 82! Bảng 3.4: Các biến quan sát bị loại sau nghiên cứu định lượng sơ 87! Bảng 4.1: Cơ cấu mẫu nghiên cứu thức 95! Bảng 4.2: Đánh giá độ tin cậy thang đo 96! Bảng 4.3: Chỉ số KMO kiểm định Bartlett (lần 4) 98! Bảng 4.4: Kết phân tích EFA (lần 4) cho khái niệm đặc điểm cá nhân, CLMQH, thực thi pháp luật NQTM 99! Bảng 4.5: Chỉ số KMO kiểm định Bartlett 100! Bảng 4.6: Kết phân tích EFA cho khái niệm dự định trì tham gia hệ thống NQTM 100! Bảng 4.7: Đánh giá độ tin cậy thang đo khái niệm DDCN 102! Bảng 4.8: Kiểm định giá trị phân biệt thang đo khái niệm DDCN 103! Bảng 4.9: Đánh giá độ tin cậy thang đo khái niệm CLMQH 104! Bảng 4.10: Kiểm định giá trị phân biệt thang đo khái niệm CLMQH 105! Bảng 4.11: Đánh giá độ tin cậy thang đo khái niệm mơ hình đo lường tới hạn 107! Bảng 4.12: Kiểm định giá trị phân biệt khái niệm mơ hình đo lường tới hạn 107! hình thức giao dịch "doanh nghiệp với doanh nghiệp", "doanh nghiệp với người tiêu dùng" "người tiêu dùng với người tiêu dùng"),… Tiếp tục phát triển doanh nghiệp phân phối lớn, có tiềm năng, kinh doanh hàng hóa chuyên ngành tổng hợp, đủ sức cạnh tranh điều kiện để hợp tác hiệu với tập đoàn phân phối nước bối cảnh hội nhập” Đây bước khởi đầu sách phát triển hình thức thương mại đại, có NQTM địa phương có hoạt động NQTM sôi động Việt Nam 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu Nghiên cứu có số đóng góp định mặt lý luận thực tiễn liên quan đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Tuy nhiên, nghiên cứu số hạn chế sau: Thứ nhất, mơ hình nghiên cứu Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền kiểm định với ba nhân tố tác động: (i) Đặc điểm cá nhân, (ii) Thực thi pháp luật NQTM, (iii) CLMQH Bên nhượng quyền – Bên nhận quyền Trong đó, thực thi pháp luật NQTM lần xem xét tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Tp.HCM Bên cạnh đó, CLMQH Bên nhượng quyền – Bên nhận quyền giữ vai trò trung gian mối quan hệ khái niệm nghiên cứu Vì vậy, để khẳng định thêm, vấn đề cần nghiên cứu thêm tương lai Thứ hai, phân tích phần Phạm vi nghiên cứu (mục 1.3.2), nay, hầu hết thương hiệu NQTM nước thương hiệu NQTM nước ngồi đăng ký hoạt động Bộ Cơng thương có mặt Tp.HCM (hơn 90%) Do vậy, mơ hình nghiên cứu kiểm định thị trường đại diện cho hoạt động NQTM Việt Nam Tp.HCM Tuy nhiên, tương lai điều thay đổi, tỉnh thành có đặc điểm kinh tế, văn hóa, thu nhập bình qn đầu người, khác nhau, vậy, cần có kiểm định thêm tỉnh thành khác tương lai Thứ ba, nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phát triển mầm kết hợp ngẫu nhiên đơn giản, cỡ mẫu khơng lớn nên hạn chế tính tổng quát vấn đề nghiên cứu Thứ 4, mơ hình nghiên cứu luận án xem xét ba nhân tố: (i) Đặc điểm cá nhân, (ii) Thực thi pháp luật NQTM, (iii) CLMQH Bên nhượng quyền – Bên nhận quyền tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Do đó, hướng nghiên cứu luận án nghiên cứu thêm số nhân tố khác, chẳng hạn như: Hình ảnh thương hiệu, giao tiếp, lợi cạnh tranh Bên nhượng quyền, hiệu kinh doanh, để làm rõ khẳng định thêm nghiên cứu Erlinda đtg (2016), Huang đtg (2009), Chiou đtg (2004) 5.4 Tóm tắt chương Chương trình bày số kết luận rút từ nghiên cứu mơ hình Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Kết hợp với phân tích thực trạng NQTM Việt Nam dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền, luận án đưa hàm ý quản trị doanh nghiệp hàm ý sách Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động NQTM Việt Nam nói chung Tp.HCM nói riêng Chương nêu lên hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NCS ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN A Các cơng trình liên quan đến luận án Trần Thị Trang, 2016 Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại: Trường hợp Việt Nam Tạp chí Khoa học Công nghệ Số 8(105), trang 108-112 Tran Thi Trang, 2016 The effect of commitment and franchising law enforcement on franchisee's intentions to remain in the franchise system Proceedings of the 5th International conference on emerging challenges: partnership enhancement ISBN: 978-604-93-8961-0, page 111-116 Võ Thanh Thu Trần Thị Trang, 2015 Tác động chất lượng mối quan hệ đặc điểm cá nhân đến định trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại Tạp chí Phát triển kinh tế Số 10, trang 92-110 B Các cơng trình liên quan khác Trần Thị Trang, 2015 Quản lý nhà nước nhượng quyền thương mại số khuyến nghị Tạp chí Tài Số 611, trang 20-22 Võ Thanh Thu, Trần Thị Trang đtg, 2015 Hoạt động nhượng quyền thương mại (franchise) địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng giải pháp thúc đẩy phát triển Đề tài NCKH cấp tỉnh (Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM) Nguyễn Đông Phong, Võ Thanh Thu Trần Thị Trang, 2015 Cẩm nang hướng dẫn kinh doanh nhượng quyền thương mại NXB Kinh tế Tp.HCM Tran Thi Trang and Vo Thanh Thu, 2015 Franchising – Problems and recommendation Proceedings of the 5th International conference on emerging challenges: Managing to Success ISBN: 978-604-938-723-4, page 473-480 Tran Thi Trang, 2014 Service quality in convenience franchising stores Proceedings of the 5th International conference on Green Technology and Sustainable Development ISBN: 978-604-732817-8, page 650-654 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt [1] Bộ Công Thương, 2017 Nhượng quyền thương mại http://www.moit.gov.vn/web/guest/nhuong-quyen-thuong-mai1 [Ngày truy cập: 20/9/2017] [2] Lê Thị Hoa, 2007 Hoạt động nhượng quyền thương mại việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ, 24/08/2007 Viện Nghiên cứu thương mại – Bộ Thương mại [3] Linh Tâm, 2016 Nhượng quyền thương mại giới gợi mở cho Việt Nam http://tapchicongthuong.vn/nhuong-quyen-thuong-mai-tren-the-gioi-vanhung-goi-mo-cho-viet-nam-20160729123122320p0c12.htm [Ngày truy cập: 10/9/2016] [4] Luật Thương mại, 2005 Mục Chương VI (từ Điều 284 đến điều 291) NQTM [5] Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại hoạt động NQTM [6] Nghị định sửa đổi, bổ sung thủ tục hành số Nghị định Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại Thông tư hướng dẫn thực Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 1/7/1998 Chính phủ chi tiết chuyển giao cơng nghệ [7] Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Hồ Chí Minh: Nhà xuất Lao động Xã hội [8] Nguyễn Đông Phong, 2009 Nhượng quyền thương mại Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân [9] Nguyễn Phi Vân, 2016 Tổng quan nhượng quyền thương hiệu Việt Nam http://www.doanhnhansaigon.vn/nhuong-quyen/tong-quan-ve-nhuong-quyenthuong-hieu-tai-viet-nam/1094387/ [Ngày truy cập: 22/4/2016] [10] Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ người tiêu dùng [11] Quyết định việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động NQTM [12] Thông tư hướng dẫn đăng ký hoạt động NQTM [13] Văn hợp Nghị định số 35/2006/NĐ-CP Nghị định số 120/2011/NĐCP [14] Võ Thanh Thu, Nguyễn Đông Phong, Trần Thị Trang, Phạm Thị Ngọc Thảo, Hoàng Thu Hằng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thái Hùng, 2015 Hoạt động nhượng quyền thương mại (franchise) địa bàn Tp Hồ Chí Minh – Thực trạng giải pháp thúc đẩy phát triển Báo cáo tổng kết đề tài cấp Sở, 07/04/2015 Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM [15] Vũ Đặng Hải Yến, 2008 Mối quan hệ hoạt động nhượng quyền thương mại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Tạp chí Luật học, số 2, trang 58-64 Danh mục tài liệu tiếng Anh [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Adeiza, A., Azizi Ismail, N., & Marissa Malek, M., 2017 An Empirical Examination of the Major Relationship Factors Affecting Franchisees’ Overall Satisfaction and Intention to Stay Iranian Journal of Management Studies, 10(1), 31-62 Ajzen, Icek, 1991 The Theory of Planned Behaviour Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50: 179-211 Ajzen, Icek, 2002 Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior Journal of applied social psychology, 32.4: 665-683 Ajzen, Icek., and Fishbein, M., 2005 The influence of attitudes on behavior, in Albarracín, D., Johnson, B.T and Zanna, M.P (Eds) The Handbook of Attitudes, Psychology Press, New York, NY, pp 173-221 Allen, Robin Lee, 1994 Franchisor-franchisee: Communication maintains the marriage Nations Restaurant News, 28:12 Altinay, Levent and Maureen Brookes, 2012 Factors influencing relationship development in franchise partnerships Journal of Services Marketing, Vol 26/4, pp 278-292 Amador-Dumois, María Alexandra, 2005 Relationship-specific motives and cultural values in the crossborder franchisor-franchisee relationship from the Puerto Rican franchisee’s perspective Diss George Washington University Anderson, James C., and David W Gerbing, 1988 Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach Psychological bulletin 103.3 (1988): 411 Antonowicz, Alicja, 2011 The dissemination of franchising all over the world: an attempt to assess the scale of the phenomenon Problems of Management in the 21st Century, 2, 8-18 Barrick, Murray R and Michael K Mount, 1991 The Big-Five Personality Dimensions and Job Performance: A meta-analysis Personnel Psychology, Vol 44, pp 1-26 [11] Beatson, Amanda, Ian Lings, and Siegfried Gudergan, 2008 Employee Behaviour and Relationship Quality: Impact on Customers Service Industries Journal, Vol 28 No 2, pp 211-223 [12] Beck, R.C., 2004 Motivation: Theories and Principles New Jersey: Pearson Education [13] Bentler, Peter M., and Douglas G Bonett, 1980 Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures Psychological bulletin, 88.3: 588 [14] Bergen, Mark, Shantanu Dutta, and Orville C Walker Jr, 1992 Agency relationships in marketing: A review of the implications and applications of agency and related theories The Journal of Marketing, 1-24 [15] Bird, Barbara., 1988 Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention Academy of management Review, 13(3), 442-453 [16] Blair, R.D and Lafontaine, F., 2005 The Economics of Franchising New York: Cambridge University Press [17] Bolton, Ruth N., and Katherine N Lemon, 1999 A dynamic model of customers' usage of services: Usage as an antecedent and consequence of satisfaction Journal of marketing research, 171-186 [18] Bradach, J L., & George, T., 1998 Franchise organizations (pp 134-136) Boston, MA: Harvard Business School Press [19] Buttle, Francis, and Bungkwon Bok, 1996 Hotel marketing strategy and the theory of reasoned action International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8.3: 5-10 [20] Cattell, Raymond B., 1957 Personality and Motivation Structure and Measurement World Book, Yonkers-on-Hudson, New York, NY [21] Cavaliere, FJ., and Swerdlow, M.R., 1988 Why Franchise? Business Forum, 13(3): 11-13 [22] Chen, Weiping, 2011 Franchisee perceived relationship value and loyalty in a franchising context: assessing the mediating role of franchisee satisfaction and the moderating role of franchisee characteristics African Journal of Business Management, 5.28: 11487 [23] Chiou, Jyh-Shen, Chia-Hung Hsieh, and Ching-Hsien Yang, 2004 The Effect of Franchisor’s Communication, Service Assistance, and Competitive Advantage on Franchisees’ Intentions to Remain in the Franchise System Journal of Small Business Management, 42(1), 19-36 [24] Coleman, James Samuel, 1994 Foundations of social theory Harvard university press [25] Combs, J.G., Michael, S.C and Castro giovanni, GJ., 2004 Franchising: A Review and Avenues to Greater Theoretical Diversity Journal of Management, 30 (6): 907-931 [26] Costa, Paul T Jr., and Robert R McCrae, 1992 NEO Personality Inventoryrevised (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Mannual Odessa, FL: Psychilogical Assessment Resource [27] Crosby, L A., Evans, K R., & Cowles, D., 1990 Relationship quality in services selling: an interpersonal influence perspective The journal of marketing, 68-81 [28] Curran, J and Stanworth, J., 1983 Franchising in the Modem Economy: Towards a Theoretical Understanding International Small Business Journal, 2(2): 8-26 [29] Daft, RL., 2012 New Era of Management Tenth edition Singapore: Cengage Learning [30] Dant, Rajiv P., & Nasr, N I., 1998 Control techniques and upward flow of information in franchising in distant markets: Conceptualization and preliminary evidence Journal of Business Venturing, 13(1), 3-28 [31] Dant, Rajiv P., Marko Grünhagen, and Josef Windsperger, 2011 Franchising research frontiers for the twenty-first century Journal of Retailing, 87.3: 253268 [32] Dant, Rajiv P., Patrick J Kaufmann, and Audhesh K Paswan, 1991 Exploring the rationale of dual distribution in franchised channels Franchising: Embracing the Future [33] Dant, Rajiv P., Scott K Weaven and Brent L Baker, 2013 Influence of Personality Traits on Perceived Relationship Quality within a FranchiseeFranchisor Context European Journal of Marketing, 47(1/2), 279-302 [34] Davies, Mark A.P., Walfried Lassar, Chris Manolis, Melvin Prince, Robert D Winsor, 2011 A model of trust and compliance in franchise relationships Journal of business venturing, Vol 26, pp 321-340 [35] Dorsch, Michael J., Scott R Swanson, and Scott W Kelley, 1998 The role of relationship quality in the stratification of vendors as perceived by customers Journal of the Academy of marketing Science, 26.2: 128-142 [36] Dwyer, F Robert, Paul H Schurr, and Sejo Oh, 1987 Developing buyer-seller relationships The Journal of marketing, 11-27 [37] Eagly, A.H and Chaiken, S., 1993 The Psychology of Attitudes Orlando: Harcourt Brace Jovanovich [38] Erlinda, Yuyus Suryana, Faisal Afiff, and Arief Helmi, 2016 The Influence Of Franchisor’s Brand Image On Franchisee Trust And Its Impact On Franchisee [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] Intention To Remain In Franchise System International journal of scientific & technology research, 5(2) Ernández Monroy, Margarita, and Lucia Melian Alzola, 2005 An Analysis of Quality Management in Franchise Systerms European Journal of Marketing, Vol 39 No 5/6, pp 585-605 Felstead, A., 1991 The Social Organization of the Franchise: A Case of 'Controlled Self· Employment' Work Employment Society, 5(1): 37·57 Fishbein, M and Ajzen, I., 1975 Belief, Attitudes, and Behavior: An Introduction to Theory and Research Addison-Wesley, Reading, MA Forward, J., & Fulop, C., 1993 Elements of a franchise: the experiences of established firms Service Industries Journal, 13(4), 159-161 Frazer, Lorelle, 2003 Franchising In McColl-Kennedy, J.R (E.d) Services Marketing: A Managerial Approach John Wiley & Sons, Brisbane, Milton, pp 419-441 Frazer, Lorelle, Scott Weaven, and Owen Wright, 2008 Asia-Pacific Center for Franchising Excellence Griffith University, Brisbane Frazer, Lorelle, Scott Weaven, Jeff Giddings, and Debra Grace, 2012 What went wrong? Franchisors and franchisees disclose the causes of conflict in franchising Qualitative Market Research: An International Journal, 15.1: 87-103 Gakobo, Thomas Waweru, Mlenga G Jere , 2016 An application of the theory of planned behaviour to predict intention to consume African indigenous foods in Kenya British Food Journal, Vol 118 Iss: 5, pp.1268 – 1280 Gauzente, Claire, 2003 Measuring franchisees' satisfaction: theoretical considerations and empirical testing International Journal of Retail & Distribution Management 31.10: 508-517 Goldberg, Lewis R., 1990 An Alternative ‘Discription of Persionality’: The BigFive Factor Structure Journal of Personality and Social Psychology, Vol 59 No 6, pp 1216-2129 Grewal, D., Iyer, G R., Javalgi, R R G., & Radulovich, L., 2011 Franchise partnership and international expansion: a conceptual framework and research propositions Entrepreneurship Theory and Practice, 35(3), 533-557 Hair, Joseph F., 2010 Multivariate data analysis Pearson College Division Hanafiah, Mohd Hizam, and Jun Li, 2009 Goals Attainment and Franchisees ‘Intention to Remain in the Franchise Systems: a Study in Malaysia Proceedings of the 4th European Conference on Entrepreneurship and Innovation: ECIE Academic Conferences Limited [52] Harif, Mohd Amy Azhar Mohd, Chee Hee Hoe, and Othman Bin Chin, 2013 Exogenous Factors Dictate the Quality of Relationship Between Franchisee and Franchisor: A Malaysian Franchising Experience Economics and Management of Networks Conference, November [53] Hellriegel, D., Jackson, S.E and Slocum, J W., 2004 Management Ohio: South Western [54] Hennig, Thurau Thorsten, and Alexander Klee, 1997 The impact of customer satisfaction and relationship quality on customer retention: A critical reassessment and model development Psychology & marketing, 14.8: 737-764 [55] Herron, L and Robinson, R.B., 1993 A Structural Model Of The Effects of Entrepreneurial Characteristics on Venture Performance Journal of Business Venturing, 8(3): 281-294 [56] Hing, Nerilee, 1995 Franchisee satisfaction: contributors and consequences Journal of Small Business Management, 33.2: 12 [57] Hing, Nerilee, 1999 Maximizing Franchisee Satisfaction in the Restaurant Sector Journal of Consumer Marketing, 16(5): 24-31 [58] Hofstee, Willem KB, Kiers, H.A.L., De Raad, B., Goldberg, L.R and Ostendorf, F., 1997 A Comparison of Big-Five Structure of Personality Traits in Dutch, English and German European Journal of Personality, Vol 11 No.1, pp 15-31 [59] Hooker, Karen, Leslie D Frazier and Deborah J Monahan 1994 Peronality and coping among caregivers of spouses with dementia The Gerontologist, Vol 34, pp 386-92 [60] Horng, Jeou-Shyan, Ching-Shu Su, and Siu-Ian Amy So, 2013 Segmenting food festival visitors: Applying the theory of planned behavior and lifestyle Journal of Convention & Event Tourism Vol 14 No [61] Hough, Leaetta M., Newell K Eaton, Marvin D Dunnette, John D Kamp and Rodney A McCloy 1990 Criterion-related validities of personality constructs and the effect of response distortion on those validities Journal of applied psychology, 75.5, 581-595 [62] Hoy, Frank, 1994 The dark side of franchising: or appreciating flaws in an imperfect world International Small Business Journal, 12.2: 26-38 [63] Hsu, Cathy HC, and Songshan Sam Huang, 2012 An extension of the theory of planned behavior model for tourists Journal of Hospitality & Tourism Research 36.3: 390-417 [64] Huang, Yu-an and Ian Phau, 2009 Mapping the Profiles of Franchisees: Getting to Know the Black Sheep, Rough Diamonds, Whingers and Best Buddies Direct Marketing: An International Journal, 2(4): 221-238 [65] Hunt, S.D and Nevin, J.R., 1974 Power in a channel of distribution: Sources and consequences Journal of Marketing Research 11(May):186-93 [66] IFA Education and Research Foundation, 2016 The Economic Impact of Franchised Businesses: Volume IV [67] Jarvelin, A., and Uolevi Lehtinen, 1996 Relationship quality in business-tobusiness service context Quis, Vol [68] Jena, Satyajit, K.K Guin and S.B Dash, 2011 Effect of Relationship Building and Constraint-Based Factors on Business Buyer’s Relationship Continuity Intention: A study on the Indian steel industry Journal of Indian Business Research, 3(1), 22-42 [69] Jensen, Michael C., and William H Meckling, 1976 Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure Journal of financial economics, 3.4: 305-360 [70] Judd, Richard J., and Robert T Justis, 2008 Franchising: An Entrepreneur's Guide Thomson [71] Judge, Timothy A., Chad A Higgins, Carl J Thoresen, and Murray R Barrick, 1999 The Big-Five Personality Traits, General Mental Ability, and Career Success across the Life Span Personnel Psychology, Vol.52 No.3, pp 621-53 [72] Justis, Robert T., and Peng S Chan, 1991 Training for franchise management Journal of Small Business Management, 29.3: 87 [73] Justis, Robert T., and Richard J Judd, 2002 Franchising Second edition Ohio: South-Western Publishing [74] Kaufmann, P J., & Stanworth, J., 1995 The decision to purchase a franchise: A study of prospective franchisees Journal of Small Business Management, 33(4), 22 [75] Kaufmann, Patrick J., and Louis W Stern, 1988 Relational exchange norms, perceptions of unfairness, and retained hostility in commercial litigation Journal of conflict resolution, 32.3: 534-552 [76] Khan, M.A., 1999 Restaurant Franchising Second edition New York: John Wiley and Sons [77] Kreitner, R., 2006 Management Tenth edition Boston: Houghton Mifflin Company [78] Laverdière, Oliver, Alexandre J.S Morin and France St-Hilaire, 2013 Factor Structure and Measurement Invariance of short Measure of the Big Five personality traits Personality and Individual Differences, Vol 55, pp 739-743 [79] Lee, Kuan-Yin, Ying-Chiech Hsu, and Hui-Ling Huang, 2008 The impact of communication on satisfaction and loyalty in the franchise system: subjective viewpoints of franchisees European Retail Research Gabler Verlag, 117-136 [80] Lee, S M., Olson, D O., & Trimi, S., 2012 Co-innovation: Convergenomics, collaboratioand co-creation for organizational values Management Decision, 50(5), 817–831 [81] Lee, Soo Bum, 1999 An investigation of factors affecting the quality of the relationship between franchisee and franchisor and its impact on franchisee's performance, satisfaction, and commitment: a study of the restaurant franchise system [82] Lewis, C.M and Lambert, D.M., 1991 A model of channel member performance, dependence, and satisfaction Journal of Retailing 67(2):205-225 [83] Liang, Chiung-Ju, and Wen-Hung Wang, 2005 Integrative research into the financial services industry in Taiwan: Relationship bonding tactics, relationship quality and behavioural loyalty Journal of financial services marketing, 10.1: 6583 [84] Liljander, Veronica, and Tore Strandvik, 1995 The nature of customer relationships in services Advances in services marketing and management, 4.141: 67 [85] Lin, Chieh-Peng, and Cherng G Ding, 2005 Opening the black box: assessing the mediating mechanism of relationship quality and the moderating effects of prior experience in ISP service International Journal of Service Industry Management, 16.1: 55-80 [86] Lusch, R.F., 1977 Franchisee satisfaction: Causes and consequences International Journal of Physical Distribution 7(February):128-140 [87] McDonnell, John, Amanda Beatson, and Chih-Hsuan Huang, 2011 Investigating relationships between relationship quality, customer loyalty and cooperation: An empirical study of convenience stores' franchise chain systems Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23.3: 367-385 [88] Morgan, Robert M., and Shelby D Hunt, 1994 The commitment-trust theory of relationship marketing The journal of marketing, 20-38 [89] Morrison, Kimberley A., 1997 How Franchise Job Satisfaction and Personality Affects Performance, Organizational, Commitment, Franchisor Relations, and Intention to Remain Journal of Small Business Management, 35(3), 39-67 [90] Mount, Michael K., Murray R Barrick, and Greg L Stewart, 1998 Personality predictors of performance in jobs involving interaction with others Human Performance, 11.1, 145-166 [91] Nathan, G., 2004 The Franchise e-factor Franchise Relationships Institute [92] Naylor, John., 2003 Management Essex: Pearson Education Limited [93] Nunnally, Jum C., and I H Bernstein, 1994 The assessment of reliability Psychometric theory 3.1: 248-292 [94] O’Brien, Tess Byrd and Anita Delongis, 1996 The interactional context of problem, emotion, and relationship focused coping: the role of the big five personality factors Journal of personality, 64.4, 775-813 [95] Odekerken-Schröder, Gaby, Kristof De Wulf, and Patrick Schumacher, 2003 Strengthening Outcomes of Retailer-Consumer Relationships: The Dual Impact of Relationship Marketing Tactics and Consumer Personality Journal of Business Research, Vol 56 No 3, pp 177-190 [96] Ono, Akinori, and Tomokazu Kubo, 2009 Manufacturers' intention to extend the relationships with distributors Journal of Business & Industrial Marketing 24.5/6: 439-448 [97] Peeters, Miranda AG., Rutte, C.G., Van Tuijl, H.F.J.M and Reymen, I.M.M.J., 2006 The Big-Five Personality Traits and Individual Satisfaction with The Team Small Group Research, Vol 37 No.2, pp 187-211 [98] Peterson, Alden, and Rajiv P Dant, 1990 Perceived advantages of the franchise option from the franchisee perspective: Empirical insights from a service franchise Journal of Small Business Management, 28.3: 46-61 [99] Petri, H.L and Govern, J.M., 2004 Motivation: Theory, Research and Applications Fifth edition California: Wadsworthlfhomson Learning [100] Ping, Robert A, 1990 Responses to dissatisfaction in buyer seller relationships: Exit, voice, aggression, loyalty, and neglect Doctoral dissertationUniversity of Cinncinati, Ohio [101] Pizanti, I., & Lerner, M., 2003 Examining control and autonomy in the franchisor-franchisee relationship International Small Business Journal, 21(2), 131-159 [102] Porter, L.W., Bigley, G.A and Steers, R.M., 2003 Motivation And Work Behaviour Seventh edition New York: Mc-Graw Hill [103] PR Newswire, 1998 Lack of Franchise Law Reform Disappoints Small Business NY Apr 23 [104] Qureshi, M.N., Dinesh Kumar and Pradeep Kumar, 2008 A Integrated Model to Identify and Classify the Key Criteria and Their Role in the Assessment of 3PL Services Providers Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol 20 No 2, pp 227-249 [105] Ravald, Annika, and Christian Grönroos, 1996 The value concept and relationship marketing European journal of marketing, 30.2: 19-30 [106] Renko, M., Kroeck, K.G and Bullough, A., 2011 Expectancy Theory and Nascent Entrepreneurship Small Business Economics, 23: 1-18 [107] Roberts, Keith, Sajeev Varki and Rob Brodie, 2003 Measuring the quality of relationships in consumer services: an empirical study European Jounal of marketing, 37 (1/2), 169-196 [108] Rubin, Paul H, 1978 The Theory of the Firm and the Structure of the Franchise Contract The Journal of law and economics, 21.1: 223-233 [109] Salgado, Jesús F., 2003 Predicting Job Performance Using FFM and non-FFM Personality Measures Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol 76 No 3, pp 323-346 [110] Schumacker, R E., and R G Lomax, 1996 A guide to structural equations modeling Hillsdale, NJ: Erl-baum [111] Shane, S A., 1996 Hybrid organizational arrangements and their implications for firm growth and survival: A study of new franchisors Academy of management journal, 39(1), 216-234 [112] Shane, S., 1998 Explaining the distribution of franchised and company-owned outlets in franchise systems Journal of Management, 24(6), 717-739 [113] Shane, S.A., Shankar, V and Aravindakshan, A., 2006 The Effects Of New Franchisor Partnering Strategies on Franchise System Size Management Science, 52(5): 773-787 [114] Shen, Suyan, 2014 Intention to revisit traditional folk events: a case study of Qinhuai Lantern Festival, China International Journal of Tourism Research, 16.5: 513-520 [115] Siegel, D S., & Renko, M., 2012 The role of market and technological knowledge in recognizing entrepreneurial opportunities Management Decision, 50(5), 797–816 [116] Smith, Brock, 1998 Buyer-seller relationships: bonds, relationship management, and sex-type Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 15.1: 76-92 [117] Steenkamp, Jan-Benedict EM, and Hans CM Van Trijp, 1991 The use of LISREL in validating marketing constructs International Journal of Research in marketing, 8.4 (1991): 283-299 [118] Stephenson, P Ronald, and Robert G House, 1971 A perspective on franchising: The design of an effective relationship Business Horizons, 14.4: 3542 [119] Stern, R.L and Abelson, R., 1991 Franchise hell Forbes (Sept 2):152-153 [120] Thoms, Peg, Keirsten S Moore, and Kimberly S Scott, 1996 The relationship between self-efficacy for participating in self-managed work groups and the big five personality dimensions Journal of Organizational Behavior, 17.4: 349-362 [121] Tsang and Linda, 2002 Cross Border Franchises Face a Complex Series of Legal Regulations Financial Times, Vol [122] Ulaga, Wolfgang, Andreas Eggert, 2006 Relationship value and relationship quality: Broadening the nomological network of business to business relationships European Journal of Marketing, Vol 40 Iss: 3/4, pp.311 – 327 [123] Vaughn, C.L, 1979 Franchising Second edition Massachusetts: Lexington Books [124] Venetis, Karin A., and Pervez N Ghauri, 2004 Service Quality and Customer Retention: Building Long-term Relationships European Journal of Marketing, 38(11/12), 1577-1598 [125]between VictoriaJournal Bordonaba!Juste, M., and Yolanda Polo!Redondo, 2008 short and long!termMarketing, relationships: empirical analysis in Differences franchise systems of Strategic 16.4: an 327-354 [126] Vitell, Scott J., Kumar C Rallapalli, and Anusorn Singhapakdi, 1993 Marketing Norms: The Influence of Personal Moral Philosophies and Organizational Ethical Culture Journal of the Academy of Marketing Science, Vol 21 No.4, pp 331-337 [127] Walter, A., Müller, T A., Helfert, G., & Ritter, T., 2003 Functions of industrial supplier relationships and their impact on relationship quality Industrial Marketing Management, 32(2), 159-169 [128] Wang, C., Walker, E.A and Redmond, J., 2006 Ownership Motivation and Strategic Planning In Small Business Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability 11 (4) [129] Weaven, Scott, Debra Grace and Mark Manning, 2009 Franchise Personality: an Examination in the Context of Franchise Unit Density and Service Classification European Journal of Marketing, Vol 43 No.1/2, pp 90-109 [130] Wen-Hung, Wang, Chiung-Ju Liang, and Wu Yung-De, 2006 Relationship bonding tactics, relationship quality and customer behavioral loyalty-behavioral sequence in Taiwan's information services industry Journal of Services Research, 6.1: 31 [131] Whittemore, M 1994 Less a parent more a partner Nation's Business 82(3):4957 [132] Withane, Sirinimal, 1991 Franchising and franchisee behavior: an examination of opinions, personal characteristics, and motives of Canadian franchisee entrepreneurs Windsor, Ont University of Windsor, Faculty of Business Administration [133] Wong, A &Sohal, A S., 2002 An examination of the relationship between trust, commitment anh relationship quality International Journal of retail & distribution management, 30(1), 34-500 [134] Zellweger, Nicole S., 2008 Enforceability of Oral Franchise Agreements Franchise Law Journal, 28.3, pp 136-140, 180-183 [135] Zhao, Hao and Scott E Seibert, 2006 The Big-Five Personality Dimensions of Entrepreneurial Status: A Meta-Analytical Review Journal of Applied Psychology, 91(2), 259-271 [136] Zimmerman, James, 1998 Restrictions on Forum-selection Clauses in Fagreements and the Federal Arbitration Act: Is State Law Preempted? Vanderbilt Law Review, 51.3, pp 757-786 ... động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền: Tại Tp. HCM Tp. HCM nơi diễn hoạt động NQTM sôi nước Hơn 90% thương hiệu NQTM nước đăng ký Bộ Công thương hoạt động Tp. HCM (Website Bộ Cơng... chung Tp. HCM nói riêng, để tham gia hệ thống NQTM, Bên nhận quyền thường bỏ chi phí đầu tư ban đầu lớn Do đó, dù hệ thống NQTM hoạt động khơng hiệu quả, Bên nhận quyền tiếp tục trì tham gia hệ... đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Tp. HCM 1.2.2 Mục tiêu cụ thể (1) Thiết kế mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến dự định trì (2) (3) tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống NQTM của bên nhận quyền tại tp HCM , Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống NQTM của bên nhận quyền tại tp HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay