Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại việt nam

239 15 0
  • Loading ...
1/239 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 05:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ đÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - NGUYỄN BÍCH LIÊN HỒN THIỆN HOẠT đỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ đÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - NGUYỄN BÍCH LIÊN HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS NGÔ THẾ CHI HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM đOAN Tơi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Những liệu sử dụng Luận án Tơi khảo sát q trình nghiên cứu trung thực, khách quan ñộc lập theo nội dung Luận án Những kết nghiên cứu Luận án chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tác giả khác Tác giả Luận án MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 29 1.1 Kiểm soát nội quản trị doanh nghiệp 29 1.1.1 Kiểm soát nội quản trị công ty 29 1.1.2 Bản chất kiểm soát nội 33 1.1.3 Sự mở rộng quan ñiểm kiểm soát nội doanh nghiệp 36 1.2 Khung kiểm soát nội yếu tố cấu thành kiểm soát nội doanh nghiệp 38 1.2.1 Sự thừa nhận ñối với Khung kiểm soát nội COSO doanh nghiệp 38 1.2.2 Những yếu tố cấu thành kiểm soát nội theo Khung Kiểm soát nội COSO 41 1.3 Khung kiểm soát nội cho ngân hàng thương mại 57 1.3.1 đặc ñiểm chung hoạt ñộng ngân hàng thương mại .57 1.3.2 Những yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng kểm soát nội 62 1.3.3 Tuyên bố Basel vấn ñề kiểm soát nội ngân hàng 68 1.4 đánh giá kiểm soát nội ngân hàng thương mại .71 1.4.1 Bản chất việc đánh giá kiểm sốt nội 71 1.4.2 Những vấn ñề đánh giá kiểm sốt nội ngân hàng thương mại 74 1.4.3 đánh giá kiểm soát nội ngân hàng thương mại theo yếu tố cấu thành Khung Kiểm soát nội COSO 80 Kết luận Chương 87 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .88 2.1 Hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam kiểm soát nội 88 2.1.1 Sự hình thành phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam 88 2.1.2 đặc ñiểm hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam ảnh hưởng tới kiểm soát nội 94 2.1.3 Những qui ñịnh lĩnh vực ngân hàng tài ảnh hưởng tới kiểm sốt nội 98 2.2 đánh giá thực trạng kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 101 2.2.1 đánh giá thực trạng yếu tố mơi trường kiểm sốt kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 101 2.2.2 đánh giá thực trạng yếu tố đánh giá rủi ro kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 105 2.2.3 đánh giá thực trạng yếu tố Thơng tin truyền thơng kiểm sốt nội ngân hàng thương mại Việt Nam .110 2.2.4 đánh giá thực trạng yếu tố giám sát kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 114 2.2.5 đánh giá thực trạng yếu tố Hoạt ñộng kiểm soát kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 117 2.3 đánh giá chung thực trạng kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 121 2.3.1 Những kết ñạt ñược kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 121 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 124 Kết luận Chương 132 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 133 3.1 Tính tất yếu phải hồn thiện kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 133 3.1.1 định hướng phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam .133 3.1.2 Yêu cầu cải thiện hiệu lực kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam từ tác động bên ngồi .139 3.1.3 Yêu cầu tất yếu phải cải thiện hiệu lực kiểm soát nội từ khía cạnh quản trị nội ngân hàng thương mại Việt Nam 142 3.2 Ngun tắc chung để hồn thiện hiệu lực yếu tố cấu thành kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 144 3.2.1 Hồn thiện kiểm sốt nội phải ñảm bảo hội nhập bối cảnh phát triển thị trường tài NHTM Việt Nam 144 3.2.2 Hoàn thiện kiểm soát nội phải dựa tảng quản trị công ty quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam 146 3.2.3 Hồn thiện kiểm sốt nội phải ñảm bảo phối hợp ñồng với hình thức kiểm tra, kiểm sốt khác ngân hàng thương mại Việt Nam 147 3.2.4 Hồn thiện hoạt động kiểm sốt nội phải phù hợp với bối cảnh vận dụng theo Basel II Basel III ngân hàng thương mại Việt Nam 148 3.3 Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam .150 3.3.1 Giải pháp tăng cường hiệu lực yếu tố thuộc Mơi trường kiểm sốt nhằm tác động tích cực vào hiệu lực kiểm sốt nội ngân hàng thương mại Việt Nam 150 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện hiệu lực yếu tố đánh giá rủi ro kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam .157 3.3.3 Giải pháp hồn thiện hiệu lực yếu tố Hoạt động kiểm soát hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 164 3.3.4 Giải pháp hoàn thiện hiệu lực yếu tố Thông tin truyền thông hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 167 3.3.5 Giải pháp hoàn thiện hiệu lực yếu tố Giám sát kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 170 3.4 điều kiện thực giải pháp cải thiện hiệu lực kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 176 3.4.1 Về phía nhà nước 176 3.4.2 Hiệp hội ngân hàng Việt Nam 177 3.4.3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .179 Kết luận Chương 181 KẾT 182 LUẬN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết ñầy ñủ (Tiếng Việt) AAA Hiệp hội Kế toán Mỹ AIA Viện kế toán Mỹ AICPA Viện kế tốn cơng chứng Mỹ APB Ủy ban thực hành kiểm tốn CIS Cộng đồng quốc gia độc lập CoCo Viện Kế toán viên hành nghề Canada COSO Ủy ban nhà tài trợ Viết ñầy ñủ (Tiếng Anh) American Accounting Association American Institute of Accountants American Institute of Certified Public Accountant Auditing Practices Broad Commonwealth of Independent States Canadian Institute of Chartered Accountants Committee of Sponsoring Organizations DN Doanh nghiệp FEI Viện giám đốc tài Financial Executive Institute FRC Hội đồng Lập báo cáo tài Financial Reporting Council IAM Viện Kế tốn quản trị IFAC Liên đồn kế toán quốc tế IIA Viện kiểm toán viên nội KSNB Kiểm soát nội KTNB Kiểm toán nội International Federation of Accountants Institute of Internal Auditors KTV Kiểm toán viên NHTM Ngân hàng thương mại OECD Tổ chức hỗ trợ hợp tác phát triển kinh tế SEC Ủy ban chứng khoán SOX đạo luật Sarbanes Oxley Chuẩn mực Thực hành kiểm toán chuyên nghiệp cho kiểm toán nội SPPIA TMCP TPP VAS Chuẩn mực Kế toán Việt Nam VSA Security Exchange Committee Sarbanes Oxley Standards of Professional Practice for Internal Auditor Thương mại cổ phần Hiệp định Hợp tác Chiến lược xun Thái Bình Dương VCCI Organization for Economic Cooperation and Development Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement Vietnamese Accounting Standart Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Vietnam Chamber of Nam Commerce and Industry Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Vietnamese Standard Auditing DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 1: Phân loại thống kê số lượng ngân hàng theo vốn ñiều lệ .23 Bảng 2: Số năm kinh nghiệm kiểm toán viên ñược vấn phản hồi 25 Bảng 3: Tổng hợp thơng tin lực, trình độ đào tạo ñối tượng ñược vấn phản hồi 26 Bảng 4: Tổng hợp phản hồi theo năm kinh nghiệm kết hợp với ñào tạo ñối tượng ñược vấn .27 Bảng 1.1: Bản chất KSNB theo cách tiếp lý thuyết khác [93] .36 Bảng 2.1: Những mốc phát triển quan trọng hệ thống ngân hàng Việt Nam giai ñoạn từ 1990 tới 99 Bảng 2.2: Tổng hợp tỉ lệ (%) phản hồi tiêu đánh giá mơi trường kiểm sốt nội 102 Bảng 2.3: Tổng hợp tỉ lệ (%) phản hồi tiêu ñánh giá yếu tố đánh giá rủi ro KSNB NHTM Việt Nam .106 Bảng 2.4: So sánh yếu tố ñánh giá rủi ro nhóm ngân hàng 109 Bảng 2.5: Tổng hợp tỉ lệ (%) phản hồi tiêu ñánh giá yếu tố đánh giá rủi ro KSNB NHTM Việt Nam 111 Bảng 2.6: Tổng hợp tỉ lệ (%) phản hồi tiêu ñánh giá yếu tố Giám sát KSNB NHTM Việt Nam .115 Bảng 2.7: Tổng hợp tỉ lệ (%) phản hồi tiêu đánh giá yếu tố Hoạt động kiểm sốt KSNB NHTM Việt Nam 118 Bảng 2.8: Một số vi phạm ñiển hình bị phát ngân hàng thương mại Việt Nam giai ñoạn 2014-2015 .126 Bảng 3.1: Dấu hiệu nhận diện rủi ro khách hàng .161 Hình 1: Khung nghiên cứu Luận án 20 Hình 1.1: Khung COSO - Liên hệ yếu tố KSNB - Mục tiêu - Các ñơn vị/hoạt ñộng 41 Hình 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng KSNB 63 Hình 2.1: Khái qt giai đoạn phát triển NHTM Việt Nam …………… 88 Hình 3.1: Quan hệ yếu tố quản trị rủi ro ……………………… .158 DANH MỤC BẢNG, HÌNH MỞ đẦU Tính cấp thiết đề tài Luận án Kiểm sốt nội (KSNB) từ lâu biết tới phương sách quản lý hiệu KSNB ñược thiết kế vận hành nhằm trợ giúp cho nhà quản lý ñạt ñược mục tiêu trình hoạt động tổ chức hay doanh nghiệp (DN) hoạt ñộng nhiều lĩnh vực khác đóng góp tích cực vào quản trị tổ chức cách hiệu Với thay đổi mơi trường kinh doanh, phương sách quản lý ñược nhà quản trị sử dụng ña dạng với hỗ trợ chức công cụ khác vai trò KSNB khơng thay đổi Tuy nhiên, thực tiễn thực KSNB tổ chức, ñơn vị cho thấy xu hướng vận ñộng thay ñổi ñể thích hợp ñiều kiện hoạt ñộng thay ñổi, phù hợp với thay ñổi công cụ ñược nhà quản trị sử dụng, ñặc biệt xu hướng tồn cầu hóa, phát triển bền vững thay đổi mạnh mẽ cơng nghệ thơng tin Nghiên cứu học Ramamoorti (2003); Hermanson and Rittenberg (2003), ñã phát thay ñổi quản trị với việc thiết lập thực KSNB có tác động tích cực vào hoạt động kiểm soát ([165], [112]) Nghiên cứu OECD (2009a, b) Senior Supervisors Group (2009) sở thực tiễn hoạt ñộng hiệu sụp ñổ tập đồn lớn hoạt động nhiều lĩnh vực khác ñã phát mối liên hệ hiệu lực quản trị giám sát rủi ro – phần KSNB hiệu lực ñơn vị, ñã ñược cải thiện ñáng kể theo thời gian ([150], [151], [173]) điều mang nhiều hàm ý cho nghiên cứu tiếp KSNB theo hướng khác nhau, ñặc biệt nghiê cứu vai trò quan trọng KSNB ñể quản trị doanh nghiệp thành công Ngân hàng thương mại (NHTM) ñược xem DN ñặc biệt, kinh doanh tiền tệ những dịch vụ có liên quan Lĩnh vực ngân hàng ln xem lĩnh vực hoạt động kinh doanh phức tạp, ln tiềm ẩn nhiều rủi ro với tính chất đa dạng, tác ñộng tới khả huy ñộng sử dụng nguồn lực tối ưu hiệu (effeciency) ñạt ñược mục ñích hoạt ñộng - hiệu lực (effectiveness) Trên Thế giới, vụ việc phá sản nhiều ngân hàng thất bại kinh xi - 20 họ 1.5.2 Những nhà quản lý chủ chốt liên quan tới chức 15 39 21 kiểm toán nội ñược xác ñịnh phù hợp với trách nhiệm họ 90 1.5.3 Cấu trúc tổ chức phạm vi chức kế tốn phù hợp với qui mơ ngân hàng 51 30 90 1.5.4 Cấu trúc tổ chức phạm vi chức kiểm toán 18 39 18 nội phù hợp với qui mô ngân hàng 90 1.5.5 Số lượng nhân viên ñủ ñang hữu mức quản trị chức kế tốn phép cá nhân thực trách nhiệm cách hiệu lực 42 36 90 1.5.6 Số lượng nhân viên ñủ ñang hữu mức quản trị chức kiểm tốn nội phép cá nhân thực trách nhiệm cách hiệu lực 18 45 15 90 1.6.1 Những mô tả cơng việc thích hợp với quản trị chức kế toán 54 24 93 1.6.2 Những mơ tả cơng việc thích hợp với quản trị chức kiểm toán nội 9 45 18 12 93 1.6.3 Những mô tả công việc phù hợp với việc giám sát phạm vi chức kế toán 57 24 93 1.6.4 Những mô tả công việc phù hợp với việc giám sát 12 12 42 15 12 phạm vi chức kiểm toán nội 93 1.6.5 Ủy quyền ñược thực phù hợp với trách nhiệm ñược giao 21 42 27 93 1.6.6 Những nhà quản trị cấp cao có liên quan tới hoạt 18 36 30 ñộng ñược xem cần thiết ñể cung cấp ñạo cho nhân viên quyền 93 1.6.7 Nhà quản trị cấp cao có liên quan tới hoạt động xem cần thiết ñể xác ñịnh vấn ñề phát sinh 15 39 30 93 1.6.8 Những nhà quản trị cấp cao có liên quan xem cần thiết ñể thực cải tiến 18 36 30 93 1.6 Phân quyền trách nhiệm 1.7 Chính sách thực sách nhân 1.7.1 Chính sách thủ tục thiết lập ñể tuyển dụng nhân viên chức kế toán, kiểm toán 15 42 21 12 93 1.7.2 Chính sách thủ tục thiết lập ñể ñào tạo nhân viên chức kế toán, kiểm tốn 30 30 21 93 1.7.3 Chính sách thủ tục ñược thiết lập ñể khuyến khích nhân viên chức kế tốn, kiểm tốn 30 42 12 93 1.7.4 Chính sách thủ tục ñược thiết lập ñể ñãi ngộ nhân viên chức kế toán, kiểm toán 15 51 18 93 1.7.5 Nhân viên hiểu thực chuẩn mực phận dẫn tới hành ñộng sửa chữa 18 36 18 15 93 1.7.6 Hành ñộng sửa chữa ñược lựa chọn khởi ñầu sách phê chuẩn 24 39 12 93 1.7.7 Nhân viên hiểu cần thiết tiêu chí thực hoạt động khuyến khích 18 27 27 12 93 1.7.8 Nhân viên hiểu cần thiết tiêu chí thực ñối với việc tăng lương 12 30 27 12 12 93 đÁNH GIÁ RỦI RO 2.1 Ngân hàng xem xét rủi ro từ nguồn thông tin bên 15 36 33 93 2.2 Ngân hàng xem xét rủi ro từ nguồn thông tin nội 18 48 18 93 2.3 Rủi ro khả sai lệch thông tin báo cáo tài xem xét bước cơng việc lựa chọn ñể giảm rủi ro 6 51 24 93 2.4 Những rủi ro liên quan tới hoạt ñộng ngoại hối ñược 12 15 36 21 xem xét 93 2.5 Quản trị ước tính hệ trọng rủi ro 12 54 24 93 2.6 Quản trị đánh giá khả rủi ro xảy 15 54 21 93 2.7 2.8 Quản trị ñánh giá tác ñộng rủi ro xảy Quản trị lựa chọn hành ñộng cần thiết ñể quản lý rủi ro ñã nhận diện 15 51 24 3 21 39 24 93 93 THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG 3.1 Một q trình ñược thiết lập ñể thu thập thông tin từ nguồn bên ngồi tác động vào ngân hàng q trình lập báo cáo tài 21 45 18 93 3.2 Giám sát sở ñể ñạt ñược mục tiêu báo cáo tài nhằm đảm bảo tiến độ thời gian thích hợp 57 12 93 3.3 Thông tin tài hoạt động cần thiết trao 15 60 12 đổi với cá nhân thích hợp ngân hàng sở thời gian thích hợp 93 3.4 Thơng tin hoạt động cần thiết trao đổi với 12 60 12 cá nhân thích hợp ngânhàng theo mẫu phù hợp với yêu cầu sử dụng 93 3.5 Thơng tin tài cần thiết ñược trao ñổi với ñúng 12 57 15 cá nhân thích hợp ngânhàng theo mẫu phù hợp với yêu cầu sử dụng 93 3.6 Một q trình xây dựng phù hợp để phản hồi với thông tin cần thiết ngân hàng dựa sở thời ñiểm 9 60 12 93 3.7 Có q trình thiết lập ñể thu thập ghi lại phàn nàn ñể phân tích, xác định vấn đề, xóa bỏ vấn ñề xảy tương lai 13 51 16 93 3.8 Có q trình thiết lập ñể thu thập ghi lại sai sót để phân tích, xác định vấn đề, xóa bỏ vấn đề xảy tương lai 21 57 6 93 3.9 Một trình ñược thiết lập trao ñổi với bên có lợi ích việc trao đổi nghi ngờ việc làm sai ngân hàng 12 24 45 93 3.10 Hệ t hống kế toán ngân hàng bao gồm loại nghiệp vụ khác 48 30 93 3.11 Hệ thống kế tốn đảm bảo đầy đủ ghi chép 18 45 21 93 3.12 Hệ thống kế tốn đảm bảo tính xác 15 45 21 ghi chép 93 3.13 Hệ thơng kế tốn tránh ghi chép trùng lặp 93 GIÁM SÁT 12 51 18 4.1 Nhân viên ñược yêu cầu phải rời khỏi hệ thống phải cho biết hoạt động liên quan tới hoạt động kiểm sốt có giới hạn 4.2 Nhân viên hiểu nghĩa vụ họ ñể trao ñổi 27 45 yếu ñiểm quan sát thấy thiết kế cấu trúc kiểm soát nội ngân hàng với cá nhân người giám sát thích hợp 93 4.3 Nhân viên hiểu nghĩa vụ họ ñể trao ñổi yếu ñiểm quan sát thấy tuân thủ cấu trúc kiểm soát nội ngân hàng với cá nhân người giám sát thích hợp 93 4.4 Ngân hàng dựa vào phản hồi khách hàng 21 15 42 12 ñể nhận diện yếu điểm hoạt động kiểm sốt định 93 4.5 Có bước rà sốt đề xuất từ kiểm toán viên 18 51 12 nội ñối với ñề xuất cải thiện cho hệ thống kiểm soát nội 93 4.6 Ngân hàng dựa vào phận kiểm toán nội cho yếu tố giám sát hiệu lực hoạt động kiểm sốt 15 57 15 93 4.7 Ngân hàng dựa vào báo cáo ngoại trừ ñối với hiệu lực giám sát hoạt động kiểm sốt 9 57 15 93 4.8 Ngân hàng dừa vào cá nhân hoạt ñộng tạo báo cáo ñể giám sát hoạt ñộng kiểm soát 15 54 12 93 9 54 15 30 42 93 HOẠT đỘNG KIỂM SỐT 5.1 Ngân hàng có thiết lập qui trình để bảo đảm hoạt động kiểm sốt mơ tả hướng dẫn sách thủ tục ñược áp dụng (khi chúng phương pháp ñược áp dụng) 24 48 15 93 5.2 Những hướng dẫn sách thủ tục ghi lại tất 24 39 21 sách thủ tục 93 5.3 Những sách thủ tục ñược ñánh giá cập nhật ñịnh kỳ 25 47 16 93 5.4 5.5 Nhân viên giám sát đánh giá chức kiểm sốt thời điểm hành động giám sát thích hợp lựa chọn sở báo cáo ngoại 21 42 21 3 15 45 24 93 93 trừ 5.6 Giữ tài sản phải ñược phân tách với chức kế toán 18 36 27 93 5.7 Trách nhiệm hoạt ñộng lưu giữ ghi chép ñược phân tách 12 45 27 93 5.8 Kiểm sốt vật chất tài sản phải tồn 18 51 21 93 5.9 Có kiểm tra ñộc lập ñối với hoạt ñộng 93 45 24 Phần B: Tính tốn tỉ lệ số lượng phản hồi theo nội dung hỏi Câu hỏi số Nội dung hỏi Số lượng phản hồi theo mức (%) Tổng MÔI TRƯỜNG KIỂM SỐT 1.1 Tính trực giá trị ñạo ñức 1.1.1 Tổ chức có qui ñịnh việc rõ ràng việc thực 3% 13% 52% 23% 10% 100% 1.1.2 Tổ chức có sách khác xác định việc thực hoạt động đơn vị chấp nhận ñược 3% 13% 39% 35% 10% 100% 1.1.3 Ngân hàng có sách khác xác định khả xung đột lợi ích 3% 23% 35% 26% 13% 100% 1.1.4 Ngân hàng có sách khác xác ñịnh chuẩn mực mong muốn ñạo ñức hành vi tiêu chuẩn 3% 19% 29% 39% 10% 100% 1.1.5 Quản trị bị ngăn cản việc lạm dụng hoạt động kiểm sốt thiết lập 19% 19% 26% 29% 6% 100% 1.1.6 Ngânhàng sử dụng ñường dây “nóng” để thơng tin gian lận 32% 10% 26% 26% 6% 100% 1.1.7 Những thủ tục ñược thiết lập ñể ñiều tra báo cáo kết từ gian lận thơng tin cho Ủy ban Kiểm sốt 35% 6% 42% 13% 3% 100% 1.1.8 Qui ñịnh ñược chuyển cho tất nhân viên 16% 16% 42% 16% 10% 100% 1.1.9 Nhân viên u cầu có hiểu biết ñịnh ñể ñọc, hiểu tuân thủ qui ñịnh ngân hàng 35% 16% 19% 19% 10% 100% 1.1.10 Quản trị thể cam kết họ việc thực qui ñịnh qua hành ñộng họ 6% 29% 26% 35% 3% 100% 1.1.11 Làm việc với bên có lợi ích dựa trung thực thực hoạt ñộng kinh doanh công 3% 10% 47% 37% 3% 100% 1.1.12 Quản trị thực hành ñộng phù hợp ñối với hành vi vi phạm qui ñịnh thực 6% 13% 45% 32% 3% 100% 1.1.13 Khi nhà quản trị lạm dụng hoạt động kiểm sốt điều cần ñược quan tâm Ban kiểm soát 19% 32% 19% 26% 3% 100% 1.1.14 Ngân hàng ñang giảm gian lận cách chủ ñộng 1.2 13% 19% 35% 29% 3% 100% Cam kết lực 1.2.1 Mức ñộ lực hiểu biết theo yêu cầu kỹ xác định cho cơng việc phận kế toán 0% 19% 32% 39% 10% 100% 1.2.2 Mức ñộ lực hiểu biết theo yêu cầu kỹ ñược xác ñịnh theo công việc phận KTNB 6% 16% 23% 52% 3% 100% 1.2.3 Nhà quản trị thực nỗ lực để xác định khả kế tốn phận kiểm tốn có hiểu biết kỹ thích hợp để thực cơng việc 6% 19% 29% 42% 3% 100% 1.3 Ban giám ñốc/Ban kiểm sốt 1.3.1 Trách nhiệm Ban kiểm sốt xác ñịnh Qui chế 3% 10% 32% 52% 3% 100% 1.3.2 Qui chế ñược ñánh giá cập nhật hàng năm 10% 3% 48% 32% 6% 100% 1.3.3 Qui chế ñược thông qua Ban giám ñốc 6% 6% 42% 35% 10% 100% 1.3.4 Ban kiểm soát phê chuẩn kế hoạch kiểm toán hàng năm kiểm toán nội 6% 6% 29% 45% 13% 100% 1.3.5 Thành viên ban kiểm sốt độc lập với ban quản trị 6% 10% 26% 45% 13% 100% 1.3.6 Thành viên ban kiểm sốt có khả chun mơn cần thiết để phục vụ cách hiệu chức 10% 6% 32% 42% 10% 100% 1.3.7 Một số lượng họp thích hợp tổ chức hàng năm 13% 3% 42% 26% 16% 100% 1.3.8 Những họp ñủ dài ñủ sâu ñể thảo luận vấn ñề kỳ 6% 13% 42% 26% 13% 100% 1.3.9 Ban kiểm sốt đặt vấn đề với ñịnh ñã lên kế hoạch quản trị 10% 23% 39% 23% 6% 100% 1.3.10 Những họp thích hợp tổ chức Ban kiểm sốt CFO, CAE thành viên quan trọng khác phận tài nhóm lập báo cáo kiểm tốn viên độc lập 13% 16% 39% 26% 6% 100% 1.3.11 Ban kiểm sốt nhận thơng tin từ quản trị thời gian thích hợp để chuẩn bị thảo luận họp 6% 16% 35% 39% 3% 100% 1.3.12 Một trình tồn cho thành viên Ban kiểm soát vấn ñề quan trọng dựa sở thời gian phù hợp 10% 26% 35% 26% 3% 100% 1.3.13 Một trình để thơng tin cho thành viên Ban kiểm sốt vấn đề quan trọng theo cách phù hợp với hiểu biết ñầy ñủ vấn ñề khả khắc phục họ 10% 19% 48% 19% 3% 100% 1.3.14 Ban kiểm sốt thông tin doanh thu theo cá nhân vị trí chức quan trọng 13% 19% 45% 16% 6% 100% 1.4 Triết lý quản trị phong cách điều hành 1.4.1 Chức kế tốn đánh phận nghề nghiệp có lực mang tới thơng tin, trật tự hoạt động kiểm sốt việc định 13% 10% 35% 35% 6% 100% 1.4.2 Việc lựa chọn nguyên tắc kế tốn thực quan hệ đủ dài với tổ chức ñề xuất ñối với khả tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn 6% 6% 29% 45% 13% 100% 1.4.3 Những tài sản bao gồm tài sản trí tuệ bảo vệ thơng quan qui định phân quyền truy cập sử dụng 3% 19% 39% 32% 6% 100% 1.4.4 Các giám đốc phản ứng cách thích hợp với dấu hiệu không phù hợp báo cáo 0% 16% 48% 32% 3% 100% 1.4.5 Những ước tính dự tốn hợp lý đạt ñược 1.5 Cấu trúc tổ chức 6% 6% 58% 26% 3% 100% 1.5.1 Những nhà quản lý chủ chốt liên quan tới chức kế tốn xác định phù hợp với trách nhiệm họ 7% 17% 43% 23% 10% 100% 1.5.2 Những nhà quản lý chủ chốt liên quan tới chức kiểm tốn nội xác ñịnh phù hợp với trách nhiệm họ 3% 0% 57% 33% 7% 100% 1.5.3 Cấu trúc tổ chức phạm vi chức kế toán phù hợp với qui mô ngân hàng 10% 20% 43% 20% 7% 100% 1.5.4 Cấu trúc tổ chức phạm vi chức kiểm tốn nội phù hợp với qui mơ ngân hàng 7% 3% 47% 40% 3% 100% 1.5.5 Số lượng nhân viên ñủ ñang hữu mức quản trị chức kế tốn phép cá nhân thực trách nhiệm cách hiệu lực 10% 20% 50% 17% 3% 100% 1.5.6 Số lượng nhân viên ñủ ñang hữu mức quản trị chức kiểm toán nội ñể cho phép cá nhân thực trách nhiệm cách hiệu lực 7% 17% 43% 23% 10% 100% 1.6 Phân quyền trách nhiệm 1.6.1 Những mô tả cơng việc thích hợp với quản trị chức kế toán 0% 6% 58% 26% 10% 100% 1.6.2 Những mơ tả cơng việc thích hợp với quản trị chức kiểm toán nội 10% 10% 48% 19% 13% 100% 1.6.3 Những mô tả công việc phù hợp với việc giám sát phạm vi chức kế toán 0% 6% 61% 26% 6% 100% 1.6.4 Những mô tả công việc phù hợp với việc giám sát phạm vi chức kiểm toán nội 13% 13% 45% 16% 13% 100% 1.6.5 Ủy quyền ñược thực phù hợp với trách nhiệm ñược giao 0% 23% 45% 29% 3% 100% 1.6.6 Những nhà quản trị cấp cao có liên quan tới hoạt ñộng ñược xem cần thiết ñể cung cấp ñạo cho nhân viên quyền 6% 19% 39% 32% 3% 100% 1.6.7 Nhà quản trị cấp cao có liên quan tới hoạt động ñược xem cần thiết ñể xác ñịnh vấn 6% 16% 42% 32% 3% 100% ñề phát sinh 1.6.8 Những nhà quản trị cấp cao có liên quan xem cần thiết ñể thực cải tiến 1.7 6% 19% 39% 32% 3% 100% Chính sách thực sách nhân 1.7.1 Chính sách thủ tục ñược thiết lập ñể tuyển dụng nhân viên chức kế toán, kiểm toán 3% 16% 45% 23% 13% 100% 1.7.2 Chính sách thủ tục ñược thiết lập ñể ñào tạo nhân viên chức kế toán, kiểm toán 6% 32% 32% 23% 6% 100% 1.7.3 Chính sách thủ tục thiết lập để khuyến khích nhân viên chức kế toán, kiểm toán 3% 32% 45% 13% 6% 100% 1.7.4 Chính sách thủ tục thiết lập ñể ñãi ngộ nhân viên chức kế toán, kiểm toán 3% 16% 55% 19% 6% 100% 1.7.5 Nhân viên hiểu thực chuẩn mực phận dẫn tới hành ñộng sửa chữa 6% 19% 39% 19% 16% 100% 1.7.6 Hành ñộng sửa chữa ñược lựa chọn khởi đầu sách phê chuẩn 10% 26% 42% 13% 10% 100% 1.7.7 Nhân viên hiểu cần thiết tiêu chí thực hoạt động khuyến khích 19% 29% 29% 13% 10% 100% 1.7.8 Nhân viên hiểu cần thiết tiêu chí thực việc tăng lương 13% 32% 29% 13% 13% 100% đÁNH GIÁ RỦI RO 2.1 2.2 2.3 2.4 Ngân hàng xem xét rủi ro từ nguồn thơng tin bên ngồi 0% 16% 39% 35% 10% 100% Ngân hàng xem xét rủi ro từ nguồn thông tin nội 3% 19% 52% 19% 6% 99% Rủi ro khả sai lệch thông tin báo cáo tài xem xét bước cơng việc lựa chọn để giảm rủi ro 6% 6% 55% 26% 6% 99% Những rủi ro liên quan tới hoạt ñộng ngoại hối 13% 16% 39% 23% 10% 101% xi - 30 ñược xem xét 2.5 Quản trị ước tính hệ trọng rủi ro 0% 13% 58% 26% 3% 100% 2.6 Quản trị ñánh giá khả rủi ro xảy 0% 16% 58% 23% 3% 100% 2.7 Quản trị ñánh giá tác ñộng rủi ro xảy 0% 16% 55% 26% 3% 100% 2.8 Quản trị lựa chọn hành ñộng cần thiết ñể quản lý rủi ro ñã nhận diện 3% 23% 42% 26% 6% 100% THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG 3.1 3.2 Một q trình thiết lập để thu thập thơng tin từ nguồn bên ngồi tác động vào ngân hàng q trình lập báo cáo tài 6% 23% 48% 19% 3% 99% Cơ sở ñể ñạt ñược mục tiêu báo cáo tài giám sát để đảm bảo thời gian đạt thích hợp 10% 6% 61% 13% 10% 100% 3.3 Thơng tin tài hoạt ñộng cần thiết ñược trao ñổi với cá nhân thích hợp ngân hàng sở thời gian thích hợp 0% 16% 65% 6% 13% 100% 3.4 Thông tin hoạt ñộng cần thiết ñược trao ñổi với ñúng cá nhân thích hợp ngânhàng theo mẫu phù hợp với yêu cầu sử dụng 0% 13% 65% 13% 10% 101% 3.5 Thơng tin tài cần thiết trao ñổi với ñúng cá nhân thích hợp ngânhàng theo mẫu phù hợp với yêu cầu sử dụng 0% 13% 61% 16% 10% 100% 3.6 Một q trình xây dựng phù hợp để phản hồi với thơng tin cần thiết ngân hàng dựa sở thời ñiểm 10% 10% 65% 13% 3% 101% 3.7 Có q trình thiết lập để thu thập ghi lại phàn nàn để phân tích, xác ñịnh vấn ñề, xóa bỏ vấn ñề xảy tương lai 3.8 7% 14% 55% 17% 7% 100% Có q trình thiết lập để thu thập ghi lại sai sót để phân tích, xác định vấn đề, xóa bỏ vấn đề xảy tương lai 3% 23% 61% 6% 6% 99% xi - 31 3.9 Một trình ñược thiết lập trao ñổi với bên có lợi ích việc trao đổi nghi ngờ việc làm sai ngân hàng 13% 26% 48% 10% 3% 100% 3.10 Hệ t hống kế toán ngân hàng bao gồm loại nghiệp vụ khác 3% 6% 52% 32% 6% 99% 3.11 Hệ thống kế tốn đảm bảo đầy đủ ghi chép 3% 19% 48% 23% 6% 99% 3.12 Hệ thống kế tốn đảm bảo tính xác ghi chép 6% 16% 48% 23% 6% 99% 3.13 Hệ thơng kế tốn tránh ghi chép trùng lặp 6% 13% 55% 19% 6% 99% GIÁM SÁT 4.1 Cá nhân ñược yêu cầu phải rời khỏi hệ thống rõ hoạt ñộng họ ñối với hoạt ñộng kiểm sốt có giới hạn thực chỉnh hợp 10% 10% 58% 16% 6% 100% 4.2 Nhân viên hiểu nghĩa vụ họ ñể trao ñổi yếu ñiểm quan sát thấy thiết kế cấu trúc kiểm soát nội ngân hàng với cá nhân người giám sát thích hợp 10% 29% 48% 10% 3% 100% 4.3 Nhân viên hiểu nghĩa vụ họ ñể trao ñổi yếu ñiểm quan sát thấy tuân thủ cấu trúc kiểm soát nội ngân hàng với cá nhân người giám sát thích hợp 10% 32% 45% 10% 3% 100% 4.4 Ngân hàng dựa vào phản hồi khách hàng ñể nhận diện yếu ñiểm hoạt ñộng kiểm soát ñịnh 23% 16% 45% 13% 3% 100% 4.5 Có bước rà sốt đề xuất từ kiểm tốn viên nội đề xuất cải thiện cho hệ thống kiểm sốt nội 6% 19% 55% 13% 6% 99% 4.6 Ngân hàng dựa vào phận kiểm toán nội cho yếu tố giám sát hiệu lực hoạt ñộng kiểm soát 16% 3% 61% 16% 3% 99% 4.7 Ngân hàng dựa vào báo cáo ngoại trừ ñối với hiệu lực giám sát hoạt động kiểm sốt 10% 10% 61% 16% 3% 100% 4.8 Ngân hàng dừa vào cá nhân hoạt ñộng 10% 16% 58% 13% 3% 100% xi - 32 tạo báo cáo ñể giám sát hoạt động kiểm sốt HOẠT đỘNG KIỂM SỐT 5.1 Ngân hàng có qui trình thiết lập đểm bảo đảm hoạt động kiểm sốt mơ tả hướng dẫn sách thủ tục áp dụng chúng phương pháp ñược áp dụng 3% 26% 52% 16% 3% 100% Những hướng dẫn sách thủ tục ghi lại tất sách thủ tục 3% 26% 42% 23% 6% 100% Những sách thủ tục đánh giá cập nhật ñịnh kỳ 3% 27% 50% 17% 3% 100% Nhân viên giám sát đánh giá chức kiểm sốt 6% 23% 45% 23% 3% 100% thời ñiểm hành động giám sát thích hợp lựa chọn sở báo cáo ngoại trừ 3% 16% 48% 26% 6% 99% Giữ tài sản phải ñược phân tách với chức kế toán 6% 19% 39% 29% 6% 99% Trách nhiệm hoạt ñộng lưu giữ ghi chép ñược phân tách 3% 13% 48% 29% 6% 99% 5.8 Kiểm sốt vật chất tài sản phải tồn 0% 19% 55% 23% 3% 100% 5.9 Có kiểm tra ñộc lập ñối với hoạt ñộng 10% 10% 48% 26% 6% 100% 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 xi - 33 PHỤ LỤC 5: QUẢN TRỊ RỦI RO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Phần A: Bảng xếp hạng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nhóm Phần B: Bảng xếp hạng rủi to tín dụng ngân hàng thương mại Nhóm xi - 34 Phần C: Mơ hình quản trị rủi ro theo tuyến phòng thủ mơ hình tập trung ngân hàng thương mại ... TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .88 2.1 Hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam kiểm soát nội 88 2.1.1 Sự hình thành phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam. .. trạng yếu tố giám sát kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 114 2.2.5 đánh giá thực trạng yếu tố Hoạt động kiểm sốt kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 117 2.3... kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 121 2.3.1 Những kết ñạt ñược kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 121 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế kiểm soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại việt nam , Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay