Kiểm toán hoạt động đối với chi tiêu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các bộ

169 14 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 05:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - VŨ THỊ THU HUYỀN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHI TIÊU TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH T H Ni, Nm 2018 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC THƯƠNG MạI Vò THÞ THU HUN KIỂM TỐN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHI TIÊU TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CC B Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 62.34.03.01 LUậN ¸N TIÕN SÜ KINH TÕ Ngêi híng dÉn khoa häc: TS Nguyễn Viết Tiến PGS, TS Lê Huy Trọng Hà Nội, Năm 2018 i LI CAM OAN Tụi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu độc lập thực hướng dẫn tập thể giáo viên hướng dẫn Các tài liệu nghiên cứu, kết quả, nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Những kết nghiên cứu luận án chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN VŨ THỊ THU HUYỀN ii LỜI CẢM ƠN NCS xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại học Thương mại, Khoa Sau đại học, Khoa Kế tốn- Kiểm tốn Bộ mơn Kiểm tốn tạo điều kiện, động viên, góp ý chun mơn giúp tơi có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để thực luận án Tôi xin bày tỏ kính trọng biết ơn tới TS Nguyễn Viết Tiến PGS, TS Lê Huy Trọng, người hướng dẫn khoa học Trong suốt thời gian quan tận tình hỗ trợ, bảo hướng dẫn tơi thực luận án Tôi bày tỏ lời cảm ơn đến Thầy Cô hội đồng đánh giá luận án cấp, nhà khoa học phản biện độc lập có góp ý chi tiết, cụ thể mặt chun mơn cho tơi hồn thiện luận án Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới tập thể lãnh đạo Kiểm toán viên thuộc Vụ Tổng hợp, kiểm toán Nhà nước chuyên ngành hỗ trợ giúp đỡ tơi q trình thu thập liệu phục vụ nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện, động viên hỗ trợ thời gian qua Xin trân trọng cảm ơn! NCS Vũ Thị Thu Huyền MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục từ viết tắt vii Danh mục bảng biểu viii Danh mục sơ đồ x Danh mục biểu đồ xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CHI TIÊU TỪ NGUỒN VỐN NSNN DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN 18 1.1.Tổng quan chi tiêu từ nguồn vốn NSNN kiểm toán hoạt động Kiểm toán Nhà nước thực 18 1.1.1 Tổng quan chi tiêu từ nguồn vốn NSNN 18 1.1.2 Khái quát chung KTHĐ lĩnh vực cơng Kiểm tốn Nhà nước 20 1.2 Các tiêu chí kiểm tốn hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN KTNN thực 29 1.2.1 Khái niệm tiêu chí kiểm tốn hoạt động 29 1.2.2 Nguồn tài liệu để xây dựng tiêu chí KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN 33 1.2.3 Tiêu chí kiểm tốn hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN 33 1.3 Nội dung KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN KTNN thực 40 1.3.1 Kiểm toán đơn vị dự toán cấp I cấp II 40 1.3.2 Kiểm toán đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng NSNN 42 1.4 Phương pháp KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN KTNN thực 42 1.4.1 Phương pháp kiểm toán theo kết 43 1.4.2 Phương pháp kiểm toán theo hệ thống 43 1.4.3 Phương pháp kiểm toán theo vấn đề 44 1.5.Quy trình KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN KTNN thực 44 1.5.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán hoạt động 45 1.5.2 Giai đoạn thực kiểm toán 46 1.5.3 Lập phát hành báo cáo kiểm toán 47 1.5.4.Theo dõi, kiểm tra, thực kiến nghị kiểm toán 48 1.6 Kinh nghiệm KTNN nước KTHĐ học kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam 48 1.6.1 Kinh nghiệm số nước xây dựng tiêu chí KTHĐ lĩnh vực cơng kiểm tốn đơn vị chi tiêu công Canada Indonesia 52 1.6.2 Kinh nghiệm KTNN nước xây dựng nội dung, quy trình phương pháp kiểm tốn hoạt động 56 1.6.3 Những vấn đề cần rút từ kinh nghiệm KTHĐ quan kiểm toán tối cao giới KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 63 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHI TIÊU TỪ NSNN TẠI CÁC BỘ DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN 64 2.1 Khái quát chung KTHĐ KTNN Việt Nam 64 2.1.1 Quá trình phát triển, đặc điểm hoạt động KTNN Việt Nam 64 2.1.2 Khái quát phát triển kiểm toán hoạt động KTNN Việt Nam thực 65 2.1.3 Kết KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 66 2.2 Thực trạng kiểm toán hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN KTNN Việt Nam thực 70 2.2.1 Thực trạng tiêu chí KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 70 2.2.2 Thực trạng nội dung KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 80 2.2.3 Thực trạng phương pháp KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 86 2.2.4.Thực trạng quy trình KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 88 2.3 Đánh giá thực trạng KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 102 2.3.1 Một số kết đạt việc xây dựng tiêu chí, nội dung, phương pháp quy trình KTHĐ 102 2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG 117 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM TỐN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHI TIÊU TỪ NSNN TẠI CÁC BỘ DO KTNN VIỆT NAM THỰC HIỆN 118 3.1.Định hướng phát triển KTHĐ yêu cầu việc hoàn thiện KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 118 3.1.1 Định hướng phát triển KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 118 3.1.2 Yêu cầu việc hoàn thiện KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 120 3.2 Giải pháp hoàn thiện KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 122 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện tiêu chí đánh giá KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 122 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện nội dung kiểm tốn KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 129 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện phương pháp KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 133 3.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện quy trình KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ 3.3 Điều kiện thực giải pháp 135 148 3.3.1 Đối với Chính phủ 148 3.3.2 Đối với Kiểm tốn Nhà nước 148 3.3.3 Đối với Bộ 151 KẾT LUẬN CHƯƠNG 152 KẾT LUẬN 153 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT ASOSAI Viết đầy đủ Viết đầy đủ (tiếng việt) (tiếng anh) Cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á Asia Organization of supreme Audit Institutions BQLDA Ban quản lý dự án CP Chính phủ QH Quốc hội ĐTPT Đầu tư phát triển GAO Cơ quan kiểm tốn phủ Government Auditing Organization INCOSAI Hội nghi quốc tế tổ chức kiểm International Conference of toán tối cao INTOSAI supreme Audit Institutions Tổ chức quốc tế quan kiểm International Organization toán tối cao of supreme Audit Institutions KH& ĐT Kế hoạch đầu tư KHKT Kế hoạch kiểm toán KTBCTC Kiểm toán báo cáo tài KTHĐ Kiểm tốn hoạt động KTNN Kiểm tốn Nhà nước KTNNLB Kiểm toán Nhà nước liên bang KTTT Kiểm toán tuân thủ KTV Kiểm toán viên KSNB Kiểm soát nội NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NSNN Ngân sách Nhà nước TN&MT Tài nguyên Môi trường * Đánh giá rủi ro phát dựa sở đánh giá rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát Bộ Mức độ rủi ro phát xác định giúp định hướng mục tiêu kiểm toán nội dung kiểm toán Rủi ro phát chi Ngân sách Bộ - Cơ chế quản lí điều hành Ngân sách Nhà nước thực theo chức năng, nhiệm vụ giao, chế, sách quản lý Nhà nước phức tạp việc tra, kiểm tra Do đó, q trình kiểm tốn cần thực đối chiếu hóa đơn, chứng từ toán; chứng kiến kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hóa; kiểm tốn trường * Rủi ro kiểm tốn dựa đánh giá tổng quát xuất rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm sốt Mức độ rủi ro có liên quan trực tiếp đến quy trình kiểm tốn chi NSNN mà KTV áp dụng, rủi ro ln tồn Các chứng rủi ro kiểm toán hoạt động chi Bộ bao gồm: - Không đạt mục tiêu hiệu Ngân sách đề - Mức độ chi tiêu phát sinh lớn so với nhiệm vụ giao, khơng tiết kiệm khoản khốn chi… - Có mở rộng hoạt động chức nhiệm vụ - Mối quan hệ trách nhiệm chi bị chồng chéo… d, Xác định mục tiêu kiểm toán Xác định mục tiêu KTHĐ: xác định tính kinh tế, tính hiệu lực hiệu quản lý, sử dụng Ngân sách cho chi tiêu từ nguồn vốn NSNN - Đánh giá, nhận định phù hợp chủ trương, mục tiêu chi Bộ niên độ kiểm tốn, năm trước có liên quan với chủ trương chung Chính phủ; đánh giá tác động chi gắn với chức năng, nhiệm vụ Bộ tầm vĩ mô Việc đánh giá mục tiêu kiểm tốn khó, quan trọng cần thiết kiểm tốn chi đồng thời đề cao vai trò quan KTNN - Đánh giá cơng tác lập phân bổ dự tốn, tình hình thực dự tốn chi năm tài chính, xác định nguyên nhân tăng giảm so với dự toán đầu năm, làm sở chọn mẫu kiểm toán chi tiết đánh giá công tác quản lý điều hành sử dụng NSNN Bộ - Đánh giá bất cập chế quản lý đầu tư XDCB, chế độ sách, tiêu chuẩn, định mức chi thường xuyên Bộ đề xuất giải pháp - Đánh giá tình hình thất thốt, lãng phí chi, trách nhiệm lãnh đạo Bộ đơn vị dự tốn; sở đề xuất giải pháp khắc phục - Kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị quản lý, sử dụng nguồn lực quan có sai phạm phát q trình thực kiểm tốn; - Đánh giá hiệu hoạt động hệ thống KSNB hoạt động chi Bộ; - Qua kiểm toán, đề xuất ý kiến nhằm cải tiến, nâng cao hiệu hoạt động kiểm tốn; - Đánh giá tính tuân thủ hoạt động chi Bộ pháp luật Ngân sách, chế độ quản lý chi tiêu Bộ; - Cung cấp thông tin cho đối tượng liên quan (Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, KBNN) tình hình kết thực hoạt động Bộ để quan chức thấy tính kinh tế, tính hiệu lực tính hiệu thực tế định (đặc biệt định chủ trương Ngân sách), hoạt động nhằm rút kinh nghiệm cho kỳ tới định điều chỉnh; Trong KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ cần ý mục tiêu cụ thể : Đối với chi thường xuyên: tập trung số khoản chi trọng yếu sau: - Chỉ quản lý hành chính, chi theo nhiệm vụ hoạt động Bộ - Việc tạo lập sử dụng nguồn để cải cách tiền lương Đối với chi đầu tư phát triển - Việc đầu tư xây dựng có với chủ trương đường lối Nhà nước không? - Hoạt động xây dựng có với quy hoạt Ngành địa phương không? - Hoạt động phê duyệt đầu tư, phê duyệt mức đầu tư, dự tốn, giá trúng thầu có theo trình tự quy định khơng? Chất lượng thẩm tra phê duyệt có xác so với chế độ quản lý đầu tư khơng? - Cơng tác bố trí kế hoạch vốn đầu tư có với quy định quản lý đầu tư khơng? Có đầy đủ hồ sơ khơng? Vốn bố trí có đủ để dự án hồn thành khơng? - Đối với dự án đầu tư có sử dụng vốn vay có với luật NSNN quy định không? - Công tác thẩm tra phê duyệt dự án hồn thành có đảm bảo tiến độ thời gian khơng? Chất lượng phê duyệt có phù hợp với chế độ quản lý đầu tư XD không? e,Trao đổi với đơn vị kiểm toán kế hoạch kiểm tốn chun gia tiêu chí xây dựng Trưởng đoàn kiểm trao đổi, thảo luận với đơn vị kiểm tốn lịch trình hoạt động, tìm hiểu đơn vị giúp đồn kiểm tốn nhận thức đắn vấn đề liên quan đến đơn vị kiểm toán Tiến độ kết kiểm tốn nâng cao đồn kiểm tốn có hợp tác ban lãnh đạo đơn vị yếu tố tốt để kiểm tốn hiệu Mặt khác, cần th chun gia có chun mơn lĩnh vực lập dự tốn Ngân sách, lĩnh vực đầu tư xây dựng… thảo luận tiêu chí kiểm tốn giai đoạn lập kế hoạch giúp tăng độ tin cậy khả chấp nhận tiêu chí kiểm tốn Đồng thời, cần thiết cần đào tạo, cập nhật kiến thức cho KTV f, Lập kế hoạch thu thập chứng kiểm toán Kế hoạch thu thập chứng kiểm (ECB) công cụ lập kế hoạch thiết kế để hỗ trợ đồn kiểm tốn trình bày chiến lược kiểm tốn theo cách logic cách mối liên hệ yếu tố, đồng thời nhận biết từ sớm trở ngại có kiểm tốn Bên cạnh đó, ECB sử dụng để trao đổi yếu tố kế hoạch kiểm toán tới người soát xét chất lượng kiểm toán, lãnh đạo đơn vị phụ trách kiểm toán lãnh đạo KTNN theo phụ lục 3.7 Phụ lục 3.7: Mẫu thu thập chứng kiểm toán sử dụng lập kế hoạch KTHĐ g, Xây dựng chương trình kiểm tốn Chương trình kiểm tốn xây dựng cần phải có tính linh hoạt; cần phải thường xuyên xem xét tính phù hợp chương trinh kiểm toán Sau bắt đầu giai đoạn thực kiểm tốn, chương trình kiểm tốn xem xét, điều lại thực tế thực cho thấy nguồn chứng chương trình kiểm tốn khơng hữu, kỹ thuật thủ kiểm tốn thiết kế chương trình kiểm tốn khơng phù hợp theo phụ lục 3.8 Phụ lục 3.8: Chương trình kiểm tốn 3.4.1.2 Nhóm giải pháp thứ hai:Hồn thiện giai đoạn thực kiểm tốn Đây giai đoạn đồn kiểm tốn đưa phát liên quan để đánh giá 3Es hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ phù hợp với mục tiêu, tiêu chí, nội dung chương trình kiểm tốn xây dựng giai đoạn chuẩn bị Cần bổ xung công việc đánh giá hiệu lực hệ thống KSNB, thu thập phân tích chứng thực kiểm tốn, trao đổi thơng tin với đơn vị kiểm tốn a, Đánh giá hiệu lực hệ thống kiểm soát nội Độ tin cậy KSNB đáp ứng mục tiêu kiểm tốn Có - Hoạt động quản lý, tn thủ ngân sách chi tiêu từ nguồn vốn NSNN - Hiệu lực kiểm sốt nguồn lực chi Khơng `Khơng Xác định rủi ro kiểm soát Đánh giá lại quy Có Sử dụng liệu đáng tin cậy tình lập Ngân sách, phân tích báo cáo tốn NS Dữ liệu không tin cậy không dùng Dữ liệu không tin cậy dùng Sơ đồ 3.5: Đánh giá hiệu lực KSNB chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Đánh giá hiệu lực KSNB cần ý đến yếu tố tác động đến hoạt động kết quy chế kiểm soát như: đặc thù quản lý, cấu tổ chức, nhân sự… Để đánh giá kiểm sốt hoạt động nội bộ: KTV đưa câu hỏi Về quy chế hoạt động lập, thực toán Ngân sách Về hiệu lực, độ tin cậy của hệ thống KSNB Nhận thức quản lý rủi ro kiểm soát Đánh giá hiệu chương trình kiểm tốn nội bộ, tổ chức cơng tác kế tốn… b/ Thu thập chứng kiểm toán Trên sơ kế hoạch thu thập chứng mục f , KTV tiến hành thu thập chứng thích hợp với nội dung tiêu chí kiểm toán Bằng chứng kiểm toán giúp xây dựng phát để đưa kết luận, kiến nghị kiểm toán để giải tồn hoạt động đơn vị Trong KTHĐ, mối quan tâm KTV, thông qua việc sử dụng chứng từ tài hoạt động thực nhiệm vụ chức Bộ , KTV xác minh: - Liệu với nguồn lực tài Bộ giao có thực tiết kiệm (kinh tế) khơng ? - Liệu hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ có sử dụng hiệu không ? - Liệu mục tiêu hoạt động chi có đạt cách hữu hiệu khơng? * Phỏng vấn, điều tra Một quy trình vấn chuẩn cần thực theo bước sau: (1) tạo bầu khơng khí với người vấn; (2) giới thiệu tóm tắt nội dung với người vấn; (3) thu thập thông tin người vấn; (4) đặt câu hỏi; (5) tóm tắt giải; (6) kết thúc vấn với người vấn; (7) ghi chép Và lập mẫu nhật ký vấn theo phụ lục 3.9 Phụ lục 3.9: Mẫu nhật ký vấn Phụ lục 3.10: Mẫu phiếu điều tra KTV KTHĐ chi tiêu từ NSNN Bộ * Xem xét tài liệu thu thập Bằng chứng dạng tài liệu cứng mềm hình thức phổ biến chứng kiểm toán Trong giai đoạn thực kiểm tốn, có tiêu chi kiểm tốn, KTV tìm kiếm kiểm tra tài liệu giúp cung cấp chứng cho thấy tiêu chí đáp ứng có thiếu sót đáng kể Các tài liệu dạng báo cáo, nghiên cứu hay đánh giá hoạt động đơn vị chứng dạng thứ cấp Do việc xác nhận chứng thực chứng giai đoạn thực kiểm toán cần thiết theo phụ lục 3.11 Phụ lục 3.11: Mẫu danh mục tài liệu thu thập * Quan sát trực tiếp Một cách tốt để theo dõi tìm hiểu hoạt động thực diễn quan sát trực tiếp hoạt động Phương pháp quan sát giúp KTV thu thập chứng dạng vật chất Phương pháp thực hữu ích cần thu thập chứng việc người thực có tn thủ đứng quy trình hay khơng theo phụ lục 3.12, phụ lục 3.13 Phụ lục 3.12 : Mẫu quan sát trực tiếp Phụ lục 3.13 :Bảng ghi chép quan sát hoạt động chi tiêu c, Trao đổi thơng tin với đơn vị thực Ngồi việc liên hệ với đơn vị quán trình lập kế hoạch kiểm toán Kiểm toán viên cần trao đổi với đơn vị tiêu chí xây dựng để xem thực tế kiểm tốn phù hợp khơng? Việc thu thập vấn tìm chứng cách cho hiệu …? Việc trao đổi tăng cường hợp tác đơn vị làm cho trình thực nhanh chóng hiệu Có thể tổ chức hội nghị để thân thành viên đồn kiểm tốn phận thực chức đơn vị biết chi tiết đầu mối quan hệ cơng tác Từ đó, giúp cho đơn vị kiểm tốn hiểu rõ góp ý cách tác nghiệm khả thu thập chứng, tiếp cận hồ sơ hệ thống liệu 3.2.4.3 Nhóm giải pháp thứ ba: Hồn thiện giai đoạn lập phát hành báo cáo kiểm toán Đây giai đoạn đồn kiểm tốn phản ánh kết quả, ý kiến đánh giá kết luận kiểm toán phù hợp với mục tiêu kiểm toán vào báo cáo văn Kiểm toán hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN có phát đa dạng kiểm toán Ngân sách Bộ, phạm vi hoạt động rộng phạm vi số liệu kế tốn; cần phải thảo luận nhiều để giải quan điểm tiêu chí, nội dung kiểm tốn mục tiêu đạt a, Giai đoạn chuẩn bị lập dự thảo báo cáo kiểm tốn * Đề xuất thêm cơng việc: Tổng hợp kết phát kiểm toán (1) Phân tích, tổng hợp thực trạng kiểm tốn để phát kiểm toán xác định nguyên nhân, tác động phát Căn vào tiêu chí kiểm tốn hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN, KTV hoạt động cần tập hợp chứng mơ hình hoạt động sơ đồ 3.4 Từ đó, KTV so sánh thực trạng với tiêu chí kiểm tốn để đánh giá mức độ đạt tiêu chí theo mức: đạt, đạt phần không đạt Trên sở so sánh chứng kiểm tốn có liên quan với tiêu chí kiểm tốn thực thêm cơng việc nêu trên, KTV trình bày phát hay nhận xét về: Hiệu hoạt động tồn tại, hạn chế chất mức độ nghiêm trọng chúng; cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm liên quan KTV nguyên nhân tác động hạn chế Phát hiện, nhận xét sở để KTV rút kết luận cho tiêu chí kiểm tốn và/hoặc nội dung kiểm tốn Để có kết luận phù hợp, KTV phải sử dụng xét đốn chun mơn Các phát kiểm tốn cần trình bày theo tiêu chí để đưa nhận định việc đạt hay chưa đạt tiêu chí đề ra, tác động đến hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN kiến nghị thực (phụ lục 3.14) Phụ lục 3.14: Bảng tổng hợp kết kiểm tốn b, Giai đoạn đơn đốc theo dõi, kiểm tra việc thực kiến nghị kiểm toán Đánh giá tác động kiểm toán hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ kiểm tra thực tế việc thực kết luận, kiến nghị kiểm toán Đối với lĩnh vực Ngân sách lĩnh vực quan trọng phát triển đất nước, chi tiêu từ NSNN hoạt động kiểm tra thực kiến nghị cần thiết gần bắt buộc Đặc biệt lưu ý; bố trí nguồn lực kiểm tra cần lưu ý đến quy mô kiểm tốn trước đó, số lượng kiến nghị, cần có nhân lực thành viên kiểm tốn Khác với loại hình kiểm tra kiểm toán khác, kiểm tra thực tế việc thực kiến nghị KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN cần bổ xung công việc: đánh giá tác động KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ (xuất phát từ mục đích ban đầu KTHĐ giúp cải thiện hoạt động đơn vị kiểm toán) Để đo lường KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN nay, KTNN phải đánh giá hành động sửa chữa, khắc phục Bộ, đơn vị dự toán cấp để tiết kiệm nguồn chi, nâng cao hiệu chi tiêu , đáp ứng mục tiêu NS năm tài sau Tác động kiểm tốn đánh giá dạng định tính giải vấn đề tiêu chí : đạt, khơng đạt, đạt phần (như phần thực trạng tiêu chí chương 2) hay nâng cao chất lượng dịch vụ công mà Bộ thực Mặt khác, đánh giá tác động mang tính định lượng tiết kiệm khoản chi cụ thể số, đánh giá hiệu hoàn thành nhiệm vụ chi theo chức Bộ phần trăm Tuy nhiên, đánh giá tác động, KTNN cần có tham vấn chuyên gia NS, đơn vị kiểm tốn để đảm bảo tính đắn thực tế tác động kiểm toán để đo lường mức độ tác động cần đánh giá cẩn trọng 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 3.3.1 Đối với Chính phủ Chính phủ với tư cách quan chủ quản, quản lý Bộ cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hợp lý cách có hệ thống tiêu chuẩn, định mức phân bổ chi tiêu ngân sách; đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tế làm sở cho việc tính tốn, tổng hợp, kiểm tra q trình xây dựng dự toán lập báo cáo toán Ngân sách; Bổ sung dạng văn quy phạm pháp luật chế tài quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật luật NSNN, luật KTNN, xử lý nghiêm đơn vị không thực thực không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị KTNN để đảm bảo hiệu lực hoạt động kiểm toán nghiêm minh pháp luật Định kỳ hàng năm, Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cần mời lãnh đạo quan Chính phủ nghe Tổng KTNN thơng báo kết kiểm toán NSNN việc thực kiến nghị KTNN Bổ sung quy định công khai đơn vị không thực nghiêm túc kiến nghị KTNN 3.3.2 Đối với Kiểm toán Nhà nước Thứ nhất: KTNN cần hoàn thiện hệ thống văn pháp lý cho phù hợp Hoàn thiện quy định, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, cách thức tổ chức kiểm toán KTNN kiểm toán 3Es Chọn lọc hướng dẫn quan kiểm toán tối cao có bề dày kinh nghiệm thực tiễn kiểm tốn để nghiên cứu, kết hợp với thực tiễn hoạt động Việt Nam để ban hành hướng dẫn cho phù hợp Đặc biệt, KTNN cần nhanh chóng xây dựng ban hành quy trình KTHĐ, hệ thống hồ sơ mẫu biểu áp dụng KTHĐ nói chung KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN nói riêng Thứ hai: Vụ tổng hợp, Vụ tổ chức cán phối hợp với Trung tâm Khoa học bồi dưỡng cán KTNN, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ KTV sở tham khảo kinh nghiệm đào tạo INTOSAI, ASOSAI nước có điều kiện phát triển hỗ trợ chuyên gia nước ngoài; tăng cường sử dụng chuyên gia nước KTHĐ để tư vấn xây dựng tiêu chí, củng cố chứng kiểm tốn, phân tích đánh giá… Hồn thiện quy định sử dụng chuyên gia (trên sở quy chế sử dụng cộng tác viên ban hành định 161/QĐ-KTNN ngày 7/3/2012 Tổng KTNN) nhằm lực chọn chuyên gia có đủ lực, phẩm chất đạo đức.Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực chun gia quỹ kiểm tốn tồn diện Canada, các tổ chức kiểm toán tối cao nước để đào tạo KTV nòng cốt, vừa triển khai kiểm tốn, vừa xây dựng sách Thứ ba: Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động kiểm tốn Xây dựng sở liệu, thông tin, phần mềm lưu trữ thơng tin kiểm tốn hoạt động nhằm chia sẻ thông tin nội KTNN đầy đủ, nhanh chóng vừa nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt chất lượng, vừa tiết kiệm thời gian, phục vụ công tác tổng hợp số liệu KTHĐ như: - Xây dựng tập huấn phần mềm KTHĐ để hỗ trợ công tác kiểm tốn, từ rút ngắn thời gian kiểm tốn hoạt động hỗ trợ công nghệ tăng thời gian kiểm tra thực tế đơn vị Thứ tư: KTV hoạt động nói chung KTV thực KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ cần phát triển kỹ năng, khuyến khích phát triển từ thúc đẩy cải tiến chất lượng Tất KTV cần thành thạo chuyên môn tương xứng với nghiệp vụ KTNN cần tuyển dụng cán có trình độ phù hợp, áp dụng sách thủ tục quy trình để phát triển đào tạo cán nhằm thực thi có hiệu nhiệm vụ; xây dựng văn hướng dẫn thực kiểm toán Các KTV thực KTHĐ cần đào tạo đạo đức nghề nghiệp để làm việc với trực, vơ tư, khách quan, chuyên môn chuyên nghiệp Để đáp ứng u cầu đó, KTV kiểm tốn hoạt động cần có học vấn phù hợp có kinh nghiệm điều tra đánh giá Thứ năm: Cuộc KTHĐ đòi hỏi KTV phải có trình độ định Ví dụ cần có học vấn tốt khoa học xã hội, phương pháp đánh giá/ điều tra khoa học Kiến thức chuyên sâu lĩnh vực chức khác mà kiểm toán; thực tế cần thiết Trong kỹ Kế tốn- kiểm tốn báo cáo tài lại khơng phải luôn cần thiết KTHĐ đánh giá hiệu chương trình dự án… Bên canh yếu tố then chốt để phát triển chuyên môn học hỏi thơng qua hoạt động kiểm tốn thực tiễn - Trình độ cán thực KTHĐ bao gồm: + Kiến thức phương pháp áp dụng KTHĐ trình độ học vấn, kỹ kinh nghiệm cần thiết để áp dụng kiến thức + Kiến thức quan, chương trình chức thuộc phủ + Kỹ nói viết giao tiếp rõ ràng, hiệu Các kỹ riêng có phụ thuộc vào tính chất kiểm tốn cụ thể : thống kê, công nghệ thông tin, kỹ thuật vv kiến thức chuyên gia chủ đề kiểm toán có liên quan Thứ sáu: KTNN cần ý cơng tác kiểm sốt chất lượng quản lý đoàn/ tổ KTHĐ KTHĐ nỗ lực nhóm liên quan đến nội dung phức tạp Thực KTHĐ quan cơng vụ có nhiều đặc điểm yêu cầu khác so với KTBCTC KTTT, việc quản lý tổ chức đồn kiểm tốn đòi hỏi có nghiên cứu hoàn thiện Mặt khác cách tiếp cận KTHĐ thực theo mục tiêu, tiêu chí nên đòi hỏi đồn kiểm tốn cần làm tốt khâu chuẩn bị kiểm toán Thứ bảy: Cuộc KTHĐ cần xác định rõ ràng, phương pháp tiếp cận kiểm toán thiết thực Việc tổ chức kiểm toán cần thỏa mãn yêu cầu chung việc quản lý tố công việc/ hoạt động kiểm toán KTHĐ phải tiến hành cách kỹ lưỡng nhằm thu thập đầy đủ chứng phù hợp tin cậy để khác dựa vào đến kết luận tương tự báo cáo KTHĐ Điều đòi hỏi phải có xét đốn tốt định mục tiêu kiểm tốn, kiểm tốn nào, cách tiếp cận phương pháp, phạm vi kiểm toán, vấn đề cần báo cáo kết luận kiểm toán tổng quát Thứ tám: Việc trao đổi hiệu với đơn vị kiểm toán với chuyên gia lĩnh vực khác quan trọng suốt q trình kiểm tốn Tương tự vậy, người lãnh đạo quản lý cơng tác kiểm tốn hoạt động phải thận trọng Điều quan trọng sở thực tiễn điều mô tả, phân tích kiến nghị cuối phải xác Báo cáo phải khách quan cân giọng văn mực nhằm mục đích tăng thêm giá trị sử dụng cho Chính phủ Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với quan Quốc hội, Chính phủ, Bộ; tạo môi trường thông tin với bên liên quan để nhận ý kiến phản hồi, đảm bảo chất lượng hoạt động 3.3.3 Đối với Bộ Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn pháp luật quản lý kinh tế, cải cách tài chính, hành cơng Chỉ đạo, giám sát việc thực kiến nghị Kiểm toán Nhà nước nêu biên kiểm toán đơn vị kiểm toán; Khẩn trương xây dựng ban hành quy chế hoạt động đánh giá hiệu hoạt động đơn vị nhằm quy định cụ thể trách nhiệm, chế phối hợp, báo cáo; ban hành thống quy trình mẫu biểu thực hoạt động; ban hành quy trình việc đơn đốc thực kiến nghị, giải pháp nêu kết hoạt động Khẩn trương triển khai hệ thống thông tin sở liệu phục vụ hoạt động giám sát tài chính; xây dựng quy chế vận hành hệ thống bao gồm chế cung cấp thông tin, chế công khai thông tin, chế phân tích, tổng hợp báo cáo; Hướng dẫn phận thực xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp với tình hình thực tế theo thời kỳ đặc thù hoạt động; Thống với Bộ liên quan chế phối hợp với việc thực nhiệm vụ hoạt động Đồng thời, chấn chỉnh công tác giám sát hoạt động đảm bảo tuân thủ quy trình lập kế hoạch giám sát; triển khai hoạt động đơn vị, triển khai đầy đủ hình thức hoạt động, ; tuân thủ thời gian lập, gửi báo cáo hoạt động Báo cáo kết hoạt động; thực hướng dẫn xây dựng giao tiêu kế hoạch đảm bảo phù hợp với thực tế đặc thù đơn vị; tính tốn tiêu thực áp dụng yếu tố loại trừ theo quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thực đầy đủ giải pháp, kiến nghị theo kết hoạt động KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương luận án trình bày định hướng phát triển kiểm tốn hoạt động, định hướng xây dựng tiêu chí kiểm tốn hoạt động KTNN; u cầu việc hồn thiện kiểm tốn hoạt động chi tiêu từ NSNN Bộ KTNN thực Dựa sở lý luận tìm hiểu thực trạng, luận án đề xuất nhóm giải pháp có tính đồng nhằm hồn thiện kiểm tốn hoạt động chi tiêu từ Ngân sách Nhà nước Bộ KTNN thực Đồng thời luận án nêu rõ điều kiện để thực giải pháp từ phía Chính phủ, KTNN từ phía Bộ KẾT LUẬN Thời gian qua, với nỗ lực phủ việc nâng cao hiểu chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ, cải cách hệ thống hành Nhà nước; với cố gắng Bộ, kết trình cải cách hiệu hoạt động sử dụng, quản lý tài sản Nhà nước Chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ tạo nguồn tài quan trọng thúc đẩy tăng trưởng trình chuyển đổi cấu kinh tế; tạo tác động lan tỏa lớn Tuy nhiên, thực chức năng, nhiệm vụ mình, việc quản lý sử dụng tài sản Nhà nước, thực chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ nhiều hạn chế, thiếu sót định dẫn đến tình trạng việc sử dụng Ngân sách dàn trải, kéo dài hiệu thực chức nhiệm vụ thực chưa cải cách nhiều ; tượng tiêu cực chi Ngân sách phổ biến làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quản lý thất thoát Ngân sách Với chức quan chun mơn lĩnh vực kiểm tốn, giao kiểm toán Bộ, ngành ngân sách địa phương ; KTNN cần phải đưa ý kiến đánh giá, nhận xét tính kinh tế, tính hiệu lực hiệu hoạt động/ chương trình/dự án Để thực mục tiêu đó, Kiểm tốn Nhà nước cần phải tiến hành kiểm toán hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn Ngân sách Bộ yêu cầu cấp thiết thực tiễn Xuất phát từ thực tiễn kiểm toán hoạt động nay, Luận án “Kiểm toán hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Bộ” giải số vấn đề sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa, phân tích lý luận chung chi tiêu từ nguồn vốn NSNN, kiểm toán hoạt động lĩnh vực công KTNN thực Làm rõ vấn đề tiêu chí, nội dung, phương pháp quy trình kiểm tốn Nghiên cứu kinh nghiệm kiểm tốn Kiểm tốn tối cao số nước, từ rút học kinh nghiệm, cho KTHĐ chi tiêu Ngân sách Bộ KTNN thực Thứ hai: Bằng kết khảo sát mô tả thực trạng, luận án phân tích đánh giá thực trạng KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn Ngân sách để đánh giá thực trạng kiểm toán hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn Ngân sách quan quản lý cấp Bộ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Thứ ba: từ hạn chế công tác KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn Ngân sách, kết hợp với lý luận hệ thống hóa kinh nghiệm kiểm toán tối cao số nước; luận án đề xuất giải pháp có tính đồng nhằm khắc phục bất cập nêu đưa điều kiện thực giải pháp Trong có nhóm giải pháp chính: Nhóm giải pháp hồn thiện tiêu chí KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Nhóm giải pháp hồn thiện nội dung KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Nhóm giải pháp hoàn thiện phương pháp KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Nhóm giải pháp hồn thiện quy trình KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Tuy nhiên, tính bảo mật phức tạp thơng tin kiểm tốn nên NCS khơng nhận hết câu trả lời số phiếu phát Bên cạnh đó, chưa có nghiên cứu nghiên cứu chuyên sâu KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN Kiểm toán Nhà nước Mặc dù, NCS cố gắng tính chất mẻ kiểm tốn hoạt động, hoạt động phải xây dựng tiêu chí kiểm toán riêng đa dạng hoạt động chi Ngân sách, tính phức tạp quy trình chi tiêu Ngân sách chế phân bổ Ngân sách nước ta; nên luận án tránh khỏi tồn định NCS hy vọng kết nghiên cứu luận án góp phần xây dựng tiêu chí, nội dung, phương pháp quy trình KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN KTNN Việt Nam thực thời gian tới; đồng thời tài liệu tham khảo học tập, nghiên cứu KTHĐ nói chung, KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN KTNN thực nói riêng NCS xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tập thể GVHD, đóng góp ý kiến nhà khoa học người quan tâm đến nghiên cứu luận án! ... KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CHI TIÊU TỪ NGUỒN VỐN NSNN DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN 18 1.1.Tổng quan chi tiêu từ nguồn vốn NSNN kiểm toán hoạt động Kiểm toán Nhà nước thực 18 1.1.1 Tổng quan chi tiêu. .. hoạt động 29 1.2.2 Nguồn tài liệu để xây dựng tiêu chí KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn NSNN 33 1.2.3 Tiêu chí kiểm tốn hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn NSNN 33 1.3 Nội dung KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn. .. KTHĐ chi tiêu từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước KTNN thực Chương 2: Thực trạng KTHĐ chi tiêu từ Ngân sách Nhà nước Bộ KTNN Việt Nam thực Chương 3: Giải pháp hoàn thiện KTHĐ chi tiêu từ Ngân sách Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm toán hoạt động đối với chi tiêu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các bộ , Kiểm toán hoạt động đối với chi tiêu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay