Các nhân tố tác động đến hành vi QTLN của người quản lý tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

186 21 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 05:56

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -   - NGÔ HOÀNG ĐIỆP CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TẠI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HCM – Naêm 2018 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -   - NGƠ HỒNG ĐIỆP CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TẠI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Ngành: Kế toán Mã số: 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI VĂN DƯƠNG TP HCM – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Các nhân tố tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận người quản lý công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu tài liệu sử dụng luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tất tài liệu tham khảo điều trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tác giả Ngơ Hồng Điệp MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MƠ HÌNH ĐO LƯỜNG HÀNH VI QTLN 1.1.1 Nghiên cứu mơ hình đo lường 1.1.1.1 Mơ hình Healy (1985) 1.1.1.2 Mơ hình DeAngelo (1986) 1.1.1.3 Mơ hình Jones (1991) 1.1.1.4 Các mơ hình cải tiến mơ hình Jones (1991) 10 1.1.1.5 Mơ hình Roychowdhury (2006) 13 1.1.2 1.2 Nghiên cứu kiểm định phù hợp mơ hình đo lường 14 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI QTLN 17 1.2.1 18 Cấu trúc HĐQT 1.2.1.1 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành 18 1.2.1.2 Tính độc lập Hội đồng quản trị 19 1.2.1.3 Qui mô Hội đồng quản trị 20 1.2.1.4 Số lần họp Hội đồng quản trị 21 1.2.1.5 Chun mơn tài thành viên Hội đồng quản trị 22 1.2.1.6 Thành viên nữ HĐQT 23 1.2.2 Ủy ban kiểm toán 23 1.2.2.1 Qui mô Ủy ban kiểm toán 23 1.2.2.2 Chuyên môn thành viên ủy ban kiểm toán 24 1.2.2.3 1.2.3 1.2.3.1 Số lượng họp ủy ban kiểm toán 25 Kiểm toán độc lập 25 Qui mơ cơng ty kiểm tốn 26 1.2.3.2 Thay đổi cơng ty kiểm tốn 27 1.2.3.3 27 Phí kiểm tốn 1.2.4 Cấu trúc sở hữu vốn 28 1.2.4.1 28 Sở hữu quản lý 1.2.4.2 29 Sở hữu Nhà nước 1.2.4.3 Sở hữu Nước 29 1.2.4.4 30 Sở hữu tổ chức 1.2.4.5 Sở hữu tập trung 31 1.3 KHE HỔNG NGHIÊN CỨU 32 1.3.1 32 Nhận xét công trình nghiên cứu cơng bố 1.3.2 Định hướng nghiên cứu luận án 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 35 2.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI HÀNH VI QTLN 35 2.1.1 35 Định nghĩa 2.1.2 37 Phân loại 2.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN PHỔ BIẾN 38 2.2.1 QTLN thông qua khoản dồn tích 38 2.2.2 QTLN thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh 42 2.3 CÁC LÝ THUYẾT NỀN TẢNG 43 2.3.1 43 Lý thuyết đại diện 2.3.2 Lý thuyết bên liên quan 46 2.3.3 47 Lý thuyến tín hiệu 2.3.4 Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (Resource dependency theory) 49 2.3.5 Lý thuyết kế toán thực chứng 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 3.1 3.1.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 53 Phương pháp nghiên cứu 53 3.1.2 Qui trình nghiên cứu 55 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 57 3.3 66 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.4 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU, MƠ HÌNH HỒI QUY 68 3.4.1 68 Giả thuyết nghiên cứu Mơ hình hồi quy 72 3.4.2 ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY 73 3.5 3.5.1 Đo lường biến phụ thuộc 73 3.5.2 79 Đo lường biến độc lập CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 83 MỨC ĐỘ QTLN TẠI CÁC CTNY TRÊN TTCK VIỆT NAM 83 4.1 4.1.1 QTLN thơng qua khoản dồn tích (A_EM) 83 4.1.2 QTLN thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh (R_EM) 86 4.1.3 Kết luận mức độ QTLN CTNY TTCK Việt Nam 89 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 90 4.3 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI QTLN 92 4.4 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY 95 4.4.1 Kết phân tích tương quan 95 4.4.2 Kết phân tích hồi quy 101 4.5 BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 111 4.5.1 111 Nhóm giả thuyết Hội đồng quản trị 4.5.2 Nhóm giả thuyết Ban kiểm soát 116 4.5.3 Nhóm giả thuyết kiểm tốn độc lập 118 4.5.4 Nhóm giả thuyết cấu trúc sở hữu vốn cấu vốn 120 4.5.5 Nhóm giả thuyết quy mơ hiệu kinh doanh 126 KẾT LUẬN CHƯƠNG 130 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 132 5.1 132 NHẬN XÉT 5.2 135 KIẾN NGHỊ 5.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI 144 KẾT LUẬN CHƯƠNG 146 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 vii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tác giả xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Bùi Văn Dương, người hướng dẫn khoa học tác giả, tận tình định hướng nghiên cứu hướng dẫn chi tiết giúp tác giả hoàn thành luận án Những lời bảo, nhận xét, đánh giá với lời động viên quý báu thầy giúp cho tác giả vượt qua nhiều khó khăn trình thực luận án Kế đến, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy, Trường ĐH Kinh tế TP HCM tận tình giảng dạy cho tác giả môn học phần tiến sĩ Những kiến thức quý thầy cô truyền đạt góp phần lớn để tác giả tiếp đường nghiên cứu sau Sau cùng, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Khoa Kế toán Kiểm toán Trường ĐH Mở TP HCM tạo điều kiện thuận lợi vật chất tinh thần để tác giả học tập hoàn thành luận án kiêm nhiệm mức thành viên HĐQT làm giảm vai trò kiểm sốt phận Bên cạnh đó, cấu sở hữu vốn khơng có nhiều tác động đến hành vi QTLN người quản lý Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày phát triển thu hút nhiều quan tâm nhà đầu tư nước Dòng vốn nhàn rỗi người dân bước đưa vào TTCK, tổ chức, cá nhân nước ngồi khơng ngừng gia tăng vốn đầu tư vào TTCK Việt Nam thể rõ nét khoản thị trường chứng khốn ngày cao Luận án thiết nghĩ, ngồi việc tạo thêm hàng hóa tốt cho TTCK thơng qua việc thúc đẩy nhanh chóng cổ phần hóa, Việt Nam cần áp dụng đồng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo CTNY, ngăn ngừa kiểm soát hành vi QTLN CTNY DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Bùi Văn Dương Ngơ Hồng Điệp, 2018 Tổng kết nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc Gia ESR - 2018, Trường ĐH Công Nghệ TP HCM, 5.5.2018 Bùi Văn Dương Ngơ Hồng Điệp, 2017 Ảnh hưởng nhân tố quản trị công ty đến hành vi quản trị lợi nhuận người quản lý – Nghiên cứu thực nghiệm công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017, Trường ĐH Kinh tế TP HCM, thành viên tham gia Bùi Văn Dương Ngơ Hồng Điệp, 2017 Đặc điểm Hội đồng quản trị hành vi quản trị lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở TP HCM, số 54 (3) 2017 Ngơ Hồng Điệp, 2017 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu vốn đòn bẩy tài đến hành vi quản trị lợi nhuận dồn tích cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Tạp chí Cơng thương, số 12, tháng 11.2017 Ngơ Hồng Điệp, 2014 Giới thiệu tổng quan hành vi chi phối thu nhập người quản lý doanh nghiệp Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Kế tốn tài Những thay đổi định hướng phát triển tiến trình hội nhập TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG NƯỚC Bộ Tài chính, 2015 Thơng tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài thay thơng tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 Hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khốn Chính phủ, 2013 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 Chính Phủ thay nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 Chính phủ việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn thị trường chứng khốn Chính phủ, 2017 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Chính Phủ, Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Bùi, Thị Mai Hoài Nguyễn, Thị Tuyết Hoa, 2015 Các nhân tố định hành vi điều chỉnh thu nhập làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Trường hợp Việt Nam, Tạp chí Phát triển & Hội Nhập UEF, số 22(32)- tháng 5, 6/2015, trang 41-49 Đặng, Ngọc Hùng, 2015 Nghiên cứu xu hướng quản trị lợi nhuận thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Tạp chí kinh tế & Phá triển, số 219, trang 46-54 Nguyễn, Anh Hiền Cộng sự, 2015 Nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận ảnh hưởng chất lượng báo cáo tài cơng ty niêm yết Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Nguyễn, Anh Hiền Phạm, Thanh Trung, 2015 Kiểm định nhận diện mơ hình nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết Việt Nam, tạp chí phát triển KH & CN, tập 18, số Q3-2015, trang 7-17 Nguyễn, Đình Thọ, 2013 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh NXB Lao động Xã hội Nguyễn, Thị Phương Hồng, 2016 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng Báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn - Bằng chứng thực nghiệm Việt Nam, luận án tiến sĩ kinh tế 10 Nguyễn, Hà Linh, 2017 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty phi tài niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam, luận án tiến sĩ kinh tế 11 Phạm, Thị Bích Vân, 2012 Mơ hình nhận diện điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khốn TP HCM, tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số 258 (tháng 4.2012), trang 35-42 12 Phạm, Thị Bích Vân, 2013 Các cách đo lường trung thực tiêu lợi nhuận, tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn, số 1/2013, trang 39-47 13 Phạm, Thị Bích Vân, 2014 Các hình thức quản trị lợi nhuận cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, tạp chí Ngân hàng, số 1+2/2014, trang 57-60 14 Phạm, Thị Bích Vân, 2014 Nghiên cứu quản trị lợi nhuận thơng qua biến kế tốn dồn tích dàn xếp giao dịch thực công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số 218, trang 74-82 15 Võ, Thị Quý Dương, Trọng Nhân, 2017 Detecting Earning Management of Companies Listing on HOSE Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, 4(2), 82–87 16 Việt Nam xếp vị trí 76/108 quốc gia tỷ lệ nữ tham gia quản lý Doanh nghiệp, Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2015 Địa trang web: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/viet-nam-xep-vi-tri-76-108-quoc-gia-ve-ty-lephu-nu-tham-gia-quan-ly-tai-doanh-nghiep-286404.html TÀI LIỆU THAM KHẢO NƯỚC NGOÀI 17 Abbadi, Sinan S., Qutaiba F Hijazi, and Ayat S Al-Rahahleh., 2016 Corporate Governance Quality and Earnings Management : Evidence from Jordan Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 10 (2): 54–75 18 Abbott, L.J., Parker, S and Peters, G.F 2004 Audit Committee Characteristics and Restatements Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23: 69-87 19 Abdul Rahman, R., and Ali, F H 2006 Board, Audit Committee, Culture and Earnings Management Managerial Auditing Journal, 21 (7): 783-804 20 Abed, Suzan, Ali Al-Attar, and Mishiel Suwaidan 2011 Corporate Governance and Earnings Management: Jordanian Evidence International Business Research, (1): 216–25 21 Adams, R.B., & Ferreira, D 2009 Women in the boardroom and their impact on governance and performance Journal of Financial Economics, 94(2), 291-309 22 Ahmad, Lukman, and Edi Suhara 2016 The Effect of Audit Quality on Earning Management within Manufacturing Companies Listed on Indonesian Stock Exchange Research Journal of Finance and Accounting, (8): 132–38 23 Akerlof, G., 1970 The market for 'lemons': Quality uncertainty and the market mechanism, Quarterly Journal of Economics, 90, 629-650 24 Akpan, E O., & Amran, N A 2014 Board characteristics and company performance: Evidence from Nigeria Journal of Finance and Accounting, 2(3): 81-89 25 Al-Fayoumi, N., Abuzayed, B., & Alexander, D 2010 Ownership structure and earnings management in emerging markets: The case of Jordan, International Research Journal of Finance and Economics, 38: 28-47 26 Al-Rassas, Ahmed Hussein, and Hasnah Kamardin 2015 Directors’ Independence, Internal Audit Function, Ownership Concentration and Earnings Quality in Malaysia Asian Social Science, 11(15): 244–56 27 Alves, Sandra 2012 Ownership Structure and Earnings Management : Evidence from Portugal Ownership Structure and Earnings Management : Evidence from Portugal Australasian Accounting Business and Finance Journal, (1): 57–74 28 Alves, Sandra 2014 The Effect of Board Independence on the Earnings Quality : Evidence from Portuguese Listed Companies Australasian Accounting, Business and Finance Journal, (3): 23–44 29 Ayemere, Ibadin L., and Afensimi Elijah 2015 Audit Committee Attributes and Earnings Management : Evidence from Nigeria International Journal of Business and Social Research, 05 (04): 14–23 30 Aygun, Mehmet, Suleyman Ic, and Mustafa Sayim 2014 The Effects of Corporate Ownership Structure and Board Size on Earnings Management: Evidence from Turkey International Journal of Business and Management, (12): 123–32 31 Ball, R., & Shivakumar, L 2005 Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness Journal of Accounting and Economics, 39(1), 83-128 32 Bamahros, Hasan Mohammed, and Wan Nordin Wan-hussin 2015 Non-audit services, Audit firm tenure and Earnings management in Malaysia Asian Academy Of Management Journal Of Accounting And Finance, 11 (1): 145–68 33 Baker, M & J Wurgler, 2002 Market timing and capital structure, Journal of Finance, 57, 1–32 34 Bathula , H 2008 Board Characteristics and Firm Performance: Evidence from New Zealand, PhD unpublished thesis, Auckland University of Technology 35 Barth, M E., Landsman, W R., & Lang, M H 2008 International accounting standards and accounting quality Journal of Accounting Research, 46(3), 467498 36 Bassiouny, Sara W 2016 The Impact of Firm Characteristics on Earnings Management : An Empirical Study on the Listed Firms in Egypt The Business and Management Review (2): 91–101 37 Baxter, P., & Cotter, J 2009 Audit Committees and Earnings Quality Accounting and Finance, 49: 267–290 38 Bédard, J., S Marakchi-Chtourou, and L Courteau 2004 The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management Auditing: A Journal of Practice and Theory, 23: 13-35 39 Beuselinck, C., & Deloof, M 2014 Earnings Management in Business Groups: Tax Incentives or Expropriation Concealment? The International Journal of Accounting, 49(1), 27–52 40 Bini, L., Giunta, F., & Dainelli, F 2010 Signalling Theory and Voluntary Disclosure to the Financial Market - Evidence from the Profitability Indicators Published in the Annual Report SSRN Electronic Journal, 1–28 41 Bozec, R., Breton, G., and Cote, L., 2002 The Performance of State-Owned Enterprises Revisited Financial Accounting and Management, 18 (4):77-94 42 Charfeddine, L Riahi, R Omri, A 2013 The Determinants of Earnings Management in Developing Countries: A Study in the Tunisian Context Journal of Corporate Governance, 12(1), 35-49 43 Charles, S L., S M Glover, and N Y Sharp 2010 The association between financial reporting risk and audit fees before and after the historic events surrounding SOX Auditing: A Journal of Practice & Theory, 29 (1): 15-39 44 Chen, K.Y., K., Lin and J., Zhou, 2005 Audit quality and earnings management for Taiwan IPO firms, Managerial Auditing Journal, 20(1): 86-104 45 Chen, T (2011) Analysis on accrual-based models in detecting earnings management Analysis on Accrual-Based Models in Detecting Lingnan Journal of Banking, Finance and Economics, (January 2010) 46 Cheng, Q., and Warfield, T.D., 2005 Equity incentives and earnings management,” Accounting Review, 80, 441-476 47 Christopher F, Baum 2006 An Introduction to Modern Econometrics Using Stata" 48 Chtourou, Sonda Marrakchi 2001 Corporate Governance and Earnings Management” http://SSRN.com/abstract=275053 49 Cohen, D.A., Zarowin, P., 2010 Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings Journal of Accounting and Economics, 50: 2– 19 50 Collins, D., Pincus, M., and Xie, H (1999) Equity Valuation and Negative Earnings: The Role of Book Value of Equity The Accounting Review, 74(1), 2961 51 Culpan, R., and Trussel, J., 2005 Applying the Agency and Stakeholder Theories to the Enron Debacle: An Ethical Perspective Business and Society Review, 110: 59-76 52 Creswell, J W 2009 Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approach (3rd ed.) Thousand Oaks: Sage Publications 53 Danoshana, Ms S, and Ms T Ravivathani 2013 The Impact of the Corporate Governance on Firm Performance : A Study on Financial Institutions in Sri Lanka Merit Research Journal of Accounting, Auditing, Economics and Finance, (6): 118–21 54 Davidson, R., and Neu, D 1993 A Note on the Association between Audit Firm Size and Audit Quality Contemporary Accounting Research, 9(2): 479–88 55 DeAngelo, L E 1986 Accounting numbers as market valuation substitutes: A study of management buyouts of public stockholders The Accounting Review, 61, 400-420 56 Dechow, P., Sloan, R., and Sweeney, A 1995 Detecting Earnings Management The Accounting Review, 70(2), 193–225 57 Dechow, P., Kothari, S P., and Watts, R 1998 The relation between earnings and cash flows Journal of Accounting and Economics 25 (2): 133-168 58 Dechow, P M & D J Skinner 2000 Earning Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators Accounting Horizons 14(2): 235 – 250 59 Epstein, B J., & Jermakowicz, E K 2008 Wiley IFRS 2008: Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards 2008 John Wiley & Sons 60 Eisenhardt, K 1989 Agency theory: An assessment and review Academy of management review 61 Erhardt, N L., Werbel, J D., & Shrader, C B 2003 Board of director diversity and firm financial performance Corporate Governance: An International Review, 11(2), 102–111 62 Fan, J & Wong, TJ 2002 Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia Journal of Accounting and Economics, 33: 401–425 63 Freeman, E., 1984 Strategic Management: A Stakeholder Approach Pitman, Boston 64 García Lara, J.M., García Osma, B., Mora, A., 2005 The effect of earnings management on the asymmetric timeliness of earnings Journal of Business Finance & Accounting, 32: 691-726 65 Gerayli, Mahdi Safari, Bandargaz Branch, Abolfazl Momeni Yanesari, and Gorgan Branch 2011 Impact of Audit Quality on Earnings Management : Evidence from Iran International Research Journal of Finance and Economics, 66 66 Gonzalez, J A S., & Garcia-Meca, E 2014 Does Corporate Governance Influence Earnings Management in Latin American Markets? Journal of Business Ethic, 121(3), 419–440 67 Graham, J.R., Harvey, C.R., Rajgopal, S., 2005 The economic implications of corporate financial reporting Journal of Accounting and Economics, 40(1–3), 3– 73 68 Gulzar, M A., & Zongjun, W 2011 Corporate Governance Characteristics and Earnings Management: Empirical Evidence from Chinese Listed Firms International Journal of Accounting and Financial Reporting, 1(1), 133 69 Guo, Fei, and Shiguang Ma 2015 Ownership Characteristics and Earnings Management in China The Chinese Economy, 48 (5): 372–95 70 Healy, P M 1985 The effect of bonus schemes on accounting decisions, 7, 85– 107 71 Healy, P., and Wahlen, J M., 1999 A Review of the Earnings Management Literature and its Implication for Standard Setting, Accounting Horizons, 13: 143-147 72 Henry, D 2010 Agency Costs, Ownership Structure and Corporate Governance Compliance: A Private Contracting Perspective Pacific-Basin Finance Journal 18 (1): 24-46 73 Huse, M., & Solberg, A G 2006 Gender Related Boardroom Dynamics: How Scandinavian Women Make and Can Make Contributions on Corporate Boards Women in Management Review, 21(2): 113-130 74 Inaam, Zgarni, Hlioui Khmoussi, and Zehri Fatma 2012 Audit Quality and Earnings Management in the Tunisian Context International Journal of Accounting and Financial Reporting, (2): 17 75 Islam, Aminul, Ruhani Ali, and Zamri Ahmad 2011 Is Modified Jones Model Effective in Detecting Earnings Management ? Evidence from A Developing Economy International Journal of Economics and Finance, (2): 116–25 76 Jaggi, B., Leung, S., & Gul, F 2009 Family control, board independence and earnings management: Evidence based on Hong Kong firm Journal of Accounting and Public policy 77 Jensen, Michael C, and William H Meckling 1976 Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Journal of Financial Economics, (4): 305–60 78 Jones, J J 1991 Earnings Management During Import Relief Investigations Journal of Accounting Research, 29(2): 193 79 Kao, L., and Chen, A 2004 The Effects of Board Characteristics on Earnings Management Corporate Ownership & Control Australasian Accounting, Business and Finance Journal, (3):96-107 80 Kevin, L., Abrigo, C O., & Ferrer, R C 2016 The Effect of Management Compensation and Debt Requirements on Earnings Management Concerning The Impairment of Assets, 1–21 https://doi.org/10.18196/jai.2016.0041.1-21 81 Kim, Hyo Jin, and Soon Suk Yoon 2008 The impact of corporate governance on earnings management in korea Malaysian Accounting Review, (1): 43–60 82 Kothari, S.P., Lcone, A.J., and Wasley, C.E 2005 Performance-Matched Discretionary Accruals Journal of Accounting and Economics 39: 163-197 83 Lakhal, Faten 2015 Do Women On Boards And In Top Management Reduce Earnings Management? Evidence In France” The Journal of Applied Business Research, 31 (3): 1107–18 84 Lester, R H., Certo, R., Dalton, C M., Dalton, D R and Cannella, A A 2006 Initial public offering investor valuations: an examination of top management team prestige and environmental uncertainty Journal of Small Business Management, 44, 1–26 85 Lin, J., Li, J., and Yang, J 2006 The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality Managerial Auditing Journal, 21(9): 921–33 86 Lin, Jerry W., and Mark I Hwang 2010 Audit Quality, Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis International Journal of Auditing 14 (1): 57–77 87 Liu, Jinghui 2012 Board Monitoring, Management Contracting and Earnings Management: An Evidence from ASX Listed Companies International Journal of Economics and Finance, (12): 121–36 88 Liu, Jo-Lan, and Ching-Chieh Tsai 2015 Board Member Characteristics and Ownership Structure Impacts on Real Earnings Management Accounting and Finance Research (4) 89 Luckerath-Rovers, M 2010 Women on Boards and Firm Performance Journal of management and gouvernance:1-19 90 Mackenzie, B., Coetsee, D., Njikizana, T., Chamboko, R., Colyvas, B., & Hanekom, B (2012) Wiley IFRS 2013: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards John Wiley & Sons 91 Masmoudi Ayadi, Wafa, and Younes Boujelbène 2014 The Relationship between Ownership Structure and Earnings Quality in the French Context International Journal of Accounting and Economics Studies, (2): 80–87 92 McKnight, P., and Weir, C 2009 Agency Costs, Corporate Governance Mechanisms and Ownership Structure in large UK Publicly Quoted Companies: A panel data analysis The Quarterly Review of Economics and Finance 49: 139– 158 93 Metawee, A., 2013 The relationship between characteristics of audit committee, board of directors and level of earning management, Evidence from Egypt Journal of International Business and Finance, Plymouth Business School, UK 94 Moradi, Mahdi, Mahdi Salehi, Seyed Javad, Habibzadeh Bighi, and Masomeh Najari 2012 A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management : Iranian Scenario Universal Journal of Management and Social Sciences, (3): 12–29 95 Murhadi, W 2009 Good Corporate Governance and Earnings Management Practices: An Indonesian Cases Published in Proceedings ICBMR, 1.3.2009:100-120 96 Nekhili, Mehdi, Ines Fakhfakh, Ben Amar, Tawhid Chtioui, and Faten Lakhal 2016 Free Cash Flow And Earnings The Journal of Applied Business Research, 32 (1): 255–68 97 Niu, F.F 2006 Corporate Governance and the Quality of Accounting Earnings: A Canadian Perspective International Journal of Managerial Finance, 2(4): 302-327 98 Osma, B G., & Noguer, B G.-A 2007 The Effect of the Board Composition and its Monitoring Committees on Earnings Management: evidence from Spain Journal compilation, 15(6), 1413–1428 99 Peasnell, K.V., Pope, P.F., and Young, S 2005 Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals? Journal of Business Finance and Accounting, 32:1131-1346 100 Phillips, J., Pincus, M., and S Rego 2003 Earnings management: New evidence based on deferred tax expense The Accounting Review, 78: 491-521 101 Pornupatham., S 2006 An Empirical Examination of Earnings Management, Audit Quality and Corporate Governance in Thailand: Perceptions of Auditors and Audit Committee Members Unpublished thesis, Cardiff Business School 102 Prior, D., Surroca, J., & Tribó, J A 2008 Are Socially Responsible Managers Really Ethical? Exploring the Relationship Between Earnings Management and Corporate Social Responsibility Corporate Governance: An International Review, 16(3), 160–177 103 Rahman, M M., Moniruzzaman, M., & Sharif, M J 2013 Techniques, motives and controls of earnings management International Journal of Information Technology and Business Management, 11(1), 22-34 104 Ramadan, Imad Zeyad 2015 Does Ownership Structure Affect Jordanian Companies’ Tendency to Practice Earnings Management? Asian Journal of Finance & Accounting, (2): 281 105 Ronen, J., and Yaari, V 2008 Earnings Management: Merging Insights in Theory, Practice and Research, New York: Springer Series in Accounting Scholarship/Springer 106 Roodposhti, F Rahnamay, and S A Nabavi Chashmi 2010 The Effect of Board Composition and Ownership Concentration on Earnings Management : Evidence from Iran” International Journal of Economics and Financial, (6): 673–79 107 Ross, Stephen 1973 The Economic Theory of Agency: Principal’s Problem, The American Economic Review, 63: 134-139 108 Sanders, J., Hamilton, V., Denisovsky, G., Kato, N., Kawai, M., Kozyreva, P., & Tokoro, K 1996 Distributing responsibility for wrongdoing inside corporate hierarchies: Public judgments in three societies Law & Social Inquiry, 21(4), 815-855 109 Sarkar, J., Sarkar, S., Sen, K., 2008 Board of directors and opportunistic earnings management: Evidence from India Journal of Accounting, Auditing and Finance 23 (4), 517–551 110 Schipper, K., 1989 Commentary on Earnings Management Accounting Horizons December 91-102 111 Services, P 2011 The Impact of Corporate Board Meetings on Corporate Performance in South Africa African Review of Economics and Finance, 2(2), 83–103 112 Singh, V., & Vinnicombe, S 2004 Why so Few Women Directors in Top UK Boardrooms? Evidence and Theoretical Explanations Corporate Governance: An International Review, 12(4): 479- 488 113 Soliman, Mohamed Moustafa, and Aiman Ahmed Ragab 2013 Board of Director’s Attributes and Earning Management : Evidence from Egypt International Business and Social Sciences Research Conference 1–20 114 Spence A 1973 Job market signaling Quarterly Journal of Economics, 87: 355–379 115 Suwardi, E 2013 Income Tax Rate and Earnings Managemen tof Firms Listed On the Indonesian Stock Exchange Suwardi Journal of Business and Policy Research 8(1), 78–89 116 Tangestani, E, V Asgari, and I Jahed 2016 The investigation of limiting factors of earnings management for companies’ listed tehran stock exchange Journal of Fundamental and Applied Sciences 117 Teshima, Nobuyuki, and Akinobu Shuto 2008 Managerial Ownership and Earnings Management : Theory and Empirical Evidence from Japan Journal of International Financial Management & Accounting, 19(2) 118 Vakilifard, Hamidreza, and Mahboobe Sadat Mortazavi 2016 The Impact of Financial Leverage on Accrual-Based and Real Earnings Management International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, (2): 53–60 119 Wang, B and Liang, X 2008 Corporate governance, financial condition and disclosure quality: Evidence from the Shenzhen Stock Exchange Chinese Accounting Research, (3); 31-38 120 Wang, Liu, and Kenneth Yung 2011 Do State Enterprises Manage Earnings More than Privately Owned Firms? The Case of China Journal of Business Finance & Accounting, 38 (7-8): 794–812 121 Wang, Xuejun 2014 New Evidence on Real Earnings Management : An International Investigation A thesis submitted to Auckland University of Technology 122 Watts, R L., and Zimmerman, J L 1986 Towards a positive of the determination of accounting standards The Accounting Review, Jan: 112-134 123 Waweru, Nelson M, and George K Riro 2013 Corporate Governance , Firm Characteristics and Earnings Management in an Emerging Economy Journal of Applied Management Accounting Research 11(1): 43 124 Xie, B., Davidson, W N., & DaDalt, P J 2003 Earnings management and corporate governance: The role of the board and the audit committee Journal of Corporate Finance, 9(3), 295–316 125 Xu, Z., Taylor, G & Dugan, M 2007 Review of Real Earnings Management Literature Journal of Accounting Literature, 26, 195-228 126 Yang, CY, Lai, HN and Tan, BL 2008 Managerial Ownership Structure and Earnings Management Journal of Financial Reporting & Accounting, 6(1): 3553 127 Yu, F 2008 Analyst coverage and earnings management Journal of Financial Economics, 88(2), 245–271 128 Yue, F 2007 Anticipated Reductions in Tax Rates and Earning Management of Listed Companies : Evidence from China Journal of Chinese Marketing 82– 89 ... nhiều chứng hành vi QTLN người quản lý, tìm kiếm mơ hình hữu hiệu để phát hành vi QTLN, tìm hiểu động cơ, kỹ thuật người quản lý thực hành vi QTLN Hành vi QTLN thường xem hành vi tiêu cực, để... thống hoá lý thuyết tảng hành vi QTLN, đánh giá thực trạng công ty niêm yết thị trường chứng khoán Vi t Nam liên quan đến hành vi QTLN (QTLN thơng qua khoản dồn tích QTLN thơng qua nghiệp vụ kinh... (1991) để kiểm định khả phát hành vi QTLN Vi t Nam Tác giả đưa kết luận “Mơ hình Jones (1991) khơng hiệu vi c phát hành vi QTLN doanh nghiệp niêm yết TTCK Vi t Nam Sau đó, Phạm Thị Bích Vân (2012)
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến hành vi QTLN của người quản lý tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Các nhân tố tác động đến hành vi QTLN của người quản lý tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay