Kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu, đường tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc bộ giao thông vận tải

252 11 0
  • Loading ...
1/252 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 05:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ THÁI AN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP CẦU ĐƯỜNG TẠI CÁC TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ THÁI AN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP CẦU ĐƯỜNG TẠI CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG THUỘC BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Đỗ Minh Thành TS Nguyễn Tuấn Duy Hà Nội, Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tất nội dung nghiên cứu kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác tác giả trích dẫn đầy đủ ghi nguồn cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thái An ii LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin chân thành cảm ơn Tập thể lãnh đạo, thầy giáo Khoa Sau đại học, Khoa Kế tốn - Kiểm toán trường Đại học Thương mại tạo điều kiện để tác giả học tập, nghiên cứu suốt thời gian qua Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể cán hướng dẫn khoa học PGS,TS Đỗ Minh Thành TS Nguyễn Tuấn Duy nhiệt tình giúp đỡ động viên tác giả hoàn thành luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, nhân viên Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng thuộc Bộ GTVT hỗ trợ tạo điều kiện cho tác giả trình thu thập liệu, nghiên cứu hoàn thành luận án Tác giả xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn ln động viên tác giả q trình học tập thực luận án Tác giả Nguyễn Thị Thái An MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí xây lắp Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 10 Các câu hỏi nghiên cứu luận án 10 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 11 Phương pháp nghiên cứu luận án 12 Những đóng góp luận án 16 Kết cấu luận án 16 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 17 1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến kế tốn quản trị chi phí 17 1.2 Chi phí xây lắp yêu cầu quản lý chi phí doanh nghiệp xây lắp 20 1.2.1 Khái niệm, chất ý nghĩa chi phí xây lắp 20 1.2.2 Yêu cầu quản lý chi phí xây lắp 21 1.3 Kế tốn quản trị chi phí xây lắp doanh nghiệp xây lắp 22 1.3.1 Bản chất vai trò kế tốn quản trị chi phí xây lắp doanh nghiệp xây lắp 22 1.3.2 Nội dung kế toán quản trị chi phí xây lắp doanh nghiệp xây lắp 27 1.4 Kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp số nước giới học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 51 1.4.1 Kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp số nước giới 51 1.4.2 Bài học kinh nghiệm kế tốn quản trị chi phí để nghiên cứu vận dụng kế toán quản trị chi phí xây lắp doanh nghiệp xây lắp Việt Nam 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP CẦU, ĐƯỜNG TẠI CÁC TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 55 2.1 Tổng quan Tổng công ty xây dựng cơng trình giao thơng 55 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 55 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng ảnh hưởng đến kế tốn quản trị chi phí xây lắp 59 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán TCTXDCTG 68 2.2 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí xây lắp cầu, đường Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thông 71 2.2.1 Thực trạng nhận diện phân loại chi phí xây lắp cầu, đường TCTXDCTGT 71 2.2.2 Thực trạng xây dựng hệ thống định mức lập dự tốn chi phí xây lắp TCTXDCTGT 77 2.2.3 Thực trạng thu thập thông tin thực chi phí xây lắp phục vụ yêu cầu quản trị 81 2.2.4 Thực trạng phân tích thơng tin chi phí xây lắp phục vụ quản trị 89 2.3 Đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí xây lắp cầu đường Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 90 2.3.1 Những kết đạt 90 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP CẦU, ĐƯỜNG TẠI CÁC TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 98 3.1 Định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty xây dựng cơng trình giao thơng thuộc Bộ Giao thông Vận tải 98 3.2 u cầu hồn thiện kế tốn quản trị chi phí xây lắp cầu, đường Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 102 3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí xây lắp cầu, đường Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 103 3.3.1 Hoàn thiện việc nhận diện phân loại chi phí xây lắp 103 3.3.2 Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống định mức dự tốn chi phí xây lắp cầu, đường 108 3.3.3 Hồn thiện thu thập thơng tin chi phí xây lắp cầu đường phục vụ yêu cầu quản trị 115 3.3.4 Hồn thiện phân tích thơng tin chi phí phục vụ quản trị chi phí xây lắp cầu, đường 135 3.4 Điều kiện thực giải pháp để hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí xây lắp cầu, đường TCTXDCTGT 142 3.4.1 Đối với Nhà nước quan chức 142 3.4.2 Đối với Tổng cơng xây dựng cơng trình giao thơng 142 KẾT LUẬN CHƯƠNG 144 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CƠNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải ABC Activity-Based Costing BP Biến phí CP Chi phí CPNVLTT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPMTC Chi phí máy thi cơng CPSXC Chi phí sản xuất chung CPXL Chi phí xây lắp CPH Cổ phần hóa CT/HMCT Cơng trình, hạng mục cơng trình DTCP Dự tốn chi phí ĐP Định phí ĐMCP Định mức chi phí DN Doanh nghiệp DNXL Doanh nghiệp xây lắp GTVT Giao thơng vận tải KTCP Kế tốn chi phí KTQTCPXL Kế tốn quản trị chi phí xây lắp KTQT Kế toán quản trị KTQTCP Kế toán quản trị chi phí KTTC Kế tốn tài KSCP Kiểm sốt chi phí KMCP Khoản mục chi phí KLCVXD Khối lượng công việc xây lắp QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh vii SPXL Sản phẩm xây lắp TC Target costing TCTXDCTGT Tổng công ty xây dựng công trình giao thơng TCTC Tổ chức thi cơng TTCP Trung tâm chi phí XDGT Xây dựng giao thơng XDCB Xây dựng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Chu chức quản lý 26 Sơ đồ 1.2 Q trình kế tốn tập hợp CPXL theo công việc 35 Sơ đồ 1.3 Q trình kế tốn tập hợp CPXL theo q trình xây lắp 36 Sơ đồ 1.4 Quá trình kế tốn tập hợp CPXL theo CP tiêu chuẩn 38 Sơ đồ 1.5 Q trình kế tốn tập hợp CPXL theo CP thực tế kết hợp với CP ước tính 40 Sơ đồ 1.6: Q trình kế tốn tập hợp CPXL theo ABC 42 Sơ đồ 2.1 Quá trình tổ chức xây dựng cơng trình giao thơng 60 Sơ đồ 2.2: Quy trình thi cơng đường ô tô 61 Sơ đồ 2.3: Quy trình thi cơng cầu 62 Sơ đồ 2.4: Cơ cấu tổ chức TCTXDCTGT 65 Sơ đồ 2.5: Tổ chức máy kế tốn TCTXDCTGT theo mơ hình vừa tập trung vừa phân tán 69 Sơ đồ 2.6: Tổ chức máy kế toán TCTXDCTGT theo mơ hình tập trung .69 Sơ đồ 2.7: Trình tự lập DTCP xây dựng TCTXDCTGT 81 Sơ đồ 3.1: Các TTCP thuộc khối sản xuất 122 Sơ đồ 3.2 : Các TTCP thuộc khối quản lý 123 Sơ đồ 3.3: Tổ chức máy kết hợp KTTC KTQTCP 143 BẢNG Bảng 1.1: Phân loại CPXL DNXL 27 Bảng 2.1: Cơ cấu doanh thu sau cổ phần hóa TCTXDCTGT 57 Bảng 2.2: Doanh thu năm 2014-2016 TCTXDCTGT 58 Bảng 2.3: Doanh thu năm 2014-2016 TCTXDCTGT 58 Bảng 2.4: Tiêu thức phân loại CPXL TCTXDCTGT 74 PH() Ll)C 2.14b C6NG TY CO PHAN 482 l>O'D vj: ll9i CI'9 STI I 16 18 19 II 24 26 30 m 37 38 39 40 41 43 44 18 m 26 30 31 BANG T6NG H(}P GIA TRJ SAN UJ'QNG TH\fC �N THANG 04/2016 G6i thiu l>Tl.1: Thi cong xiiy dyng n�n, m�t 4u-o-ng, b6 via, via he, cay xanh, diiy philn each; Hf th6ng thoat mro·c & c6ng kj' thuJt huv.en Bo• ne Nair tinb B DI! Thtio Thanh tien fVNH) Kh6i hrO'ne: l>O'D gi:1 l>O'D H�ng myc c6ng vifc Liiyke Thgc hi�n Liiyke Thgc hifn (VNI)) v] tinb Theo HI> TheoHB kv trtr6'c kvnav kv trll'IJC kvnav N�n, mat llu-o-nl? l:>Ap cat nlin dulmg K;>=0.95 (tan dung 100%) Tuai nhua dinh barn TC l,Okg!'.m2 Tuai nhira d(nh barn TC 0,5kwm2 BTN hat mtt dulmg sau ten ee dill' 4cm B6 via, via he, ch xanb, dav nhftn each cat 4Sm 16t via he dav Scm ltan dung 100%) Be t6ng h6 trAng cdv da lx2 M200 Lat zach t6ng M200 (30x30x5)cm via he H� thAn2 an toiln e:iao th6n2 !:>Ao
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu, đường tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc bộ giao thông vận tải , Kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu, đường tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc bộ giao thông vận tải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay