nếp sống VMTL 678 sách giáo khoa cho HS

84 21 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 22:43

I. Ng­êi Hµ Néi thanh lÞch, v¨n minh 1. ThÕ nµo lµ ng­êi thanh lÞch, v¨n minh? Thanh lÞch, v¨n minh lµ nÐt ®Ñp v¨n hãa cña con ng­êi cã hiÓu biÕt vµ t©m hån trong s¸ng. Ng­êi thanh lÞch, v¨n minh lµ ng­êi cã hµnh vi trong sinh ho¹t (¨n, mÆc, ë, nãi n¨ng, ®i l¹i…), giao tiÕp, øng xö lÞch sù, nh• nhÆn ë mäi hoµn c¶nh vµ mäi n¬i, mäi lóc. Ng­êi thanh lÞch, v¨n minh lµ ng­êi biÕt kÕ thõa cã chän läc nh÷ng nÐt ®Ñp cña truyÒn thèng, biÕt tiÕp thu nh÷ng c¸i hay, c¸i tiÕn bé vµ thÓ hiÖn trong ®êi sèng hµng ngµy.2. Thanh lÞch, v¨n minh NÐt ®Ñp cña ng­êi Hµ Néi a. Quan niÖm vÒ “Ng­êi Hµ Néi”Hµ Néi lµ Thñ ®« cña c¶ n­íc. V× thÕ, d©n c­ tõ mäi n¬i cã thÓ vÒ Hµ Néi lµm ¨n, sinh sèng, häc tËp, c«ng t¸c. Khi nh÷ng ng­êi d©n tø xø vÒ Hµ Néi ®Þnh c­, c¸c phong tôc, tËp qu¸n, nÕp sèng ®Ñp mµ hä mang theo sÏ gãp phÇn lµm phong phó thªm nÐt v¨n hãa ®Æc s¾c cña Thñ ®« lµ thanh lÞch, v¨n minh.Tr¶ lêi c©u hái “ThÕ nµo lµ ng­êi Hµ Néi”, tuy cßn cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau nh­ng ®a sè ý kiÕn thèng nhÊt r»ng: “ng­êi Hµ Néi” lµ nh÷ng ng­êi ®• vµ ®ang sèng, sinh c¬ lËp nghiÖp trªn ®Êt Hµ Néi. Dï quan niÖm thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a th× chØ cã nh÷ng ng­êi sèng ë Hµ Néi, yªu Hµ Néi, g¾n bã víi Hµ Néi, häc ®­îc nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp cña Hµ Néi, cã hµnh vi, giao tiÕp, øng xö v¨n hãa míi xøng ®¸ng víi Hµ Néi, míi gäi lµ ng­êi Hµ Néi thanh lÞch, v¨n minh.b. Nh÷ng biÓu hiÖn thanh lÞch, v¨n minh cña ng­êi Hµ NéiNg­êi Hµ Néi thanh lÞch, v¨n minh thÓ hiÖn tõ trong sinh ho¹t c¸ nh©n ®Õn giao tiÕp, øng xö ngoµi x• héi. Trong c¸ch ¨n uèng: Ng­êi Hµ Néi lµ nh÷ng ng­êi cã kiÕn thøc vÒ viÖc ¨n uèng, biÕt n©ng viÖc ¨n uèng lªn thµnh nghÖ thuËt mµ ng­êi ta th­êng gäi lµ nghÖ thuËt Èm thùc. chơng trình giáo dục nếp sống lịch, văn minh cho học sinh hà nội cấp trung học sở Líp Bài THANH LỊCH , VĂN MINH – nét đẹp ngời Hà Nội Bi Bài Bài Cách ăn uống ngời hà nội Trang phục ngời hà nội NơI ngời hà néi Líp Bµi Bµi Bµi TiÕng nãi cđa ngêi hµ néi Giao tiÕp, øng xư gia đình Giao tiếp, ứng xử nhà trờng Lớp Bµi Bµi Bµi Bµi Bµi Tác phong ngời hà nội Giao tiếp, ứng xử xã hội ứng xử với môI trờng tự nhiên ứng xử tham gia giao thông ứng xử với di tích, danh thắng Lớp Hớng dẫn chung Bài (1 tiết) Thanh lịch, văn minh - nét đẹp ngời Hà Nội I Ngời Hà Nội lịch, văn minh Thế ngời lịch, văn minh? Thanh lịch, văn minh nét đẹp văn hóa ngời có hiểu biết tâm hồn sáng Ngời lịch, văn minh ngời có hành vi sinh hoạt (ăn, mặc, ở, nói năng, lại), giao tiếp, ứng xử lịch sự, nhã nhặn hoàn cảnh nơi, lúc Ngời lịch, văn minh ngời biết kế thừa có chọn lọc nét đẹp truyền thống, biết tiếp thu hay, tiến thể đời sống hàng ngày Thanh lịch, văn minh - Nét đẹp ngời Hà Nội a Quan niƯm vỊ “Ngêi Hµ Néi” Hµ Néi lµ Thđ đô nớc Vì thế, dân c từ nơi Hà Nội làm ăn, sinh sống, học tập, công tác Khi ngời dân tứ xứ Hà Nội định c, phong tục, tập quán, nếp sống đẹp mà họ mang theo góp phần làm phong phú thêm nét văn hóa đặc sắc Thủ đô lịch, văn minh Trả lời câu hỏi Thế ngời Hà Nội, có nhiều cách hiểu khác nhng đa số ý kiến thống rằng: ngời Hà Nội ngời sống, sinh lập nghiệp đất Hà Nội Dù quan niệm có ngời sống Hà Nội, yêu Hà Nội, gắn bó với Hà Nội, học đợc hay, đẹp Hà Nội, có hành vi, giao tiếp, ứng xử văn hóa xứng đáng với Hà Nội, gọi ngời Hà Nội lịch, văn minh b Những biểu lịch, văn minh ngời Hà Nội Ngời Hà Nội lịch, văn minh thể từ sinh hoạt cá nhân đến giao tiếp, ứng xử xã hội - Trong cách ăn uống: Ngời Hà Nội ngời có kiến thức việc ăn uống, biết nâng việc ăn uống lên thµnh nghƯ tht mµ ngêi ta thêng gäi lµ nghƯ thuật ẩm thực Dù ăn uống với hoàn cảnh nào, thời gian nào, ngời Hà Nội ®Ịu cã th¸i ®é, c¸ch øng xư chn mùc, phï hợp tạo nên không khí chân thành, cởi mở ngời - Trong cách nói Ngời Hà Néi lu«n biÕt sư dơng lêi nãi cho hay, cho đẹp, cách nói lu loát, nhã nhặn, lịch sự, khiêm nhờng, tôn trọng ngời đối thoại Ngời Hà Nội có cách phát âm dùng từ chuẩn xác nói, gây đợc thiện cảm ngời nghe - Trong trang phơc Ngêi Hµ Néi a chng sù gän gàng, tề chỉnh trang nhã nơi, lúc, không cầu kì, lòa loẹt, không phô trơng, lố lăng Ngời Hà Nội phân biệt trang phục nhà, đờng, lúc tiếp khách, lao động, dự lễ hội, biết tiếp thu cách ăn mặc thời trang, phù hợp sống đại, biết cách phối hợp màu sắc để trang phục vừa đại mà giữ đợc vẻ nã, lịch - Trong cách xếp nơi Ngời Hà Nội nhà dù rộng, hẹp xếp gọn gàng, ngăn nắp, bày biện đồ dùng hài hòa, hợp lí, vệ sinh Đặc biệt, ý phòng khách, nơi thê tù, gãc häc tËp cđa häc sinh Nh÷ng gia đình có điều kiện, bố trí phòng phù hợp híng giã, phong tơc tËp qu¸n, thn tiƯn cho sinh hoạt chung gia đình - Trong cách đi, đứng, ngồi, nằm Ngời Hà Nội đứng nhẹ nhàng, khoan thai, đĩnh đạc, thể tự tin thân Không vội vàng, hấp tấp, không kéo lê giầy dép, đứng ngả nghiêng Ngay cách ngồi, n»m còng ý tø, phï hỵp víi giíi tÝnh, ti tác hoàn cảnh cụ thể - Trong giao tiếp, ứng xử Ngời Hà Nội có thái độ hòa nhã mực, khiêm tốn với ngời Biết kính già, yêu trẻ, biết giúp đỡ chia sẻ với ngời gặp khó khăn, hoạn nạn Trong giao tiếp, ứng xử Ngời Hà Nội tế nhị, lịch sự, có ý thức lời ăn tiếng nói, cử chỉ, tác phong nơi, lúc cho phù hợp, nơi công cộng, nơi đông ngời, với ngời lạ với ngời nớc ngoài; biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, có tự trọng thái độ tôn trọng gời khác Ngời Hà Nội có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh chung, yêu thân thiện với thiên nhiên, giữ gìn bảo vệ môi trờng sống, bảo vệ di tích, danh thắng, bảo vệ công, tài sản xã hội II Xây dựng nếp sống lịch, văn minh häc sinh Hµ Néi Chóng ta tù hµo lµ ngời Hà Nội Hà Nội vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu đẹp, văn hiến, anh hùng Mảnh đất thiêng mang hình rồng cuộn hổ ngồi, nhìn sông dựa núi, muôn vật phong phú, tốt tơi nơi hội tụ bốn phơng đất nớc Thanh lịch, văn minh nét đẹp văn hoá truyền thống đặc trng Hà Nội, góp phần làm nên phong cách ngời Hà Nội mắt ngời dân nớc bạn bè quốc tế Bởi thế, đợc sống học tËp ë Hµ Néi võa lµ vinh dù, võa lµ niềm tự hào cho Mỗi học sinh Thủ đô cần biết giữ gìn, kế thừa phát huy truyền thống lịch, văn minh góp phần làm cho Thủ đô ngày giàu đẹp Học sinh Thủ đô xây dựng nếp sống lịch, văn minh Học sinh thủ đô xây dựng nếp sống lịch, văn minh thông qua hành vi sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử văn hoá nơi, lúc - Trong gia đình Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; quan tâm, chăm sóc, nhờng nhịn anh em gia đình; biết giữ gìn nề nếp gia phong; c xử có văn hóa, tôn trọng thành viên gia đình; tự giác giúp đỡ gia đình công việc phù hợp với khả sức khỏe thân - Trong nhà trờng Biết kính trọng thầy cô giáo, thực nghĩa vụ bổn phận ngời học sinh; biết đoàn kết, thơng yêu, giúp đỡ bạn bè, ứng xử khéo léo, tế nhị víi mäi ngêi xung quanh; cã ý thøc b¶o vƯ tài sản giữ gìn cảnh quan nhà trờng xanh - - đẹp, xây dựng nhà trờng văn hóa, học sinh lịch - Ngoài xã hội Biết nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp, lễ phép với ngời lớn tuổi, tôn trọng giúp đỡ ngời; biết ăn mặc gọn gàng, sẽ; biết cách đứng, cử chỉ, nói lịch sự, phù hợp; biết giữ vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trờng Chúng ta tự hào ngời Hà Nội, đợc kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống cha ông Chứng kiến đổi thay Hà Nội hôm nay, ngời thấy có trách nhiệm đóng góp công sức nhỏ bé cho phát triển Thủ đô đất nớc T liệu tham khảo Bảo tồn nét lịch ngời Hà Nội Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngời ta có câu: Chẳng thơm thể hoa nhài/ Dẫu không lịch ngời Tràng An Điều thể nét đẹp cử chỉ, lời ăn tiếng nói, hành xử ngời Thăng Long xa Thời ngày trớc, không nghe thấy tiếng nói tục, điệu cời to nh học trò Ngày đó, việc dạy đạo đức đợc đa lên làm đầu Trẻ đợc học đạo đức từ chập chững biết Ngay đứa trẻ biết lễ nghĩa, tôn ti trật tự, kính nhờng dới, nói có chữ tha ông, tha bà, tha cha, tha mẹ đầu câu chữ cuối câu, gặp ngời lớn khoanh tay cúi chào lễ phép Các cháu bé ngày xa hay xin lỗi, dù chẳng có lỗi to tát Rồi hai chữ cảm ơn thờng trực môi Theo tôi, để giữ gìn, phát huy nét lịch ngời Hà Nội nói riêng nớc nói chung, cần phải dạy đạo đức, ứng xử suốt từ mẫu giáo trởng thành Thời chúng tôi, gia đình có sách Luân lý giáo khoa th sách đồng ấu Cuốn sách hớng dẫn cha mẹ cách dạy dỗ trẻ nguyên tắc đạo đức, ứng xử chuẩn mực với gia đình, dòng họ, bạn bè, thầy cô, xã hội Những luân lý thấm nhuần tâm hồn đứa trẻ, lớn lên, trở thành trai - gái lịch (Nguyễn Hồng Liên - Theo dantri.com.vn) Bài (2 tiết) Cách ăn ng cđa ngêi Hµ Néi I vµi nÐt vỊ viƯc ăn uống ngời Hà Nội Nói đến cách ăn uống ngời Hà Nội nói đến nét đẹp văn hóa mang đặc trng riêng ngời Thủ đô Cách ăn uống đợc thể qua việc lựa chọn ăn, đồ uống, cách chế biến, trình bày, cách thởng thức ăn Lựa chọn ăn, đồ uống Ngời Hà Nội xa vốn sành ăn, uống Ăn gì, đồ uống nào, đợc cân nhắc, lựa chọn Ngời Hà Nội biết cách chọn ăn theo mùa, phù hợp với sức khỏe, vị, điều kiện kinh tế gia đình Trong bữa cơm hàng ngày, mâm cơm thờng có mặn, bát canh, đĩa rau, có thêm nhạt để khai vị đầu bữa Cách chọn bữa cơm khách bà nội trợ Hà thành thể thái độ tiếp đón chu đáo, tùy vào điều kiện kinh tế đối tợng đợc mời Chọn ăn ngày lễ, tết vừa thể theo tập tục vừa theo yêu cầu đảm bảo dinh dỡng, ngon miệng, đẹp mắt, có sang trọng, lạ miệng Cách chọn đồ uống theo hoàn cảnh cụ thể, phù hợp với tính chất bữa ăn, đối tợng có mặt bữa ăn Theo mà chọn rợu, bia hay nớc Đồ uống sử dụng bữa ăn ngời Hà Nội phong phú với loại nớc giải khát nh nớc hoa ngâm, sinh tố hoa tơi hay loại trà nh trµ sen, trµ nhµi, vµ níc ng trun thèng nh chè xanh, nụ vối, Chế biến ăn, đồ uống Trong chế biến ăn, ngời Hà Nội trọng dùng nguyên liệu cho ăn, coi trọng gia vị (đặc biệt loại hạt rau gia vị) - yếu tố cân nguyên liệu tạo nên ăn có lợi cho sức khỏe đồng thời có tác dụng làm bật hơng vị đặc trng ăn Trong chế biến ăn, khâu quy trình nấu nớng đợc coi trọng Chính quy trình kĩ thuật chế biến góp phần sáng tạo nên ăn riêng Hà Nội nh phở, cốm vòng, chả cá, Về đồ uống, cách sử dụng hoa để làm loại nớc uống lịch tinh tế thể rõ cách chế biến thởng thức trà ớp sen, nhài Trình bày ăn, đồ uống Cách trình bày ăn thể trình độ thẩm mĩ cốt cách lịch đặc trng ngời Hà Nội Món ăn đợc để vào loại bát, đĩa phù hợp Bày ăn không cốt để khoe nhiều nên không đầy, để vừa phải tạo cảm giác ngon mắt, ngon miệng Món ăn thờng đợc trang trí phụ liệu nh loại rau, củ, tỉa hoa kết hợp với rau để kết hợp màu sắc tạo nên hấp dẫn Về đồ uống, tùy loại mà sử dụng cốc, tách phù hợp Riêng với rợu có nhiều loại ly, cốc khác Nớc hoa có loại cốc riêng ấm, tách để uống trà đợc chọn lựa tỉ mỉ, tùy theo trà pha ấm hay trà túi lọc, uống nóng hay thêm đá Thởng thức ăn, đồ uống Thởng thức ăn hay đồ uống cảm nhận hấp dẫn ăn thị giác, khứu giác đến vị giác thính giác Ngời lịch không ăn uống xô bồ; thởng thức ngon coi trọng d vị để lại nó, ngẫm nghĩ để trân trọng tài hoa, khéo léo ngời Đặc biệt việc kết hợp thởng thức ăn nét đặc trng riêng, nh cốm thờng ăn kèm với chuối trứng cuốc, bánh dày ăn kèm với giò lụa, bánh ăn với chả quế, nớc mắm cà cuống lại ăn kèm với loại rau gia vị khác II Thanh lịch, văn minh cách ăn uống ngời Hà Nội Thanh lịch, văn minh cách ăn ngời Hà Nội a Trong bữa cơm gia đình Bữa cơm gia đình có vị trí quan trọng sống Đó dịp gia đình đoàn tụ sau ngày làm việc, học tập Bữa cơm gia đình với ăn quen thuộc tạo ấm cúng, nơi thành viên thể tình cảm, quan tâm lẫn Bữa cơm gia đình góp phần quan trọng tạo nên hạnh phúc truyền thống gia đình Để có bữa cơm gia đình đầm ấm, tham gia vào việc chuẩn bị nh giúp mẹ nhặt rau, vo gạo lấy bát, so đũa, xếp ăn, chuẩn bị bàn ăn hay chỗ ngồi cho nhà Trớc ăn phải rửa tay Khi ngồi vào vị trí phải ngồi ngắn, không dạng chân co chân lên ghế Trong bữa cơm gia đình, lời mời đợc coi trọng Phải mời từ ông bà, cha mẹ, Mời trớc ăn mời kết thúc bữa ăn Khi ăn thờng phải khoan thai, nhẹ nhàng, không nhai tóp tép, nhồm nhoàm, húp xuỵt xoạt, gõ bát đũa ầm ĩ Khi gắp thức ăn mời ông bà, cha mẹ phải dùng đũa riêng quay đầu Gắp thức ăn hay chan canh phải quan sát, ý tứ, không để rơi vãi, không gắp ngời khác gắp, không khoắng đũa vào bát canh chung Không gắp thứ thích, không bới thức ăn, không lật chọn miếng ngon, không gắp lên bỏ xuống, không nên gắp cho vào miệng Khi đợc ngời khác gắp mời, phải nói lời cảm ơn Không vừa ăn vừa làm việc riêng Khi ho, hắt phải quay mặt phía Sau bữa cơm, bậc cháu phải lấy tăm, lấy nớc Việc đa mời, phải hai tay cách lễ phép Dùng nớc sau bữa ăn phải từ tốn, không súc miệng sòng sọc hay chép miệng chèm chẹp; xỉa không che miệng, vẩy tăm thiếu lịch b Khi nhà có khách Khi tiếp khách phải ý tứ từ cách chọn đến mời chào khách Chủ nhà không đợc rời mâm, đứng dậy sớm, không nói chuyện không vui bày tỏ thái độ không vừa lòng, đánh mắng cháu bữa ăn Chủ nhà phải ®Ĩ ý ®Õn së thÝch cđa kh¸ch ®Ĩ tiÕp thøc ăn, đồ uống phù hợp, thể tinh thần hiếu khách, biết giữ chừng mực: ân cần, niềm nở nhng không suồng sã, không tiếp nhiều thức ăn lúc ép khách uống rợu, bia Mời nớc khách trớc sau bữa ăn cần lịch sự, chu khách vừa lòng c Trong dịp liên hoan nơi công cộng Trong dịp liên hoan, sinh nhật, cới hỏi, gặp gỡ bạn bè, cần có thái độ ứng xử phù hợp, tạo đợc không khí vui vẻ, thoải mái, dễ chịu cho ngời xung quanh Việc mời trớc bữa ăn mời thởng thức tạo cho tất ngời cảm giác đợc ngời khác quan tâm Khi ăn uống nơi công cộng nh nhà hàng, quán sá (dù bữa ăn quà) việc chọn chỗ ngồi đợc ý Ngời xa nói ăn trông nồi, ngồi trông hớng nên không đợc bạ đâu ngồi Khi ăn phải giữ lịch sự, tránh làm ảnh hởng đến ngời xung quanh; không nói, cời ồn ào, không chê bai, sách nhiễu, gây khó chịu cho ngời khác Khi yêu cầu ngời phục vụ điều gì, ngời Hà Nội lịch không quên kèm từ làm ơn vào lời nói 10 điều kiện thuận lợi để đảm bảo giao thông thông suốt, góp phần quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng Bên cạnh đa số ngời tham gia giao thông có ý thức chấp hành pháp luật văn hóa giao thông phận ngời Hà Nội cần đợc quan tâm chấn chỉnh kịp thời Sau số biểu hiện: - Thiếu văn hóa tham gia giao thông: Còn có hành vi, cử chỉ, lời nói thiếu văn hóa, thiếu lễ độ xảy cố nh va chạm hay ùn tắc; hút thuốc xe Không có cử chỉ, hành vi lịch với hành khách với ngời chung tàu, xe đặc biệt trẻ em, phụ nữ mang thai ngời cao tuổi - Thiếu văn hóa xếp hàng: Trong ùn ứ, ách tắc giao thông, tợng chen, lấn, không nhờng nhịn, phóng xe lên vỉa hè phổ biến - Thiếu văn hóa sử dụng phơng tiện: Báo rẽ đằng nẻo cha đủ tuổi, cha có lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy Không sử dụng mũ bảo hiểm đội mũ bảo hiểm mà không cài dây an toàn điều khiển ngồi xe mô tô, xe gắn máy Sử dụng ô điện thoại di động điều khiển phơng tiện Mang vác vật cồng kềnh - Thiếu văn hóa việc giữ gìn vệ sinh: Để xe bẩn; xe chở đất, rác thải đổ đờng phố sai nơi qui định Vừa điều khiển phơng tiện vừa ăn uống tự vứt rác bừa bãi Điều khiển xe có súc vật kéo để súc vật phóng uế bừa bãi - Thiếu văn hóa đỗ dừng: Đỗ xe không nơi qui định; tạt gấp vào nơi dừng xe; không dừng xe bến bãi; bỏ bến, bỏ khách, đón trả khách không nơi qui định 70 - Thiếu văn hóa đám đông: Không giúp đỡ hành khách ngời tàn tật, phụ nữ có thai, trẻ em, cụ già; không phát tố giác hoạt động vi phạm pháp luật phơng tiện công cộng Do tính hiếu kỳ, túm năm tụm ba nơi có cố làm ách tắc giao thông II Thực văn hóa giao thông Nâng cao nhận thức tham gia giao thông - Học để hiểu biết đầy đủ, quy định pháp luật tự giác chấp hành nghiêm chỉnh qui định pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông - Khi tham gia giao thông phải có trách nhiệm với thân cộng đồng; tôn trọng, nhờng nhịn giúp đỡ ngời khác Có thái độ, hành vi lịch, văn minh xảy va chạm; chấp hành qui định xử phạt vi phạm luật giao thông - Có ý thức tuyên truyền, nhắc nhở ngời thực tốt qui định pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt em nhỏ ứng xử văn hóa tham gia giao thông Văn hóa giao thông hành vi ứng xử ngời tham gia giao thông sở Luật giao thông chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội a Khi - Đi hè, không tùy tiện dới lòng đờng Những nơi hè đờng dành cho ngời phải sát mép đờng bên tay phải - Ngời cần tuân thủ đèn tín hiệu giao thông dẫn qua đờng, đặc biệt đoạn đờng có ngã 3, ngã 4, ngã - Ngời không đợc vợt qua dải phân cách, sang đờng nơi có vạch ngang dành cho ngời 71 - Không cởi trần hay mặc quần đùi, áo may ô ®i ®êng b Khi ®iỊu khiĨn, ngåi xe đạp - Ngời điều khiển xe đạp phải phần đờng mình, không lấn sang phần đờng loại xe giới phần đờng dành cho ngời - Không dàn hàng ngang tự đờng phố Không buông hai tay xe bánh xe hai bánh Không đứng yên, giá đèo hàng ngồi tay lái - Tuyệt đối không phóng nhanh vợt ẩu, đánh võng, lạng lách, bốc đầu xe tổ chức đua xe đờng phố - Không hò hét, cời đùa vợt đuổi tham gia giao thông - Không sử dụng ô, điện thoại di động điều khiển xe - Không đợc chở hàng hóa gây cản trở giao thông che khuất tầm nhìn ngời điều khiển; không vừa điều khiển, vừa mang vác vật khác gây nguy hiểm tham gia giao thông - Không sử dụng còi, đèn tự chế xe đạp gây trật tự an toàn công cộng c Trên phơng tiện công cộng - Khi tham gia giao thông phơng tiện công cộng phải tuân thủ qui định chung bến tàu xe Tự bảo quản t trang giữ vệ sinh chung Khi mua vé phải xếp hàng Lên, xuống xe nơi qui định, không chen lấn xô đẩy; có đầy đủ vé ngồi vị trí qui định, tuân thủ hớng dẫn nhân viên quản lý Khi xe chạy, không thò đầu, tay cửa xe - Tự giác nhờng ghế cho ngời già, trẻ nhỏ, ngời tàn tật phụ nữ mang thai; tận tình giúp đỡ ngời tham gia giao thông gặp hoạn nạn; giúp đỡ ngời tàn tật, trẻ em, ngời cao tuổi 72 - Không khạc nhổ, xả rác bừa bãi xe; không gây ồn ào, to tiếng làm ảnh hởng đến trật tự chung d) Khi gặp tình đặc biệt * Gặp trờng hợp ùn tắc - Đi đờng, phần đờng; không vợt đèn đỏ; không xe hè phố; tuân thủ quy định tốc độ, dừng đỗ xe nơi quy định; - Tuân thủ hiệu lệnh dẫn ngời điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đờng - Cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn nhờng nhịn Không nói lời thô tục buộc phải chờ đợi va chạm với ngời khác * Khi gặp tai nạn giao thông - Giữ nguyên trờng - Nếu có điều kiện sẵn sàng giúp đỡ ngời bị nạn, bảo vệ tài sản nạn nhân, cung cấp thông tin trung thực cho ngời có trách nhiệm - Không hiếu kỳ túm năm tụm ba nơi có va chạm đờng gây cản trở giao thông khó khăn cho quan có trách nhiệm giải Thực văn hoá giao thông thể nếp sống văn minh đô thị Mỗi bên cạnh ý thức chấp hành pháp luật cần có hành vi mang đậm nét lịch, văn minh ngời Hà Nội lúc, nơi để góp phần làm đẹp thủ đô ngàn năm văn hiến T liệu tham kh¶o 73 Học sinh thể “phong cách ứng xử đẹp” với giao thông Thời gian gần đây, cụm từ “văn hóa giao thơng” liên tục đề cập, từ văn đạo Chính phủ, Thành ủy, đến hội thảo, tọa đàm khơng ngành đồn thể Riêng với giới học sinh, sinh viên, cụm từ “văn hóa giao thơng” có lẽ không xa lạ nghĩ đến đường Có lẽ lý Bộ GD&ĐT chọn chủ tháng tới “Tháng văn hóa giao thơng” với nhiều kỳ vọng chuyển biến cách ứng xử người trẻ đường từ lan rộng, hình thành nên phong cách sống Bên cạnh hoạt động vơ hữu ích mà hệ học sinh, sinh viên thực hiện, có thực tế đáng bn Hội Sinh viên Việt Nam đưa số người vi phạm Luật Giao thông bị xử lý độ tuổi 16 - 35 chiếm khoảng 80%, 80% sinh viên xe máy không giấy phép lái xe, 95% sinh viên lái xe máy điều khiển sai kỹ thuật gần 100% học sinh THPT điều khiển xe khơng có giấy phép chưa đủ tuổi Thực tế cho thấy, tượng viphạm Luật Giao thông học sinh, sinh viên phổ biến phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng Nhiều niên đèo ba ngang nhiên phóng xe, gây va quệt, tai nạn cho người khác Nhiều cô cậu học sinh dàn xe đạp, xe máy nghênh ngang phố, vừa trêu đùa, vừa cố tình cản trở giao thơng Có niên “tóc xanh đỏ”, đèo ba, bốn người, lắp còi vào xe gắn máy, lạng lách, rú ga đến rợn người, “tay chơi” nhấc bổng đầu xe đạp, xe gắn máy đường phố Ngay ngõ ngách chật hẹp, khơng người trẻ phóng xe bạt mạng Vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, uống rượ bia, tranh cướp đường, gây tai nạn bỏ chạy tất hành vi gọi thiếu văn hóa giao thơng Trong giới trẻ nay, đặc biệt tuổi học sinh, sinh viên, việc thiếu văn hóa giao thơng nhiều tạo thành cách sống mà họ coi sành điệu, bật cá tính Đường Tây Sơn sáng thứ hai tắc nghẽn khiến dòng người khơng thể nhích lên được, hai nữ sinh xe ga cố chen lấn để vượt qua đường Chứng kiến cảnh này, nhiều người “chướng” mắt thể bất bình nhận phản kháng từ hai nữ sinh Rồi vơ tình xe lái, lật sang bên va phải người lớn tuổi khiến hai xe đổ xuống Sau lóp ngóp đứng dậy, người đàn ơng từ tốn nói với hai nữ sinh: “Đường tắc, tay lái lại yếu, cố sang đường làm gì” Nghe ơng nói vậy, chẳng lời xin lỗi theo lẽ thường, chẳng giữ gìn lễ phép người người trên, hai nữ sinh thi xối xả nói lại: “Đường chung, tơi thích chả được, việc đến ơng ” Nói họ lại tiếp tục chen lấn để thực việc Sau chứng kiến cảnh này, khơng người lắc đầu: “Sao học sinh ăn nói ứng xử thiếu văn hóa vậy” Chính khơng học sinh Hà Nội thừa nhận có nhiều điều họ thấy thực vỉa hè sát mép đường bên phải, đường 74 tuân theo đèn tín hiệu, sử dụng xe bt lên xuống đến điểm dừng, xe đạp tránh tụ tập đám đơng Thật đơn giản, dễ thực khơng bạn trẻ thích bốc đồng, đơi tự nhiên muốn khám phá xem tốc độ nào, thích mạo hiểm để xem cảm giác Mà hành vi vi phạm không nam, nữ sinh có Họ ý thức hành vi khơng tơn trọng pháp luật muốn khẳng định mình, muốn vượt qua hạn chế lứa tuổi nên bất chấp Khi đưa nội dung “Tháng văn hóa giao thơng”, Bộ GD&ĐT mong muốn tạo nên bước chuyển biến nhận thức ý thức chấp hành pháp luật trật tự an tồn giao thơng học sinh, sinh viên, lấy làm sở để bước hình thành “Văn hóa giao thơng” cho người tham gia giao thơng Những hành vi có văn hóa tham gia giao thông học sinh, sinh viên thể nhiều điều đường, phần đường, đội mũ bảo hiểm mô tô, xe gắn máy, điều khiển phương tiện giao thơng có giấy phép Tự giác chấp hành quy định pháp luật trật tự an tồn giao thơng, kể khơng có lực lượng tuần tra kiểm sốt đường Phê phán, ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thơng Tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em người cao tuổi Nhiều người cho rằng, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, bao gồm việc có văn hóa tham gia giao thông thực yêu cầu thiết Trước hết phải giáo dục lớp trẻ từ gia đình, sau nhà trường Xây dựng văn hóa giao thơng góp phần giáo dục văn hóa, lối sống đẹp cho hệ trẻ, đồng thời góp phần bảo đảm an tồn cho người xung quanh (Theo Cơng Thành-ktdt.com vn) Bµi (1 tiết) ứng xử với di tích, danh thắng I Các di tích, danh thắng ý nghĩa đời sống tinh thần ngời Hà Nội Các di tích lịch sử Di tích lịch sử công trình xây dựng, địa điểm, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học Hà Nội thành phố có mật độ di tích lớn khu vực Đi đờng, qua nhà, 75 công trình kiến trúc, dờng nh ta thấy dấu ấn lịch sử thủ đô ngàn năm tuổi Hà Nội có di tích, công trình kiến trúc in đậm dấu ấn kiện gắn liền với bao thăng trầm mảnh đất Đó thành Cổ Loa, Hoàng thành Thăng Long, thành cổ Sơn Tây Trong kỉ XX, hai kháng chiến trờng kì chống thực dân Pháp đế quốc Mĩ dân tộc ta để lại mảnh đất di tích lịch sử kháng chiến nh chợ Đồng Xuân, pháo đài Láng, hồ Hữu Tiệp Đặc biệt có tới hàng chục di tích gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh nh nhà số 48 phố Hàng Ngang , quảng trờng Ba Đình, khu di tích Đá Chông, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Bên cạnh di tích lịch sử cách mạng, Hà Nội có nhiều di tích lịch sử văn hóa với đình, đền, chùa rêu phong cổ kính Đó chùa Trấn Quốc bên Hồ Tây chùa đợc coi cổ Hà Nội; chùa Một Cột với nét kiến trúc độc đáo; đền Ngọc Sơn hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu với Khuê Văn Các - biểu tợng cho tinh thần trọng đạo học Việt Nam Rồi quần thể gồm hàng trăm chùa, đền lớn nhỏ nh đền Và, chùa Tây Phơng, Thăng Long tứ trấn Lên xứ Đoài, ngời Hà Nội tự hào có làng Việt cổ Đờng Lâm quê hơng hai vị vua Ngô Quyền, Phùng Hng nhiều danh nhân khác Các danh thắng Danh lam, thắng cảnh cảnh quan thiên nhiên hay vùng đất có kết hợp cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học Những danh lam, thắng cảnh Hà Nội đời điều kiện tự nhiên đặc trng, gắn liền với câu chuyện huyền thoại: Hồ Tây câu chuyện Trâu Vàng, Hồ Gơm chuyện vua Lê hoàn g- 76 ơm cho Đức Long Quân ) Vẻ đẹp địa danh vào thơ ca, nhạc họa với câu dao trữ tình, sâu lắng: Gió đa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xơng Dần phía tây, ngoại thành Hà Nội, ta đợc cảm nhận không gian lành có tiếng suối chảy róc rách, tiếng lao xao đến với núi Tản, sông Đà, chùa Hơng Nam thiên đệ động, vờn quốc gia Ba Vì, Khoang Xanh, Suối Tiên Di tích, danh thắng đời sống tinh thần ngời Những di tích, danh thắng từ bao đời góp phần làm nên Thăng Long Hà Nội đẹp thơ, cổ kính đại, duyên dáng quyến rũ; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần ngời dân đất kinh kì Những danh thắng nơi ngời Hà Nội đến để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên đất trời, hồn thiêng sông núi Còn di tích lịch sử lại sản phẩm quan niệm tín ngỡng, tôn giáo vô phong phú, đa dạng ngời dân Hà Nội Đó nhân chứng sống động lịch sử, góp phần tôn vinh giá trị tinh thần vô giá mảnh đất ngời nơi Những di tích thực trở thành nơi chốn linh thiêng để ngời Hà Nội nói riêng ngời dân nớc nói chung thể lòng tôn kính, biết ơn tới vị thần, vị thánh, anh hùng dân tộc, ngời có công với giang sơn đất nớc Các di tích lịch sử, danh thắng hàng ngày, hàng không tô điểm cho vẻ đẹp thành phố mà thể bề dày văn hóa đa dạng, độc đáo mảnh đất II ứng xử lịch, văn minh với di tích, danh thắng Có ý thức tìm hiểu giá trị di tích, danh thắng 77 Các di tích, danh thắng có ý nghĩa vô quan trọng đời sống tinh thần ngời dân Thăng Long - Hà Nội suốt chiều dài lịch sử Vì vậy, chủ nhân Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi cần phải hiểu đợc giá trị ý nghĩa to lớn Việc tìm hiểu đợc thực hình thức nh: - Tìm hiểu học Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Mĩ thuật, lớp Cũng đọc thêm sách báo, lấy tài liệu từ mạng internet - Tìm hiểu thông qua hoạt động giao tiếp nh gặp gỡ , trò chuyện với nhân chứng lịch sử địa phơng nơi sinh sống hay nghe nhà sử học, nhà nghiên cứu lịch sử nãi chun - §Õn tham quan, häc tËp ë bảo tàng, di tích, thắng cảnh Khi đến nơi này, ta nên ý lắng nghe lời giới thiệu hớng dẫn viên, ghi chép lại ý để dễ ghi nhớ; mua sách, tài liệu giới thiệu di tích để đọc kĩ, giữ làm t liệu - Xem tham gia sân chơi, chơng trình giải trí, tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa kênh truyền hình, báo tạp chí Trân trọng, bảo vệ, giữ gìn di tích, danh thắng Các di tích, danh thắng quà vô thiên nhiên ban tặng cho Hà Nội, di sản văn hóa mà cha ông ta gửi lại cho cháu muôn đời Bởi vậy, ngời dân, học sinh cần nâng cao trách nhiệm thân việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp di tích, danh thắng Khi tới thăm di tích, danh thắng Hà Nội hay nơi nào, cần thể trân trọng có hành vi ứng xử đắn: 78 - VỊ trang phơc: Sư dơng nh÷ng bé trang phơc phù hợp, kín đáo, lịch đến nơi linh thiêng nh đình đền, chùa, miếu mạo - Về lời nói: Nói lời lịch, nói nhỏ, vừa đủ nghe, không cời nói, đùa nghịch ồn đến di tích Nhẹ nhàng nhắc nhở ngời xung quanh họ có lời nói, hành vi thiếu văn hóa - Về hành động: Khi đến thăm di tích, tuyệt đối không hái hoa, bẻ cành hành vi xâm hại di tích cách thiếu ý thức Khi đến Viện bảo tàng, không đợc có hành vi xâm hại đến vật đợc trng bày Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, vứt rác vào nơi quy định để bảo vệ môi trờng, cảnh quan chung - Về thái độ: Cơng tránh thói quen không tốt, quan niệm mê tín dị đoan, thiếu khoa học tồn (xoa đầu Cụ Rùa may mắn thi cử vào Văn Miếu; mùa xuân lễ chùa phải hái lộc năm đợc may mắn, bẻ đợc cành to có nhiều lộc ) Cần có thái độ phê phán, lên án hành vi lấn chiếm di tích, danh thắng làm nơi ở, nơi buôn bán; khắc, viết dòng chữ thiếu văn hóa di tích lịch sử; hay việc xả rác thải vô ý thức hủy hoại vẻ đẹp thiêng liêng, cổ kính, nên thơ di tích, danh thắng - Ngoài ra, ngời cần biết quảng bá, giới thiệu cho ngời xung quanh bè bạn phơng xa biết ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa, kiến trúc, lịch sử, vẻ đẹp di tích danh thắng quê hơng Việc tìm hiểu, bảo vệ phát huy giá trị di tích, danh thắng không giúp hiểu đợc khứ yêu hơn, tự hào mảnh đất nơi sinh sống, mà góp phần làm cho di 79 sản văn hóa truyền thống lịch sử vô cha ông ta để lại sống với cháu muôn đời Tài liệu tham khảo Chựa Hng - Nam thiên đệ động Từ xa xưa, chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Ðức, cách trung t©m Hà Nội khỏang 60km), đánh giá nơi hội tụ vẻ đẹp lung linh sông nước đất trời, vẻ huyền bí núi rừng hang động, tĩnh mịch sâu lắng đền, khu chùa cổ kính … Theo truyền thuyết, tên Hương Sơn vùng núi đặt theo tên núi phía Bắc Tuyết Sơn dãy Himalaya (Ấn Ðộ), nơi Ðức Phật ngồi tu khổ hạnh suốt năm ròng Từ Hà Nội, xe vào thị xã Hà Ðơng, lên thị trấn Vân Ðình, qua gần 20km tới bến Ðục, nằm bên bờ sơng Ðáy Từ Bến Ðục, lên thuyền, xi theo dòng suối Yến, uốn lượn, lúc quanh co, đẹp dải lụa xanh trong, lững lờ trôi đôi bờ triền núi nhấp nhô xanh thẳm Bên trái suối Yến núi Ðụn, trông tựa đụn thóc; gần núi Ðụn núi Lân có hình dáng kỳ lân Tiếp núi Ái núi Phượng hình phượng hồng dang rộng đôi cánh (là hai chỏm núi), đầu mỏ phượng chùa động Thanh Sơn Nếu lên chút gặp núi Ðổi Chèo, giống hình trăn lớn bò mặt nước Ngồi có núi Bưng núi Voi Núi Voi có truyền thuyết thú vị: Hương Sơn có chín núi quay đầu động Hương Tích Riêng núi có hình dáng voi lại quay đầu ra, quay mông vào Giận quá, ngài hộ pháp lấy gươm phạt vào mông voi nên núi Voi bị sạt mảng… Phía bên phải, từ ngồi vào núi Ngũ Nhạc có đền Trình, nơi khách du lịch thường dừng chân vài phút để thắp hương, trình lễ với sơn thần Sau đó, tiếp núi Dẹo, núi Phòng Sư, hang Sơn Thuỷ Hữu Tình, hang Trâu, Cầu Hội, Thung Dâu Đến bến Trò, du khách xuống thuyền để bắt đầu chuyến vãn cảnh chùa Hương Chùa Thiên Trù, gọi chùa Ngoài điểm dừng chân Ngày xưa chùa có đến vài chục gian, xây khuất bốn vách núi, bị tàn phá chiến tranh Nơi có kiến trúc cổ lại Viên Công bảo tháp, xây dựng từ kỷ XVII Nhìn từ xa, tháp bút hồng vút cao lên trời Ngòai có Thiên Thủy tháp mỏm đá mọc ngược thành tháp thiên tạo, nước mưa núi theo tháp róc rách chảy xuống 80 Từ chùa Thiên Trù, men theo đường dốc sườn núi khoảng 1km tới chùa Tiên Sơn, nơi có bốn tượng quý hồng thạch Chùa dựng lòng động Núi Tiên, thờ Phật Bà Quan Thế Âm Trong động có nhũ đá tuyệt đẹp rủ xuống Nếu đưa tay gõ vào vang lên tiếng nhạc du dương, trầm bổng Tiếp chùa Giải Oan, dựng lưng chừng núi Long Tuyền Trước chùa có suối chín nguồn gọi suối Giải Oan Trong chùa có giếng Thanh Trì nước vắt, quanh năm khơng cạn Tương truyền nơi đức Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện dùng để tắm, tẩy bụi trần trước vào cõi Phật Từ giếng gọi giếng Giải Oan Khách lễ thường múc nước uống để cầu mong giải thoát khỏi nỗi oan ức Gần chùa động Tuyết Kinh am Phật Tích Đi quãng đến núi Chấn Song đền cửa Võng Tiếp tục hành trình, khách cáp treo lên núi leo xuống 120 bậc đá để vào động Hương Tích (còn gọi chùa Trong), mệnh danh "Nam thiên đệ động" Trong động, nhà điêu khắc thiên nhiên tạo măng đá, nhũ đá tuyệt đẹp, mn hình vạn dạng Người xưa đặt tên vật nơi theohình dáng, ví dụ Đụn Gạo nhũ đá đồ sộ cửa động, chân Đụn Gạo có hõm đá nhỏ xíu gọi Cối Giã Gần Núi Cô, Núi Cậu, em bé nằm nghiêng, nằm sấp bò lổm ngổm, đầu nhẵn thín Bên cạnh Bầu Sữa Mẹ, nơi giọt nước vắt tn chảy đêm ngày… Phía động có Cây Bạc, Cây Vàng, hình tròn đồng tiền vàng bạc lấp lánh Trong góc động có Chuồng Lợn, Ao Bèo, Nong Tằm, Né Kén Trên trần tòa Cửu Long – khối thạch nhũ hình chín đầu rồng sinh động… Động Hương Tích quanh năm nghi ngút khói hương lễ vật khách thập phương dâng lên Phật Bà Quan Thế Âm (tượng đá xanh, tạc vào thời Tây Sơn) chư Phật khác, vào mùa lễ hội, người đông kiến Ngòai ra, có dịp, ta thám hiểm nhiều tuyến khác chùa Hương qua rừng mơ thăm chùa Hinh Bồng, theo suối Tuyết vào đền Mẫu Hạ, đến bến Tuyết Sơn ngắm cảnh chùa Bảo Ðài, lên núi Bạch Tuyết Mơn thăm chùa Tuyết Sơn (còn gọi Ngọc Long Ðộng)…; hay đơn giản leo núi Thuyền Rồng, núi Phụng, Đầu Sư Tử, vách đá Kỳ Sơn Tú Thủy… thú vị (Theo Giao Thủy-phunuonline.com.vn) 81 Líp (6 tiÕt) Híng dẫn chung Chơng trình lớp đợc dành cho hoạt động lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa, ôn tËp, th¶o ln nh»m gióp häc sinh cđng cè, hƯ thống hóa kiến thức học, nội dung tìm hiểu toàn chuyên đề, tiếp tục hình thành củng cố kỹ giao tiếp, ứng xử, tạo điều kiện để em vận dụng thực tế đời sống, trở thành ngời học sinh Hà Nội lịch, văn minh Với thời lợng tiết, Ban giám hiệu giáo viên chủ nhiệm điều kiện thực tế cụ thể trờng, xây dựng kế hoạch tổ chức thực Có thể tham khảo số gợi ý sau đây: Về thời lợng, phân phối nh sau: - Hoạt động ngoại khóa (3 tiết) - Ôn tập, thảo luận, hệ thống hóa kiến thức (3 tiết) Về hình thức hoạt động, thực số hình thức nh: - Tổ chức hoạt động ngoại khóa (tham quan di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, tham quan Bảo tàng Hà Nội, địa văn hóa địa phơng ) kết hợp với hoạt động tập thể nh: thi tìm hiểu nét đẹp lịch, văn minh ngời Hà Nội; tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa di tích, thắng cảnh; chăm sóc, bảo vệ di tích, thắng cảnh 82 - Tổ chức giao lu, tìm hiểu với chủ đề nếp sống lịch, văn minh học sinh Hà Nội, xây dựng tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm gắn với tình giao tiÕp øng xư thĨ - Thùc hiƯn tiết ôn tập với hình thức trò chơi học tập, giao tập cho nhóm, triển khai hoạt động dạy học theo tinh thần đổi phơng pháp - Tổ chức cho học sinh su tầm, viết, vẽ, chụp ảnh, sáng tác, thuyết trình chủ đề Nếp sống lịch, văn minh học sinh Hà Nội - Mời nhà khoa học, nhà văn hóa, nghệ sỹ, nghệ nhân nói chuyện, giới thiệu nếp sống lịch - văn minh, hớng dẫn kỹ giao tiếp, ứng xử Trên số hình thức áp dụng Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo giáo viên học sinh, chắn trờng, thày cô giáo em học sinh thực chuyên đề với hiệu cao, góp phần xây dựng phong cách học sinh Hà Nội lịch, văn minh / 83 84 ... nói chung, cần phải dạy đạo đức, ứng xử suốt từ mẫu giáo trởng thành Thời chúng tôi, gia đình có sách Luân lý giáo khoa th sách đồng ấu Cuốn sách hớng dẫn cha mẹ cách dạy dỗ trẻ nguyên tắc đạo... văn minh góp phần làm cho Thủ đô ngày giàu đẹp Học sinh Thủ đô xây dựng nếp sống lịch, văn minh Học sinh thủ đô xây dựng nếp sống lịch, văn minh thông qua hành vi sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử văn... gọn gàng, bàn ghế để ngồi học lúc phải đợc kê ngắn, giá sách phải đ23 ợc xếp ngăn nắp, loại sách phải đợc xếp riêng gáy sách phải quay cho dễ tìm, phải đợc bọc lại dán nhãn cẩn thận góc học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: nếp sống VMTL 678 sách giáo khoa cho HS, nếp sống VMTL 678 sách giáo khoa cho HS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay