Lập trình ứng dụng web

242 15 0
  • Loading ...
1/242 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 04:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB Biên Soạn: ThS Mai Ngọc Thu ThS Nguyễn Đình Ánh www.hutech.edu.vn LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB Ấn 2015 II MỤC LỤC I MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC I HƢỚNG DẪN IV BÀI 1: ASP.NET 1.1 TỔNG QUAN ASP.NET 1.1.1 Giới thiệu 1.1.2 ASP.NET tích hợp với Framework 1.1.3 Tính đa ngơn ngữ 1.1.4 Tính hướng đối tượng 1.1.5 Biên dịch ASP.NET 1.1.6 Dễ dàng triển khai cấu hình 1.2 TÍNH NĂNG MỚI TRONG ASP.NET 1.2.1 Các công cụ điều khiển 1.2.2 LINQ 1.2.3 Các Assembly 1.2.4 ASP.NET MVC (Model View Control) 1.3 TẠO TRANG WEB VỚI VISIUAL STUDIO 1.3.1 Tạo dự án 1.3.2 Ví dụ 1.4 CÁC SỰ KIỆN TRONG ASP.NET 1.4.1 Chu kỳ sống trang web ASP.NET (Page Life Cycle) 1.4.2 Một số kiện trang web 1.4.3 Sự kiện ứng dụng 10 TÓM TẮT 12 BÀI TẬP 13 BÀI 2: CÁC LỚP SỬ DỤNG TRONG ASP.NET 15 2.1 HTTP REQUEST 15 2.1.1 Giới thiệu 15 2.1.2 Các thuộc tính 16 2.2 HTTP RESPONSE 19 2.2.1 Giới thiệu 19 2.2.2 Các thuộc tính/phương thức 20 2.3 HTTP SERVER 20 2.4 SESSION VÀ COOKIE 21 II MỤC LỤC MỤC LỤC I 2.4.1 Giới thiệu Cookie Session 21 2.4.2 Cookie 22 2.4.3 Session 23 TÓM TẮT 25 BÀI TẬP 26 II MỤC LỤC MỤC LỤC I BÀI 3: TRUY CẬP DỮ LIỆU 28 3.1 TỔNG QUAN 28 3.2 TRUY CẬP DỮ LIỆU ADO.NET 30 3.3 TRUY CẬP DỮ LIỆU XML 31 3.4 SQLDATASOURCE 32 3.5 TRUY CẬP DỮ LIỆU LINQ 34 3.5.1 LINQ 35 3.5.2 Cách làm việc LINQ 35 3.5.3 Cú pháp LINQ 35 TÓM TẮT 39 BÀI TẬP 40 BÀI 4: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN WEB VỚI JQUERY 41 4.1 JQUERY LÀ GÌ? 41 4.1.1 Giới thiệu 41 4.1.2 Sử dụng jQuery ASP.NET 42 4.2 LẬP TRÌNH VỚI JQUERY 43 4.2.1 Chạy mã trang sẵn sàng 43 4.2.2 Hàm $() - function $() 44 4.2.3 Một số API jQuery 44 TÓM TẮT 51 BÀI TẬP 51 BÀI 5: TỔNG QUAN VỀ ASP.NET MVC FRAMEWORK 52 5.1 TỔNG QUAN ASP.NET MVC 52 5.1.1 Mơ hình MVC .52 5.1.2 Đặc tính ASP.NET MVC 53 5.1.3 Khác biệt với Web Form 53 5.1.4 Lợi ích ứng dụng web dựa mơ hình MVC .54 5.2 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VỚI ASP.NET MVC 56 5.2.1 Tạo Project với ASP.NET MVC Web Application 56 5.3 ĐỊNH TUYẾN URL 58 5.3.1 Giới thiệu 58 5.3.2 Tìm hiểu định tuyến URL 59 TÓM TẮT 61 II MỤC LỤC MỤC LỤC I BÀI TẬP 62 BÀI 6: MODEL – VIEW CONTROLLER 63 6.1 TÌM HIỂU VỀ CONTROLLER 63 6.2 TÌM HIỂU VỀ VIEW 65 6.3 TÌM HIỂU VỀ MODEL 67 6.4 CẤU TRÚC VIEWS\SHARE\SITE.MASTER 70 TÓM TẮT 72 BÀI TẬP 72 IV HƢỚNG DẪN MỤC LỤC III BÀI 7: CẬP NHẬT DỮ LIỆU VỚI MVC 73 7.1 THÊM MỚI DỮ LIỆU TRONG MVC 73 7.1.1 Thêm phương thức liệu với mơ hình dbml 73 7.1.2 Các hành động (action) điều khiển (controller) 74 7.2 SỬA ĐỔI DỮ LIỆU TRONG MVC 76 7.3 QUY TRÌNH KIỂM TRA TRONG ỨNG DỤNG MVC 81 7.3.1 Controller ứng dụng test 81 7.3.2 Kiểm thử kết trả từ controller 85 TÓM TẮT 87 BÀI TẬP 87 BÀI 8: THỰC HIỆN BẢO MẬT CHO ỨNG DỤNG ASP.NET MVC 88 8.1 AUTHENTICATION - XAC THƢC NGƢỜI DUNG 88 8.1.1 Tạo ngư i d ng mặc định với ứng dụng ASP.NET MVC 88 8.1.2 Quản l ngư i d ng với công cụ Website Administration 89 8.1.3 Roles - Ph n quyền nh m ngư i d ng 91 8.2 CẤU HÌNH VIỆC XÁC THƢC NGƢỜI DÙNG 93 TÓM TẮT 96 BÀI TẬP 97 LAP 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 204 IV HƢỚNG DẪN MỤC LỤC III HƢỚNG DẪN MÔ TẢ MƠN HỌC Mơn học trang bị kiến thức nhập mơn lập trình web Nội dung bao gồm: - Asp.net web form - Http request POST/GET - Http response - Lập trình với Session/cookie - Lập trình sở liệu: ADO.NET, Linq - Asp.net MVC - Model – View – Controller - Bảo mật với Asp.net Membership NỘI DUNG MÔN HỌC  Bài Giới thiêu tổng quan ASP.NET  Bài Các lớp thư viện ASP.NET  Bài Truy câp liêu  Bài jQuery  Bài Tổng quan ASP.NET MVC Framework  Bài Model – View - Controller  Bài Chỉnh sửa liệu với MVC  Bài Bảo mật với ASP.NET Membership KIẾN THỨC TIỀN ĐỀ Mơn Lập trình web cần kiến thức tiền đề môn học sau - Thiết kế web HƢỚNG DẪN - Lập trình hướng đối tượng - Lập trình C# Windows V YÊU CẦU MÔN HỌC Người học vận dụng kiến thức tảng lập trình web để thiết kế cài đặt ứng dụng web, quản lý website, hệ quản trị nội dung, ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ web Kỹ lập trình, phân tích thiết kế ứng dụng thành thạo Người học cần học đầy đủ, đọc nội dung học trước đến lớp, làm tập nhà đảm bảo thời gian tự học nhà CÁCH TIẾP NHẬN NỘI DUNG MƠN HỌC Để học tốt mơn này, người học cần đọc trước nội dung chưa học lớp; tham gia đặn tích cực lớp; hiểu khái niệm, tính chất ví dụ lớp học Sau học xong, cần ôn lại học làm tập, câu trắc nghiệm Tìm đọc thêm tài liệu khác liên quan đến học làm thêm tập PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MƠN HỌC Mơn học đánh giá gồm hai thành phần   Phần điểm trình chiếm 30%, hình thức nội dung đánh giá điểm trình giảng định cơng bố cho người học đầu khóa học Phần điểm cuối khóa chiếm 70%, hình thức đồ án mơn học cuối khóa 193 LAP LAP 193 Kết hình Tạo Trang chỉnh sửa Chương sách Bổ sung hàm EidtChapter vào ChapterController.cs để viết xử lý cho trang chỉnh sửa Chương sách 194 LAP LAP 194 Tạo View EditChapter, chỉnh sửa lại giao diện trang View/ Chapter/ EditChapter.cshtml sau @model VnExpress_NguyenDinhAnh.Chapter @{ ViewBag.Title = "EditChapter"; Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; } EditChapter @using (Html.BeginForm()) { @Html.AntiForgeryToken() Chapter @Html.ValidationSummary(true) @Html.HiddenFor(model => model.ChapterId) @Html.LabelFor(model => model.ChapterName, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) @ l.TextBoxFor(model => model.ChapterName, new { @class = Htm "form- 195 LAP LAP 195 control" }) @Html.ValidationMessageFor(model => model.ChapterName) @Html.LabelFor(model => model.ShortContent, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) @Html.TextAreaFor(model => model.ShortContent, new { @style = "width:100%", cols = 100, rows = 14, @placeholder = "Ghi rõ nội dung chi tiết Tiếng Việt có dấu" }) @Html.ValidationMessageFor(model => model.ShortContent) @Html.LabelFor(model => model.BookId, "BookId", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) @Html.DropDownList("BookId", (IEnumerable)ViewBag.PriorityID, new { @class = "formcontrol" }) @Html.ValidationMessageFor(model => model.BookId) } @Html.ActionLink("Back to List", "Index") Tiếp theo viết hàm xử lý cho nút lưu lại thông tin Chương sách sau hoàn tất chỉnh sửa Lab 10: Hƣớng dẫn tạo ứng dụng Giỏ hàng Shopping Cart ASP.NET MVC kỹ thuật xử lý Ajax quản lý Session Bài viết xin giới thiệu kỹ thuật xử lý Ajax dùng Session để quản lý ứng dụng giỏ hàng trang mua bán hàng hóa Phần viết nối series lab thực hành ASP.NET MVC Sau bạn có trang danh sách Book hình (hoặc trang danh sách sản phẩm bạn) Bƣớc 1: Thêm nút Add To Cart (Thêm sản phẩm vào giỏ hàng) dòng sản phẩm nút Your Orders (sản phẩm đặt mua) hình Code Thêm Nút giao diện sử dụng bootstrap lệnh xử lý Javascript Nút Add To Cart – Người dùng Click vào nút xử lý hàm javascript có tên AddToCart, truyền vào tham số mã sách dòng Hàm bạn viết Bước listCartItem; //Process Add To Cart if (Session["ShoppingCart"] == null) { //Create New Shopping Cart Session listCartItem = new List(); listCartItem.Add(new CartItem { productOrder = Quality = 1, db.Books.Find(id) }); Session["ShoppingCart"] = listCartItem; } else { bool fag = false; listCartItem = (List)Session["ShoppingCart"]; foreach (CartItem item in listCartItem) { if (item.productOrder.BookId == id) { item.Quality++; fag = true; break; } } if (!flag) listCartItem.Add(new CartItem { Quality = 1, productOrder = db.Books.Find(id) }); Session["ShoppingCart"] = listCartItem; } //Count item in shopping cart int cartcount = 0; foreach (CartItem item in listCartItem) { cartcount += item.Quality; } return Json(new { ItemAmount = cartcount }); } Tới bước bạn kết nhấn vào nút Add To Cart sách sách lưu vào giỏ hàng Tiếp tới lúc trang web request tới user (ở lúc bạn load trang /Book/getListBook) gán giá trị đếm số lượng sản phẩm có giỏ hàng Tại Bước 3: Bạn Edit phần javascript thêm chuỗi xử lý để gán số lượng sản phẩm giỏ hàng xuống Your Orders sau: @{ @if(Session["ShoppingCart"]!=null) { int cartcount = 0; List ls = (List)Session["ShoppingCart"]; foreach(CartItem item in ls) { cartcount += item.Quality; } ViewBag.count = cartcount; } } function AddToCart(BookId) { $.ajax({ type: 'POST', url: '/Book/AddToCart', data: { id: BookId }, success: function (data) { $("#Cart_Amount").html(data.ItemAmount); } }); } Chú ý: Bạn phải Using để sử dụng đối tƣợng CartItem Tới bạn hoàn thành bước thêm sản phẩm vào giỏ hàng, bước bạn xây dựng trang hiển thị danh sách giỏ hàng mua hàng Bạn xem nút Your Orders bước có dòng code sau: Your Orders @ViewBag.count Tại nút có xử lý thêm kiện lúc nhấn vào trang ShoppingCart (onlick = window.open(„Book/ShoppingCart‟,‟_self) Vậy bạn viết hàm trả View ShoppingCart BookController sau public ActionResult ShoppingCart() { return View(); } Lúc bạn nhấn chuột phải vào hàm ShoppingCart tạo View, sửa code trang View ShoppingCart sau: @using VnExpress_NguyenDinhAnh.Models; @{ ViewBag.Title = "ShoppingCart"; Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; } Your Shopping Cart Title Author Name Price Year Cover Page Quality Total @{ double total = 0; List listCart = (List)Session["ShoppingCart"]; } @if (listCart != null) { foreach (var item in (List)Session["ShoppingCart"]) { @item.productOrder.Title @item.productOrder.AuthorName @item.productOrder.Price @item.productOrder.Year   @{ double value = (double)item.productOrder.Price * item.Quality; total += value; } @value } } Total: @total   Xong ứng dụng tạo giỏ hàng kỹ thuật xử lý Ajax dùng session để lưu trữ 204 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Visual Web Developer, URL: http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms178093.aspx Microsoft ASP.NET, URL: http: //www asp.net/ Bill Evjen, Scott Hanselman, Devin Rader (2008) Professional ASP.NET 3.5 In C# And VB jQuery, URL: http://docs.iquery.com ScottGu's Blog, URL: http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/12/02/dec - 2nd-links-asp-net-asp-net-dynamic-data-asp-net-aiax-asp-net-mvc-visual-studiosilverlight-wpf.aspx MSDN Online offine Microsoft Mã nguồn tham khảo http://www.wrox.com Các chủ đề lập trình http://www.codeguru.com, http://www.codeproject.com hay http://www.java2s.com ... Mơn Lập trình web cần kiến thức tiền đề môn học sau - Thiết kế web HƢỚNG DẪN - Lập trình hướng đối tượng - Lập trình C# Windows V U CẦU MƠN HỌC Người học vận dụng kiến thức tảng lập trình web. .. trình web để thiết kế cài đặt ứng dụng web, quản lý website, hệ quản trị nội dung, ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ web Kỹ lập trình, phân tích thiết kế ứng dụng thành thạo Người học cần... học trang bị kiến thức nhập mơn lập trình web Nội dung bao gồm: - Asp.net web form - Http request POST/GET - Http response - Lập trình với Session/cookie - Lập trình sở liệu: ADO.NET, Linq - Asp.net
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình ứng dụng web , Lập trình ứng dụng web

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay