Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán việt nam và quốc tế của các doanh nghiệp FDI

313 15 0
  • Loading ...
1/313 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 05:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỖ ĐỨC TÀI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ KHÁC BIỆT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC KẾ TỐN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI Chuyên ngành: Kế tốn (Kế tốn, kiểm tốn phân tích) Mã số: 9340301 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN MẠNH DŨNG PGS.TS ĐINH THỊ MAI HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày 05 tháng 11 nĕm 2018 Người hướng dẫn Tác giả luận án PGS.TS Trần Mạnh Dũng Đỗ Đức Tài ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC DANH ii MỤC CÁC TỪ v DANH .vii HÌNH VIẾT MỤC DANH TẮT CÁC BẢNG MỤC CÁC viii MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu quốc tế 1.1.1 Sự khác biệt báo cáo tài 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt báo cáo tài 13 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước 19 1.2.1 Sự khác biệt chuẩn mực kế toán Việt Nam kế toán quốc tế .19 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt BCTC theo chuẩn mực KTVN quốc tế .24 1.3 Khoảng trống nghiên cứu 31 Kết luận Chương 33 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ KHÁC BIỆT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC KẾ TỐN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ 34 2.1 Giới thiệu báo cáo tài 34 2.1.1 Khái niệm 34 2.1.2 Mục đích 34 2.1.3 Vai trò 35 2.1.4 Nội dung 35 2.2 Báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 36 2.2.1 Quá trình phát triển hệ thống BCTC Việt Nam 36 2.2.2 Mục đích, yêu cầu nguyên tắc soạn thảo BCTC 38 2.2.3 Kết cấu nội dung hệ thống BCTC 38 2.3 Báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán quốc tế 39 2.3.1 Chuẩn mực kế toán báo cáo tài 39 2.3.2 BCTC doanh nghiệp FDI theo chuẩn mực kế toán quốc tế 44 ii 2.4 Sự khác biệt báo cáo tài theo chuẩn mực kế tốn Việt Nam quốc tế 46 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt báo cáo tài chuẩn mực kế toán Việt Nam quốc tế 48 2.5.1 Nhân tố kinh tế 48 2.5.2 Nhân tố pháp lý .51 2.5.3 Nhân tố vĕn hóa 53 2.5.4 Nhân tố trị 54 2.5.5 Nhân tố kỹ thuật nghiệp vụ .55 2.5.6 Nhân tố điều kiện tổ chức thực .56 2.5.7 Nhân tố giáo dục, tính chuyên nghiệp 56 2.5.8 Nhân tố chuẩn mực kế toán quốc tế 57 2.6 Cơ sở lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu 57 2.6.1 Lý thuyết ngẫu nhiên .57 2.6.2 Lý thuyết Kế toán Kiểm soát 58 2.6.3 Lý thuyết thơng tin hữu ích .58 2.6.4 Lý thuyết hành vi quản lý 59 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 61 3.1 Phương pháp nghiên cứu quy trình nghiên cứu 61 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu .61 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 61 3.2 Thu thập liệu 65 3.2.1 Thu thập liệu nội dung khảo sát 65 3.2.2 Mô tả mẫu .67 3.2.3 Phỏng vấn điều tra 68 3.2.4 Điều tra chọn mẫu 74 3.3 Mơ hình nghiên cứu 74 3.4 Giả thuyết nghiên cứu .80 3.4.1 Đánh giá khác biệt BCTC theo chuẩn mực KTVN quốc tế .80 3.4.2 Giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt BCTC DN FDI theo chuẩn mực KTVN quốc tế 81 Kết luận Chương 87 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 88 4.1 Doanh nghiệp FDI Việt Nam .88 4.1.1 Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước 88 4.1.2 Vai trò khu vực FDI 89 4.1.3 Cơ cấu FDI Việt Nam 89 4.1.4 Khái quát doanh nghiệp FDI 91 4.1.5 Những thuận lợi khó khĕn doanh nghiệp FDI Việt Nam 93 4.2 Kết nghiên cứu định tính 96 4.2.1 Kết nghiên cứu thực trạng 96 4.2.2 Kết vấn chuyên gia 99 4.2.3 Tổng hợp kết nghiên cứu định tính 101 4.2.4 Đánh giá phù hợp kết nghiên cứu định tính nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt BCTC DN FDI theo chuẩn mực KTVN quốc tế 102 4.3 Kết nghiên cứu định lượng 103 4.3.1 Thống kê mô tả kết khảo sát bảng câu hỏi .103 4.3.2 Kết đo lường nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt BCTC DN FDI theo chuẩn mực KTVN quốc tế 109 4.3.3 Kết phân tích nhân tố khám phá 111 4.3.4 Sự khác biệt BCTC doanh nghiệp FDI theo chuẩn mực kế toán Việt Nam quốc tế 112 4.3.5 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu .128 4.3.6 Phân tích hồi quy tuyến tính 130 Kết luận Chương 135 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .136 5.1 Kết luận kết nghiên cứu 136 5.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt BCTC doanh nghiệp FDI theo chuẩn mực KTVN quốc tế 136 5.1.2 Mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt BCTC DN FDI theo chuẩn mực KTVN quốc tế 137 5.1.3 Kết luận nghiên cứu thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt BCTC DN FDI theo chuẩn mực KTVN quốc tế 138 5.2 Các khuyến nghị nhằm tĕng cường hòa hợp chuẩn mực kế tốn Việt Nam quốc tế báo cáo tài doanh nghiệp FDI .138 5.2.1 Khuyến nghị theo nhân tố ảnh hưởng 139 5.2.2 Các khuyến nghị đối tượng liên quan đến BCTC 141 5.3 Hạn chế luận án hướng nghiên cứu 148 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu 148 5.3.2 Hướng nghiên cứu 149 KẾT LUẬN 150 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Đầy đủ tiếng Việt ANC Cơ quan chuẩn mực kế toán Pháp Đầy đủ tiếng Anh/ tiếng Pháp Agence National de la Comptabilité APEC Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á,Thái Asia-Pacific Bình Dương Cooperation ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Association of Southeast Asian Nations BCTC Báo cáo tài Financial Statements BKS Ban kiểm soát CĐKT Cân đối kế toán CLTT Chất lượng thơng tin CMKT Chuẩn mực kế tốn CNC Hội đồng Kế toán quốc gia Pháp Conseil National Comptabilité CRC Ủy ban quy định kế toán Pháp Comité de la Réglementation Comptable CSKT Chính sách kế tốn CSRC Ủy ban Chứng khoán Trung quốc ĐH Đại học DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐTNN Đầu tư nước EC Ủy ban châu Âu European Commission EPS Lãi cổ phiếu Earning Per Share EU Liên minh Châu Âu European Union FASB Hội đồng chuẩn mực kế tốn tài Financial Accounting Standard Mỹ Board FDI Đầu tư trực tiếp nước Foreign Direct Investment FED Cục dự trữ liên bang Mỹ Federal Reserve System FV Giá trị hợp lý Fair Value GAAP Các nguyên tắc kế toán thừa nhận Generally Accepted Accounting Principles GCNĐT Giấy chứng nhận đầu tư Chinese Security Commission Economic de la Regulatory Từ viết tắt Đầy đủ tiếng Việt GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế IASB Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế IASC Ủy ban Chuẩn mực kế tốn quốc tế IFAC Liên đồn kế toán quốc tế Đầy đủ tiếng Anh/ tiếng Pháp Gross Domestic Product International Accounting Standard International Accounting Standard Board International Accounting Standard Committee International Federation of Accountants IFRS Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS Khn mẫu chung IFRS Framework International Financial Reporting Standard The Conceptual Framework for Financial Reporting KSNB Kiểm soát nội KTT Kế toán trưởng KTVN Kế toán Việt Nam NVV Nhỏ vừa PCG Tổng hoạch đồ kế toán Pháp PMKT Phần mềm kế toán SEC Ủy ban chứng khoán Mỹ Securities Commission SFAS Chuẩn mực kế tốn tài Hoa Kỳ Statements of Accounting Standards SPSS Phần mềm phân tích thống kê Statistical Package for the Social Sciences TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TTCK Thị trường chứng khoán VAA Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam VACPA Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Vietnam Association of Nam Certified Public Accountants VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vietnamese Accounting Standard WTO Tổ chức Thương mại giới World Trade Organization and Exchange Financial Vietnam Association Accountants and Auditors of vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng 3.2 Bảng 3.3: Bảng 4.1: Bảng 4.2: Thống kê mẫu khảo sát định lượng 68 Phiếu vấn 68 Tổng hợp nhân tố từ nghiên cứu trước 82 Dòng vốn đầu tư nước vào Việt Nam từ 1988 - 2016 (triệu đôla) 88 Các nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt BCTC DN FDI theo chuẩn mực KTVN quốc tế 102 Bảng 4.3: Bảng 4.4: Bảng 4.5: Bảng 4.6: Bảng 4.7: Bảng 4.8: Bảng 4.9: Thống kê theo đối tượng khảo sát 103 Thống kê theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh đơn vị khảo sát 104 Thống kê theo thời gian hoạt động đơn vị khảo sát 104 Kết kiểm định KMO, Bartlett’s Test KMO and Bartlett's Test .111 Thống kê mô tả theo cơng ty kiểm tốn trình bày BCTC 123 Thống kê mô tả theo công ty kiểm toán khoản mục BCTC .125 Ma trận tương quan nhân tố 128 b Bảng 4.10: Kiểm định mức độ giải thích mơ hình Model Summary 130 Bảng 4.11: Kiểm định mức độ phù hợp mô hình (phân tích phương sai ANOVA) 131 a Bảng 4.12: Kiểm định tương quan phần hệ số hồi quy Coefficients 132 Bảng 5.1: Kết kiểm định giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt BCTC DN FDI theo chuẩn mực KTVN quốc tế .136 Bảng 5.2: Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến khác biệt BCTC DN FDI theo chuẩn mực KTVN quốc tế 137 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu định tính .62 Hình 3.2: Quy trình nghiên cứu định lượng 64 Hình 3.3: Mơ hình nghiên cứu luận án 75 Hình 4.1: FDI theo ngành nĕm 2016 (tỷ đôla) 89 Hình 4.2: Nhóm đối tác có vốn FDI đứng đầu Việt Nam (1988-2016) .90 Hình 4.3: Sơ đồ khảo sát chuyên gia 101 Nghiêm Vĕn Lợi (2017) cho rằng: Mục tiêu đào tạo cử nhân kế toán trường đại học Việt Nam so với trường đại học nước ngồi có khác đáng kể, từ dẫn đến chương trình, nội dung phương pháp giảng dạy có khác biệt đáng kể Trong chương trình đào tạo cử nhân kế tốn Việt Nam, chưa có chương trình đưa học phần đạo đức nghề nghiệp nhân viên kế tốn học phần ngồi kinh doanh vào giảng dạy chương trình đào tạo trường đại học Việt Nam nặng truyền đạt kiến thức hàn lâm, trọng rèn luyện cho sinh viên khả nĕng tư duy, khả nĕng tranh luận, khả nĕng xử lý tình cụ thể Kết chương trình đào tạo tạo sinh viên có kiến thức kế toán hạn hẹp, làm nhiệm vụ ghi sổ kế toán lập BCTC, thụ động giải cơng việc, khơng có khả nĕng thiết kế hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu quản trị DN, khơng có khả nĕng tham gia vào hoạt động quản trị, xây dựng thực chiến lược, tư vấn cho nhà quản trị trình định để giúp cho DN nâng cao hiệu kinh doanh, sử dụng có hiệu nguồn lực đạt mục tiêu chiến lược tương lai, v.v…(Nghiêm Vĕn Lợi, 2017, tr.50) Mặc dù CMKT ban hành hầu hết giáo trình kế tốn tài sử dụng trường đại học biên soạn dựa theo vĕn hướng dẫn thực chế độ kế tốn Bộ Tài Các giáo trình kế toán quản trị chủ yếu đề cập đến kỹ thuật kế tốn quản trị truyền thống với thơng tin tài chính, khơng có giáo trình đề cập đến kỹ thuật kế toán quản trị phát triển gần hạch tốn chi phí theo hoạt động, bảng điểm cân bằng, điểm chuẩn (benchmarking) hệ thống đánh giá chiến lược khác vai trò thơng tin phi tài ngày tĕng kiểm soát đánh giá hiệu hoạt động DN Một số giáo trình kế tốn quản trị tiếp cận theo cách hồn tồn khác với cách tiếp cận phổ biến giáo trình nước phát triển Nội dung giảng dạy nhiều học phần trùng lặp chưa phù hợp với sinh viên ngành kế toán Kết chương trình nội dung đào tạo cử nhân kế tốn đào tạo sinh viên biết ghi sổ kế tốn cách máy móc theo chế độ kế tốn ban hành Sinh viên khơng có kiến thức hiểu biết đầy đủ chuẩn mực; khơng có kiến thức tầm nhìn chiến lược; khơng biết thiết kế hệ thống kiểm sốt quản trị tạo thông tin quan trọng để hỗ trợ cho nhà quản trị việc định thực chiến lược, v.v… (Nghiêm Vĕn Lợi, 2017, tr 50) Trong thời gian qua việc đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học thực nhiều trường đại học công lập ngồi cơng lập Việc đào tạo với quy mơ rộng đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực cho đơn vị sử dụng thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế Tuy nhiên, việc đào tạo không quy hoạch tổng thể gắn với nhu cầu xã hội đồng thời lại thực cách dễ dàng, dễ dãi nên tạo phận nhân lực đơi thừa, có chất lượng không đáp ứng yêu cầu sử dụng nhà tuyển dụng Việt Nam có đến 96% DN nhỏ vừa Tình hình gióng lên hồi chng dài cảnh báo với trường chất lượng đào tạo trách nhiệm đào tạo người học xã hội Nếu để tình trạng xảy chắn tương lai khơng xa Việt Nam lạm phát cấp đại học nguồn nhân lực có chất lượng cao khan hiếm, ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước, làm giảm uy tín đào tạo làm lu mờ hình ảnh trường đại học Việt Nam so với nước khu vực toàn cầu Nguyên nhân làm cho chất lượng đào tạo kế toán bậc đại học nhiều trường bị giảm sút chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng nhà tuyển dụng là: Việc xây dựng mục tiêu đào tạo chuẩn đầu mang nặng tình hình thức tính phơ trương mà chưa thật gắn với nĕng lực đào tạo yêu cầu tĕng cường chất lượng đào tạo bối cảnh thực tế kinh tế giai đoạn chuyển đổi, phát triển hội nhập sâu rộng Chương trình đào tạo xây dựng chưa thật khoa học, nặng tính lắp ghép chứa đựng nhiều khối kiến thức không phục vụ trực tiếp cho việc phát triển chiều sâu khối kiến thức chuyên ngành nên làm cho chương trình đào tạo vừa nặng nề, vừa khô cứng đặc biệt thiếu gắn kết khối kiến thức trình đào tạo ảnh hưởng khơng tốt đến chất lượng đào tạo Bên cạnh đó, việc thiết kế chương trình đào tạo chưa gắn kết kiến thức thực tiễn có tính ứng dụng cao với kiến thức đại mang tính hội nhập nên kết cấu chương trình chưa tạo liên thông với quốc tế chưa tạo khả nĕng thích ứng người học mơi trường làm việc có nhiều thay đổi sau tốt nghiệp Đội ngũ giảng viên phương pháp giảng dạy có ảnh hưởng lớn trực tiếp đến chất lượng đào tạo trường đại học Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên nhiều trường đại học chưa đạt tiêu chuẩn cần thiết trình độ lẫn kinh nghiệm đào tạo, lại đảm đương khối lượng giảng dạy lớn nên khơng thời gian nghiên cứu ngại nghiên cứu để nâng cao trình độ để phục vụ cho giảng dạy, làm giảm sút chất lượng đào tạo mức đáng kể Bên cạnh việc sử dụng phương pháp giảng dạy khơng phù hợp, không lấy người học làm trung tâm, giảng dạy nặng độc thoại đọc chép làm thui chột tính độc lập nĕng lực sáng tạo người học góp phần lớn vào việc làm giảm sút chất lượng đào tạo khả nĕng thích ứng người học với môi trường làm việc sau tốt nghiệp Chất lượng đầu vào người học phương pháp học tập có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng đào tạo chất lượng đầu Tuy nhiên, số trường khác tuyển vào nhiều người học có kết chất lượng đầu vào thấp Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo điều kiện hội nhập phát triển nhanh chóng đào tạo đại học khu vực giới Hiện điều kiện sở vật chất trường đại học nước ta nghèo nàn, thiếu thốn phòng ốc thiếu phương tiện phục vụ cho giảng dạy Đặc biệt hệ thống thư viện nhiều hạn chế khơng gian, tiện ích, đầu sách chuyện ngành sở liệu phục vụ cho nghiên cứu; giảng dạy học tập (Võ Vĕn Nhị Võ Minh Hùng, 2017, tr 53-55) Trần Phước (2017) cho cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy kế toán theo hướng tiếp cận IFRS hiệu hơn, nhằm tạo hội cho người làm kế toán hội nhập phát triển ngành nghề kế toán - kiểm tốn với AEC nói riêng giới nói chung Hệ thống pháp lý Hệ thống pháp lý Việt Nam nhiều tồn tại, bất cập, điều thể kết nghiên cứu Hầu hết đối tượng khảo sát cho quy định lĩnh vực kế toán DN thiếu qn, khơng rõ ràng, chung chung, chí trùng lắp, từ tạo phức tạp, gây khó khĕn q trình thực Khi thực hiện, DN phải tự nghiên cứu, sai sót DN phải gánh chịu hậu Ngồi ra, có q nhiều hệ thống vĕn pháp lý đặc biệt pháp luật thuế Nhưng kế tốn DN FDI lại khơng thực hành nhiều, kênh hỗ trợ q trình thực hiện, chí có loại vĕn pháp lý kế tốn khơng biết có liên quan đến công việc cần phải hiểu để vận dụng Trong thời gian tác giả thực luận án, luật kế tốn (2015) có hiệu lực từ 01/01/2017; TT200/2014/TTBTC có hiệu lực từ 01/01/2015 TT133/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017 số vĕn pháp luật Thuế sửa đổi bổ sung khắc phục phần nhiều hạn chế mà luận án phân tích Tuy nhiên, hạn chế hệ thống pháp lý Việt Nam khơng gây khó khĕn cho DN q trình thực hiện, gây khó khĕn cho việc quản lý tài mà tạo nhiều nét đặc thù khác biệt với IAS/IFRS Kỹ thuật nghiệp vụ Theo kết nghiên cứu, việc vận dụng chuẩn mực KTVN nói chung lập, trình bày BCTC nói riêng nhiều khó khĕn người thực có nhiều vĕn chuẩn mực KTVN lại chưa đồng Hơn nữa, kế tốn có thói quen làm kế tốn dựa vào hướng dẫn cụ thể bao gồm định khoản kế toán quy định chế độ kế toán Nhưng hệ thống tài khoản kế tốn DN nhiều bất cập với hệ thống chứng từ sử dụng DN chưa thống tiêu…Từ đó, tiêu BCTC chưa thống nhất, chưa phản ánh đầy đủ thông tin cho đối tượng sử dụng đặc biệt không phù hợp với thông lệ quốc tế Phụ lục số 53: Các khuyến nghị theo nhân tố ảnh hưởng Ěối với nhân tố kinh tế Việt Nam cần phải có chuẩn bị kỹ lưỡng cho lộ trình hội nhập với hệ thống IAS/IFRS Việt Nam thật muốn hội nhập với kinh tế giới Nền kinh tế cần làm rõ vai trò chủ đạo khu vực kinh tế Nhà nước; phát triển thị trường vốn; TTCK; cải thiện sách kinh tế theo hướng mở, thơng thống Bên cạnh đó, kinh tế nước nhà cần giảm tỷ lệ lạm phát, có biện pháp hữu ích q trình tồn cầu hóa Ngồi ra, mối liên hệ bền vững, hợp tác phát triển đổi với tổ chức quỹ tiền tệ giới, ngân hàng giới, tổ chức thương mại giới công ty đa quốc gia Việt Nam… cần trì Việt Nam trình hội nhập với quốc tế, yêu cầu chuyển đổi báo cáo theo chuẩn mực quốc tế ngày trở lên thiết yếu Việc thu hẹp khoảng cách chuẩn mực KTVN quốc tế; nâng cao CMKT BCTC, công bố thông tin quản trị thông tin theo thông lệ quốc tế, giúp cho việc hội nhập giao thoa kinh tế trở lên dễ dàng xét hai phương diện chuẩn mực KTVN quốc tế Mặt khác, để BCTC trở lên minh bạch, dễ dàng sử dụng cho đối tượng giảm thời gian đối chiếu, giải thích với đối tác nước ngồi, thúc đẩy thị trường vốn phát triển Ngồi ra, xóa bỏ rào cản, thay đổi dần tư người lập BCTC hiểu kết người đọc BCTC bao gồm nhà đầu tư, nhà đầu tư đánh giá cao sử dụng BCTC để đưa định đầu tư Tuy nhiên, điều không đơn giản, cần cố gắng, nỗ lực từ nhiều phía, từ Bộ Tài Chính, kế toán viên, kiểm toán viên người hành nghề chuyên nghiệp Theo Hà Xuân Thạch Nguyễn Ngọc Hiệp (2011): Sự phát triển kinh tế thị trường quốc gia đòi hỏi hệ thống kế toán phải nghiên cứu, xây dựng cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế thừa nhận Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, q trình tồn cầu hóa phát triển cơng nghệ, hòa nhập tài chính, kinh doanh, điều tất yếu dẫn đến thống nguyên tắc kế tốn chung để đảm bảo giá trị thơng tin sử dụng Với định hướng đó, Việt Nam tích cực hội nhập với kinh tế, tài giới TT200/TT-BTC đời, nâng cao yếu tố chất hình thức, tạo điều kiện áp dụng linh hoạt so với kế toán truyền thống Một số yếu tố đưa vào nội dung IFRS 15 – Doanh thu vừa đưa vào áp dụng giới Tuy vậy, việc áp dụng mang tính giải pháp, thay đổi từ gốc rễ hệ thống nên cần sửa đổi để đáp ứng nhu cầu thực tế Để làm điều cần lộ trình thống đưa Bộ tài chính, phối hợp DN kế toán, kiểm toán viên để phát huy vai trò thơng tin kế tốn DN Việt Nam phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, có nhiều thành phần kinh tế; đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế Kinh tế nhà nước giữ vị trí trọng yếu, vai trò chủ đạo tiến trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tạo tảng để phát triển ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế loại hình doanh nghiệp Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích chủ thể kinh tế tư nhân làm giàu hợp pháp góp phần làm giàu cho xã hội cách thức quan trọng giải phóng sức sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội + Phát triển TTCK nhân tố thuận lợi cho việc áp dụng IAS/IFRS vào hệ thống kế toán quốc gia, IAS/IFRS xây dựng cho người sử dụng thơng tin chủ yếu nhà đầu tư Ngồi ra, cần nâng cao tính xét đốn cơng tác kế toán DN dựa sở hợp lý đáng tin cậy (Lê Mạnh Hùng, 2007) Phát triển TTCK thời gian tới mục tiêu ngành chứng khốn nói riêng kinh tế nói chung; khuyến nghị cụ thể trích dẫn từ việc trả lời vấn Vũ Bằng – Nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Hoàn thiện khung pháp lý nâng cao nĕng lực quản lý, giám sát; tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thối vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với việc niêm yết đĕng ký giao dịch; chuẩn bị điều kiện cần thiết đưa TTCK phái sinh vào hoạt động, có hệ thống giao dịch, hàng hóa, chế quản lý giám sát… đảm bảo triển khai có hiệu thành công; Triển khai hệ thống giao dịch sản phẩm Covered Warrant (chứng quyền có đảm bảo), nghiên cứu để bước áp dụng nĕm 2018 nghiệp vụ bán khống số nghiệp vụ thị trường theo chuẩn mực quốc tế; hoàn thiện phát triển thị trường trái phiếu; phát triển đa dạng hóa sở nhà đầu tư cải thiện sức cầu; phát triển, nâng cao nĕng lực cho hệ thống tổ chức trung gian thị trường; giải pháp tái cấu trúc tổ chức thị trường, sở hạ tầng, công nghệ; tiếp tục nâng cao hiệu quản lý, giám sát TTCK xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Chỉ tiêu lạm phát nĕm 2017 Quốc hội đặt 4% Để đảm bảo đạt mục tiêu này, đòi hỏi nỗ lực lớn quản lý, điều hành kinh tế Theo Lê Quốc Phương (2017), số giải pháp giúp kiểm soát hiệu lạm phát là: tiếp tục sách kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô; phối hợp tốt bộ, ngành, địa phương điều hành giá; kiểm sốt tốt cấu chất lượng tín dụng Vai trò tổ chức ngân hàng giới, quỹ tiền tệ quốc tế, tổ chức thương mại giới… kinh tế Việt Nam bàn cãi Ngoài việc phát triển quan hệ đối tác thực tốt vai trò thành viên tích cực tổ chức này, Việt Nam cần tiếp tục chủ động triển khai công tác nghiên cứu, sử dụng khoản vay có điều kiện ưu đãi thấp từ ngân hàng giới Cần triển khai áp dụng sản phẩm tài ngân hàng giới, quỹ tiền tệ quốc tế việc phát triển kinh tế tư nhân, bảo lãnh, phát triển trái phiếu Chính phủ cần tiếp tục hồn thiện hệ thống vĕn pháp lý, lĩnh vực quản lý thực dự án, chế tài nước, hướng dẫn thực bộ, ngành hữu quan Các địa phương cần nâng cao tính chủ động; tĕng cường đào tạo cán nĕng lực thực dự án đề xuất sách, chế ưu đãi để thu hút cán có nĕng lực tham gia quản lý dự án Ěối với nhân tố điều kiện tổ chức thực Chi phí để thực công việc cần thiết việc chỉnh sửa, bổ sung ban hành chuẩn mực KTVN cần nguồn kinh phí để triển khai Mặt khác, quan có liên quan cần có phân định nhiệm vụ rõ ràng cho ban ngành có liên quan giải triệt để mâu thuẫn quan quản lý Nhà nước Ngồi ra, thơng tin DN FDI khác để tham khảo học hỏi cần mở để DN FDI nói chung, người làm kế tốn nói riêng có điều kiện để học hỏi thêm kinh nghiệm Cách thức triển khai cụ thể sau: Thiết lập lộ trình bổ sung, chỉnh sửa chuẩn mực KTVN cách rõ ràng, cụ thể; lập dự tốn xin kinh phí từ quan ban ngành Để thực việc bổ sung, chỉnh sửa cập nhật chuẩn mực KTVN, Tài Chính cần thiết lập lộ trình rõ ràng, theo cần thành lập ban chuẩn mực KTVN bao gồm: Quốc Hội, Tài Chính, Kiểm tốn độc lập, hội nghề nghiệp, chuyên gia lĩnh vực xây dựng chế độ, CMKT, chuyên gia có kinh nghiệm lập BCTC DN, đặc biệt DN FDI có quy mơ lớn Song song đó, thành lập ban kiểm sốt, tư vấn chuẩn mực KTVN để đảm bảo chuẩn mực KTVN hoạt động quy chế, công bằng, khách quan đối tượng khơng lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm Ban chuẩn mực KTVN hoạt động độc lập, có nhiệm vụ bổ sung, chỉnh sửa chuẩn mực KTVN cho khu vực DN, thiết lập phương pháp, ngun tắc kế tốn để hồn thiện báo cáo kế toán đặc biệt BCTC sở giảm thiểu khác biệt, tĕng cường hài hòa với IAS/IFRS Theo đó, ban chuẩn mực KTVN xem xét sử dụng đầy đủ IAS/IFRS có nội dung tương đồng phù hợp, chuẩn mực có nội dung chưa phù hợp sửa đổi, bổ sung… Nâng cấp hệ thống cơng nghệ thơng tin kế tốn: Thiết lập hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, nâng cấp đường truyền liệu đảm bảo thông tin truy cập nhanh phục vụ cho công tác kiểm tra chặt chẽ bảo mật tuyệt đối Mặt khác, giúp cho DN FDI có thơng tin DN FDI khác để học hỏi kinh nghiệm Chú trọng đến việc đầu tư nâng cấp công nghệ thông tin song song với việc trọng công tác đào tạo, nâng cao nĕng lực ứng dụng công nghệ thơng tin nhân kế tốn DN FDI Trong chừng mực đó, khác biệt chuẩn mực KTVN quốc tế có ảnh hưởng đến trình hội nhập quốc tế kế tốn Việt Nam Việt Nam lựa chọn mơ hình vận dụng có chọn lọc IAS/IFRS làm sở chủ yếu để xây dựng hệ thống CMKT cho lựa chọn hợp lý Việc nghiên cứu, xây dựng sở lý luận điều kiện, phương pháp vận dụng “nguyên tắc FV” trở thành vấn đề cần Việt Nam xem xét thực nghiêm túc Cần khẩn trương đánh giá, sửa đổi, cập nhật 26 chuẩn mực ban hành cho phù hợp với thay đổi IAS/IFRS thực tiễn hoạt động kinh doanh Việt Nam Nhằm đáp ứng kịp thời đổi phát triển kinh tế, cần sớm ban hành CMKT liên quan đến đối tượng giao dịch phát sinh đời sống kinh tế bao gồm: Thanh toán cổ phiếu (IFRS 02); Tìm kiếm, thĕm dò xác định giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản (IFRS06); Cơng cụ tài (IFRS7, IFRS9); khoản tài trợ Chính phủ (IAS20); tổn thất tài sản (IAS36) Một số chuẩn mực cần có bước chuẩn bị để ban hành thời gian như: Tài sản nắm giữ để bán hoạt động kinh doanh không liên tục; phúc lợi nhân viên; nông nghiệp Việt Nam cần bước tiếp tục hồn thiện mơi trường kinh tế luật pháp phù hợp với yêu cầu IAS/IFRS Chẳng hạn thị trường giao dịch tài sản cần phải “minh bạch” “hoạt động” để sử dụng FV làm sở đo lường giá trị tài sản (Lê Hoàng Phúc, 2011, tr 22) Coi trọng chất hình thức, chuẩn mực KTVN cần có lộ trình ban hành đầy đủ CMKT phù hợp với IAS/IFRS tiến tới sử dụng hệ thống chuẩn mực, xóa bỏ chế độ kế tốn với hệ thống tài khoản quy định hướng dẫn hạch tốn cứng Hiện tại, giới có nhiều quốc gia áp dụng chuẩn mực, không quy định chế độ kế toán cứng (Pháp, Trung Quốc…) tạo điều kiện cho việc nghiên cứu áp dụng thống CMKT Hiện tại, Việt Nam song hành hai chế độ kế tốn DN (TT200; TT133) thực khơng hợp lý không đảm bảo nguyên tắc Chế độ kế toán dường “chạy theo” phát sinh để hướng dẫn, thiếu tính đồng bộ, quán tuân thủ Theo quan điểm chúng tôi, cần nghiên cứu ban hành đủ hệ thống CMKT chấm dứt việc áp dụng theo chế độ kế toán (Vũ Mạnh Chiến Lê Như Tuyền, 2014, tr 39) Xây dựng dần điều kiện tiến tới áp dụng FV Thực tế nhiều quốc gia cho thấy việc áp dụng FV thực đem lại cho nhà đầu tư TTCK thông tin xác thực nhiều BCTC DN Đặc biệt với quốc gia mong muốn phát triển TTCK trở thành kênh cung cấp vốn quan trọng cho DN việc quan trọng hết Hơn nữa, chuẩn mực hợp DN, chuẩn mực cơng cụ tài đời cho thấy cần thiết sử dụng FV chuẩn mực KTVN Chúng ta có nhiều thuận lợi để áp dụng giá trị hệ thống thị trường phát triển mạnh góp phần cung cấp thơng tin tham chiếu, hoạt động quy định định giá phát triển có vai trò quan trọng cung cấp thơng tin để xác định giá trị, có sở pháp lý hướng dẫn (TT79/2002/TT-BTC, TT126/2014/TT-BTC) có khả nĕng cung cấp điều kiện tiếp cận nghiên cứu quốc tế FV Ban hành sớm khung lý thuyết chuẩn mực Hiện nay, khung lý thuyết chuẩn mực soạn thảo sớm ban hành Vấn đề đặt nên đặt tên khung lý thuyết hay đặt tên chuẩn mực Thực tế nước cho thấy khung lý thuyết chuẩn mực hệ thống chuẩn mực mà vĕn pháp lý cung cấp khái niệm, cách hiểu nội dung chuẩn mực sau Khung có liên quan đến việc hiểu hệ thống CMKT không mang chất độc lập Do đó, theo chúng tơi, Việt Nam nên giữ nguyên cách gọi khung lý thuyết khung khái niệm, không nên coi chuẩn mực riêng biệt Nghiên cứu áp dụng nguyên tắc Về bản, hệ thống chuẩn mực KTVN ban hành trước xây dựng sở IAS/IFRS phiên cũ có nhiều thay đổi, việc chỉnh sửa cho phù hợp việc ban hành tiếp CMKT trọng tới nguyên tắc góp phần làm cho người sử dụng hiểu cách rõ ràng, tránh việc cho phép áp dụng nhiều phương án, khơng gây khó khĕn cho kế tốn mà cho cơng tác thanh, kiểm tra Hoàn thiện hệ thống BCTC phù hợp với IAS/IFRS Với việc cập nhật hệ thống CMKT, hệ thống mẫu biểu BCTC chuẩn mực KTVN có nhiều điểm khơng phù hợp với thay đổi Với vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin cho nhà đầu tư quan quản lý Nhà nước, việc xem xét hoàn thiện hệ thống BCTC cho phù hợp với IAS/IFRS đảm bảo tính đồng Việt Nam quốc gia sau việc biên soạn ban hành hệ thống CMKT riêng, cần lưu ý tới khía cạnh “giữa IAS/IFRS GAAP Mỹ có hội tụ đồng nhất, cuối nĕm 2012, phía Hoa Kỳ tuyên bố thẳng không du nhập chuẩn mực quốc tế Hoa kỳ muốn CMKT phải tuân thủ theo GAAP Mỹ quan có liên quan đến CMKT EU liệt nên chưa thật có đồng thuận hồn tồn FASB IASB” để q trình xây dựng đạt hiệu tốt nhất, tránh tối đa vấn đề phát sinh quốc gia khác, đặc biệt Hoa Kỳ Châu Âu Việt Nam cần sớm ban hành chuẩn mực giảm giá trị tài sản (Impairment of assets) Theo VAS, không ghi nhận việc giảm giá hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, thị trường (Impairment losses) cho tài sản dài hạn Theo IAS36, có nguyên tắc thiết lập tài sản không ghi nhận báo cáo giá trị cao giá trị thu hồi DN cần phải ghi giảm giá trị ghi sổ tài sản giá trị thu hồi giá trị ghi sổ tài sản khơng thể thu hồi hồn tồn Một khoản lỗ giảm giá trị số tiền mà giá trị ghi sổ tài sản vượt số tiền thu hồi Nguyên tắc IAS 36 giá trị tài sản Báo cáo tình hình tài cao giá trị thực nó, đo lường giá trị thu hồi được, tài sản đánh giá khoản lỗ giảm giá trị Do cần ghi giảm giá trị giá trị lỗ giảm giá trị tài sản Số tiền lỗ giảm giá trị phải ghi giảm khoản lãi (Trần Xuân Nam, 2011, tr.13) Việc thu hẹp cần thiết, VAS có nhiều chuẩn mực phù hợp với IAS/IFRS VAS 14- Doanh thu, số chuẩn mực chưa soạn thảo, áp dụng IAS 32/39, 40, Ngoài ra, VAS soạn từ IAS/IFRS nên bị chậm so với quốc tế vài nĕm - Các DN FDI áp dụng CMKT số nội dung quy định khác dẫn tới khó khĕn thực TT45/2013 TSCĐ, TT228 dự phòng, - Các nhà đầu tư nước ngồi đầu tư vào Việt Nam lợi dụng sơ hở sách thuế dẫn tới chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế Vấn đề tồn nhiều DN FDI lớn - Giữa kế tốn thuế nhiều khác biệt dẫn tới khó khĕn thực cơng tác kế tốn Kế toán viên chủ yếu phục vụ việc kê khai tốn thuế mà đơi làm sai lệch, méo mó BCTC để nhằm đồng số liệu kế tốn thuế Ěối với nhân tố giáo dục, tính chuyên nghiệp Đổi giáo dục ngành kế toán bên cạnh việc nâng cao tính chuyên nghiệp người làm kế toán việc làm cần thiết Cần xóa bỏ dần tư tưởng bảo thủ, ngại đổi kế tốn, ngồi cần tun truyền, giáo dục tới kế tốn trách nhiệm cơng việc nhằm tĕng thời gian gắn bó lâu dài với cơng việc kế toán DN FDI Cách làm sau: Đổi chương trình đào tạo kế tốn trường đại học, áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm (SCL) vào đào tạo kế toán tài (Phạm Đức Cường, 2017) Janor cộng (2013) (trích dẫn Phạm Đức Cường (2017, tr 25) cho rằng: Phương pháp xác định cách tiếp cận tốt giúp sinh viên đạt tám tiêu chí nghề nghiệp, bao gồm: (i) kiến thức; (ii) kỹ nĕng thực hành; (iii) kỹ nĕng trách nhiệm xã hội; (iv) giá trị, thái độ tính chuyên nghiệp, (v) giao tiếp, lãnh đạo kỹ nĕng nhóm; (vi) giải vấn đề kỹ nĕng khoa học; (vii) quản lý thông tin kỹ nĕng học tập suốt đời; (viii) kỹ nĕng quản lý kinh doanh Các nghiên cứu trước cho thấy học tập hợp tác thông qua phương pháp tiếp cận SCL phương pháp phù hợp để phát triển nâng cao kỹ nĕng mà sinh viên cần phải có sau hồn thành chương trình giáo dục quy Boud & Feletti, (1997) (trích dẫn Phạm Đức Cường (2017, tr 26) cho điểm mạnh phương pháp bao gồm (1) khả nĕng lái tò mò sinh viên; (2) cho phép sinh viên có thuộc tính, chẳng hạn sáng kiến, để học kỹ nĕng tư phê bình giải vấn đề, đồng thời thu thập kiến thức khái niệm thiết yếu khóa học; (3) cho phép sinh viên tìm, xác định sử dụng tài nguyên học tập thích hợp, có kỹ nĕng học tập suốt đời; (4) giúp phát triển kỹ nĕng tư phê phán thông qua vấn đề xây dựng cẩn thận Theo cách tiếp cận PBL, hoạt động nhóm, sinh viên rèn luyện kỹ nĕng giao tiếp nâng cao kinh nghiệm học tập, giải vấn đề thực tế từ ghế nhà trường Nhiều học giả lập luận phương pháp phù hợp với chương trình đào tạo kế tốn, lẽ có thay đổi liên quan đến phương pháp giảng dạy, hoạt động học tập, nội dung môn học, đánh giá khóa học Ngồi việc tiếp nhận kiến thức từ giảng viên, sinh viên có nhiều kiến thức khác thơng qua tập nhóm tập cá nhân, buổi trình bày theo nhóm, q trình học tập lớp học, buổi học tập trải nghiệm thực tế qua buổi sử dụng công nghệ truyền thông thông tin (Phạm Đức Cường, 2017, tr 27-28) Thực chiến lược thay đổi phương pháp giảng dạy bị hạn chế lý ngân sách mục tiêu đào tạo sở đào tạo Tuy nhiên, giảng viên kế toán nên làm quen với phương pháp giảng dạy tiếp cận dựa giải vấn đề theo phương pháp giải vấn đề (PBL-Proplem –based Learning), phương pháp giảng dạy theo định hướng tiếp cận chu trình (POGIL – Process Oriented Guided Inquyry Learning),… cần thiết Thay đổi quan điểm dạy kế toán điều kiện tất yếu tình hình Cập nhật tiếp cận giáo trình nước ngồi, IFRS, GAAP… để thay đổi giáo trình, giáo án giảng dạy Các khoa, trường có đào tạo ngành kế tốn cần có thay đổi: - Về quan điểm: Dạy kế toán dạy kinh doanh quản lý Ngược lại, người học kế tốn học để kinh doanh, khơng thơng túy người sắm vai trò ―kiểm tra, kiểm sốt cung cấp thơng tin…; - Điều chỉnh lại chương trình đào tạo, đề cương chi tiết Trong ý đổi phương pháp giảng dạy phương pháp kiểm tra đánh giá; - Biên soạn lại giáo trình Ngun lý kế tốn: Tập trung trình bày khái niệm, phương pháp kế toán nguyên tắc, khn mẫu kế tốn mang tính tảng; - Biên soạn lại giáo trình Kế tốn tài theo hướng từ kiến thức chung đến chi tiết, từ chuẩn mực đến chuẩn mực nâng cao Kết cấu chương theo khoản mục kế toán, theo chuẩn mực từ chung đến cụ thể, hay theo hướng tiếp cận chu trình kế tốn hoạt động SXKD DN; Cần chuyển đổi giảng dạy hệ thống kế toán hành qua IFRS Khoa Kế tốn, mơn Kế tốn tài trường cần soạn thảo nhiều tài liệu giảng dạy giáo trình, slides thuyết trình, nghiên cứu trường hợp, tập, trắc nghiệm, chuyển qua giảng dạy IFRS, khơng có nhiều tài liệu giảng dạy sẳn có Trong thời gian đầu, cần tham khảo tài liệu nước ngoài, chuyển thể cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam Đặc biệt, ví dụ, minh họa, nghiên cứu trường hợp có sử dụng số liệu kế tốn cần trích dẫn từ BCTC công ty Việt Nam thay sử dụng BCTC từ tài liệu nước ngồi, có khập khiễng bối cảnh quy định pháp lý Cần nghiên cứu tình thực tế từ nguồn sẵn có (thơng qua website) cơng ty kiểm tốn, tổ chức nghề nghiệp để biên soạn tình phục vụ giảng dạy Biên soạn giáo trình kế tốn tài cần có thay đổi cách tiếp cận Thay trình bày lại nêu chế độ kế toán (nhất liệt kê định khoản) hay chuẩn mực, cần tập trung trình bày phân tích khái niệm, nguyên tắc kế toán Minh họa ghi chép tài khoản dạng nguyên tắc chung Cũng cần minh họa trường hợp cụ thể thực tế gắn với nội dung trình bày để giúp sinh viên tự học thời lượng khơng cho phép giảng dạy tất nội dung, nguyên tắc kế tốn (Nguyễn Cơng Phương, 2017, tr 37) Chú trọng đến kỹ nĕng làm việc nhóm, khả nĕng làm việc độc lập nâng cao nghiệp vụ công nghệ thơng tin, ngoại ngữ để có khả nĕng tự nghiên cứu tài liệu, chương trình đào tạo quốc tế Tĕng cường mở rộng liên kết với tổ chức đào tạo quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi học tập kinh nghiệm tiếp cận với phương pháp quản lý đại Thay đào tạo nhân viên kế tốn thành thạo việc ghi sổ lập BCTC, trường đại học cần phải đào tạo nhân viên kế tốn chun nghiệp có kiến thức chiến lược, quản trị kinh doanh, có hiểu biết hành vi tổ chức quy trình, cơng nghệ, v.v… Muốn vậy, trước hết cần thay đổi nhận thức kế toán, mục tiêu đào tạo cử nhân kế toán để đổi chương trình, giáo trình, nội dung phương pháp đào tạo Về chương trình đào tạo: Cần giảm bớt học phần với mục tiêu trang bị kiến thức phục vụ cho ghi sổ kế tốn Các mơn học kế tốn tài nên tập trung trang bị kiến thức CMKT vận dụng chuẩn mực lĩnh vực kinh doanh khác Về nội dung đào tạo: Các học phần cần coi trọng nguyên tắc, nguyên lý, chuẩn mực sở tảng kế tốn Thay dạy cho sinh viên chế độ kế toán cách thức ghi sổ kế tốn tình cụ thể (coi trọng hạch toán vào tài khoản), trường đại học cần quan tâm trang bị cho sinh viên kiến thức cần thiết liên quan đến CMKT, bao gồm chuẩn mực KTVN IAS/IFRS nhằm trang bị kiến thức hiểu biết chuẩn mực, nguyên tắc kế tốn từ phân tích xử lý tính phức tạp kế tốn Ngồi ra, vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, kỹ nĕng cần thiết để phát triển nghề nghiệp, trở thành nhân viên kế toán chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Hội nghề nghiệp quốc tế Việt Nam cần coi trọng nội dung đào tạo Về giáo trình: Thay biên soạn giáo trình kế tốn dựa vĕn quan quản lý ban hành, cần dựa vào CMKT để biên soạn Hệ thống chuẩn mực quốc tế trình bày BCTC ln thay đổi, nội dung giáo trình kế tốn cần cập nhật thường xun để khơng lạc hậu với giới Để thực u cầu trên, cần có phối hợp tích cực Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán với trường đại học trình xác định chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình nội dung đào tạo đại học ngành kế toán Cụ thể: Khi xây dựng chuẩn đầu ra, hội nghề nghiệp cần tham gia để giúp trường xác định yêu cầu kiến thức chuyên môn kỹ nĕng để trở thành nhân viên kế tốn chun nghiệp Trong trình xây dựng chương trình xác định nội dung đào tạo, hội nghề nghiệp cần tham gia để tư vấn cho trường nên xây dựng chương trình xác định nội dung giảng dạy để đạt yêu cầu kiến thức kỹ nĕng xác định chuẩn đầu (Nghiêm Vĕn Lợi, 2017, tr 51) Ěối với nhân tố kỹ thuật nghiệp vụ Chuẩn mực KTVN cần hồn chỉnh, sửa đổi, bổ sung bao gồm biểu mẫu cụ thể BCTC; hệ thống tài khoản kế toán; hệ thống chứng từ sử dụng; nguyên tắc ghi nhận tài sản…khi hạn chế thói quen làm kế tốn dựa vào hướng dẫn cụ thể bao gồm định khoản kế toán quy định chế độ kế toán kế tốn Mặt khác, cần tĕng tốc lộ trình cải cách tài Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với yêu cầu đổi Để hồn thành mục tiêu trên, cơng việc cần thực sau: Chỉnh sửa, bổ sung chế độ kế toán thống kế tốn DN: Luật kế tốn 2015, thơng tư 200/2014/TT-BTC, thơng tư 133/2016/TT-BTC … ban hành áp dụng, khắc phục nhiều tồn trước nhiều bất cập Vì vậy, Bộ Tài Chính cần chỉnh sửa, bổ sung nhằm hồn thiện chế độ kế toán DN theo hướng thống chế độ kế toán cho khu vực DN, bao trùm toàn hoạt động DN hoạt động có liên quan Chế độ kế tốn DN theo quy định thống bao gồm: Hệ thống tài khoản để phản ánh cung cấp thông tin, hệ thống chứng từ để thu thập thông tin, hệ thống báo cáo kế tốn bao gồm BCTC… Hoàn thiện hệ thống BCTC: Thống quy định phương pháp chung cho DN việc thiết lập BCTC nhằm cung cấp thông tin minh bạch, tin cậy, hữu ích cho đối tượng sử dụng thơng tin Để thực việc làm đòi hỏi xác định nhu cầu cụ thể đối tượng Hoàn thiện hệ thống tài khoản hệ thống chứng từ: Bổ sung, điều chỉnh hệ thống tài khoản thống cho tồn khu vực kế tốn DN theo hướng mở Đối với hệ thống chứng từ cần hồn thiện hệ thống thơng tin đầu vào, hệ thống xử lý kết xuất thông tin đầu nhằm đảm bảo thu thập, minh chứng cung cấp thông tin kế toán cho đối tượng sử dụng Đặc biệt chứng từ hóa đơn GTGT cần có nhiều biện pháp cụ thể để xóa bỏ tình trạng hóa đơn ma việc mua, bán hóa đơn Với phương pháp hạch toán kế toán trình bày BCTC nên điều chỉnh theo hướng tiến dần đến hòa hợp với IAS/IFRS phù hợp với tình hình phát triển Việt Nam nay, cụ thể sau: - Cổ tức phải trả: Nên ước tính cổ tức phải trả vào cuối nĕm tài trình bày khoản phải trả tách từ lợi nhuận chưa phân phối từ nguồn vốn chuyển lên khoản mục phải trả bảng CĐKT - Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu: Vì tầm quan trọng báo cáo nên tách riêng thành báo cáo độc lập thay phải để vào thuyết minh BCTC - Lãi cổ phiếu pha loãng nhằm giúp cho nhà đầu tư có sở để dự đốn lãi cổ phiếu tương lai trường hợp cơng ty phát hành cơng cụ tài chính, lãi cổ phiếu pha loãng nên tiêu bắt buộc phải trình bày BCTC - Kế toán khoản đầu tư: Nên sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu phản ánh giá trị khoản đầu tư BCTC riêng - Hệ thống tài khoản, DN nên trao quyền chủ động việc tự xây dựng hệ thống tài khoản phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh DN - Từng bước xây dựng thị trường hoạt động Việt Nam để làm tiền đề áp dụng phương pháp FV hạch toán kế toán nên cân nhắc xem xét (Võ Thị Quý, Nguyễn Thị Liên Hương, 2010, tr 16) Nhóm soạn thảo CMKT cần có đại diện nhóm lợi ích có liên quan đến DN Bộ Tài Chính góc độ điều hành vĩ mơ cần đảm bảo cân đối lợi ích bên có liên quan Thực tiễn trình đổi nước ta cho thấy BCTC khơng hướng đến đối tượng quan Thuế trước đây, mà quan tâm đến nhiều nhóm đối tượng sử dụng Tuy nhiên, kiện không minh bạch thông tin nhiều công ty yết trường hợp công ty dược Viễn Đơng cho thấy lợi ích người đầu tư coi trọng Đó chưa kể đến nhiều tập đoàn Nhà nước, với tài sản công bố thông tin theo giá gốc nên việc bảo toàn vốn đo lường hiệu vấn đề cần xem xét Do vậy, cần xem xét nhu cầu thơng tin nhóm lợi ích lớn loại DN để có yêu cầu đo lường công bố thông tin cách thích hợp Cần rà sốt nhóm tài sản, quan hệ kinh tế BCTC mà tác động lợi ích người sử dụng quan trọng Những đối tượng kế tốn cần phải rà sốt kể đến như: Bất động sản đầu tư, tài sản vơ hình, nơng nghiệp, tài ngun khống sản, BCTC hợp điển hình cần cải cách, phù hợp với dịch chuyển kinh tế nước ta thời gian tới Khi chi phối đến q trình đo lường cơng bố thơng tin tài theo tiêu chuẩn quốc tế Tất nhiên, kịch đổi vậy, phía DN phải có cách thức để cải tổ hệ thống thơng tin chi phí kế tốn cao hơn; DN cần nhận thức lợi ích nhận nhiều đối tác hiểu hợp tác với Đó thể trách nhiệm DN cộng đồng kinh doanh nhằm giảm thiểu bất cân xứng thông tin Cần ý đến đặc thù DN lớn DN NVV để xây dựng chuẩn mực phù hợp Bộ chuẩn mực quốc tế cho DN NVV ủng hộ nhiều nước vận dụng nhiều quốc gia vai trò to lớn khối DN Điều đặt cải cách kế tốn cho DN NVV, phải ln cân nhắc đến khía cạnh chi phí lợi ích Trong điều kiện công nghệ phát triển nay, nhiều DN NVV sử dụng PMKT công tác kế tốn (Trần Đình Khơi Ngun, 2011, tr.12+34) Việc thu hẹp chuẩn mực KTVN quốc tế cần thiết, cần phải trọng Tuy nhiên, cần hòa nhập khơng hòa tan, phải vận dụng hợp lý phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam Nên có lộ trình thay đổi rõ ràng, kèm với biện pháp đào tạo, cập nhật tránh việc có nhiều thay đổi thời gian ngắn gây nhầm lẫn cho người hành nghề ... SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ KHÁC BIỆT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ 34 2.1 Giới thiệu báo cáo tài ... 2.3 Báo cáo tài theo chuẩn mực kế tốn quốc tế 39 2.3.1 Chuẩn mực kế toán báo cáo tài 39 2.3.2 BCTC doanh nghiệp FDI theo chuẩn mực kế toán quốc tế 44 ii 2.4 Sự khác biệt báo cáo tài. .. tài theo chuẩn mực kế toán Việt Nam quốc tế 46 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến khác biệt báo cáo tài chuẩn mực kế tốn Việt Nam quốc tế 48 2.5.1 Nhân tố kinh tế 48 2.5.2 Nhân tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán việt nam và quốc tế của các doanh nghiệp FDI , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán việt nam và quốc tế của các doanh nghiệp FDI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay