Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh hải dương

270 15 0
  • Loading ...
1/270 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 05:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI BÙI PHƯƠNG THANH HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Hà Nội, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI BÙI PHƯƠNG THANH HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Thị Thu Thủy TS Nguyễn Tuấn Duy Hà Nội, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Bùi Phương Thanh ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, tác giả luận án xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Trường Đại học Thương Mại thầy cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Phạm Thị Thu Thủy TS Nguyễn Tuấn Duy, Trường Đại học Thương Mại, người thầy cô hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành tác giả suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Kế tốn, Khoa Sau đại học Trường Đại học Thương Mại tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tác giả nhanh chóng hồn thiện mặt thủ tục quy trình suốt thời gian thực luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sở, Ban, Ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan địa bàn tỉnh Hải Dương cung cấp tài liệu, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hải Dương, lãnh đạo Khoa Kế toán Trường Đại học Hải Dương tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tác giả hoàn thành khóa học Cuối cùng, tác giả xin gửi lời tri ân sâu sắc đến người thân gia đình, bạn bè ln cổ vũ, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện vật chất, tinh thần thời gian suốt trình nghiên cứu sinh tác giả Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Bùi Phương Thanh MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………………………………………… DANH MỤC BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ……………………………………………… MỞ ĐẦU .1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN .2 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 10 KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 11 1.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 11 1.1.1 Khái niệm vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.2 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC DNNVV 16 1.2.1 Khái niệm tổ chức cơng tác kế tốn 16 1.2.2 Các nguyên tắc tổ chức công tác kế toán DNNVV 17 1.2.3 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn DNNVV .19 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 59 1.3.1 Các nhân tố khách quan 59 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 63 2.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN 63 2.1.1 Q trình hình thành phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 63 2.1.2 Thực trạng hoạt động DNNVV địa bàn tỉnh Hải Dương 64 2.2 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 82 2.2.1 Thực trạng mơ hình tổ chức máy nhân kế toán 82 2.2.2 Thực trạng tổ chức TTKT DNNVV địa bàn tỉnh Hải Dương 87 2.2.3 Tổ chức kiểm .108 tra kế toán 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 110 2.3.1 Những kết đạt 110 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 112 KẾT LUẬN CHƯƠNG 117 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 118 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNNVV TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2025 118 3.1.1 Quan điểm, định hướng phát triển DNNVV 118 3.1.2 Mục tiêu phát triển DNNVV .118 3.1.3 Giải pháp phát triển DNNVV giai đoạn 2016 - 2025 119 3.2 CÁC U CẦU CĨ TÍNH NGUN TẮC CỦA VIỆC HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC 120 KẾ TOÁN TRONG CÁC DNNVV 3.2.1 Tổ chức cơng tác kế tốn phải tn thủ pháp luật cơng tác kế tốn 120 3.2.2 Nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn 120 3.2.3 Tổ chức cơng tác kế tốn phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh điều kiện doanh nghiệp nhỏ vừa 121 3.2.4 Thông tin kế tốn phải thích hợp, tin cậy so sánh 121 3.2.5 Đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu khả thi 122 3.2.6 Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin 122 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 122 3.3.1 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán .122 3.3.2 Hoàn thiện tổ chức lập mơ tả cơng việc kế tốn 125 3.3.3 Hoàn thiện tổ chức 127 liệu kế tốn 3.3.4 Hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn tài .130 3.3.5 Hoàn thiện tổ chức .137 thơng tin kế tốn quản trị 3.3.6 Đầu tư nâng cấp hệ thống sở hạ tầng thông tin kế tốn 145 3.3.7 Nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ kế tốn viên 145 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 147 3.4.1 Đối với Nhà 147 nước 3.4.2 Đối với Hội nghề nghiệp 148 3.4.3 Đối với tỉnh Hải Dương 148 3.4.4 Đối với DNNVV địa bàn tỉnh Hải Dương .148 KẾT LUẬN CHƯƠNG 149 KẾT .150 LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải BCTC Báo cáo tài BCKT Báo cáo kế tốn CĐKT Chế độ kế tốn CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CN&XD Cơng nghiệp xây dựng CPSX Chi phí sản xuất CSKT Chính sách kế tốn DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa KTTC Kế tốn tài KTQT Kế tốn quản trị HTTTKT Hệ thống thơng tin kế tốn NCTT Nhân cơng trực tiếp NLTS Nơng, lâm, thủy sản NVL Nguyên vật liệu NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp TCCTKT Tổ chức cơng tác kế tốn TK Tài khoản TKKT Tài khoản kế toán TMDV Thương mại dịch vụ TTKT Thơng tin kế tốn TSCĐ Tài sản cố định SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu tên bảng………………………………………………………… Trang Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại DNNVV World Bank 11 Bảng 1.2: Tiêu chí phân loại DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP .12 Bảng 1.3: Bảng so sánh giá thành sản phẩm 47 Bảng 2.1: Số lượng DNNVV theo loại hình doanh nghiệp từ 2011 - 2016 64 Bảng 2.2: Số lượng DNNVV theo ngành nghề kinh doanh từ 2011-2016 .65 Bảng 2.3: Số DNNVV theo số lượng lao động năm 2016 66 Bảng 2.4: Số DNNVV theo quy mô lao động năm 2016 67 Bảng 2.5: Số DNNVV theo quy mô vốn đầu tư năm 2016 67 Bảng 2.6: Số DNNVV theo tiêu chí vốn đầu tư lao động năm 2016 68 Bảng 2.7: Doanh thu DNNVV giai đoạn 2011- 2016 69 Bảng 2.8: Việc làm thu nhập người lao động DNNVV .70 Bảng 2.9: Tổng hợp số lượng doanh nghiệp khảo sát 72 Bảng 2.10: Môi trường pháp lý kế toán ảnh hưởng đến TCCTKT DN khảo sát địa bàn tỉnh Hải Dương .74 Bảng 2.11: Ứng dụng CNTT cơng tác kế tốn DN khảo sát địa bàn tỉnh Hải Dương 75 Bảng 2.12: Nhận thức chủ DN TCCTKT DN khảo sát địa bàn tỉnh Hải Dương 76 Bảng 2.13: Ngành nghề kinh doanh DNNVV khảo sát .81 Bảng 2.14: Trình độ nhân viên kế toán doanh nghiệp khảo sát 85 Bảng 2.15: Tổ chức nhân kế toán doanh nghiệp khảo sát .87 Bảng 2.16: Tổ chức xây dựng danh mục đối tượng kế toán DN khảo sát 89 Bảng 2.17: Thực trạng tổ chức sách kế tốn doanh nghiệp khảo sát .91 Bảng 2.18: Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán DN khảo sát 93 Bảng 2.19: Chế độ hình thức kế tốn áp dụng doanh nghiệp khảo sát 98 Bảng 2.20: Bảng định mức chi phí NVLTT cho 1000 hộp bánh trứng nướng .104 Bảng 2.21: Bảng tổng hợp dự toán chi phí sản xuất .105 Bảng 2.22: Nội dung hình thức tổ chức kiểm tra kế toán DN khảo sát .109 Bảng 2.23: Phương pháp kiểm tra kế toán 110 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu tên hình………………………………………………………… Trang Hình 2.1: Cơ cấu DNNVV theo ngành nghề kinh doanh (%) 65 Hình 2.2: Tỷ lệ DNNVV năm 2016 theo số lượng lao động 66 Hình 2.3: Tỷ lệ DNNVV năm 2016 theo quy mô lao động 67 Hình 2.4: Tỷ lệ DNNVV năm 2016 theo quy mô vốn đầu tư 68 Hình 2.5: Tỷ lệ DNNVV năm 2016 theo tiêu chí vốn đầu tư lao động 68 Hình 2.6: Doanh thu DNNVV giai đoạn 2011- 2016 69 Hình 2.7: Tốc độ tăng trưởng Doanh thu DNNVV giai đoạn 2011- 2016 70 Hình 2.8: Đối tượng sử dụng TTKT DN khảo sát địa bàn Hải Dương 75 Hình 2.9: Quy mô doanh nghiệp ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán DN khảo sát địa bàn tỉnh Hải Dương 77 Hình 2.10: Yêu cầu quản lý DN TCCTKT DN khảo sát 78 Hình 2.11: Năng lực kế toán viên DN khảo sát địa bàn tỉnh Hải Dương 79 Hình 2.12: Hình thức tổ chức máy kế toán DN khảo sát 82 Hình 2.13: Đối tượng bên ngồi sử dụng thơng tin KTTC DNNVV 88 Hình 2.14: Nhu cầu sử dụng thơng tin KTQT DNNVV 88 Hình 2.15: Cơ sở lựa chọn CSKT doanh nghiệp khảo sát 90 Hình 2.17: Hình thức kế toán 98 Hình 2.18: Lý DNNVV khơng phân loại chi phí theo u cầu quản trị DN 101 Hình 2.19: Nguyên nhân DN không áp dụng phương pháp xác định chi phí đại 102 Hình 2.20: Tổ chức xây dựng hệ thống định mức chi phí theo lĩnh vực 103 Hình 2.21: Kỳ lập dự tốn (số DN) 106 Hình 2.22: Phương pháp dùng để phân tích thơng tin định quản lý dài hạn 107 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Phân xưởng sản xuất………………………… Sản phẩm, công việc……………………… Chứng từ Diễn Ngày tháng Số hiệu giải A B C ĐVT TK Số lượng đối ứng Định mức Dự toán Thực tế E D Cộng Luỹ kế từ đầu năm Đơn giá Thành tiền Chênh lệch VL Vật liệu Nhiên Phụ tùng phụ liệu thay Cộng TH/ĐM TH/DT 10 11 Ngày …… tháng …….năm……… Kế toán ghi sổ “(Ký, họ tên)” Giám đốc “(Ký, họ tên)” Kế toán trưởng “(Ký, họ tên)” PHỤ LỤC 3.11 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP Phân xưởng sản xuất………………………… Số hiệu B C Chi phí nhân cơng trực tiếp Tiền lương thời gian Phụ cấp Các khoản trích theo lương phí Đ Chứng từ Tài Diễn giải ĐVT khoản đối ứng Tiền lương sản phẩm D E Bi Sản phẩm, công việc……………………… Cộng Cộng Luỹ kế từ đầu năm Ngày …… tháng …….năm……… Kế toán ghi sổ “(Ký, họ tên)” Kế toán trưởng “(Ký, họ tên)” Giám đốc “(Ký, họ tên)” PHỤ LỤC 3.12 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Phân xưởng sản xuất………………………… Sản phẩm, công việc……………………… Chứng từ Chi phí sản xuất chung Diễn Ngày tháng A ĐVT giải Số hiệu B C TK đối ứng D Chi phí Chi nhân phí viên VL E Chi phí KHTSCĐ Cộng Cộng Luỹ kế từ đầu năm Biến phí Định phí Phân bổ cho SPA SPB … 10 Ngày …… tháng …….năm……… Kế toán ghi sổ “(Ký, họ tên)” Giám đốc “(Ký, họ tên)” Kế toán trưởng “(Ký, họ tên)” PHỤ LỤC 3.13 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỞ DANG Phân xưởng sản xuất………………………… Sản phẩm, cơng việc……………………… Chứng từ Phân tích theo tiêu Chi phí Ngày Số tháng hiệu Diễn giải NVL TT ĐM TT Chi phí NCTT ĐM BP ĐP Chi phí sản xuất chung Chi phí nhân viên TT BP ĐM ĐP BP ĐP TT BP ĐP Chi phí……… ĐM BP ĐP TT BP ĐP Cộng Luỹ kế từ đầu năm Ngày …… tháng …….năm……… Kế toán ghi sổ “(Ký, họ tên)” Kế toán trưởng “(Ký, họ tên)” Giám đốc “(Ký, họ tên)” PHỤ LỤC 3.14 Mẫu Sổ chi tiết sản xuất tồn doanh nghiệp SỔ CHI TIẾT SẢN XUẤT TỒN DOANH NGHIỆP Tháng… năm… NVL Nhân Chi tiết theo yếu tố chi phí trực tiếp cơng Nhân Vật Cơng Khấu Dịch vụ mua ngồi trực tiếp cơng liệu cụ hao CP CP CP ĐT, CP sửa điện nước Fax chữa … Chi phí Đối tượng chịu chi phí CP tiền CP tiếp khách Thuế … Cộng - Phân xưởng + Sản phẩm A + Sản phẩm B … - Phân xưởng + Sản phẩm C + Sản phẩm D … Tổng cộng PHỤ LỤC 3.15 SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG NỘI ĐỊA Loại sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) Nhóm sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) Tên sản phẩm (dịch vụ, mặt hàng) Tháng… năm… Ngày ghi sổ Chứng từ SH NT Doanh thu Diễn giải Cộng phát sinh sản phẩm (dịch vụ mặt hàng)… Doanh thu sản phẩm (dịch vụ mặt hàng) SL Đơn giá Các khoản giảm doanh thu Thành tiền Giảm giá Hàng bán Thuế tiêu thụ hàng bán bị trả lại đặc biệt XK PHỤ LỤC 3.16 SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG (XUẤT KHẨU) Loại sản phẩm (hàng hóa)… Nhóm sản phẩm (hàng hóa)… Tên sản phẩm (hàng hóa):… Tháng… năm… Đơn vị Tỷ lệ Chứng từ tiền Ngày ghi sổ Doanh thu Các khoản giảm doanh thu (ngoại ngoại tệ SL Đơn giá Thành tiền Đơn giá (ngoại tệ) tệ) VNĐ Diễn giải SH quy đổi NT Ngoạ tệ Cộng phát sinh sản phẩm (hàng hóa) Doanh thu sản phẩm (hàng hóa) VNĐ Giảm giá Hàng bán hàng bán bị trả lại Ngoại tệ VNĐ Ngoại tệ VNĐ Thuế xuất Ngoại tệ VNĐ PHỤ LỤC 3.17 SỔ CHI TIẾT DOANH THU KẾT QUẢ Tên sản phẩm (dịch vụ, mặt hàng) Tháng… năm… Chứng từ Ngày ghi sổ SH Các khoản CFSP CF bán giảm CF Diễn Doanh doanh thu hàng hàng quản giải thu bán lý DN NT Kết Cộng PHỤ LỤC 3.18 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí DNSX Khoản mục chi phí Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp - Tiền lương công nhân sản xuất trực tiếp - Các khoản trích theo lương Chi phí sản xuất chung - CP nhân viên phân xưởng - CP vật liệu - CP công cụ dụng cụ - CP khấu hao TSCĐ - CP sửa chữa thiết bị, dụng cụ - CP điện - CP bảo hộ lao động - CP tiền khác Chi phí quản lý doanh nghiệp - CP nhân viên - CP vật liệu - CP công cụ dụng cụ - CP khấu hao TSCĐ - CP sửa chữa thiết bị, dụng cụ - CP tiền khác Chi phí bán hàng - CP nhân viên - CP vận chuyển, bốc dỡ - CP công cụ dụng cụ - CP khấu hao TSCĐ - CP sửa chữa thiết bị, dụng cụ - CP tiền khác Biến phí x Định Chi phí phí hỗn hợp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PHỤ LỤC 3.19 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí DNTM Chi phí Chi phí Chi phí TT Nội dung biến đổi cố định hỗn hợp Giá vốn hàng bán Giá mua x CP vận chuyển, bốc dỡ, hàng mua x Các khoản hao hụt, mát, x Dự phòng giảm giá hàng tồn kho x CP khác x Chi phí bán hàng CP nhân viên (lương & khoản trích theo x lương nhân viên bán hàng) CP VL, DC phục vụ chung cho bán hàng x CP khấu hao TSCð (nhà văn phòng thiết bị quản lý, ơ-tơ tải) x CP điện, nước, internet x CP điện thoại x CP quảng cáo x CP hoa hồng bán hàng x CP khác x CP quản lý DN CP nhân công x CP vật liệu, dụng cụ quản lý x CP khấu hao TSCĐ x CP điện, nước, internet văn phòng x CP điện thoại x Chi phí hội họp, tiếp khách x Các CP khác x PHỤ LỤC 3.20 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí DN dịch vụ vận tải Biến Định Chi phí Khoản mục chi phí phí phí hỗn hợp x Chi phí nhiên liệu trực tiếp (xăng, dầu diezen, dầu nhờn) x Chi phí nhân cơng trực tiếp - Tiền lương lái xe, phụ xe x - Các khoản trích theo tiền lương x x Chi phí sản xuất chung - CP nhân viên quản lý đội xe x + Tiền lương khoản trích theo tiền lương x + Tiền lương suất nhân viên x - CP vật liệu phục vụ cho đội xe x - CP công cụ dụng cụ + CP săm lốp x + CP dụng cụ khác - CP khấu hao TSCĐ + Khấu hao phương tiện + Khấu hao nhà điều hành, trạm, thiết bị đội - CP dịch vụ mua - CP khác tiền + CP sửa chữa phương tiện x + CP tiền khác Chi phí bán hàng - CP nhân viên bán hàng - CP vật liệu x - CP công cụ dụng cụ x - CP khấu hao TSCĐ - CP dịch vụ mua x - CP khác tiền x Chi phí quản lý doanh nghiệp - CP nhân viên quản lý - CP vật liệu quản lý x - CP dụng cụ quản lý x - CP khấu hao TSCĐ - Thuế, phí, lệ phí cầu phà x - CP dự phòng x - CP dịch vụ mua x - CP tiền khác x PHỤ LỤC 3.21 BÁO CÁO GIÁ THÀNH SẢN PHẨM x x x x x x x x x x x x x x Tháng… năm… Phân xưởng X Giá thành thực tế Đối tượng - Bộ phận (PX…) + Sản phẩm A + Sản phẩm B - Bộ phận (PX…) + Sản phẩm C + Sản phẩm D … Cộng Giá đơn vị Số Giá thành lượng Giá thành Chênh lệch KH giá thành đơn vị Đơn vị PHỤ LỤC 3.22 BÁO CÁO SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT HÀNG THÁNG Tháng… năm… Phân xưởng X Loại SP Ngày … Tổng A B … Tổng PHỤ LỤC 3.23 BÁO CÁO SẢN XUẤT Phân xưởng X CP NVL Chỉ tiêu trực tiếp I Số lượng sản xuất Số sản phẩm dở dang đầu kỳ Tỷ lệ thực kỳ SPDD Số bắt đầu sản xuất hoàn thành kỳ Số sản phẩm dở cuối kỳ 5.Tỷ lệ hoàn thành sản phẩm dở cuối kỳ Số lượng sản phẩm tương đương II Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất PS kỳ Chi phí sản xuất bình qn CP NC CP sản xuất trực tiếp chung PHỤ LỤC 3.24 BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tháng… năm… Chỉ tiêu Số máy hoạt động Biến phí - CP vật liệu - CP nhân công quản lý sản xuất - CP dịch vụ mua … Định phí - CP khấu hao TSCĐ - CP thuê TSCĐ - Các chi phí khác … Thực Dự toán Chênh lệch PHỤ LỤC 3.25 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Tháng… năm… Khối lượng Chỉ tiêu Thực Dự toán Chênh lệch Tổng số Đơn vị Tổng số Đơn vị Tổng số Đơn vị DT bán hàng Biến phí CP NVL trực tiếp CP NC trực tiếp CP SXC CP bán hàng CP quản lý DN Lãi biến phí Định phí Định phí sản xuất Định phí quản lý DN LN trước thuế PHỤ LỤC 3.26 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH Đơn vị tính: ngàn đồng Chỉ tiêu 1- Báo cáo cho đội trưởng sản xuất - Doanh thu (a) - Biến phí (b) - Số dư đảm phí(c=a-b) - ðịnh phí trực tiếp(d) - Số dư sản phẩm (c-d) Báo cáo cho giám đốc phận - Số dư sản phẩm … - Tổng số dư sản phẩm - Chi phí chung cho tất SP - Số dư toàn đội, trung tâm Báo cáo cho giám đốc điều hành - Số dư tổ, đội sản xuất … Tổng số dư đội, trung tâm - Chi phí tồn doanh nghiệp - Lợi nhuận DN Tháng ….năm…… Dự Thực Chênh tốn lệch Tính từ đầu năm Dự Thực Chênh toán lệch PHỤ LỤC 3.27 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM CHI PHÍ Đơn vị tính: ngàn đồng Tháng ….năm…… Tính từ đầu năm Dự Thực Chênh Dự toán Thực Chênh toán lệch lệch Chỉ tiêu 1-Báo cáo cho quản đốc, đội trưởng… * Tổ SX A NVL trực tiếp NC trực tiếp CPSX chung Cộng *Tổ SX B Tổng cộng trung tâm 2- CP chung toàn doanh nghiệp - Điện, nước, - Khấu hao TSCĐ - CP quản lý chung Tổng chi phí chung tồn DN Tổng cộng chi phí tồn DN PHỤ LỤC 3.28 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM ĐẦU TƯ Tháng ….năm…… Chỉ tiêu 1- Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh - Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận để lại Hiệu suất hoạt động sản xuất kinh doanh - Tỷ suất lợi nhuận phận vốn kinh doanh (%) - Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư (%) Thông tin liên quan khác Dự tốn Thực Chênh lệch Đơn vị tính: ngàn đồng Tính từ đầu năm Dự tốn Thực Chênh lệch PHỤ LỤC 3.29 BÁO CÁO CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG THEO DOANH SỐ Ngày .tháng năm Tên khách hàng Doanh thu Mã khách hàng Tổng cộng Phát sinh Đánh Đã Còn nợ giá tình Ý kiến đề tốn trạng nợ xuất xxx xxx xxx Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký đóng dấu) PHỤ LỤC 3.30 BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Năm TT Tên khách hàng Diễn giải Phải trả nội Phải trả đơn vị Phải trả khác Cộng Đơn vị tính Số lượng Số tiền …… , ngày … tháng … năm … Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 3.31 Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO Tháng: Loại: Vật tư hàng hoá Mã Tên Đầu kỳ SL TT Nhập kho SL TT Xuất kho SL TT Cuối kỳ SL TT Cộng theo loại ngày … tháng … năm … Người lập (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 3.32 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ Năm…… Đơn vị tính:………… STT A I 1.1 1.2 1.3 1.4 - Loại tài sản cố định - Nhóm tài sản cố định B TSCĐ hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc - Nhà - Nhà làm việc -… Máy móc, thiết bị Đơn vị tính số lượng Số đầu năm SL GT C x x Tăng năm SL GT Giảm Số cuối năm năm SL GT SL GT …… Phương tiện vận tải, truyền dẫn …… Thiết bị, dụng cụ quản lý …… TSCĐ khác II 2.2 TSCĐ vơ hình ……………… ……………… ……………… ……………… Cộng Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) x x x …….Ngày…tháng…năm… Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 3.33 Phương pháp phân tích C-V-P Để minh họa phương pháp phân tích C-V-P Tác giả sử dụng số liệu loại sản phẩm cơng ty bánh kẹo Hòa An là: Bánh quy hộp sắt, Bánh kem xốp, Bánh trứng nướng 330g với giá bán tương ứng theo hộp là: 100.000 đồng/1hộp, 60.000 đồng/1hộp, 40.000 đồng/1hộp Căn vào số liệu cung cấp phòng kế tốn, theo bảng chi tiết chi phí đơn vị sản phẩm Bảng Bảng 1: Báo cáo thu nhập theo đơn vị sản phẩm ĐVT: 1.000 đồng Bánh quy Bánh kem Bánh trứng CÁC CHỈ TIÊU hộp sắt (hộp) xốp (hộp) nướng 330g (hộp) Giá bán 100 60 40 Biến phí đơn vị 50 40 25 Số dư đảm phí đơn vị (1-2) 50 20 15 Tỷ lệ số dư đảm phí đơn vị 50% 33% 37,5% (Nguồn: Cơng ty bánh kẹo Hòa An) Dựa vào tiêu lợi nhuận gộp đơn vị DN muốn tăng sản lượng để đạt lợi nhuận lớn nhất, DN tăng thị phần bánh quy hộp sắt bánh quy hộp sắt có lợi nhuận gộp đơn vị cao Giả sử, dự định sản lượng tăng 1000 hộp (trong điều kiện định phí khơng thay đổi, có nghĩa DN chưa sản xuất hết công suất), lợi nhuận phương án tăng sau Bảng Bảng 2: Báo cáo sản lượng tiêu thụ theo sản phẩm ĐVT: 1.000 đồng Bánh quy Bánh kem Bánh trứng CÁC CHỈ TIÊU hộp sắt xốp nướng 330g Sản lượng tăng 1.000 1.000 1.000 Số dư đảm phí đơn vị 50 20 15 Số dư đảm phí (1x2) 50.000 20.000 15.000 (Nguồn: Cơng ty bánh kẹo Hòa An) Tương tự tăng doanh thu, DN vào tỷ lệ lợi nhuận gộp để lựa chọn chiến lược kinh doanh cho doanh thu sản phẩm bánh quy hộp sắt tăng Giả sử DN tiến hành quảng cáo với chi phí 50.000 ngàn đồng, nhờ việc quảng cáo doanh thu sản phẩm tăng 100.000 ngàn đồng Trong trường hợp nhà quản trị lựa chọn bánh quy hộp sắt để quảng cáo, bánh quy hộp sắt có tỷ lệ lợi nhuận gộp cao lợi nhuận đạt Bảng Bảng 3: Báo cáo lợi nhuận theo lợi nhuận gộp ĐVT: 1.000 đồng Bánh quy Bánh kem xốp Bánh trứng CÁC CHỈ TIÊU hộp sắt nướng 330g Doanh thu tăng 100.000 100.000 100.000 0,5 0,33 0,375 Số dư đảm phí tăng (1x2) 500.000 330.000 375.000 Định phí tăng 50.000 50.000 50.000 Lợi nhuận tăng (3-4) 450.000 280.000 325.000 Tỷ lệ số dư đảm phí đơn vị (Nguồn: Cơng ty bánh kẹo Hòa An) Như vậy, DN thường SXKD nhiều mặt hàng, chủng loại sản phẩm việc tăng hay giảm thị phần sản phẩm thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận DN Vì vậy, dựa vào tiêu lợi nhuận gộp đơn vị tỷ lệ lợi nhuận gộp giúp nhà quản trị có định hiệu để đạt lợi nhuận cao Cơ cấu sản phẩm DN có vai trò quan trọng chiến lược kinh doanh SX DN Bởi DN có cấu sản phẩm phù hợp cho lợi nhuận tối đa Cụ thể công ty bánh kẹo Hòa An với ba sản phẩm nêu cấu tiêu thụ hợp lý cấu xác định cho tỷ trọng sản phẩm bánh quy hộp sắt cao Bởi sản phẩm có lợi nhuận gộp đơn vị tỷ lệ lợi nhuận gộp cao Nếu DN tiêu thụ với cấu sản phẩm bánh quy hộp sắt cao lợi nhuận cơng ty đạt tối đa Ngồi ra, phân tích C-V-P giúp DN xác định tiêu điểm hòa vốn điểm an tồn Giả sử cơng ty bánh kẹo Hòa An sản xuất ba loại bánh có tổng định phí 80.000 nghìn đồng, ta xác định điểm hòa vốn điểm an toàn sau Bảng Bảng 4: Báo cáo doanh thu tiêu thụ Bánh quy Bánh kem Bánh trứng Tổng cộng Chỉ tiêu 1hộp 1.000h 1hộp 2.000h1hộp 1.500h Doanh thu 100 100.000 60 120.00 40 60.000 280.000 Chi phí khả biến 50 50.000 40 80.000 25 37.500 167.500 Số dư đảm phí (1-2) 50 50.000 20 40.000 15 22.500 112.500 Định phí 80.000 Lợi nhuận 32.500 (Nguồn: Cơng ty bánh kẹo Hòa An) Bảng 5: Bảng tiêu phân tích điểm hòa vốn Chỉ tiêu Bánh quy Bánh kem xốp Bánh trứng Tổng cộng hộp sắt nướng 330 gr Tỷ lệ LN góp BQ 0,40 Doanh thu hòa vốn 71.111 85.333 42.667 199.111 Sản lượng hòa vốn 711 1.422 1.067 3.200 Doanh thu an toàn 28.889 34.667 17.333 80.889 Sản lượng an tồn 289 578 433 1.300 (Nguồn: Cơng ty bánh kẹo Hòa An) Như vậy, mức sản lượng 3.200 sản phẩm (bánh quy hộp sắt đạt 711 sản phẩm, bánh kem xốp đạt 1.422 sản phẩm bánh trứng nướng đạt 1.067 sản phẩm) tổng doanh thu tương ứng 199.111 nghìn đồng DN đạt hòa vốn Trong ba sản phẩm, sản phẩm bánh bánh quy hộp sắt có điểm hòa vốn 711 sản phẩm sản lượng an toàn 289 sản phẩm, để có lợi nhuận cao DN nên tập trung sản xuất tiêu thụ sản phẩm bánh quy hộp sắt sản phẩm cho DN sớm đạt hòa vốn có lãi cao ... ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 63 2.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN 63 2.1.1 Q trình hình thành phát triển doanh nghiệp nhỏ. .. trạng tổ chức cơng tác kế tốn DNNVV địa bàn tỉnh Hải Dương Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn DNNVV địa bàn tỉnh Hải Dương 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ... lượng DNNVV việc hoàn thiện TCCTKT DNNVV địa bàn tỉnh Hải Dương cần thiết, Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Hải Dương làm đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh hải dương , Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh hải dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay